DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsem to Já, kdo rozpoutává větry a mořské bouře

11. dubna 2011

Kdyby Pán neopravil Sám Svůj Dům, nepracovali by dělníci zbytečně? Ale já spoléhám na Tvoje Přislíbení, kéž všechny útrapy, které neseme, Ti přinášejí Slávu...


Má Vassulo, Moje nejdražší, Má Ústa hlásají Pravdu, pouze Pravdu. Když jsem tě určil pro toto dílo, a tak tě povolal, aby ses vzchopila, nenaplnil jsem tvá ústa olejem pomazání? Nenaplnil jsem svět plody? Nepozvedl jsem mrtvé k životu?

Řekl jsem: „Pozvednu mrtvoly a země přízraků dá zrození novému životu ve Mně. Nevšímej si hněvu a nespravedlnosti, kterou na tebe toto pokolení vrhá. Země už je v rozkladu a všichni obyvatelé země draze platí za své zločiny. Bída, které čelí východ, stráví jejich pýchu a vinu. Prudký poryv, tak prudký jako hurikán, je spálí. Budou pykat za každý svůj zločin a budou se učit žít bezúhonně.

Jsem to Já, kdo rozpoutává větry a mořské bouře, které na moři vzdouvají vlny. Vassulo, dovol Mi říci Ti toto: Jsi Mé potěšení a Má oběť, neboť jsem tě vystavil těm, kteří pozvedají své hlasy s chválou,1 ale ve skutečnosti to tak nemyslí. Z paláců, ve kterých žijí, zazněl nelítostný rozsudek, v jejich očích ani v jejich srdcích není světlo spravedlnosti, ale onen den přijde, kdy je zasáhne taková výčitka, jaké nezakusili ode dne svého narození.

Věříš, Mé dítě, že jsem tam nebyl, když s krajní arogancí a jiskrami zloby sršícími z jejich očí strhávali Mou úrodnou vinnou révu? A dar, který jsem Já Sám formoval a ustanovil? Marnost! Zkorumpovaní a nemocní záští… Jak příhodně Duch Svatý promluvil, když řekl ústy proroka Izaiáše:

„Jdi k národům a říkej: Budete znovu a znovu poslouchat, ale nepochopíte, dívat se a dívat ale nic neuvidíte, neboť srdce tohoto národa je jako srdce z kamene. Jejich uši jsou hluché k slyšení a zavřeli své oči ze strachu, aby jimi neviděli, své uši, aby jimi neslyšeli…“

Pochopte tedy, že tato spása přicházející ode Mne byla seslána lidem prostého srdce, ubožákům a těm, kterými vaše společnost opovrhuje, poníženým, aby byli potrestáni mocní a pyšní. Tví žalobci jsou Mými žalobci. Ti, kdo tě napadají, napadají Mě.

Prolom tedy své ticho a braň Mě. Vydej svůj rozsudek a nedovol jim, aby se na Mě pásli (svou škodolibostí).

Vassiliki, nedělej si o sebe starosti. Tvá Svatá Matka je ti dnes po boku více, než kdy předtím, proto buď laskavého srdce, neboť šťastný je člověk, který ztratí svůj život pro Mě! Šťastná jsi, duše, že jsi zakusila Mé Utrpení a ony trny, hřeby, ale nade vše ono kopí! Tyto hříšné ruce, které se tě chtěly zbavit, budou trpět, až zjistí, koho pronásledovaly, a toho Dne se budou chvět strachy! Prolévají Mou Krev jako řeky.

Zůstaň odevzdaná, Vassulo, a okrášli Mou Hlavu ozdobami lásky a slávy. Ujišťuj ty, kdo mají pochybnosti. Já jsem Pán, který pokárá tvé žalobce. My, nás? IC

(Později:) 

Já jsem. Malí i velcí podléhají Mé Moci a Mé nadvládě. Proto se Mé dítě nikdy neboj, neboť Já jsem ti vždy po boku. Miluj Mě, Já Ježíš ti žehnám. Já jsem.


1 Řecky „doxologia“ - znamená vzdání „díků“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message