DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Boží povzbuzení pro čtenáře (s Vassuliným komentářem)

22. září 2016

22. září 2016 jsem od Krista, Našeho Pána, přijala poselství pro modlitební skupinu na Rhodosu. Po nějaké době jsem si říkala, že bych poselství mohla rozeslat také vám všem, že by mohlo být k užitku i ostatním modlitebním skupinám TLIG. Uvidíte, že je svým způsobem určené každému z nás.

Očíslovala jsem jednotlivé věty z jediného důvodu, abych vysvětlila, jak tato slova po krátké meditaci chápu, abych inspirovala lidi v modlitebních skupinách.

Toto poselství je součástí delšího poselství, které jsem začala zapisovat 5. září, ale bylo dokončeno až 22. září, a než jsem jej dokončila, Ježíš dodal následující slova:

Řekni nyní modlitební skupině na Rhodosu toto:

(1) Na začátku Mých poselství jste si všech Mých Zájmů vážili, snášeli pronásledování a zkoušky s radostí. Já jsem vás všechny vysvobodil z moci temnoty a odpustil vám vaše hříchy.

(2) Nyní vám všem připomínám, abyste roznítili plamen své lásky ke Mně.

(3)  Čtěte Má Poselství, učte se Mne více milovat!

(4)  Konejte dobro a osvojte si Mé Učení.

(5) Nalezněte své útočiště ve Mně a Já budu vaší Písní.

(6) Mohu číst v každém srdci a naprosto přesně znám vaše potřeby. Tak pojďte ke Mně, svému Spasiteli.

(7)   Buďte Mou živou Církví!

(8) Potěšte Mé Srdce, shromážděte se a přijměte Mou Něhu.

(9) Odmítejte vše, co nejsem Já,

(10) a tvrdě pracujte pro spásu svou i ostatních.

(11) Přijměte na čelo Můj Svatý Polibek. Láska vás všechny miluje!! ic.


1 Když jste byli mocně dotčeni milostí skrze Jeho Poselství a obrátili se, brali jste vážně všechno, o co vás Kristus žádal, s nasazením, radostí a beze strachu, protože jste objevili "perlu" a její nesmírnou cenu. Kristus vám připomíná, jak vám okamžitě odpustil hříchy, jakmile jste se jednou stali Jeho a žádali Ho, aby vám bylo odpuštěno. 
2 Kristus nám znovu připomíná, abychom byli takovými, jací jsme byli na začátku, zapáleni, živí, horliví, protože podle Něho to vypadá, že náš plamen slábne a jestli to tak půjde dál, může jednoho dne zhasnout úplně. Je to tedy varování.
3 Abychom zachovali Jeho Slovo (Poselství) důvěryhodné, aktivní a planoucí, a abychom rostli v Jeho Lásce a stali se mocnými apoštoly, je nutné být pokornými, umírat sobě samým, umenšovat se, aby nás On pozvedl. Kristus nám připomíná, abychom znovu četli Jeho Poselství, i když jsme tak učinili již dříve. Připomíná nám, abychom četli od začátku a ne pouze náhodně otvírali knihu, jak to někteří sami dosvědčují.  
4 Máme tedy možnost konat dobro a růst v Něm tím, že si osvojíme Jeho Učení. TLIG poselství jsou naplněná Moudrostí a tím, že je čteme, se učíme milovat Boha způsobem, jakým On chce, abychom Ho milovali. Poznáváme Jeho vůli.
5 Kristus nám připomíná, abychom v těžkostech nalezli útočiště v Jeho Srdci. V Jeho Srdci nalezneme útěchu, nalezneme pokoj, a to nám bude posilou v obtížích, které nám přijdou do cesty. Neztratíme Jeho Pokoj, protože budeme přebývat v Jeho Srdci.
6 Kristus nás znovu ujišťuje, že má všechno pod kontrolou a že ví lépe než my, co nosíme v srdci a co potřebujeme. Proto nám připomíná, abychom mu důvěřovali a bez váhání šli k Němu.
7"Buďte Mou živou Církví!" Tuto větu řekl Pán velmi majestátným způsobem. TLIG je přesně toto: Být živí v Duchu a být tím, co Pán učil Své učedníky, být živou Církví, skrze vaše skutky a slova, a skrze vše, co nás učí v Poselstvích. Když budeme jednat tak, jak nám přikázal, Kristovo Srdce nezůstane netečné a začne se v nás radovat.
8 "Shromážděte se." Když řekl toto slovo, hned jsem si vzpomněla na to, jak byli Jeho učedníci stále spolu, sdíleli radosti i utrpení, jedli společně, společně vydávali svědectví, navzájem si pomáhali, byli jako rodina, sjednoceni v lásce a v harmonii. Měli bychom šířit pokoj a lásku tak mocně, že ostatní kolem nás pocítí tuto energii, která z nás vychází, a porozumí, že jsme opravdoví učednicí Kristovi, že jsme Jím formováni. V Bibli je řečeno: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. (Jan 13,35) 

Láska mezi námi nesmí chybět, nikdy! Navzájem se škubat je absolutně špatná interpretace poselství TLIG a tímto vzájemným hašteřením budou poselství diskreditována a my budeme vydávat zkažené plody. Zdá se, že to, že se někteří sotva sejdou jednou týdně na modlitbu a někteří se společně nemodlí ani hodinu a už odcházejí, není to, co po nás Pán chce. On chce, abychom se setkávali a modlili se častěji než dvakrát do měsíce. Doporučeje se sejít na hodinu týdně k modlitbě a k tomu se sem tam setkat i při jiných příležitostech, u kávy, u společného jídla a společně sdílet své duchovní zkušenosti. Některé modlitební skupiny se scházejí jako by z povinnosti jednou týdně, pomodlí se a pak hned utíkají domů. To není správné. Věřím, že Pán po nás chce, abychom pracovali více dohromady pro Jeho Poselství, tak jako jsme byli povoláni, abychom spolupracovali na Jeho díle, tak chce, abychom spolupracovali navzájem. 
9 Abychom byli schopni dělat, co nám Pán doporučuje, tak musíme zemřít sami sobě a našemu egu a udělat si pro Něho čas. Je třeba pokory a ne panovačnosti, jinými slovy, měli bychom být obrazem Jeho Podoby. 
10 Kristus nám doporučuje, že musíme stále tvrdě pracovat, abychom dosáhli dokonalosti. Dal mi vizi žebříku, po kterém musí každý stoupat, aby dosáhl nebe. Vypadá to, že jsme líní stoupat a že jsme zůstali stát na nějaké příčce, ne dost vysoko. Musíme se více zaměřit na Krista a to tak, že budeme znovu číst Jeho Poselství, což nám jistě dá nový život. Pod Kristovými slovy "a spásu ostatních" chápu následující: Jak nám Kristus připomněl na začátku, že když k nám přišel a vysvobodil nás z moci temnoty, tak nás přivedl k tomu, abychom objevili velkolepou duchovní hostinu, kterou připravil pro naše vyhladovělé duše, hostinu, kterou je TLIG poselství. Nejdříve jsme se vrhli na jídlo, jako lidé umírající hlady, a radovali jsme se z toho. Usnuli jsme poté, co jsme se nasytili a sesunuli do křesla? Nebo jsme se zachovali jako samařanka, která poté, co se setkala s Kristem, běžela do vesnice s rukama nad hlavou, probíhala ulicemi vesnice, narážela do lidí a volala, že právě potkala velikého proroka, největšího ze všech. Svým hlasitým svědectvím zburcovala celou vesnici, protože byla naplněna radostí Ducha. Jsme jako ona? 
11 Jsme znovu označeni na čele Ježíšovým Svatým Polibkem. Tak co více potřebujeme? Povstaňme, probuďme se a naslouchejme Kristovu Hlasu. 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message