DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Má Láska byla zjevena na samém Počátku

9. září 2014

Jsem zde… Nyní, s tebou. Ach, Vassulo, kterou jsem uzdravil, úplně tě utěším. Den za dnem Mě hledej, a pak poznáš Moji Vůli. Vždycky tě povedu… Když Mě budeš následovat, tvé světlo bude zářit jako svítání. Každý, kdo Mi důvěřuje, zdědí věčný život. Ať tvé kroky tedy přivyknou kráčet se Mnou. Vlož svoji duši do Mých Rukou a řekni své duši: „Pán, Bůh, je Mojí spásou.“

Dnes, bezbožná generace, jsem sklonil Nebesa a sestoupil na zem, abych vás dosáhl a mluvil s vámi, abych oživil vaši víru. Pokorní Mě slyšeli, zaradovali se a v nich spočinula Má Nevýslovná Láska. Výrok bezbožného člověka je hřích,  jež má v hloubi svého srdce. To, co chtějí, není mír, sytí národy lží.  Přímo přede Mnou se rouhají a klamem vedou svůj lid. Tak měl jsem zůstat potichu?

Má Láska byla zjevena na samém Počátku. Ale svět se vším jeho dychtěním jednoho dne skončí,1 všechno brzy skončí. Jste připraveni Mne přijmout? Každý z vás bude muset odpovědět na Mé Otázky. Budete muset odpovědět Mně, Soudci.

Jak už jsem řekl, Vassulo, Má Láska byla zjevena od začátku, ale ne proto, že bych očekával spravedlnost nebo dobrotu ze strany člověka, ne, vůbec. A důvodem zachránit vás nebylo nic jiného, než Mé Vlastní Milosrdenství, Láska a Slitování, tím, že vás obnovím Svatým Duchem Milosti a stanete se dědici Mého Království!

Mé Volání se dodnes rozšiřuje, jak jsem ti tehdy předpověděl, i přes nelibost pomlouvačů, navzdory mrtvým Kaifášům, kteří tě obklopili… Volám každého z vás, generace, volám každého různými způsoby a ach, vím, jak Kaifášové přemýšlí, neuniknou svému trestu, stejně jako ti, kdo odmítli naslouchat varováním, která dopadají jako hrom z nebe na zemi!

Ach, Vassulo, pečuj o Mé Zájmy s neotřesitelnou horlivostí a připomínám tvé duši, aby se nebála a nedělala si zbytečné starosti. Ať je tvé svědectví ryzí. Svědči s laskavostí a jasně, aby tak všichni ti, kteří tě pomlouvají, když vedeš Opravdový Život ve Mně, byli usvědčeni ze svého zla, když tě obviňují. Vše brzy skončí. Vytrvej v konání dobra a buď stálá a činná. Já, Bůh, jsem na tvé straně a miluji tě. Miluj Mne. ic


1 Je nám souzeno zemřít.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message