DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Udělím hojně Svá požehnání všem, kdo Mne hledají

11. ledna 2021

Jahve, Otče všech, zjev tomuto umírajícímu světu Svou Svatou Tvář a rychle navštiv našeho ubohého ducha!

Já Jsem. Pokoj tobě, vskutku, každý den svého života měj touhu po Mně! Já, Jahve, jsem ti nablízku a mám radost, když Mě voláš! Rozkoši Mého Srdce, nikdy po Mně nepřestávej toužit. Buď jako žíznivá země a měj neukojitelnou touhu po Mně. Buď neotřesitelná ve své víře. Pojď, předlož Mi své prosby a Já je vyslyším. Nabídni Mi všechny problémy, které nosíš ve svém srdci, a Já ti s nimi pomohu.

Dcero, pohleď k nebi, kde je tvůj Domov, ano, podívej se vzhůru, abys přimkla svým srdcem k Pravdě. Nyní Mi naslouchej:

To, že jsem s tebou, je pro tebe velký dar, ale stejně tak pro celé lidstvo. Když jsi byla malé dítě, Vassulo, dal jsem ti mnoho dobrého, ale zmizelo to z tvé paměti a tím i z tvého ducha. Přesto ti chci připomenout: když jsi byla děťátko, nosil jsem tě na Rukou, držel jsem tě ve Svém Náručí,1 pozvedal jsem tě k Sobě jako táta, který se raduje ze svého dítěte, Já, který jsem ti víc otcem než tvůj pozemský otec, protože jsem tvůj Stvořitel, jsem si užíval každou chvíli, když jsem tě držel ve Svém Náručí a bral jsem tě z kolébky za radostného smíchu Mých Andělů! S láskou jsem si s tebou hrál a laskal tě a ty ses na Mě usmívala. A jako táta, který mluví se svým dítětem, jsem ti říkal: „Připoutám tě k sobě navěky, maličká, povedu tvé kroky ke Mně po všechny roky, které přijdou, a budu nad tebou bdít, když budeš uléhat. Za svítání ti budu předávat Svou Nauku a Moudrost a připomínat ti, že Já Jsem tvůj Otec a že patříš Mně, že pocházíš ode Mne a jsi Mé sémě. Budu urovnávat cestu, až se staneš Mým Poslem. Bylo pro Mě radostí ti připomenout a oživit tvou vzpomínku na Mě.2 Sémě, ode Mě pocházející, jehož jsem se rozhodl v ten správný čas zasadit mezi lidi této generace.

Ano, vskutku, měl jsem Svůj důvod, abych tě stvořil jako součást tohoto pokolení. Povolal jsem tě, abych ti předložil Svůj Plán Záchrany, a s bolestí v Srdci jsem ti oznámil, že tě z bezpečí Svého Náručí vyšlu mluvit v Mém Jménu, a že když to uděláš, tak s tebou svět bude jednat jako s podvodníkem. Když ses Mě zeptala: Proč?, odpověděl jsem ti: Je známo, že hlína je smyta prvními kapkami deště, ale tvá duše nikdy nezemře.3 Toto byla Slova, která jsem ti řekl, ale též jsem dodal, že tě obdařím odvahou a horlivostí, abys tak i přes svoji křehkost nikdy neochabovala a ani se nebála. Společně se Mnou budeš ve světě neúnavně zasévat Mou setbu.

A hle, budeš také Mou obětí. Musel jsem vybrat jednoho z vás, aby byl Mou obětí, a když jsem tak učinil, zbavil jsem tě všeho strachu, aby se tvůj jazyk stal čistým jako nejčistší stříbro, když budeš opakovat Má Slova. Má Láska k této generaci je naprosto bez hranic, Má Láska se na vás na všechny bude i nadále vylévat z Mého Trůnu jako vodopády třpytících se drahokamů a Já, jako dychtivý žebrák, který stojí u křižovatky, budu žebrat o trochu lásky od všech kolemjdoucích, kteří se na cestě za dosažením svých záměrů, které odporují Mému Zákonu, ztrácejí jako stín, lhostejní a ztracení.

V ten samý čas bude slyšet křik Mého Syna z výsosti, jak k nim též volá: „Ó pojďte, pojďte a jezte Můj Božský Chléb a pijte Mé Božské Víno, které jsem připravil pro všechna pokolení, aby mohla být uzdravena a žít, milovaní! Opusťte bohatství tohoto světa, protože z něj nebudete mít žádný užitek! Pojďte ke Mně, neboť obdržíte Moudrost a Moudrost vám ukáže Cestu k Pravdě a k Životu. Mé volání patří vám, synové a dcery Nejvyššího. Neslyšeli jste, že ten, kdo nalezne Mne, nalezne Život? Já jsem Brána k Věčnému Životu, tak pojďte!“

Vybavuji si dny, kdy jsi mě povolal, a uvažuji o všem, co jsi pro nás udělal. Buď požehnán Jahve a Ježíš!

Mé dítě, mnozí budou proti Mně, protože Mě neznají a vůbec Mi nerozumí. Ve vašich dnech se skláním shůry k vám všem, abych vás dosáhl, kráčím v prachu a hledám své ubohé syny a dcery, kteří se potácejí v prachu hříchu, abych je pozvedl a přenesl na místo, které jsem pro ně vyhradil a kde budou oděni čistotou. Na místo, kde jsou neustále vylévána Věčná Požehnání. Nezůstávej v prachu hříchu a odloučená, generace, protože ti neprospěje, když zůstaneš ode Mne oddělená, to pro tebe znamená smrt, protože zůstávat oddělena od Mého Ducha, který je Dárce Života, který vás oživuje a vámi pohybuje, znamená, že zůstaneš jako mrtvola, tak pojď a nechej se naroubovat na Mého Ducha, abys žila!

Budu se modlit, aby celé lidstvo vstoupilo Tvými Branami do Tvých Královských Nádvoří, aby chválili Tvé Svaté Jméno po všechny věky, neboť Jahve je Dobrota Sama, Jeho Láska je věčná!

Pojď! Spolehni se na Mě, udělím hojně Svá Požehnání všem, kdo Mě hledají, a vyleji na ně Své Jméno jako olej, abych oživil jejich duše. Požehnáni jsou ti, kdo Mne budou ve své svobodě objímat, protože oni budou proměněni ve Světlo. Pojď, dcero, buď požehnána. Láska tě miluje.


1 Bůh mi dal porozumět, že se jedná o mystickou zkušenost. Někdy můžeme vidět děti, jak se dívají někam nahoru, mají radost a usmívají se. Věřím, že jejich duše v tuto chvíli komunikuje s Bohem a s anděly. 
2 Když to Bůh udělal, skutečně mi připomněl situaci, kdy ke mně poprvé přišel, a mi řekl,  že je můj Otec. Měla jsem silný pocit, že už jsme se předtím museli setkat, že Ho znám!
3 Pochopila jsem, že naše tělo, které je utvořeno z hlíny, zemře, když přijde náš čas, a promění se v prach, ale naše duše bude žít navěky, a proto pro Boha není důležitá smrt našeho těla, ale velikou cenu pro Něj má naše duše, která nikdy neumírá a přichází k Němu, aby s Ním žila navěky.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message