DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Můj Hlas uslyší i ti nejhrubší lidé

21. srpna 2018

Pane, naše srdce jsou pohnuta Tvým Milosrdenstvím a Tvou Slitovností, neboť jsi shlédl z nebe na naši ubohost.

Nesrazil jsi nás Svým Žezlem,
Žezlem Tvé Královské Moci, Žezlem Spravedlnosti, 
ale ušetřils nás a nabízíš nám Své Téma Lásky a Přátelství. Báseň Lásky a Milosrdenství.

Pověřil jsi mě touto Básní, abys zahanbil moudré tím, že jsi mne proměnil ve Svého písaře,
abys zapsal Svou Báseň, Ódy našich časů.

Mnozí na Tebe zapomněli, Můj Bože,
a přesto Tvé Srdce bylo vždycky s námi.
Nikdy jsi neodvrátil Svou Tvář,
místo toho jsi ve Své milosti a laskavosti shlédl z nebe, abys otevřel Svá Ústa,
a jako rosu vyřkl Svá Slova,
abys pomazal Své děti...

Dcero, řekl jsem: Sestoupím k nim tímto způsobem, abych se o ně ucházel, protože vím, že získám jejich srdce. Má Milost je pozvedne z jejich hrubosti, aby proměnila jejich zášť v řeky lásky. Vykonám ohromné věci a ukáži Svou zachraňující pomoc. Můj Hlas uslyší i ti nejhrubší lidé, Mé Světlo bude posláno i k nejvzdálenějším národům, k lidem, kteří Mne nikdy neznali nebo o Mně nikdy neslyšeli. Má Slova budou hudbou v jejich uších a budou se těšit z Mé Zachraňující Spravedlnosti.

Pane, Tvá Milost nás s Tebou spojila. Protože jsme byli svědky mnoha zázraků, které vykonala Tvá Ruka.

Miluji, když mě chráníš ve Svém Náručí, cítím se v bezpečí a doma v Domě Jahveho. A když jsem skrytá ve Tvém Objetí, i když procházím hrůzami noci, nemají na mne vliv, neboť má duše spočívá v bezpečí Tvé Náruče…

Já Jsem věrný věrným. Vždy tě budu podporovat a střežit! Nikdy nedovolím, aby tvé nohy sešly z cesty, kterou jsem pro tebe připravil. Jsem tvůj Pán oděný Ctí. Jsem radostí tvého srdce, vidíš? Celá nebesa zvěstují Mou Slávu! Oděný v majestátu a slávě, zahalen v hávu Světla Já Jsem.

 Nevšimla sis, jak tě Duch od té doby, co jsem se k tobě poprvé přiblížil, proměnil? Vzpomínáš si, jak jsi zvolala k Mému Otci “tati”?

Pamatuji si jasně na tento neobyčejný okamžik Světla!

Žádný člověk ti nemohl odhalit tuto pravdu, abys vyslovila s radostí toto slovo, kdyby ti to nebylo odhaleno Duchem Svatým, který zahání démony. V tu chvíli jsme se, Můj Otec a Já, zaradovali, protože jsme věděli, že budeme moci zasadit Naše Slova do tvého srdce. Slova Moudrosti, Slova sladší než med.

Budeš se od Nás učit ctnosti a spravedlnosti a My začneme tvořit řád ve tvém životě a šířit ho k mnoha dalším. Pak se Já stanu tvým Svatým Společníkem, který tě nikdy neopouští! Královské a posvátné zapisování bude formovat a vést tvoji ruku, i když jsme věděli, že právě toto1 bude zběsile pronásledováno přízemními lidmi.2 Jejich falešný soud shrne žhavé uhlí na jejich hlavu.3  Klenote Mého Srdce, pokaždé když jsi oslovila svého Otce v Nebesích “tatínku”, hromadila jsi klenoty v Mých Rukou!

Bůh je naším Otcem v Nebesích, Abba nebo Tatínek je naší Skálou.
Každá duše, která k Němu přichází s důvěrou,
se bude cítit v bezpečí a Doma.
Vždy spočine v samotném Bohu.
Kéž mé myšlenky a slova u Tebe naleznou přízeň, Pane!

Též jim připomínej, že Mé Cesty jsou láska a pravda pro každého, kdo zachovává Má Slova a Zákon. Zůstaň Mi věrná, dcero, a dávej Mne poznat národům a nevěnuj pozornost chvástavým jazykům, které tě zkoumají dnem i nocí. Přenech je Mně. Můj Otec a Já ti žehnáme. Láska tě miluje. ic


1 Způsob zapisování.
2 Úzkoprsí, malicherní lidé.
3  Pozn. překladatele: Jejich falešný soud je zahanbí a přivede k lítosti.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message