DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Přišel jsem k vám, abych vyslovil, co si přeji od Své Církve

13. prosince 2015

Pane, nevšímej si mé slabosti a ubohosti, ale lásky k Tobě, kterou jsi vzbudil v mém srdci.

Ó Pane, laskavý a mírný, vzal jsi mě do Svých Nebeských Nádvoří, abys mne pozval ke Své Bohaté Hostině a živil mě Nebeskou Manou. Korunoval jsi mou tak ubohou duši Svou nevýslovnou Láskou. Pohlédl jsi oknem mého srdce, aby rozkvetlo Tvým Pohledem a byl obnoven každý jeho kousek. Tvá Slova okouzlila mé srdce a přiměla mou duši zvolat:

„Pán mi ve Své Slitovnosti daroval znovuzrození, aby čistá myrha kanula z mých úst, abych Ho ctila, abych Ho chválila, abych Mu zpívala…”

A Já, Moje milovaná, jsem tvou duši korunoval safíry. Občas jsem tě oddělil, abych tě měl pouze pro Sebe. Ó, ano! Nemusíš hledat přátelství nikde jinde. Mé Světlo ti nestačí? Co ti přinesly pozemské starosti? Oddělil jsem tě od mnoha věcí, které Mi působily starosti, a i když sis to někdy neuvědomovala, bojovala jsi, aby sis je mohla ponechat, protože tvé tělo je slabé. Já, tvůj Král a Bůh, jsem přemohl tvé žádosti, žádosti, které ti učarovaly. Chci Svou nádobu pro Sebe, chci Svou nádobu čistou. Chci, aby podstatou Mé nádoby bylo pouze dobro!

Kvůli Svým Zájmům jsem zahnal všechnu lhostejnost a jakoukoliv další slabost, kterou by tvůj duch mohl mít. Nahradil jsem je dary Svého Ducha. Vassulo, i když jsou někteří z tvých utlačovatelů rozladěni a pohoršeni Mým Jazykem, ze všeho nejvíc je pohoršuje Má volba. Také za ně se modli, aby přijali stejnou radost, jakou dávám kajícím srdcím, když se mi otevřou, aby Mne přijala, aby přijala toto Poselství, které ozařuje srdce a přitahuje je stále blíž ke Mně. Jakmile obnovím tato zatvrzelá srdce, obnovím jejich bezúhonnost, tím že připojím je a jejich tak zbídačené duše k Sobě. Jakmile vymýtím jejich neřesti, budu je vlastnit. A co jednou bylo poskvrněnou zemí, bude nyní požehnáno, očištěno a uzdraveno, osvobozeno od všeho zla! Toto jsou Mé cesty Moudrosti.

Květino, buď jako radar, který odhaluje zlo, jakmile se k tobě přiblíží.1 Buď krásnou duší! Má blízkost tobě tě může proměnit v krásnou duši, která mi dovoluje, abych ji zalíval Svým Světlem a zářil na ni, aby když se budou dívat na tebe, viděli Mne. A ať je naše jednota tak dokonalá, že když pohneš svou rukou, tvá ruka bude Mou Rukou, Mé Oči budou tvýma očima.

Ať se všichni, kdo to nevědí, naučí, že nikdo není hoden být blízko Mně, vašemu Bohu, ale Já, který jsem Ženichem všeho stvoření, učiním svou nevěstou každého, kdo je spojený se Mnou. A bude žít opravdový život ve Mně. Já jsem Ten jediný, kdo dává Život.

Protože jsem naprosto bezvýznamný člověk, je nepochopitelné, že jsi na mě nejen shlédl, ale též ses mi dal poznat! Dodnes to nejsem schopna proniknout ani pochopit! Jak je možné, že tento Bůh, tak Vznešený, Věčný ve Své Nádheře, na mě pohlédl, odhalil mi Sám Sebe, mluvil se mnou a spojil se se mnou ve Svém objetí. To je skutečně naprosté bláznovství!

Ach Vassulo, Já jsem tvůj Otec, tvůj Stvořitel, tak proč bych neměl milovat Své dítě, které jsem stvořil? Patříš Mi. Všichni Mi patříte! Skutečně, Já jsem v tobě a ty jsi ve Mně. Duše Mého Srdce, buď si jistá, že v tobě dokončím Své Dílo, které je nad tvé možnosti.

Tak nepřestávej odpovídat na Má volání a nenech se unavit psaním Mého Hymnu Lásky. Ať jsou Má Slova jako oheň, plameny vášně. Ano! 2 Nepochopila jsi, co jsem měl na mysli, když jsem ti řekl, že Mi budeš sloužit se zanícením. Zanícení nastává po opravdové metanoi, uchvacuje tě v plamenech lásky, v plamenech vášně ke Mně, svému Bohu, které v tobě rozněcují touhu potěšit Mne a vnímat Moji Přítomnost. Plameny vášně, které zapalují tvé srdce, aby žíznilo po Mně, svém Bohu, vášně dát poznat Mé Svaté Jméno, vášně jako oheň, která přichází skrze Svatého Ducha, abys toužila konat pouze Mou Vůli, Mou Vůli, která tě žádala, abys obnovila Mou církev, abys ji zkrášlila Mým Poznáním a abys ji sjednotila.

Přišel jsem k tobě, abych vyjádřil Své touhy ohledně Své Církve. Já jsem Bůh, Stvořitel a říkám ti, že Svou Mocí budu dále posilovat tuto květinu, kterou jsem na Sebe narouboval, tak že ji nikdo nebude moci vytrhnout, zadusit nebo podupat, ani kdyby proti ní povstal ten nejhorší hurikán Mého nepřítele, ďábla. Dobře jsem tě zakořenil ve Svém Těle, kde jsou tvé kořeny pevně zapuštěny a dobře vyživovány. Jsi sycena Mou krví, posilována Mým Světlem a chráněna Mou Rukou. Budu nad tebou bdít neustále…

Zamiloval sis mne, nehodnou, tak nevýslovným způsobem, abys ukázal velikost Své Lásky, kterou máš ke všem lidem, bezpodmínečné Lásky. Lásky, která naplňuje duši radostí, otcovské Lásky, která přivádí člověka k tomu, aby obětoval vše pro spásu… Kéž v mých žilách koluje touha oslavit Tě, můj Pane. Dal jsi mé duši neuhasitelnou žízeň dát poznat Tvé Svaté Jméno, kéž ve mě roste.

Buď tedy Mým apoštolem Lásky a Jednoty. Zůstaň ve Mně a Já zůstanu v tobě. Zůstávej v pokoji, vždy Mi dávej svůj čas! IC


1 Mám ráda, když Ježíš používá moderní výrazy a On to ví! Ví, že mě to rozesměje, a tak to tu a tam udělá, aby mě potěšil.
2 Ježíš mi to připomněl, abych konečně pochopila, co měl předtím na mysli v poselství z 23. května 1987, když mi říkal: „Když mi budeš sloužit, neprobudím v tobě nic jiného než vášeň.” Nepochopila jsem to a jenom jsem zmateně odpověděla: „Vášeň…” A On řekl: „Ano, vášeň…” Konečně jsem pochopila, jak to je, On nás miluje vášnivě, a když Mu sloužím, tak to dělám s plameny vášně, vášně lásky, vášně potěšit Ho tím, že dám poznat Jeho Svaté Jméno, stejně jako Jeho Nekonečné Milosrdenství a Lásku, kterou k nám má.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message