DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Můj Duch jako slunce dopadne na mnohé duše

25. listopadu 2014

 

Pospíchala jsem, abych slyšela, co ode mne Pán žádá...

Pokoj, Já jsem Mé milované a toužím po tobě, drahá duše. Svěřil jsem ti Mé Vinice1, a když se rozednilo, tak jsem viděl, že pučí a její květy jsou otevřené. Každý z nich je jedinečný a Můj, proto jsem se rozhodl vést každého z nich k dokonalosti.

Od chvíle, kdy jsi ještě byla v mateřském lůně, bylo Mým jediným přáním, Mou touhou, vrhnout tě mezi národy, ke všem lidem, aby se navrátili do Nádvoří Jahveho, kam patří. Tak spěchej, Má milovaná, společně budeme, Já a ty, jako hlídka na strážní věži střežit naše Vinice a chytat lišky, které se potulují v noci, aby vytvářely zmatek v Mých Vinicích.

Vidíš, jak přicházím? Přicházím k vám všem, jako Pramen, který činí Vinice plodnými, jako Zřídlo Živé Vody s proudy Čisté Vody, prýštící z tohoto Srdce2.  Kdokoliv pije z této Vody nebude už nikdy žíznit, protože ona se v něm promění v pramen, tryskající k věčnému životu.

Znovu připomeň Mému lidu, že Já Jsem Písma, neboť přicházím shora a Mé  Slovo je Věčné. Tudíž, Vassulo, nečekej na lidská schválení, ta pro Mne nic neznamenají, takže ani ty nesmíš být též závislá na lidských schváleních. Ustanovil jsem mnoho svědků před tebou. Nejsi první, ani poslední. Vyslal jsem posly, kteří vydali své svědectví Pravdě, v Mém Jménu. Oni všichni přišli jako lampa svítící a zářící v temnotě lidských duší, tak nebuď překvapená, když tě ve své nevěře odmítají. Mnozí, z těch tzv. oprávněných, studují Písma, a přesto, když zářím před nimi, tak mě nepoznávají. Když odmítají věřit tomu, co jsem napsal ve vaší době, jak mohou věřit Písmům?

Řekl jsem, že než přijde velký Den Páně, tak vaši synové a  dcery budou prorokovat, vaši jinoši budou mít prorocká vidění, i na ty nejmenší vyleji Svého Ducha. Způsobím, že budou na nebi i na zemi podivné úkazy.

 

Děkuji Ti, Pane, že Ty, který jsi mě povolal, jsi mě neopustil, ale jsi se mnou.

 

Ano, až do konce, který bude začátkem. Žiji v tobě, jako ty žiješ ve Mně, tak dej poznat Mé Jméno světu a pokračuj ve vydávání svědectví, aby svět došel k poznání velikosti lásky, kterou k němu mám. Duch Pravdy tě dál povede, a mnohé další, k poznání věcí, které přijdou. Ozáří vaši cestu safíry a lidé se budou ptát: „Kdo je to, povstávající jako oslnivé slunce?“ a poznají Mého Ducha. „Vytáhni Mě ze sítě,“ budou někteří křičet, „Jahve, Můj Bože, pomoz mi a uzdrav mě,“ budou jiní žadonit. Pak je budu všechny volat, aby jedli Plody Mých Vinic. Tam se budou učit, že Já jsem jejich Bezpečným Příbytkem, jejich Skálou a jejich Vykupitel, Slovo, jejich Bůh, Ten a jedině Ten, kdo přemůže zlo.

Můj Duch jako slunce dopadne na mnohé duše, aby jim zjevil jejich vinu, a jak jejich hříchy v jejich ubohosti znetvořily jejich duši, a jak nehodné se stali v Očích Božích. On otevře hlubiny jejich duše a spálí až ke kořenům všechny jejich zlé náklonnosti. Poté, co je Můj Duch očistí, jim bude zjevena Má Láska a Já je obdařím mystickou Moudrostí, posvěcujícími milostmi a sjednotím je s Námi.

Důrazně ti říkám, jestliže Mi někdo slouží, nesmí se ohlížet zpátky, musí Mne následovat, kdekoliv jsem a kamkoliv půjdu a kamkoliv ho povedu. Ten, kdo Mne odmítá, popírá Má Slova nebo Mne opouští kvůli těžkostem, dostane svůj díl. Žij v pokoji, dcero, jsi to ty, koho chci. Ano, řekl jsem to už tehdy a nyní jsem připraven přijít k tobě, ale Má Moudrá Láska bude mít s tebou zcela oprávněně strpení, abys zůstala v Mé službě. Nabídl jsem vám všem Moudrost a porozumění, abyste žili pro Lásku a přinášeli svobodu skrze Mé Slovo všem, kdo budou ochotně naslouchat Mému Hlasu. Ať jsou požehnáni ti,  kdo byli ode Mne vzdáleni, ale slyšeli Má Poselství. Říkám vám: Pokoj vám, pokoj dalekým i blízkým 3.

Žehnám ti dcero, IC.1 Modlitební skupiny TLIG.
2 Ježíš ukázal Svým Prstem na Své Srdce.
3 Iz 57,19.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message