DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Přivedl jsem lidi, kteří Mě neznali, aby Mě poznali a milovali

30. května 2016

Ó Bože, tak Dobrý a Laskavý, volal jsi mě?

Vassulo, dodržel jsem Svůj slib tobě. Vzpomínáš na Moje zaslíbení? Mé zaslíbení dává život, a to všem těm, kdo Mě čtou. Na začátku jsem tě povolal, abych s tebou jednal se slitováním a něhou. Byl jsem a stále jsem ti útěchou v pronásledováních a zkouškách. Milovaná, neunavuj Mé oči, když tě vyhlíží, aby ses se Mnou setkala tímto způsobem! S láskou buď Mou ozvěnou a Já zasáhnu ve chvíli, kdy budou Mé děti naslouchat tvému svědectví o Mé Velebnosti a Mé Moci, Mé Něze a Mé velké Lásce, kterou mám ke každému z nich.

Setrvávej v ctnosti a zakaž svému jazyku soudit. Ať Mne každý vidí v tobě. Byla jsi Mnou formována, vyučována Mou Milostí, abys vyrůstala ve Mně. Nikdy nepochybuj o Mé Přítomnosti! Stále měj touhu po Mně. To Mne vždy těší. Tvá touha Mne uchvacuje. Ať je Mi tvá ruka vždy k dispozici, abych ji mohl použít k zapsání Svých Slov.

Řekni každému, že jsem nepřišel se Svým Žezlem někoho soudit, ale přišel jsem, abych je vedl k následování Mé Cesty a zabránil jim, aby kráčeli po zrádných stezkách vedoucích ke Smrti!

Zůstaň v Mých Nádvořích a Já tě budu stále chránit. Pamatuj, že Moudrost byla a je tvým Učitelem, která tě učí Poznání z Mých Nebeských Nádvoří. Tak pozvedni své oči ke Mě, Svému Spasiteli, pozvedni je ke Mě ty, která máš svůj příbytek v Nebi a zůstaň věrná Mému Slovu a nedovol si usnout, dokud se nevrátíš Domů. Služ Mému Domu v Mých vlastních Nádvořích a neustále rozšiřuj Mé Poselství. Neboj se prudkých větrů. Když ti zkříží cestu, hledej své útočiště ve Mně.

Jsem známý tím, že zbavuji srdce každé tísně. Svou bolest, svou bídu, to všechno předej Mně! Já Jsem je na tvé straně. Modli se za Mír.

O co je žádáno lidstvo mými rty, ve Tvém Jménu, je nepřesvědčí úplně, některé ano, ale mnozí si ucpávají uši ... 

Vzpomínáš si na Mé Slovo, které jsem ti dal, a na němž jsi vystavěla svou naději a lásku ke Mně? Nebylo to Mé Slovo, které ti bylo dáno, aby bylo tvou útěchou, a nebyl to Můj Příslib  znovu dát život, který byl nepovšimnut? Buď šťastná a udržuj Mou Vinici plodnou.1 Já jsem její Majitel, který ji často navštěvuje a pamatuj si, že jsi ji nevysadila ty, ale Já jsem ji sázel Svou Vlastní Rukou. A já jsem přivedl ty, kdo Mne neznali, aby Mne poznali a milovali, poté co okusili plody Mé Vinice. A to je, s tvým maličkým přispěním, proměnilo v nositele Světla, protože Plody Mé Vinice zjevují Mou sladkost vůči nim.

Podívej, Vassulo, každá úroda má jinou výživnost, ale Má úroda, jíž je Mé Slovo, zachrání každého od Smrti. Pamatuj, že jsem připravil tuto vinici pro vaše tak zlé časy a mažu hlavu každého, kdo do ní vstupuje, olejem radosti, uzavírám ho ve Svém Srdci, učím ho Slovům Moudrosti, zatímco mu šeptám do ucha Své ctnosti a spravedlnost a tím mu dávám důvod následovat Mě po stezce bezúhonnosti a jak by Mi měl vzdávat poctu.

Co by Tvé Srdce od nich, od nás, rádo slyšelo, Pane, za všechno, co jsi pro nás udělal, a za úžasnou, láskou vyzdobenou vlídnost, kterou jsi nám ukázal ve Svém Nekonečném Milosrdenství a ve Své Nezměrné Dobrotě?

Prokaž Mi svou vděčnost tím, že budeš zpívat chvály o Mé Dobrotě, dítě!  Neboť to byla Má Otcovská Slitovnost, kterou jsem byl pohnut! Slyš Mě: Buď šťastná! Raduj se! Řekni Mi, už jsi někdy předtím slyšela, že bych se zdráhal sytit Své stádce? Dnes, jako nikdy předtím v historii, sesílám na každého z vás, stvoření, Svého Svatého Ducha, aby promlouval k vašim srdcím, aby vás utěšoval, aby vás zachránil.

To, že jsem se dal poznat v této Vinici přivede Můj lid zpět ke Mně. Každý, kdo vstoupí do této Vinice, bude Mnou požehnané plémě. Stanou se součástí Mého spásného plánu, budou součástí Mne. Budou se namáhat na této Vinici společně s tebou, ale ne zbytečně. Budou hlásat Mé divy a Mou slávu mnohým národům a přitáhnou je do zahrad Mé Vinice, aby také ony byly očištěny a posvěceny.

Ach, Vassulo! Kdybys věděla… Kdybys věděla, jak se Šelma krčí před tímto Mým Plánem a před tím, co jsem udělal pro tebe a pro ostatní. S tisíci myriád démonů opustila své panství, pekelnou propast, aby je všechny nasadila do války proti Mému stvoření a rozepjala svou moc nad údolími a horami, aby dosáhla svého ničivého plánu a vyhladila lidstvo. Můj Plán otřese základy tohoto světa. Tak jdi a říkej této generaci, že Bůh je zde, s námi, nyní! Nedívej se za sebe, doleva ani doprava, dívej se dopředu na toho, kdo stojí obrácen k tobě.

Modli se za mír, modli se za obnovu Mého Domu, modli se za tuto generaci, aby se vrátila ke Mně. Řekni jim o Mé Vinici, kterou jsem požehnal, ošetřoval a obdělával a která čerpá vodu z Pramene Života dávajícího trvalou úrodu.

Pojď, spočiň ve Mně. Nic z tvé práce nepřijde nazmar. Umlčím mnohá ústa, která přísahala, že umlčí tebe. Buď požehnána. ic


1 Poselství Opravdový život v Bohu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message