DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Toto Poselství, které se stane širším než oceán, je darem Moudrosti

27. dubna 2014

Dávám ti Svůj Pokoj, zrozená ze Mne, naslouchej Mým slovům a zapiš je. Otevřel jsem Nebeské Brány Svého Milosrdenství, Svého Slitování a Své Lásky, abych zavlažil tuto generaci. S jemností a něžností jsem se k nim přiblížil, očistil je z Životodárného Pramene v znovuzrození a obnovil je Svým Svatým Duchem. S velkou štědrostí jsem vylil posvěcující milosti, abych proměnil jejich tak zatvrzelá srdce v srdce z masa. Toto jsou Má znamení, která dávám vám všem, než nastane Den Svého Návratu.

Vyvolil jsem si duše, aby se staly apoštoly, apoštoly tohoto konce časů. Vycvičil jsem je, aby byly bojovníky v tomto duchovním zápase v dobách odpadlictví. Já sám jsem je pomazal a dal jim autoritu hlásat a připomínat světu Mé Slovo. Ano! Předávat Mé Slovo, avšak s ohněm v ústech. V Mém Jménu jsem jim dovolil vyhánět démony, a když vloží ruce na nemocné, uzdraví se.

Jsem zde, Bůh váš, i všech. Mluvím s vámi přímo, jako Svatý Průvodce a jako Otec k dítěti. Neodvrátil jsem Svůj Pohled od vás, ale ve Svém Slitování jsem se k vám sklonil, abych vás obejmul. S něhou, s jakou matka chová své vlastní dítě a jako voda tekoucí do zahrady, je Můj Duch poslán, aby zavlažil tuto vyprahlou zemi. Copak jsem neřekl, že přijdu v den, kdy země bude pokryta temnotou? Přijdu se Svým Duchem, aby ji ozářil, aby rozlil široko daleko Své Světlo. Neřekl jsem, že jako proroctví vyleji ponaučení, znovu vyučím Svůj lid a jako dědictví všem budoucím generacím dám zazářit kázni daleko široko? Takto pozdvihnu učedníky, kteří budou mezi vámi.

 

Řekni Mi, opravdu jste porozuměli, co znamená „Opravdový život“, a proč jsem zvolil pro Mé Dílo název „Opravdový život v Bohu“? Protože toto Poselství, které se stane širším než oceán, je darem Moudrosti a skrze pokyny Moudrosti budete obnoveni, aby se vaše duše spojila s Opravdovým životem. Já, Kristus, jsem Ten, který vás přivede zpět k životu ve Mně. Ano, Duch Svatý, Dárce Života, vás pozvedne z vaší duchovní smrti tím, že vám dá Opravdové vzkříšení ve Mě, vašem Bohu! Mé Vznešené Téma bude pronášeno ve vašich kázáních jako báseň, která dává sladkost jazykům těch, kdo ji recitují. Jejich rty, vlhké milostí, se stanou požehnáním pro Mé stádce.

Dcero, rozhlašuj Mé výroky a neměj strach. Já Jsem je po tvém boku. Pozvednu tě nad všechny tvé utlačovatele, tak, jak jsem ti to ukázal ve vidění 1.  Já, Pán, jsem nejen tvůj Spasitel a Bůh, ale též tvůj Plamen Lásky, tvůj Společník, tvůj Přítel a tvůj Bratr, tvůj Otec, tvé Všechno! Nyní pojď, dcero, opři se o Mě. IC 

Já, Ježíš tě miluji!


1 Vidění holubice.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message