DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pán nám dává naléhavou modlitbu (13. února 2016)

13. února 2016

Dávám ti Svůj pokoj. Zapíšeš Má Slova?

Ano, Pane…

Tato generace není ochotná se sklonit. Oslabeni svými hříchy, vložili svou důvěru v Satana, vložili do něho svou naději. Ačkoliv stojím před každým, aby Mě viděl, jen někteří si toho všimli. Jejich vůdcové se stali krutými a mnohé národy čeká smrt z jejich rukou. Jak moc jsem se nad tebou naplakal, stvoření! Nad těmi, jejichž život se nyní řítí do záhuby. Až budou plameny šlehat do výše a jako ohnivé jazyky olizovat váš lid, zeptám se této generace: Kde nalezneš pomoc? A u koho? U Satana? Ve svém egu, v sobě?

Přišel čas, aby byla vykonána Má Spravedlnost, neboť trest této nevěrné generace je na dosah. Své výnosy naplním do písmene. Když budete slyšet hřmění, bude to Můj Hlas, burácející ve vašich uších, znějící do všech končin země. Potom vězte, že svět a všichni, kdo v něm žijí, uslyší Hlas Spravedlnosti: Zlo přinese smrt mnoha národům… Zkáza se vplíží do každého města.

Slyšeli jste, že „Anděl Jahveho obklíčí města a národy“, aby každého volal k pokání? Toto jsou věci, které se uskuteční v nadcházejících dnech.

Proto vy, kteří jste vstoupili do Mých Nádvoří a uvěřili Mým výrokům, modlete se a nebojte se, ale vy, kteří jste se po dlouhá léta vysmívali Mým slovům, ubíjeli svým jazykem Mé proroky, mějte se na pozoru, neboť jste používali lží, abyste ospravedlnili své lži, skutečně jste Má Slova pohřbili ve svém vlastním hrobě. Ano, skutečně jste Má Slova překrucovali. A tak vaše hříchy vytvořily propast mezi vámi a Mnou. Nyní bude dán Spravedlnosti volný průchod.  Hořké pro vás budou nadcházející dny, pravím vám, až se setkáte se Mnou… Modlete se a nedovolte, aby vám klesla víčka a usnuli jste!

Takto byste se měli modlit:

„Jahve, můj Bože, kéž tě dosáhne má modlitba.
Slyš naše volání o smilování a pomoc.
Odpusť těm, kdo nemají žádnou víru v Tebe, můj Bože,
a ani žádnou důvěru ve Tvou moc zachránit nás.

Nezhášej světlo našich dní,
čímž by byl zničen v mžiku svět,
ale ve Svém Otcovském Slitování
se nad námi smiluj a odpusť nám.

Nedovol zlému, aby proléval naši krev jako vodu,
odpusť naše viny, utiš Svůj hněv,
pamatuj na naši slabost.

Zadrž Své anděly zhouby
a dej nám ještě šanci dokázat, že jsme hodni Tvé Dobroty.

Svou důvěru vkládáme v Tebe. Amen.“

S jakým potěšením pak přijmu tuto modlitbu. Modlitbu, která Mne obměkčí! Dcero, požehnám všem těm, kdo se budou upřímně modlit tuto modlitbu. Ať zazní toto proroctví: „Ten den a hodina patří Mně, vašemu Bohu.“ To řekneš  těm, kdo se tě budou ptát na čas a hodinu Mé Spravedlnosti! Láska tě miluje.

 

AlphaOmega


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message