DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ten, který ti zpívá hymny, není nikdo jiný než Ten, který stvořil všechny věci

24. dubna 2006

Ó Pane, jak slavné je Tvé Jméno
v celém vesmíru! 
Což nejsou před Tebou lidé
pouhý prach a popel,
a Ty na ně přesto pamatuješ?

Kdo jsme my, a kdo jsem já, že jsi sestoupil
ze Své Slávy a Nádhery, abys mě navštívil?

Učinil jsi nás o něco menšími, než jsou Andělé,
oděl jsi nás ctí a slávou...

Učinil jsi nás spolupracovníky Svého Díla,
a tak jsi nám dal možnost vládnout s Tebou!

Naplnil jsi mou duši božskými naukami
a mé srdce překypuje dobrými zprávami.

Vedl jsi mě jako pastýř ovci...

Proměnil jsi můj jazyk ve zvučné pero
pohotového písaře.
Vzdávám chválu Tomu,
který stvořil mne a všechny věci...

Neboj se. Jsi místem, ve kterém jsme si učinili Náš Příbytek. Skutečně jsem z tebe udělal Své Pero, abys zapisovala Mé výroky. Výroky, na které se bude pamatovat ve všech budoucích generacích. Na tvé rty byla vylita milost, abys byla schopna hlásat s úctou Mé Jméno. Pomazal jsem tě olejem radosti. Nedovol svému srdci, aby sešlo na scestí, ale ať se přimkne ke Mně. Nezapomeň, že na konci budu triumfovat.

Cesta, kterou jsem pro tebe zvolil, není snadná, ale neboj se. Nekolísej, neboť Já jsem Pán a Žezlo Mého Království je Žezlo spravedlivé. Používám ho, abych pozvedal nebo srážel spravedlivě. Všichni ti, které jsem vyvolil a požehnal olejem pomazání, jsou tříbeni tak, jako se tříbí stříbro. Zkouším je ohněm, abych vhodně zformoval jejich ústa k hlásání Mého Slova. Vnímej Mou Lásku… a nyní se raduj, neboť Já Sám jsem ti kázal v Mých Nádvořích. Raduj se! Protože Ten, který ti zpívá hymny, není nikdo jiný než Ten, který stvořil všechny věci. Ten, který stvořil tebe a který je nade všechny věci a skrze Něhož jsou všechny věci udržovány.

Já Jsem Pastor1 Svého stádce,
Hlavou Mystického Těla,
kterým je Církev.

Má Krev nebyla prolita zbytečně, ale jejím prolitím na Kříži jsem se Sebou vše smířil. Daroval jsem pokoj těm, kdo přebývají na zemi, stejně jako těm, kdo žijí v nebi.

Vassulo, nemluvil jsem ve lžích, ale v Pravdě. To, co je správné by se mělo hlásat. Všude hlásej Mé Slovo v zájmu Mé Církve, ať má Církev prospěch z Mých výroků a neprobádatelných pokladů Mého Nejsvětějšího Srdce. Mé Slovo osvěcuje srdce a posílena Mým Duchem se jejich srdce obrátí ke Mně. Nikdy neztrácej naději a nikdy nepochybuj o Mé mocné přítomnosti.

Ach, zasadil jsem Své Slovo na rozkošném místě! Jak dobré je sbírat Mé plody v této zemi. V této zemi rozšířím Své oltáře a rozmnožím Své svatyně. Má Vassulo, říkej Mi tato slova:

„Pán je veliký, 
velkoryse obdaroval chudé,
Jeho Spravedlnost trvá
na věky věků.
Pán chrání maličké.
Pokořil mě a zachránil.
Tak jak se nyní odvděčím Pánu
za všechno co mi dal?“

- Můžeš se Mi odvděčit rovností lásky. Láska za lásku. Dodržuj Má Přikázání a následuj je. Nezapomeň, že jsi byla vyvolena, abys Mě těšila svými oběťmi pro Můj Dům. Já jsem tvůj život a skrze tebe je umocněna Má Přítomnost, aby ses podílela na Mém plánu.  Milovaná, Já jsem tvůj Přítel, nikdy nepochybuj, pokoj… IC


1 Pastýř (slyšela jsem zároveň obě dvě slova).


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message