DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nikdy tě neopustím, vždy budu s tebou!

2. prosince 2020

Od chvíle, kdy jsi mne poprvé navštívil, se snažím vytrvat na přímé stezce a neustále kráčet ve Tvých Stopách. Stačilo, abych Ti jen trochu naslouchala, a hned jsem přijala Tvou Nauku a Tvůj lahodný Hymnus Lásky, který nás učí milovat.

Upřímně jsem hledala co je správné, a ze všech svých sil jsem se snažila konat Tvou Vůli, pevně jsem se Tě držela a ani na okamžik jsem se od Tebe nevzdalovala, s pevným rozhodnutím se za žádnou cenu nepustit Toho, kterého ze srdce miluji. Ve Tvé Škole nám byla dána Nauka a ve Tvých Královských Síních Moudrost. Štědře jsi nám nabídl Moudrost. Vzdávám Ti díky, můj Pane a Králi.

Proslulý Svou Slávou a Velebností, Tobě patří nebe a země i se všemi, kdo je obývají, a se vším, co na nich v hojnosti jest. V těchto dnech přinášíš Svému lidu Poselství Pokoje. Naplňuješ slova Písma: „Ten dřívější svět pominul.“1,sedíš na Svém Trůnu a říkáš: „Hle, všechno tvořím nové.“2

Jsi Svrchovaný, Veliký Král celého vesmíru. Ukaž nám, jak slabí jsme my tváří v tvář Tvé Velkolepé Síle, že nemáme větší cenu než zrnko prachu, připomeň nám, že náš život je jen závan větru, který na zemi nikdy netrvá věčně! Pomoz nám přijít k rozumu...

Má dcero, Já Jsem je ti nablízku. Zapiš Má Slova:

Dovol, abych ti připomněl: V ten okamžik, kdy jsi Mě uznala za svého Spasitele, což je dokonalá ctnost, jsi se zrodila ze Mne, a Já, tvůj Bůh, se od té chvíle raduji v tobě a ty ve Mně. Dal jsem ti poznat, že jsi byla vždy Moje. Ten den3, jsi zakusila a uznala Mou Moc. Dovolil jsem, aby na okamžik spadly šupiny z tvých očí a ty sis uvědomila Mou Velikost4, a to, že držím celý vesmír na dlani Své Ruky, a že každá stvořená věc, vše, co existuje, je ve Mně. Zmocnila se tě bázeň, když jsi pocítila Mou Moc, neboť jsi v těchto pár okamžicích pochopila, že Já Jsem skutečně Plnost Božství, Ten, kdo drží ve Svých Rukou Život a Smrt. A přesto jsem zároveň Mírný, Něžný a Laskavého Srdce. Jsem Nejslitovnější a Má Láska k vám všem je bezpodmínečná.

Šťastný je ten, kdo vkládá svou důvěru ve Mě!

Pane, ať každý, kdo žije, touží po jediné věci: usilovat, aby žil ve Tvém Domě, těšit se z Tvé Sladkosti, ó Bože, vstoupit do Tvých Královských Nádvoří Poznání a stát se opravdovým apoštolem Tvé Lásky.

Nikdy jsem nepřestal volat každého, aby mi vzdával poctu a velebil Mě v Mých Posvátných Nádvořích, kde vám bude uděleno Poznání, jež vás naučí, že všechna Má Díla jsou dobrá. Má Díla jsou vskutku úžasná, přesahující každou lidskou myšlenku, zázraky nevyčíslitelné hodnoty.

Pouhý okamžik na prahu Tvých Královských Nádvoří je cennější než všechno, co jsme obdrželi zde na zemi během celého našeho života. Co teprve, když jsme pozváni do Tvých Královských Nádvoří! - Ale nyní jsem si všimla smutného tónu ve Tvém Hlasu, Milovaný. Naslouchám, co říká Můj Pán?

Ach... Vassulo, Vassulo, dnes Můj lid prochází Údolím Smrti, země ztratila svůj pokoj a umírá kvůli svému odpadlictví. Vše, co ze země vychází, se na zemi vrací. Závan smrti se dotknul země a jejích obyvatel. Znásobil jsem Svá volání skrze Svá Poselství, která vám dávám, abyste po Mě žíznili a upřímně hledali Mě a Mou Svatou Nádheru, generace. Ale vy jste se raději vydali po svých vlastních zlých cestách. Hněv Mého Otce na vás již téměř dopadá, zatímco země chřadne. Země je vyčerpaná ze svých obyvatel a též lidé jsou vyčerpaní ze země, která jim nedává to, co si mysleli, že je jim povinna dávat. Blízko je den, kdy budou v zoufalství volat k horám: „Pojďte! Přikryjte nás!“ a k pahorkům: „Padněte na nás!“5 Ale nyní je blízko ta chvíle, čas Mého Návratu, který je tak velmi blízko.

Málo víš o tom, generace, že brzy, velmi brzy, bude na nebi vidět Mé Světlo. Strach sevře všechny ty, kdo Mnou opovrhovali. Radostně se rozjásají všichni, kdo Mě nikdy nepřestali milovat, skryjí se ve stínu Mých Křídel, neboť Má zachraňující pomoc je Věrná. Svět už po tomto Znamení nebude nikdy stejný, jako byl předtím.

V Písmu říkáš, že jsme jako stébla trávy, která sotva zrána rozkvetou a už odkvétají, večer uvadnou a uschnou. Dáváš nám poznat, že čas vymezený pro náš život je tak krátký.

Jestli je tvůj život skrytý ve Mně, nemusíš se bát, jestliže máš svůj Úkryt pod Mými Křídly, budeš uchráněna a zůstaneš nedotčena. Ochráním každého, kdo zná Mé Jméno, každého, kdo vzývá Mé Jméno, ten se nemusí bát. Pak vás dovedu do Svých Nebeských Nádvoří, kde budete vzkvétat v Nauce a Moudrosti. A zůstanete svěží a silní, budete hlásat světu Mou Spravedlnost a Mou Zachraňující pomoc. Budete Mým Svitkem, na který napíšu Svou Nauku, Svůj Zákon a Nařízení, která se nikdy nemění. A zatímco vy, Moji milovaní, budete odpočívat v Mých Nádvořích, Já vám budu hrát na Svou lyru ze slonoviny a za lahodných tónů Mé Zlaté Harfy vyznávat Svou Lásku k vám.

Tvůj Hymnus je Hymnem Slitování a Dobroty, učí nás postupovat dál do Tvého Domu s čistým srdcem, neboť Ty jsi Král, jehož úsudek je správný. Král, který miluje Spravedlnost. Je mou rozkoší být s Tebou, ve Tvých Královských Nádvořích, skrze Dar, který jsi mi dal!

Ve tvé nicotnosti, Mé dítě, Já mohu být vším! Vše, co ti schází, Já doplňuji! Vidíš, jakou rozkoší je pro Mne být s tebou? Dcero, potřeboval jsem duši, která Mě přijímá v prostotě srdce a s láskou, ve které si budu moci odpočinout a skrýt se před vřavou světa. Držím se dál od zvrácených srdcí. Pyšná srdce, nemohu je vystát. Nedojímá Mne výmluvnost řeči, ani jejich proslovy, ale raduji se ve zkroušeném srdci. Korunoval jsem tuto generaci Láskou a Něhou navzdory její zkaženosti.

Má milovaná, budu do tebe nadále vdechovat Svůj Dech Života, abych do tebe vléval neustálou touhu být žíznivá po Mně a abys byla v Mém Vůní prodchnutém Světle a na oplátku navoněla svého Ženicha. Připomeň také každému, že Pán Bůh zná ty, kdo jsou Jeho a dovoluje jim, aby se k Němu přiblížili a vstoupili do hlubin Jeho Srdce, které je vašim Svatým Příbytkem.

Pane! Mám v paměti Tvá Slova, která jsi mi řekl na duchovním setkání ve Svaté zemi, kde jsme navštívili místa, kde jsi žil. Na konci poutě jsem Ti děkovala slovy: „Děkuji Ti, Pane, že jsi nás vzal sem, do Tvého domova, na místo, kde jsi žil.“ A Ty jsi na to okamžitě odpověděl: „Můj domov? Jaký domov? Můj domov je v Nebi a stejně tak tvůj…“

Oltáři, donekonečna ti budu připomínat, kam patříš a komu patříš a kde je cíl tvé cesty a tvůj domov. S neúnavnou vytrvalostí tě budu učit smyslu tvé existence. Každý den ti budu připomínat, že Já jsem tvůj Mystický Pohár, který dává vytrysknout Životodárnému Prameni v tobě. Ráj je tvým Domovem, Domovem těch, které jsem navoněl Svým Dechem. Už jsem ti řekl, že ti nabídnu život skrze milost. Protože milost je jako zářivé světlo, které tě vede k tomu, abys měla podíl na Božském Životě. Dávám Sám sebe ve vaší době jako nikdy předtím v historii, vždy tak velkoryse, a čím ochotněji budete dávat sami sebe Mně, tím více Mne budete přijímat.

Nepřicházím k nikomu s mečem u boku, ani nepoužívám žádné ztuhlé formulace, když vás vzdělávám. Neboť to není Můj způsob, kterým bych vás vyučoval, ani to není způsob, kterým bych z vás udělal Světce a Mučedníky, ale proud Mnou daného Slova, které je sladší než nektar, bude znít ve vašich srdcích. Mé promluvy budou sladší než med stékající z plástů. Nuže, abych vás vychoval, pozvedám vás mocí Ctnosti a Náboženstvím. Tímto způsobem jednám se Svými dušemi Já! Požehnaní jsou ti, kdo Mě horlivě hledají, naplním jejich duše nepopsatelnou radostí. V záři Mého Světla budou krásní jako lán lilií a narcisů.

Pane, je psáno, šťastný je člověk, kterého sis vybral, kterého jsi pozval, aby žil ve Tvých Nádvořích. Má duše touží překročit práh Tvých Královských Nádvoří, kde bych klečela v Přítomnosti Tebe, Krále Slávy, Neodolatelného, neboť Věrnost a Důstojnost jsou Tvými insigniemi. Tvůj zjev a impozantní pohled oděný do Slávy, Tvá Majestátní Roucha pokrytá zlatem a safíry. Ty, jenž vládneš s nesmírnou shovívavostí, abys osvěcoval a vyučoval duše, které se k Tobě přibližují s kajícím srdcem. Naslouchej dnes našim modlitbám, přijď a osviť duše, které se bezcílně potulují, jako ten, kdo je ztracený v džungli hříchu, jako někdo, kdo Tě vůbec nezná. Vylej na ně v hojnosti Své Milosrdenství, pomaž jejich hlavy olejem radosti, učiň je Svými. Zažehni jejich vyprahlá srdce, aby pozvedli svůj zrak k Tvému Majestátu, aby objevili Tvou Svatou Tvář, Tvou dechberoucí Krásu!

V pravdě ti říkám, jestliže otevřou svá srdce a přijmou Mne, s radostí přijmu Já je a učiním je krásnými, zdokonalím jejich duše. Vyvedu je z džungle hříchu a povedu je k hranicím Mých Královských Nádvoří, kde si budou moci zvolit. Mí andělé je budou celou cestu doprovázet a oni si budou muset zvolit mezi Světlem a Tmou. Jestliže si zvolí Světlo, padnou do Mé Náruče a všechno, co zohyzďovalo jejich duši bude smyto a zapomenuto, ale všichni, kdo neodpověděli na Má Volání a na Pravdu, Mnou budou nadále opovrhovat, protože si zvolili zůstat v Temnotě. Je psáno6, že ačkoliv jsem přišel do světa, abych zde šířil Své Světlo, tak si lidé více zamilovali Tmu než Světlo, protože jejich skutky jsou zlé. Skutečně, každý kdo koná zlo, nenávidí Světlo a odmítá ho, ze strachu, že by jeho skutky vyšly najevo. Ale člověk který žije podle Pravdy, přichází ke Světlu, aby bylo zjevné, že vše co dělá, je vykonáno v Bohu.

Tvá Slova, můj Pane a Králi, jsou nejchutnější med. Směsí rozličných vůní kadidla ze stromů s vonnou pryskyřicí jsou vůně Tvých nádherných Ornátů, posázených drahokamy všech druhů. Tvá Přítomnost, skvělá dokonalost. Když otevřeš Svá ústa, tak vytryskne nejčistší Paprsek Světla a proniká všechny věci. Tvou Krásu nelze s ničím srovnat, jak tě tedy může někdo odmítat? Skutečně, Tvůj Duch naplňuje celý svět. Jedinečný, Neodolatelný, Všemohoucí, nelze vyjádřit Boží Nádheru!

Buď Mou uklidňující Vůní, Vassulo, oblažující jsou pro Mne melodie tvých chval, jsou balzámem na Mé Rány. Ty, která jsi jako lilie, jež má dostatek vláhy, jako proužek dýmu kadidla, upřednostněná Mým Otcem, přijmi Má Požehnání.

Nikdy mě neopusť, abych mohla bez přestání chválit Tvé Svaté Jméno v těchto bezbožných časech. Pomoz mi hájit náboženství a jeho pravý smysl, pomoz mi znovu vybudovat Církev z jejích ruin a trosek. Víš, že jsem bezmocná, když mi nejsi nablízku. Mohla bych toho říci ještě víc, ale stejně by to nestačilo.

Vzývej Mne ve svých chválách, Má milovaná. Dosud jsi viděla jen zlomek z Mého Díla. Buď poddajná, jak Já si přeji, vlož celé své srdce do svých modliteb, abys je proměnila v melodie, které by lahodily Mému Sluchu. Slyš Mne, dobrá Díla nebudou nikdy zapomenuta. Modlit se za lidstvo je jako prolévat krev. Protože svět odmítá činit pokání, tvé modlitby za lidstvo budou přijímány jako pokání za celý svět. Obnov Můj Dům, naplň jej dobrými věcmi, i kdyby s tebou jednali krutě, buď jako lilie, lilie mezi bodláčím, vždy se drž Mých Pravidel.

Skryj mne pod Svými Křídly, Pane! Proč lidé na zemi trpí, i ti, kdo jsou nevinní?

Jestliže člověk na zemi trpí, tak je to proto, že svět postrádá lásku… láska chybí… láska je klíčem k Mému Království. Kdyby dodržovali Má Přikázání, kdyby se drželi Mého Slova a nauky, netrpěli by. Svatý Duch nepřebývá ve lstivé duši, takové duši se vyhne. Jak můžete čekat, že by Duch Svatý prodléval v duších, které jsou naduté pýchou? Lidé upadají kvůli své pýše, protože je opouští milost, ale každý kdo se snaží najít Pravdu, Mne najde. Neřekl jsem v Písmu, „proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno? Neboť ten, kdo prosí, dostává, ten kdo hledá, nalézá, kdo tluče, tomu je otevřeno!“7  Takže, jestliže Mě někdo ztratil z dohledu, ať lituje! Pokání napraví všechny věci a kajícník obdrží odpuštění, svobodu a bude naplněn Mou Sladkostí. Jejich srdce bude naplněno pokojem a požehnáním po zbytek jejich života. Potom je přivedu do Zahrady Mých Rozkoší, kde do těchto duší vleji Svou Lásku a Svá nezměrná Požehnání, abych je udržel naživu. Spojím se s nimi a oni se spojí se Mnou. Takovýto skutek Milosrdenství jim bude dán, oni se budou vnímat jako jedno se Mnou, zbožštěni Mnou. Toto bude plodem jejich pokání, dokonalé mystické Manželské Sjednocení.

Pane, řekl jsi, že když se modlíme za lidstvo, je to, jako bychom za něj prolévali svou vlastní krev. Neboť to znamená milovat nesobecky, bez osobních zájmů, a protože svět odmítá litovat, tak bude na naše modlitby nahlíženo jako na pokání za celý svět?

Ano, dcero, to bude lék na hřích a branou odpuštění. Noc přejde a nastane vzkříšení. Z toho důvodu jsem tě žádal, aby ses modlila za hříšníky, aby zakusili Mé Milosrdenství. Nechci žádnou duši připravit o Mou Blaženost, o vstup do Mého Království. Hořím touhou jim odpustit, protože Má Láska nemůže být nikdy utišena. Uspokoj Moji touhu, Vassulo, horoucími modlitbami řečenými s láskou. Ať jsou tvé modlitby jako kadidlo nebo jako korouhev lásky, a já nebudu moci odmítnout tvou lásku. Pojď, nedovol, aby tě pronásledovaly pochybnosti, jsem nyní ve tvém pokoji, blízko tebe, abych proměňoval tvé dny ve svatební slavnost. Nikdy tě neopustím, vždy budu s tebou! Opři se o Mě a hlásej Má Slova světu, Láska tě miluje… ic


1 Zj 21,4.
2 Zj 21,5.
3 Poselství 7. března 1988.
4 Pozn. překl.: bounty - hojnost, štědrost, mít všeho dostatek, mít vše pod kontrolou. 
5 Ozeáš 10,8. 
6 Jan 3,19-21. 
7  Mt 7,7-8.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message