DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poselství Panny Marie

7. ledna 2008

Včera (7.1.2008) v noci jsem od třetí hodiny ranní byla vzhůru do čtyř hodin. Panna Maria mi předala poselství pro nás všechny. Dala mi pochopit, že v tuto dobu je Kristus napadán více než v kteroukoliv jinou denní hodinu. Hovořila se mnou od 3,30 do 4. hodiny ranní. Nemusela jsem poselství hned zapisovat, a když jsem se obávala, že zapomenu, co mi Panna Maria říká, ujistila mne, že mi to připomene, až vám to budu psát a posílat, abyste to předali dále. Zde je to poselství:

První část poselství se týkala mne osobně, zbytek byl určen pro veřejnost. První část poselství obsahovala útěchu a povzbuzení. Panna Maria mi řekla, že Je stále po mém boku, zejména v těchto těžkých časech, kdy satan vrhá svůj hněv na mne a na celý svět. Bůh je mi vždy velmi blízko a miluje mne a nebesa nejsou slepá k obtížím a bolestnému ohni, kterým procházím, ale Bůh potřebuje tyto oběti a zadostiučinění. Dále mi řekla, že Bůh je vždy věrný Svému Slovu a že by byla šťastná, kdybych se důsledněji modlila modlitbu Růžence ... Pak mi řekla: "buď usebraná, když se modlíš ..."

Následuje druhá část poselství:

Jsme velmi blízko událostem, které byly předpovězeny a které mají lidstvo potkat a jsou již za dveřmi, události, ke kterým dojde v důsledku zloby světa, sobectví, nedostatku lásky. Události, které pramení z odmítnutí Božího Slova, zášti, pokrytectví a bezbožnosti. Země je v nebezpečí a zachvátí ji oheň. Boží hněv již není déle udržitelný a dopadne na lidstvo, protože lidé odmítají přestat hřešit. Boží Milosrdenství se snažilo po celá tato léta přitáhnout k Sobě co nejvíce lidí, natahujíc Svou Ruku k záchraně, ale pouze málo jich porozumělo a uposlechlo. Čas Božího Milosrdenství už nebude trvat déle a přichází doba, kdy každý bude přezkoušen. Země vychrlí ze svého nitra řeky ohně a lidé poznají svou nicotnost a bezmocnost, pokud nemají Boha v srdci. Bůh je pevný a věrný Svému Slovu. Přichází čas, kdy Boží dům bude zkoušen a ti, kteří odmítají Jeho Milosrdenství, zakusí Boží Oheň. (Zeptala jsem se na tomto místě na lidi v Církvi, kteří nás pronásledují a jsou slepí k Dílu Jeho Milosrdenství.) Panna Maria řekla, že tito lidé dostanou, co zaslouží.

Panna Maria hovořila dále o oběti. Požádala mne, abych připomněla každému, že Bůh, náš Stvořitel, nás žádá, abychom se Mu více odevzdali. Být obrácen je nedostatečné, pokud se vytrvale nemodlíme a neobětujeme. Jestliže někdo tvrdí, že se obrátil a nalezl Boha skrze Opravdový Život v Bohu, pak by měl Bohu nabídnout více obětí jako akt zadostiučinění. Je mnoho způsobů, jak prokázat Bohu lásku a štědrost. Nikdo nemůže říci, že žije Opravdový život v Bohu, pokud neprojevuje lásku obětí. Ti, kteří skutečně Boha milují, jsou požehnáni a nemusí se těchto dnů bát. Panna Maria řekla, že jsou požehnáni ti, kdo vydrží tyto strasti, dále že je potěšena všemi kněžími, kteří podporují a šíří toto Boží Dílo (tj. Opravdový Život v Bohu) a jsou otevřeni Duchu svatému. Mají zůstat pevní, protože obdrželi mimořádné milosti od Ducha svatého a skrze Ducha svatého zesílí jejich důvěra v Boha a v Jeho plán spásy. Bůh jim udělí Svůj pokoj.

Jestliže někdo slouží a nabízí sám sebe jako smírnou oběť, soud, který má přijít na svět skrze oheň, nebude k němu tak přísný, neboť v duchu se zaraduje z Božího volání, které jej přivedlo k životu.

Mnozí odpadli, ale mnozí povstanou. Mnozí selhali a neochránili Boží Slovo ve svých srdcích a odmítli Slovo jim svěřené nejen skrze poselství Opravdového Života v Bohu, ale také skrze Slovo jim dané v Písmu svatém.

Potom Panna Maria řekla:  „Vassulo, kdokoliv tě odsuzuje, bude také přísně souzen Bohem. Nadále se těš z toho, že slyšíš a  přijímáš Boží Slovo a buď šťastná, mé dítě, tvá Matka tě nikdy neopustí.“  (Pak mi Panna Maria připomněla vizi z dětství, ve které jsem viděla svůj duchovní sňatek s Kristem, jak mi Panna Maria s úsměvem upravovala svatební šaty a vlasy, aby vypadaly dokonale pro Jejího Syna, Ježíše Krista.)  „Mluv bez bázně a neboj se těch, kteří ti odporují. Já a Můj Syn ti žehnáme a poskytneme ti Svůj pokoj a lásku.“

To je vše. Prosím, čtěte to pozorně a meditujte.

V Kristu,

Přečtěte si také komentář otce Johna Abbertona k tomuto poselství


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message