DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pověřil jsem tě, abys mluvila v Mém Jménu

3. ledna 2006

Pokoj tobě. Podívej se na Mne. Má přítelkyně a společnice, pohleď na svého Krále a upevni své kroky… Vzdej úctu Mému Svatému Jménu, neboť jsem ti dovolil, abys byla přítomna v Mém Nejsvětějším Srdci a v Mých Nádvořích. Pomazal jsem tvou hlavu olejem, abys hlásala Mé Slovo a Mou Slávu po věčné časy.

Napájet liduprázdné pustiny a dávat stromům kvést tam, kde je vše mrtvé, je vskutku Mou radostí. Mou rozkoší je dávat život! Svrchovaný mocí a milostí, Já Jsem. Rozjímej, dcero, nad Mými divy. Cestovala jsi po celém světě se Mnou, který tě obdařil výmluvností. Je správné na každém setkání říct, že putujeme společně. Jak jsi vůbec mohla pomyslet na to, že by Pastýř opustil Své jehňátko? Pověřil jsem tě, abys mluvila v Mém Jménu, opakovala Má Slova a dala lidem poznat Mou Vůli. Abys je utěšovala a povzbuzovala, aby Můj Duch spoutával zlé duchy. Musíš jen otevřít svá ústa, abych je naplnil...

Je dobře známo, že ústa ctnostného jsou životodárný pramen. Rty ctnostné duše sytí zástupy. Revolucí této doby není uznat Mne jako živého Boha. Síly těchto duchů temnoty jsou skryté prameny na té téže zemi, na které žijete. Dívám se na to shůry a jsem rozhořčen, protože jsou to, přesto všechno, Moji synové a  dcery!1 Zaslepeni hříchem si pak nikdy neuvědomí své viny. Tyto zlé síly vytváří vzpouru a v probíhající diskusi popírají Mou existenci. Ale Já vám říkám: z Východu zazáří Má Sláva, způsobena vanutím  Mého Svatého Ducha. Východ povstane. Čekej a uvidíš, Mé dítě.

Přivést Mé syny a dcery zdálky, přenést je zpět ke Mně bude to nejmenší, co daruji Své Církvi, protože větším darem bude, když se Má Církev smíří a sjednotí. Neboť dnes je Má Církev ve zmatku a zmítána zlým. Mezi pastýři je nedůvěra, když přijde na rozhovory o jednotě. Mnozí z nich nemluví pravdu. Na počátku jsem ti zjevil, jak zmrzačili Mé Tělo.

Nebe truchlí a mnozí z Mých pastýřů si neuvědomují, jak jsou Mé Oči zalité krvavými slzami. Znamení! Co jste s nimi udělali? Kdo z nich se pokoušel pochopit jejich význam?

Postavil jsem tě do této bitvy vašich časů, do boje proti hříchu, tak hlavu vzhůru, dcero. Vyrovnávám cestu, po které kráčíš, zatímco tvé ruce nesou Má Poselství, která dávají život a jestliže na tebe opozice přitlačí, snášej tento kříž pro Mne. Jsem tady, abych vedl tvoje kroky, vidíš? Své Brány nechávám neustále otevřené pro ty, kdo se ke Mně vrací. Zvěstuj Poselství pokání a pokračuj v připomínání pravd, které jsem ti dal. Veď Můj lid, aby žil Opravdový Život ve Mně. Měj důvěru, neboť Já jsem po tvém boku. IC

Pojď!2 Klaň se našemu Pánu. Já jsem Daniel, tvůj anděl strážný a strážce brány Spravedlnosti. Pán ti dá sílu odolávat tvým pronásledovatelům. Mocný a Slavný tě povede pouty Lásky, abys triumfovala nad nimi a nad těmi, kdo utlačují všechna Jeho Díla. Emmanuel tě bude střežit ve Svém Horoucím Objetí, zatímco ty se od Něj budeš živit. A já se budu radovat při pohledu na to, jak jsi navěky připoutána k Nejvyššímu, a jak se na tebe dívám, Mé oči se naplňují slzami radosti, raduj se! Neboť nemáš ani ponětí o tom, co ti Pán Bůh nabídl onoho slavnostního dne, kdy se k tobě přiblížil, chvějící se dojetím a nespouštěje z tebe Oči, s Rukama vlhkýma posvátným olejem, aby tě pomazal. A když jsem sledoval tento impozantní pohled Spasitele, jak se přibližuje ke Své milované, s výrazem plným milosti, chvěl jsem se dojetím při pohledu na tuto úžasnou vizi. Potom se Král, vždy tak laskavý, k tobě sklonil a pomazal tě. Oživil tě. Dal ti rozkvést.

Ó Bože tak milosrdný a soucitný! Vzdávám Ti chválu, Můj Pane! Každé Dílo, které konáš je plné Slávy a Majestátu, a Tvá Spravedlnost je nezměnitelná! Šťastni jsou všichni, kdo nalézají záštitu v Tobě! Neboť Ty činíš zázraky pro ty, které miluješ...

Vassiliki, jsem též tvůj strážce. Se stejným úsilím, jako tě bezbožní trýzní, tě budu vždy těšit a žehnat ti… Vroucí modlitby pomazaného jsou velmi mocné. Modli se tedy s důvěrou. Já, Daniel, ti přináším Pánův Pokoj. Vnímej, jak tě miluje! Daniel.


1 Síly temnoty, které jsou nám neustále v patách, aby nás pokoušely a ničily: „Přesto všechno“' zde znamená: jsou za vším, vše ženou jistým směrem atd...
2 Mluvil můj anděl strážný Daniel.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message