DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Milosrdná láska je svatá, je to symbol Mé Podoby

1. března 2010

Pane!

Já jsem! Moje Přítomnost je s tebou. Uzdravím tvé rány. Má Vassulo, vybral jsem si tě ze všech lidí, abych zjevil Své Slovo této generaci. Nebuď sklíčená. Přijdu ti na pomoc. Pokouší Mě! Seber odvahu, Mé dítě… Církvím říkám toto:

Odmítat ve vaší době, stejně jako v minulosti, tytéž dary Ducha svatého, dané k prospěchu a rozvoji Církve, je ohavností v Mých Očích.

Je to duchovní smrt, která se vplížila mezi vás! Odpadlíci, kteří rozčilují Mého svatého Ducha! To jsou ti, kdo upadli do duchovní lenosti a hereze. Vidíš? Jak v nich může přebývat Duch svatý, když jsou ovládaní leností a dalšími neřestmi? Jak by mohli vůbec vidět ve světle Ducha svatého, když ve svých srdcích udržují nepřátelství a jsou naplněni tolika neřestmi?

Říkám ti, že Pravda jim může být zjevena pouze skrze Milost Ducha svatého. Trpím, když Mě tolik kněží nehledá. A daleko horší je, když si všimnou duše, která je zapálená božskou láskou ke Mně, která nachází svoji radost ve Mě a ne ve světě, která Mě preferuje nade všechny vášně světa a je rozněcována láskou v Mé přítomnosti -  jejich zášť roste o to více.

Omilostněné duše, které jsem obdaroval svojí přízní, jsou jimi utlačovány buď duchovní závistí, nebo racionalistickým duchem. Nepřijímají Můj jazyk, kterým vás učím, protože jejich tělesné vnímání jim nedovoluje tomu porozumět. Neboť duchovní témata vyučuji duchovně. Jsou to ti, o kterých Písmo říká: „Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.“1  Duchovní slepota nikdy nedovolí jejich egu odumřít, aby porozuměli nejvyšší ctnosti, kterou je milosrdná láska. Milosrdná láska je největší z ctností. Skrze míru její přítomnosti ve vás budete všichni na konec souzeni.

Je správné říkat, když svědčíš v Mém jménu, Vassulo, že veškerá víra a naděje jsou postaveny na této ctnosti a to je v konání dobra, v laskavém srdci, v milujícím, milosrdném a něžném srdci, které uvidí Boha a zdědí Mé Království. Jinými slovy: čistá srdce…2  Ano! Slovo Boží je spása, zachraňující pomoc. Je to poznání Boha, které je dáno poznat pouze těm, kdo Nás vlastní.3 Je to samotné Slovo Boží, které je Láska. A z Lásky jsem se stal dobrovolně člověkem, dobrovolně jsem nesl Svůj Kříž. Zrak mnohých se zakalil, když Mě viděli vzkříšeného.

- Milosrdná láska je svatá, je to symbol Mé Podoby a všeho, co ztělesňuji.

- Milosrdná láska je nad všechna bohatství. Ano!

- Milosrdná láska je jasnější než slunce, neboť zastíní všechny ostatní ctnosti, je jako světlo.

- Milosrdná láska je nevyčerpatelný poklad pro lidstvo, neboť má větší radost v dávání než přijímání.

- Milosrdná láska nehledá svůj prospěch, ale dává se všem lidem

Kdokoliv vlastní tuto ctnost vládne se Mnou. Boží moc je Mnou daný dar vám, a ten vám může být dán podle míry lásky, kterou máte. Uvažujte o tom, co je správné a co špatné a proberte se. Důvodem ke snaze umřít sám sobě, je získání milosrdné lásky, kterou když jednou získáte a budete jí korunováni, tak vás povede k nepřekonatelné svatosti navždycky, neboť ta bude navěky triumfovat!

Tak nesvádějte svou mysl zkažeností a zlobou ani nebuďte okouzlení konáním zla. Pravím vám, veďte bezúhonný život, abych mohl připojit vaši duši k Mému Svatému Duchu, k Tomu, kterého nazýváte Neviditelným. Nikdy nemůžete mít pevné základy a hluboké kořeny ve Mně, aniž byste vlastnili milosrdnou lásku.

- Milosrdná láska je jako kormidlo člunu, které vás řídí do vašeho přístavu. Bez kormidla jste nuceni plout po jakémkoliv proudu a ztratit se.

- Milosrdná láska vás povede ke správnému cíli, tedy ke Mně. To vás též uschopní poznat Mne ve svém bližním a tak ho milovat. K čemu to bude, když nebudete milovat svého bližního a nebudete horlit pro Mou církev? Pojďte tedy a dýchejte ve Mně a obdržíte Mé dary a tyto ctnosti.

Pokolení, potřebuji vaše naprosté oddělení se od světa a den po dni ve vás budu růst, zatímco vy budete umenšovat sebe a svoji vůli. Tak vás budu vyhánět z tohoto zkaženého světa, abyste vstoupili do Mého Srdce. Buďte požehnáni všichni, kdo jste nyní ochotni poslouchat Má poučení. ic


1 1Kor 2,14.
2 Mt 5,8.
3 Nejsvětější Trojici.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message