DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nést Můj Kříž je požehnání

6. ledna 2006

Pane Ježíši Kriste
jsi radostí mého života.

Vzpomeň si, Mé dítě, na Můj Kříž a na výkupné, které bylo zaplaceno, abys byla zachráněna a osvobozena, aby ses radovala z Věčného Života. Ačkoliv ti chybí slova k tomu, abys zcela vyjádřila svou radost a lásku ke Mně, tvé srdce Mi vzdává chválu pokaždé, když ke Mně přicházíš ve své chudobě. Vassulo, jednou jsem ti řekl, že když objímáš Mne, objímáš také Můj Kříž. Pojď ke Mně blíž, ať máš nějaký podíl na Mých trápeních. Nést Můj Kříž je požehnání. Nezdá se, že byste ty ani ostatní plně porozuměli tomu, že toto je znamení, že Já Bůh, jsem s vámi. Vidíš jaké privilegium? Vidíš, jak Božství spočívá na svém stvoření? Zůstaň v horoucím objetí Svého Stvořitele a Ženicha, a odlož všechny své obavy, pokušení,  bolesti a úzkosti a padni do blaženosti a zapomnění. Uklidni se a soustřeď se na Mne, svého Boha a své Všechno. Já jsem Všechno. V Mém objetí zakusí tvá duše Má skrytá tajemství.

Raduji se ve tvé nicotnosti, mám potěšení v dětech. Zůstaň ve Mně a nikdy neodcházej. A když tě lidé konfrontují a pronáší všemožné hanebné řeči, odporují ti, trýzní tě, podávají ti svůj jed, vzpomeň si na Mě, vzpomeň si na Mé Utrpení, nezapomeň, co Písmo říká o vinném kmeni a ratolestech. Ratolesti, které byly odseknuty, byly odseknuty proto, že nezůstaly ve Mně. Ti, kdo se ve své vyprahlosti ode Mne oddělili, neporozuměli Pravdě ani Mému Bohatství. V této duchovní smrti a v jejich prázdnotě utiskují každého, kdo ke Mně volá, a v kom mám zalíbení. Vidíš, vedl jsem tě po starobylé cestě Mých proroků, mluvil jsem k tobě mystickým jazykem a ozdobil jsem tě dary, abys vyjadřovala Má Slova hymnem Lásky. Vedl jsem tě  kontemplativním způsobem, dal jsem ti horlivost a touhu konat dobro a touhu dělat Mi radost. Nabídl jsem ti něco, co přesahuje chápání kohokoliv, a to je: rozmlouvat přímo se Mnou, kdykoliv si přeješ. Proto tvé oponenty, kteří s tebou jednají nepřátelsky, a kteří Mě provokují, budu přísně soudit. Tyto věci je v jejich vyprahlosti přesahují. Jsou podobni oněm ratolestem, které musí být vhozeny do ohně. Když odmítli bohatou mízu, kterou jim nabídl sám Vinný kmen, vyschli a nemohou udělat nic. Ano budou shromážděni Mými Anděly a hozeni do ohně a spáleni.

A co se tebe týče, dcero, po zásluze raním ty, kdo zraňují tebe, odměním tě za všechnu nespravedlnost a pronásledování, které jsi podstoupila kvůli Mně. Věz, že jsem do tebe celé vepsal Své Jméno, takže budeš pokračovat ve statečném a důstojném odolávání bičování od svých pronásledovatelů, kteří jsou ve skutečnosti pronásledovateli Mými, Mého Kříže. Žehnám ti a dávám ti Svůj Pokoj. IC


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message