DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vždy za tebou budu spěchat

16. června 2023

(Slavnost Nejsvětějšího Srdce)

Já jsem, raduj se! dovol, abych ti řekl pár slov: vidíš, jak přicházím? vrhni se do Mého objetí a naslouchej úderům Mého Srdce, které touží po tobě, které dychtí naslouchat tvým chválám, které dychtí naslouchat tvým modlitbám, ať tvá duše pevně přilne ke Mně a schoulí se v Mém náručí, neboť Já jsem tvá skála, tvé bezpečí, tvůj Domov; Vassulo, dovol Mi tě nechat uzavřenou ve Svém Nejsvětějším Srdci, v tom Srdci, které je tak nepochopeno, odmítáno a tak málo milováno;

pověz, nepozval jsem tě, abys žila v Mých Královských  Nebeských Nádvořích, abych tě naplňoval dobrými věcmi, které jsou věčné? i když bylo mnoho tvých selhání, Já, který jsem Milosrdenství,  jsem rozptýlil tvůj vzdor jako oblaka a dovolil ti kráčet v Mých Královských Nádvořích, protože jsem znal tvé srdce, srdce, kterému mohu důvěřovat a obdařit ho poznáním a naplnit trvalým bohatstvím z něhož bude těžit tvá duše stejně jako duše ostatních;

Má milovaná, Mé Srdce nesnese, aby zůstalo opuštěné a zapomenuté těmi, které miluji, požehnaní jsou ti, kdo naslouchají úderům Mého Srdce, neboť každý, kdo naslouchá úderům Mého Srdce nalézá Život; Mé Srdce je připravené letět k tobě, berouc si křídla holubice; vždy za tebou budu spěchat, jako jsem to udělal na Hoře Pokušení1, jako na křídlech holubice, jsem zalétl k tobě, abys Mě přijala; nemohu se ovládnout, protože jsem nemocný láskou a toužím, abyste Mne všichni přijali, abych přebýval ve vás,  a vy jste se tak stali částí Mně, tělem Mého Těla, kostí Mé Kosti;

zůstaň Mi věrná, Mé dítě a následuj Královské Žezlo Neporušenosti; protože Mé Slovo je Neporušenost sama… když jsem tě pozval, tak jsem tě žádal,  aby jsi obnovila Můj Dům, abys ho zkrášlila a sjednotila, tyto příkazy jsem ti dal; pochop, že to byly Mé Ruce, které tě držely, abys stála pevně na nohou v každém národě, kam jsem tě poslal rozšiřovat Má Slova, a byl jsem to Já,  kdo pozvedal tvůj hlas, Já Sám jsem urovnával tvou cestu, abys neváhala a volala vyhnance, aby se vrátili Domů a abys urovnávala cestu k jednotě bez předsudků, bez zatvrzelosti, ale aby se shromáždili kolem jednoho Oltáře; neřekl jsem: shromážděte se v chaosu, ale shromážděte se v jednotě a vzývejte společně, jedním hlasem Mé Jméno, a tak rozdrtíte Dělitele; Mým úmyslem je zrušit hranice mezi Mými Církvemi, které je udržují v rozdělení;

drž se u Mne, dcero, a neboj se, když budou na horizontu vidět vojska; protože najednou padnou; skoncuji s lidskou pýchou… budu nad tebou i nadále bdít a budu tvým rádcem; živ se ode Mne, abych tě mohl neustále obnovovat; vtiskni si Mě jako pečeť na své srdce, neboť Mé Srdce je zapáleno plameny, které nikdy nehasnou, plameny, které žádný proud  ani záplavy vod nemohou nikdy uhasit! ic


1 Když naše skupina navštívila Horu Pokušení, tak jsme měli mši svatou, kde jsme dostávali Svaté přijímání,  a když kněz přišel ke Mně a byl asi metr ode mne, tak z Kalicha vyletěla hostie, doletěla až ke mně a mě se Jí podařilo jednoduše zachytit rukou.  Kněz řekl, „Ježíš už nemohl déle čekat…“


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message