DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jahve je blízko, přichází rychle

14. prosince 2009

(Vassula píše:)

Tuto sobotu jsme měli zde na Rhodosu modlitební setkání. Nebyli zde všichni, jenom někteří. Ke konci jsme se společně pomodlili modlitbu z 28. listopadu. Potom jsem otevřela řeckou bibli (úplně novou). Můj prst padl na 7. kapitolu knihy Ezechiel, verše 1-14. Během četby úryvku z bible jsme všichni měli pocit, jako bychom znovu četli onu modlitbu! Jako pokračování. Když jsem potom otevřela anglickou bibli, abych si přečetla to samé, neboť má řečtina není tak dokonalá, měla jsem zrovna na tom místě záložku. Z toho jsme vyrozuměli, že Pán se snažil zdůraznit závažnost a naléhavost Svého předešlého poselství, jímž je právě ona modlitba. Po modlitbě jsme otevřeli poselství TLIG a četli. Také zde Kristus zdůraznil naši modlitbu. Otevřela jsem poselství z 13. září 2002 a mé oči padly na následující pasáž: "Ó Soudný Dni! Kdy Můj Syn zazáří nad vámi v nebi!" až do konce.

Následující den jsem seděla v kostele, a asi pět minut poté jsem uslyšela Pána, jak mě volá a mluví ke mně. Obávala jsem se, že si nezapamatuji, co mi Pán řekl, tak, abych to později zapsala. Panna Maria řekla několik slov na konci poselství. Náš Pán mě ale ujistil, že se nemusím bát, protože mi Svá Slova připomene, až je budu zapisovat, vlastně, že znovu povede moji ruku. Zde je to, co Ježíš Kristus řekl včera a dnes, v pondělí 14. prosince, kdy byla Jeho Slova zapsána.

Svědči, Mé dítě, pro Mě a v Mém Jménu, mluv a řekni této generaci:

Nenaslouchejte falešným prorokům, kteří vás zahrnují lichotkami, říkajíc, že je vše v pořádku, a že jste se polepšili, jen proto, že se promenádujete jako křesťané, zatímco sotva jednáte podle Mého Slova. Pravím vám, že jestliže vaše spravedlnost, jakožto křesťanů, nebude větší než spravedlnost bezbožníků, Můj Otec Mě ve vás nerozpozná a nikdy vám nedovolí vstoupit do Našeho Království! Hněv Mého Otce se na vás vylije. Neslyšeli jste, že Má spravedlnost je stejně velká jako Mé Milosrdenství? Vy, kdo se svému okolí předvádíte jako dobří křesťané, a tak mu předáváte  falešný obraz křesťanství, vy budete odhaleni a stejně tak váš hřích.  A vy, kdo nepřestáváte nespravedlivě soudit svým jazykem, váš hřích dopadne na vaši hlavu. Můj hněv vůči lidem jako vy je nezměrný  a budu vás soudit za vaše chování, jak si zasloužíte.

A vy, kdo nemůžete odpustit a zapomenout, jako já odpouštím a zapomínám, Můj Otec také uchová váš hřích proti vám! Jahve je blízko, přichází rychle, tak Mi řekněte, kam se ukryjete? Vést život v hříchu, znamená patřit ďáblu. Byli jste vyučeni, jakým způsobem budete souzeni, když se nejste ochotni smířit s tím, vůči komu chováte zášť. Pravím vám:

Za tento hřích neochoty najít společné řešení a smířit se, zaplatíte do posledního haléře. Neřekl jsem, že máte milovat svého bližního jako sebe, ba co víc, že se máte učit milovat i své nepřátele? Ale nač hledí mé oči? Vidím, že těch, kdo vpravdě následují mé cesty, je poskrovnu, a že většina žije v hříchu a dělá Satanovu práci. Neklamte sami sebe, neboť v těchto nastávajících dnech jste na cestě ke zkáze, protože nenásledujete Mé Slovo (Písmo svaté). Pokud někdo z vás do dnešního dne odmítá poslouchat Mé zásady, pak i Můj Otec vám odmítne příbytek v nebi. A vy, kdo jste přijali Mé Jméno (křesťané), a přesto jednáte s násilím, hněvem a pýchou, na vás dopadne ten samý bič, který váš ostrý jazyk užíval na vaše bratry, a odsoudí vás. A vy, kdo ještě spíte ve své apatii a lhostejnosti, nemyslete si, že o vás nevím. Budete rozptýleni mezi pohany a budete sklízet, co jste zaseli. Co se odpadlíků týče, ti zakusí pekelný oheň!

Hněv Mého Otce je provokován touto zlou a zvrhlou generací. Jak jen mohu dále zadržovat Jeho paži, aby na vás nedopadla? Naším neustálým záměrem bylo odvrátit vás od zla, ale dobří i zlí odmítají opustit svůj způsob života. Dobří, protože neberou vážně Má Slova v těchto poselstvích a nejednají podle nich, zlí, protože odmítají spásu, odmítají Mé milosrdenství, odmítají Mou Ruku.

Těmto říkám:

Co budete dělat v ten Den, kdy poznáte, že jste pouhá hlína, hlína, která bez Mé přítomnosti není nic jiného než prach?

Zkáza je velmi blízko a listoví brzy uschne. Máte jen velmi málo času na to, abyste změnili svůj postoj a jednání, nedovolte, aby vás stihla záhuba. Naberte správný kurz a zanechte svých ohavností a zvráceností. Upřete svá srdce na Mne, Svého Pána, jinak se rozpadnete v popel jako spálené město. Nyní, i když jsem vás snad jen na chvíli vyděsil, je to z mé veliké lásky, kterou k vám chovám. Chci vás vést k pokání a zachránit vás. Chci, aby rty, které vzývají Mé Jméno, byly čisté, zvláště v těchto dnech, kdy Mé Svaté Jméno bude znevažováno a pro mnohé zcela bezvýznamné, zatímco slaví Mé narození bez úcty. Všichni litujte a soustřeďte se na Mě. Modlete se, aby vina této generace nebyla příčinou vaší zkázy. Jinak Můj Otec donucen svým hněvem zvolá:

„Dost!”

A Jeho planoucí hněv zaplaví mnohé národy a svět se rozpadne. Šťastný člověk, který Mě nyní slyší a očistí se. Já ho podpořím.

Já jsem Ježíš Kristus, Autor těchto poselství, jsem známý tím, že vám vládnu shovívavě. Jsem známý tím, že vám dávám rozkvést a že vás sytím Svou Láskou, je-li třeba, zavlažuji vás Svými Slzami. Jsem známý jako Dobrý pastýř, který nikdy neopouští Své ovce a vyvádí je na zelené pastviny. Ale copak mohu mlčet, když jsou úmluvy porušovány, když odmítáte rozvázat pouta ničemnosti, která jste sami vytvořili, a nechcete zrušit klatbu zrady, abyste ukončili vaši zuřivost vůči těm, které vám posílám, a už jimi více neopovrhovali? Když vidím, jak se díky svým tak zlým skutkům řítíte do ohromující zkázy, která zachvátí celý svět, nemám jednat?

V Den Otcova hněvu se na Mě rozpomenou ti, kdo na Mě zapomněli. Budete souzeni podle všech svých hříchů. Mnozí se samozřejmě zeptají: „Jakých hříchů?” Hříchů, které jsem zmínil, hříchů rouhání se proti Mému Duchu svatému, hříchů vaší rebelie a vašeho rozdělení, hříchů zvrácenosti, které jsou ohavností v Mých Očích, hříchů předsudků, hříchů pohrdání, korupce, domýšlivosti, pýchy, nevraživosti, zášti a zloby, nepřátelství, ponižování a letargie, nactiutrhání, křivopřísežnictví, pomlouvání, nedostatku odpuštění a nedostatku lásky k bližnímu. Svět je poskvrněn hříchem, proto je v něm tolik neštěstí. Neboť se rouháte Božímu Jménu.

Může někdo z vás říci, že je Bůh nespravedlivý, když na vás nechává dopadnout Svůj hněv. Nikdo není spravedlivý, ne, nikdo. Všichni jsou hříšníci, zhřešili a připravili se o Slávu Boží. Pochopte nyní, jak se Mé Nejsvětější Srdce svírá bolestí. Nicméně, každý ochotný člověk upřímného srdce, obdrží bohatě spravedlnost z milosti Boží skrze spásu, která je ve Mně. Skrze víru ve Mě budete spaseni. Ovládněte tedy své myšlenky a už více nehřešte.

Nikdy na Mě nezapomínej, Vassulo, a dej Mému lidu vědět o Mých varováních. Jsem zde. IC

(Potom Panna Maria řekla:)

Následuj a zapiš všechno, co ti Můj Syn dal, nikdy se neboj.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message