DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já utvářím ty, které miluji, tím, že je vystavuji zkouškám

5. září 2016

Já jsem. Mé dítě, zaměř svou mysl a celé své bytí na Mne a Já naplním tvou mysl, tvou duši a celé tvé bytí příkladnou dobrotou a čistotou. Naplním tě láskou a vším, co jsem Já, vším co považuji za ctnosti nebo skutky hodné Mého Království. Vytrvej v konání všeho, co ses naučila od Moudrosti. Nikdy jsi neměla nouzi o Můj Dar, který jsem ti dal. Nikdy jsem nepřestal být na tvé straně, nikdy jsem tě nenechal v nedostatku. Dej Mi svůj čas, abych v tobě mohl vyjádřit Svou vůli. Od teď se zaměř více na Mne. Měj své oči upřené k nebi, kde lze nalézt Toho, který Jest. Vymaž všechno, co je v tobě pozemského a vzpomeň si, jak velké mám zalíbení v duších, které jsou i přes svou ubohost a svá selhání pokorné a poddajné, neboť skrze tyto ctnosti je mohu učit a pozvednout v Mém Duchu, aby se stali pevnými ve své víře. V těchto ctnostech v nich mohu snadno zakořenit. Nechovej zahořklost vůči těm, kdo ti dávají zákazy a kladou překážky tvé misi.


Pane, mé misi, nebo Tvé?

Mé… a tvé, neboť jsi Mou Ozvěnou, jsi podřízena Mému Poselství, které jsem ti svěřil. Můj dar tobě a všem je k vašemu vlastnímu užitku. Vyučoval jsem tě, abys zachovala stejný způsob, jakým jsou ti předávána Má učení, aby tak mohla být snadno chápána. Máš otázku.

Ano, Ježíši, mám. Nevadí Ti, Pane, když mi někdo z hierarchie brání, abych mluvila a předávala Tvá Poselství? Tvá Poselství, která zachraňují?

Jestliže někdo jedná proti Mé Vůli, tak je to hřích, který v nich žije. Vládnu s vlídností, spravedlností a neporušeností. Tak si pamatuj, že Já utvářím ty, které miluji, tím, že je vystavuji zkouškám. Je to součástí Mého tréninku, aby Mé vyvolené duše byly silné, aby necouvly, až přijde pronásledování, ale zůstaly pevné, neochvějné. Pomluvy je mohou zasáhnout, ale ony se nevzdají, nic je nedonutí, aby utekly. Věz, Vassulo, že jsem takto více oslaven.

A co se týká těch, kdo působí chaos svými zákazy, pro ty naříká Mé Srdce bolestí. Ustavují nařízení, která nejsou Mými nařízeními a činí rozhodnutí, která nejsou inspirována Mnou. Hřích je oslepuje a oni vrší hřích na hřích. A tak, ano, Mé Srdce trpí a Srdce Mého Otce plane hněvem. Ale ty, jak jsem již řekl, bys vůči nim neměla chovat  žádnou hořkost. Já jsem jediný Soudce a budu je podle toho soudit v pravý čas.

Když si stěžoval Můj prorok Jeremiáš na svou bídu a pronásledovatele a řekl: „Chci s tebou mluvit o tvých soudech: Proč je úspěšná cesta svévolníků? Všichni, kdo se dopouštějí věrolomnosti, žijí si v klidu.“1 Tuto otázku mi předtím položili již mnozí z vás. Pravím vám: Má někdo z vás tušení, jaké jsou Mé plány? Máte nějaké pochyby o Mé Moudrosti? A půjdu ještě dál, neřekl jsem, že máte milovat své nepřátele a modlit se za ně? Protože tak vás Otec v Nebesích uzná za Své. Můj Otec v Nebesích dovoluje slunci, aby nad nimi vycházelo stejně jako nad dobrými, a Svému dešti, aby padal stejně na poctivé i nepoctivé. Kdo se Mne pak na to může ptát?

Vassulo, tím, že ti dávám zkoušky, si jen uvědomíš, že beze Mne nemůžeš dělat nic, přimkneš se ke Mně ještě více a budeš na Mně zcela závislá. To tě má naučit, že když máš ve Mně důvěru, neutrpíš škodu, protože Já zde budu, abych Tě zachránil ve tvých zkouškách.

Řekl jsi, že Otec vůči nim plane hněvem. Žijí v zemi stínů a kvůli nim nás čeká hrozivý trest. Budeš mít stále slitování a hájit je?

Budu mít slitování pokud uznají svou vinu a budou litovat. To, co potřebuji od vás, jsou modlitby, modlitby, abych mohl obměkčit jejich srdce, jako jsem obměkčil srdce krále Achašveróše a dal mu ducha vlídnosti. Pokud se ke Mně modlíte s důvěrou, vždy naleznete přízeň a já vám daruji, po čem touží vaše srdce. Neodmítnu, oč naléhavě žádají vaše rty.

Jsem známý tím, jak jsem ti řekl, že svrhuji krále a vyvracím království, pokud by chtěla zabránit, aby proud Mého Slova dosáhl k vám všem. Neopovrhuj pyšnými, nech Mne být jejich Soudcem. Pamatuj si, že všechny tvé úspěchy jsou důkazem Mé Moci a Autority.

Chceš vědět něco, co mohu vidět jen Já sám? Tví nepřátelé jsou zděšení, když vidí, že se blížíš k jejich teritoriu. Říkají: “Kdo je ta, co nás přichází učit?” Já jsem jediný, kdo zkoumá jejich nitro a hlubiny jejich zlých úmyslů zakořeněných v jejich srdci. Staví se jako zeď, aby zabránili vstoupit Mému Slovu. Prázdnými slovy Mě velebí a hlasitě chválí. Modli se za ně!

Modli se! Modli se! Nejsi sama! Svět ti bude vždycky připravovat trápení, protože jsi poslána Mnou. Ale buď statečná. A pamatuj si, že Já jsem vyvolil tebe a ne ty Mě. Mé Slovo nepřišlo jen k tobě, ale ke všem, kdo žijí na zemi. Užívám tě jako Svou desku, abych vyryl Své výroky, aby tak každý mohl snadno číst Má Slova. Tato Poselství naplní Můj Záměr. Takže tvá námaha nebude zbytečná. Znovu řekni každému, že Já, Ježíš, neuhasitelně žízním po lásce! Ach, Vassulo, ať jsem tvou jedinou Nadějí a dovol Mi zapsat s Moudrostí neobyčejný dar, který ti byl dán a neměj strach z nevzdělaných a nerozvážných lidí, kteří, ignorujíce Písmo mají stále výhrady. Takoví lidé jsou vyschlými řekami, vyprahlou zemí.

Proroctví je lampa, která osvěcuje vaše kroky temnotou. Můj Svatý Duch vede Mé proroky, aby mluvili v Mém Jménu. Učte se, že než je přizvu k dílu, přivedu je k pokání a ve Své benevolenci jim odpouštím jejich minulé hříchy, smývám je a už na ně nikdy nevzpomenu. Sama Vznešená Sláva k nim pak promlouvá různými způsoby, neboť Můj Duch spočívá na Mém vyvoleném.


Milosti, které ode Mne přijímají, mají též svůj účel, budou pomáhat ostatním. Nebudou sloužit pouze Mně, ale též ostatním lidem. Všechno, co přijímají od Ducha Svatého bude pro dobro lidí, pro Můj Dům!

Vassulo, nepatrné stvořeníčko, tvé úsilí a zápas v Mém Jménu Mne těší. Satan tě nikdy nepřestane trápit, dokonce i rukama těch, kdo přišlii, aby se stali spolupracovníky Mého Božského Díla, těchto Poselství. Jednají způsobem, který je mi odporný, rozkazují ti ve své krátkozrakosti a působí problémy. Stavím se vůči pyšným a trápím se pro ně. Má kněžko, přilni ke Mně, k Naději. Já, Kristus, jsem přišel do tvého života. Znamená to něco pro tebe?

Nezasloužený dar… pro tak ubohou duši. Zůstávám zmatená a beze slov, protože Ty, Můj Bože, jsi daroval Sebe mně. Nikdy ti nepřišlo na mysl, že bys tím riskoval, že v očích lidí ponížíš nejen Svou Vládu, ale i celé Své Království...

Jestliže Láska přišla k tak nehodnému stvoření, tak se může Láska a Něha dotknout dalších nehodných stvoření. Tohle jim řekni. Budu mít s nimi soucit a odpustím jim, pokud budou ochotni Mi otevřít svá srdce. Zvěstuj toto poselství. Pamatuj, že jsem to Já, Bůh, kdo ti dává touhu pro Mne pracovat a uváděj do praxe všechna Má přání a výroky.

Nyní řekni své modlitební skupině na Rhodosu toto: Na začátku Mých poselství jste si všech Mých Zájmů vážili, snášeli pronásledování a zkoušky s radostí. Já jsem vás všechny vysvobodil z moci temnoty a odpustil vám vaše hříchy. Nyní vám všem připomínám, abyste roznítili plamen své lásky ke Mně. Čtěte Má Poselství, učte se Mne více milovat! Konejte dobro a osvojte si Mé Učení. Nalezněte své útočiště ve Mně a Já budu vaší Písní. Mohu číst v každém srdci a naprosto přesně znám vaše potřeby. Tak pojďte ke Mně, svému Spasiteli. Buďte Mou živou Církví! Potěšte Mé Srdce, shromážděte se a přijměte Mou Něhu. Odmítejte vše, co nejsem Já, a tvrdě pracujte pro spásu svou i ostatních. Přijměte na čelo Můj Svatý Polibek. Láska vás všechny miluje!! ic


1 Jeremiáš 12,1


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message