DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zapomněli jste, že od Otce pochází obojí, Milosrdenství, ale také hněv?

18. května 2013

Pane?

Milá dcero, dávám ti Svůj Pokoj. Všechno, co jsem pro tebe naplánoval, bude dokončeno.

Je zde velké a hrozné zlo, zabíjení dětí, které je vždy vykonáno ve jménu míru a pokroku. Vražda, klam, korupce, prostopášnost a křivopřísežnictví jsou viditelným obrazem toho, co se stalo z této generace.

Hněv Mého Otce už nemůže být zadržen. Bezprostřední zánik světa se přiblížil a co tato generace zasela, bude sklízet. Oheň bude řádit zuřivěji, než kdy mohlo lidské oko spatřit. Prvky země se budou tavit. Stráví přírodu, lidi, zvířata, prostě vše!

Má dcero, tento oheň je nevyhnutelný. Mé Srdce prolévá slzy, ale je to jediný prostředek nápravy, který nyní zbyl! Jsem v neustálé agonii a probodnut trny, které uvízly v Mém Těle. Moji andělé pláčou a zakrývají si dlaněmi obličej, když vidí, jak bude zničena tato generace, jakmile Můj Otec vykřikne: „Dost!“ Takže neříkejte: „Ach, vždyť Pánovo slitování je obrovské. On nám odpustí.“ Zapomněli jste, že od Otce pochází obojí, Milosrdenství, ale také hněv? Potřebuji v prvé řadě smíření a opravdové obrácení všech církví. Shromáždění v Mém Jménu Mne oslaví.

Ať je Můj Dům, Vassulo, jedno! Nemusíš se bát, když Mě máš na své straně! Okrášli Můj Dům a oživ Ho tím, že Ho přivedeš k jednotě! Sleduj cestu, kterou jsem před tebou rozvinul, vytrvej na cestě jednoty a v tom, co jsem ti nařídil.

Řekni Mým pastýřům v těchto shromážděních, že radost mohou nalézt pouze ve Mně a nikde jinde. Upřete váš zrak na Mne. Nedívejte se doleva, ani doprava. Udržujte své nohy v Mých Krví potřísněných šlépějích, vy, kdo jste Mými kněžími, a kdo jste spolupracovníky v tomto Díle. Přivedu vás Domů, ruku v ruce, stejně jako dva dobří přátelé, budeme společně triumfálně kráčet po safírech v Mé slávě do Mých Nádvoří. Obracím se nyní k vám, Mým Vlastním, Mým přátelům, k těm, jejichž srdce byla pohnuta Mým Hlasem, Mým Vznešeným Tématem, a kteří jste svázáni s Mým Hymnem Lásky, Jednoty a Smíření. Pravím vám, Můj Otec vám požehnal. Celou cestu k Mému Trůnu vystoupáte k nebesům v majestátu a nádheře se Mnou. A Já vás povedu Svým Královským Žezlem do vašich příbytků v Mém Městě, uvnitř Mého Království. Povolal jsem vás a bděl jsem nad vámi. Nikdy jsem vás nespustil z Očí. 

Jan, Můj učedník, byl lampou hořící a zářící. Buďte Mými Jany, hořte a vyzařujte světlo v tomto temném světě a nečekejte na lidská schválení, neboť ta by pro vás neměla nic znamenat, stejně jako jsou ničím pro Mne. Nenechte se znepokojovat, drahé duše, buďte jedno a žijte Jednotu, kterou jsem vám přikázal, abyste žili. IC

 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message