DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zapomněli jste, že od Otce pochází obojí, Milosrdenství, ale také hněv?

18. května 2013

Pane?

Milá dcero, dávám ti Svůj Pokoj. Všechno, co jsem pro tebe naplánoval, bude dokončeno.

Je zde velké a hrozné zlo, zabíjení dětí, které je vždy vykonáno ve jménu míru a pokroku. Vražda, klam, korupce, vzpoury a vědomé popírání pravdy jsou obrazem toho, co se stalo z této generace.

Hněv Mého Otce už nemůže být zadržen. Bezprostřední hrozba zkázy světa se přiblížila a co tato generace zasela, bude sklízet. Oheň bude řádit zuřivěji, než kdy mohlo lidské oko spatřit. A prvky země se budou tavit a pohlcovat přírodu, lidi, zvířata, prostě vše!

Má dcero, tento oheň je nevyhnutelný. Mé Srdce puká žalem, ale je to jediný prostředek nápravy, který nyní zbyl! Jsem neustále v agonii a probodnut trny, které uvízly v Mém Těle. Moji andělé pláčou a zakrývají si dlaněmi tvář, když vidí, jak bude zničena tato generace, jakmile Můj Otec vykřikne: „Dost!“ Takže neříkejte: „Aaaa, vždyť Pánovo slitování je obrovské. On nám odpustí.“ Zapomněli jste, že od Otce pochází obojí, Milosrdenství, ale také hněv? Potřebuji v prvé řadě smíření a opravdové obrácení všech církví. Shromáždění v Mém Jménu Mne oslaví.

Ať je Můj Dům, Vassulo, jedno! Nemusíš se bát, když Mě máš na své straně! Skrášli Můj Dům a oživ Ho tím, že Ho přivedeš k jednotě! Sleduj cestu, kterou jsem před tebou rozvinul, vytrvej na cestě jednoty a v tom, co jsem ti nařídil.

Řekni Mým pastýřům v těchto shromážděních, že radost mohou nalézt pouze ve Mně a nikde jinde. Upřete váš zrak na Mne. Nedívejte se doleva, ani doprava. Udržujte své nohy v Mých Krví potřísněných šlépějích, vy, kdo jste Mými kněžími, a kdo jste spolupracovníky na tomto Díle. Přivedu vás Domů, ruku v ruce, stejně jako dva dobří přátelé, budeme společně triumfálně kráčet po safírech v Mé slávě do Mých Nádvoří. Obracím se nyní k vám, Svým Vlastním, Svým přátelům, k těm, jejichž srdce byla pohnuta Mým Hlasem, Mým Vznešeným Tématem, a kteří se připojili k Mému Hymnu Lásky, Jednoty a Smíření. Pravím vám, Můj Otec vám požehnal. Ve vznešenosti a nádheře vystoupáte se Mnou k nebesům až k Mému Trůnu. A Já vás povedu Svým Královským Žezlem do vašich příbytků uvnitř Mého Města, na území Mého Království. Povolal jsem vás a bděl jsem nad vámi. Nikdy jsem z vás nespustil Svůj Zrak. 

Jan, Můj učedník, byl lampou hořící a zářící. Buďte Mými Jany, buďte světlem a osvěcujte tento temný svět a nečekejte na lidská schválení, neboť ta by pro vás neměla nic znamenat, stejně jako nic neznamenají pro Mě. Nedovolte, aby vás to znepokojovalo, drahé duše, buďte jedno a žijte Jednotu, kterou jsem vám odkázal, abyste ji žili. IC

 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message