DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Milujte Pravdu a hledejte ji upřímným srdcem

11. února 2021

Ty jsi Pravda a můj život je zakotvený v Tobě.
Ve spojení s Pravdou mé srdce jásá a je plné radosti,
neboť to byla Pravda, která odhalila cestu Života mně a mnoha dalším.
Pravda projasňuje můj pohled,
odkrývá tajemství, dává porozumět podobenstvím.

Pravda pozvedá mou duši jako ptáčka, který může svobodně poletovat v povětří, je osvobozena Tvým Světlem. Milosrdenství a Lásku mám po svém boku.
Každý, kdo důvěřuje Pravdě, bude utěšen,
neboť dojde spásy.

Učil jsi mě, abych byla zakotvená v Pravdě,
jejíž Přítomnosti se nedá odolat,
její vůně je opojná a její záře životem pro moji duši.

Dobrovolně jsem se obrátila zády k tomuto pomíjivému světu, této zemi duchů, a zvolila jsem si být důvěrnou společnicí Pravdy, Která mě povede bezpečně do mého Domova, do Domu Jahveho.

Zaštítěna Pravdou se nebojím,
že mi ublíží zuřící bouře kolem mne,
blesky a hromobití na mne mohou doléhat, já se však nebojím, neboť v mém životě není dne, kdybych nebyla pevně připoutána k Pravdě, Milost a Pravda mne čekají v poslední den…

Ano, Má Vassulo, Já jsem plný Milosti a Pravdy a Mé Slovo je Pravda, která tě vede po Cestě, kterou musíš jít, Pravda zahalí tvou duši do zářivého světla. Pravda hledá upřímnost v srdcích, protože v takových srdcích mohu jednat, mohu mluvit, mohu vysázet setbu lásky, bohaté vinice Moudrosti v rozpuku.

Pravda promění tvou duši v jedinečné a dokonale bytí, jasnější než měsíc, zářivější než slunce. Pravda tě promění ve statečného bojovníka hájícího Mé Slovo, neochvějného před zraky svých nepřátel, pevně stojícího navěky, podpírajícího Střechu Mého Domu jako karyatidy, Pravda tě promění ve vonný sloup dýmu kadidla. I kdyby se na tebe vylily rozbouřené vody, aby tě spláchly z povrchu země, nebudeš se bát, unikneš, neboť budeš pevně zakořeněna v Pravdě, kterou jsem Já. Tak žij ve Mně, Já jsem Pravda.

S Pravdou, jako s laskavým Společníkem po svém boku, ti nic nebude scházet, budeš se řídit pokyny Svého Krále a Já budu doplňovat všechno, co ti schází, a udržovat tvé srdce ryzí a ruce čisté a naplněné vším, co je správné. Je o mně známo, že vedu mírné a pokorné. Jak je psáno v Písmu: „Blízký je Jahve těm, kdo Ho vzývají, všem, kdo Ho vzývají v Pravdě.“ A oni poznají Pravdu, neboť Pravda je učiní svobodnými, přesně jak jsi to řekla, Má milovaná, „Pravda pozvedá tvou duši jako ptáčka, který může svobodně poletovat v povětří“.

Když jsem kontemplovala ve Tvém Domě,1 přemýšlela jsem, jak málo Tě známe, i když si ve své pošetilosti myslíme, že už Tě známe hodně. Přemýšlela jsem, že děláme čím dál tím více chyb, ale kdybychom Tě požádali za odpuštění, Ty bys měl o to větší radost, a Tví andělé, kteří Tě obklopují, by pak křičeli: „Slyšte, slyšte, náš Pán Svým odpuštěním proměnil temnou duši ve světlo, v duši bez poskvrny, pochváleno budiž Jeho Jméno…“

Jak už jsem řekl, jsem připraven odpustit a zapomenout, když budete upřímně litovat, neboť jen ve Mně může duše nalézt spočinutí. Já jsem Pramen vaší naděje a vašeho blahobytu. Já jsem vaším Domovem.

Veď tuto generaci ve Své Pravdě a uč ji, protože Ty jsi Bůh naší spásy.

Já Sám po vás nic jiného nechci! Ti, kdo ve Mně věří, porozumí Pravdě. Milujte Pravdu a hledejte ji upřímným srdcem. To, že jste opustili Pravdu, vám přinese pouze bídu a zastíní vám světlo spravedlnosti, vám, kteří jste zabloudili do údolí zapomnění a temnoty. „K čemu mi nakonec bylo bohatství a arogance?“, se jednoho dne budete ptát sami sebe. Vše se vytrácí jako mlha, ale Mé Slovo a Pravda nikdy nepominou. Jsou Skálou vaší spásy. Každý, kdo náleží Pravdě, naslouchá Mému Hlasu a následuje Mě. Nebuďte jako Pilát, kterého nezajímala Pravda, protože když se nebudete zajímat o Pravdu, Pravdu odmítnete, stejně jako to udělal on.

Dcero, Láska je ti nablízku. Nikdo nemůže být uplacen, aby se Mne učil milovat. Láska musí přijít skrze svobodné rozhodnutí, skrze odevzdání sebe sama a své vůle. Proto se Mé Srdce opájí nespoutanou radostí, když Mi někdo dobrovolně odevzdává svoji vůli.

Nyní, dcero, víš, jak zachraňuji Své pomazané, jak je vedu k Pravdě. Prosila jsi Mě někdy o něco a Já jsem ti to nedal? Tvé setkávání se Mnou ti přináší požehnání, je požehnáním, které ti dávám Já.

Přišel jsem do tvého domu, abych v něm zůstal a Svou Přítomností ti přinášel radost. Úplně ses na Mne spolehla a Já jsem ti zase zcela svěřil Můj Hymnus Lásky. Jsem zde a s velkou radostí s tebou hovořím, žehnám ti, zatímco v tobě nacházím spočinutí, v tichu tvého srdce, srdce, které po Mně touží, srdce, které krvácí kvůli Mně, kvůli těžké perzekuci, které tě vystavili Moji vlastní. Kéž je příkladem pro ostatní, že skrze tvé úsilí potěšit Mne konáním Mé Vůle, když ses umenšovala, umrtvovala a na Mne spoléhala, jsi vyzískala Mé Milosrdenství stejně jako Moudrost. Moudrost, která tě učila, která tě vychovávala a odhalovala ti poznání jako otevřená kniha Božího Slova, ti toto Slovo, které je jako kyslík, který potřebuje tvoje tělo, aby zůstalo naživu, vrývá hluboko do tvé mysli i duše.

Tak, generace, dovol Králi Slávy, aby vstoupil do tvých srdcí, dovol Mu, aby ti dle Své libosti žehnal, dovol Mu, aby ti zpíval a učinil si v tobě Svůj Příbytek. Dovol Mu, aby ti vládl a vedl tě k Pravdě. A tvá duše bude s radostí žít pouze pro Mne a navěky. Buďte Jedno. ic

1 V kostele.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message