DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Budu pokračovat ve vylévání vody z Pramenů života

17. září 2013

Dávám ti Svůj pokoj, květinko. Buď Mým chrámem, neboť skrze tento chrám znovu zbuduji Svoji Církev. Takže žij pro Mě. Každý den Mne uznej, nikdy neváhej přijít ke Mně a nikdy nepochybuj zvláště ne o Mé Lásce, kterou k tobě mám.

Jako stále dýcháš, tak stále rozmlouvej se Mnou. Nikdy nedovol zlému, aby odvrátil tvoji pozornost, nikdy nepochybuj o Mé věrné Lásce. Pečuj o sjednocení Mé Církve tím, že sjednotíš Mé Pastýře! Těší a oslavují Mne všichni Moji pastýři, kteří se shromažďují, aby budovali jednotu. Ale hořkost Mi působí ti, kdo tomu nejsou vnitřně nakloněni.

Pane, oni velebili Tvé Svaté Jméno.

Skutečně, velebili Mne a jejich chvály došly k Mým Uším. Vassulo, víš, co znamená: „Byla jim dána voda ze skály a byla utišena jejich žízeň z tvrdého kamene?” To znamená, že jsem střežil, a střežím jejich duše navzdory pustině, která je obklopuje, a kterou způsobily spalující větry odpadlictví. Dal jsem jim vodu v této pustině. Udržoval jsem je a budu udržovat blízko Mému Srdci, daleko od hada této zničující pouště.

Uhasím žízeň každého, kdo touží po jednotě a budu ho naplňovat tak dlouho, jak dlouho bude prokazovat pokoru a ochotu sklánět se s láskou. Tedy Vassulo, udělej všechno, co můžeš, abys žila opravdový život ve Mně. Žij v pokoji s každým. Pilně pracuj pro Mne a nevzdávej se kvůli maličkostem, ano! Maličkostem! Neboť věci, které považuješ za drsné pronásledování, jsou pro Mne maličkosti. Takže se raduj a buď šťastná. Milost, která ti byla dána, se neshoduje s darem, který jsem ti dal, rozumíš, dítě Moje? A nezapomeň: Bůh nikdy nebere zpět Své dary nebo se nezříká Své volby...1

Žehnám tvým námahám. Žehnám tvým společníkům, které jsem ti přivedl, aby ti pomáhali. Mnohé jejich hříchy byly zahlazeny. Nezapomeň, jak oplácím těm, kdo s láskou a obětí plní Mou Vůli. Kdokoliv slouží Mně, svému Bohu, bude prospívat… Dovol, abych každému znovu připomněl: Mým Tělem je Církev. Jedna Církev. Všichni jste byli pokřtěni v tomtéž Duchu, který vám byl dán, abyste pili. A všichni, kdo jste se shromáždili, ačkoliv jste byli různými částmi Mého Těla, všichni tvoříte Mé Tělo, protože všichni patříte k tomu samému Tělu. Ať je vám to známo. Satan ale vytrubuje svá rouhání, dlouhá léta vás udržuje v rozdělení v obavách, že se všechny části Mého Těla smíří, dají dohromady a sjednotí. Bojuje, aby vás všechny udržel rozdělené a Moji církev slabou, až do té míry, že bude nevratně poškozena.

Mám moc sjednotit a uzdravit Svoji Církev. Skutečně mám moc vzkřísit mrtvé. Já Sám jsem vstal z mrtvých, ale potřebuji vaši vůli a váš souhlas, abych to mohl udělat. Potřebuji vaši spolupráci, potřebuji, abyste změkli a sklonili se v opravdové pokoře a lásce! Opusťte hřích vašeho rozdělení…

Jsou tací, kteří vůbec neznají Mě, ani velikost Mého Milosrdenství. Těmto říkám: ve vaší vyprahlosti a temnotě se ve vašich srdcích nashromáždil strach a vaše světélko skomírá v temnotách. Pozor, aby neumřelo úplně!

Jednou jsem řekl, že světlo Izraele se stanem ohněm, a že Já, jeho Svatý, plamenem spalujícím a stravujícím trní a hloží v jednom dni.2 Dnes vám říkám: Po mnohá léta jsem stál uprostřed zpustošení kvůli vašemu rozdělení, protože mnozí z Mých Pastýřů se přestali starat o Mé stádce. Rozehnali je. Nic Mi není skryto.

Mnozí Mi přestali naslouchat. „Mluv, Mistře,” jsem čas od času v minulosti zaslechl. Dnes říkají: „Kdo je jako já?” jejich nestoudné chlubení svědčí proti nim. Och, jak trpí Moji opravdoví pastýři kvůli nestoudnosti a tvrdosti jejich srdcí! Máte vyprahlá srdce a oděv nasáklý krví. Váš lesk vás opustil. Bez bázně Mě tupíte urážejíce Mé Milosrdenství a všechny Mé dary, které jsou udělovány pro vaši, tak žalostnou dobu!

Pozvedněte svoje oči, abyste uviděli, kdo rozděluje Své dary lidstvu. Vy všichni, kdo odmítáte Moje dary, které vám dávám ve Svém Milosrdenství, jste odpadli a z toho důvodu jsem se rozhodl sestoupit a přijít k vám všem, abych pomazal vaše města skrze ty, které jsem pomazal, aby rozšiřovali Mé Slovo, jako v minulosti, takže vás bude Mé Slovo opět občerstvovat jako rosa a ještě jednou vyraší spása. Má Láska se stane planoucím ohněm spalujícím trní a hloží na Mé cestě.

Budu pokračovat ve vylévání vody z Pramenů života na tuto žíznivou zem. Budu pokračovat v rozšiřování Mého poselství Opravdový život v Bohu, protože na tobě spočinul Můj Duch Milosti, malá bojovnice. Nezapomeň, jak jsem ti od počátku předpovídal, že Mé poselství vyraší a rozmnoží se jako cedrový les? Nadále budu zjevovat Svou Slávu. Nadále budu tebe a všechny ty, kdo ti pomáhají, podporovat svými požehnáními. Též je ponesu na Svých „Křídlech,” též budou zakoušet Mou Sladkost.

Připomeň každému, aby byli v jednotě mezi sebou navzájem, aby tak byli v jednotě se Mnou. Ať je tvá touha zaměřena pouze k Mému Vlastnímu Domu. Žij ve Mně a modli se bez přestání. To je to, co jim ode Mne vzkážeš. Uč se, dcero. Ačkoliv se cítíš, jako bys byla zanechána na pustém ostrově, neboj se. Jsi neustále v záři Mé Přítomnosti. Já, Pán, jsem byl a jsem ti neustále na blízku. Láska tě miluje! IC

 


 

1Ř 11,29.
2 Iz 10,17.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message