DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Toto je doba, kdy tvá neprozíravá generace potřebuje pokrm z nebe

4. února 2015

Má Vassulo! Neživil jsem tě Svou Vlastní Rukou?

Ano, Pane, byla jsem živena Tvou vlastní Rukou…

Ano! Nebyla jsi vyučena v Mých Nádvořích Moudrosti?

Ano, to také, Pane, pochváleno buď Tvé Jméno. Tvá moc zvítězí nade vším!

Radosti Mého Srdce, pokračuj ve sklizni této úrody s přáteli, které jsem postavil po tvém boku a neboj se!

Od začátku bylo Satanovým plánem zničit Můj Plán v tobě, drzostí, násilím, arogancí a marnivostí, ke které naváděl lidi, kteří Mne nehledají. Mám Moc nade vším. Naslouchej, nalezla jsi přízeň v Mých Očích a Má Láska tě podepře vždy, když bys měla uklouznout. Já jsem tvá Skála.


Vidíš, Vassulo, toto je doba, kdy tvá neprozíravá generace potřebuje pokrm z nebe. Byli svedeni na scestí a zapomněli na Mou Tvář, zapomněli na své kořeny, dokonce napadají Mou Slávu! Jak je Mi líto těchto mladých duší, které úplně ztratily svou víru a vzdávají hold Satanovi! Nad Propastí se neustále vznáší zápach smrti a jako obrovská pec naplněná po okraj. Kouř z Propasti v minutě zahalí nebe i zemi… Bolest, kterou zakouším, je nad lidské chápání. Jejich odmítání Mne a Mého Božství vydává svědectví proti jejich duším.


Ó, Můj lide! Má mládeži, ovládaná a zlákaná Satanem, řítíš se do zkázy! Ale slyš Mne: Budu i nadále vylévat Svého Ducha ve vašich dnech na celé lidstvo, abych obnovil Své stvoření. To se teď děje.

Ano, Pane, dal jsi nám zrak a porozumění, abychom to viděli a porozuměli tomu, ale proč učení nerozumí, že toto je doba, kdy Ty obnovuješ Své stvoření?

Tyto věci jsou skryté před velkými a nadutými řečníky a jsou zjeveny pouze pokorným, kajícím a prostým srdcím! Toto je doba, a už je tady, o které Písmo říká, že Já, Bůh, budu žít mezi vámi novým způsobem1, a že si učiním Svůj domov mezi vámi2, neboť toto jsou časy, kdy Já stvořím nově celé stvoření! Je to Můj nový příchod k vám všem. Ale běda těm, kdo pronásledují Mého Ducha, skončí v propasti, pokud nebudou litovat! Má Milost je velkoryse dávána každému, kdo lituje. Modli se za tyto duše, aby učinily prostor ve svém srdci, aby mohly přijmout Mé Světlo.

Mluv otevřeně v Mém Jménu, takže se na tobě zjeví Má Sláva, stejně jako Má Moc. Volej beze strachu, řekni každému: „Bůh je blízko vás a miluje vás!“ 3

Toto byla první slova, která mi anděl řekl!

Ano! Pak na každého, jehož srdce je dotčeno těmito slovy, sestoupím s mocí, abych ho živil, jako pastýř živí Své Stádo. A Já ho přitisknu na Své Nejsvětější Srdce. Tak jdi, Má Vassulo, a svědči v Mém Jménu, rozšiřuj, že Já-Jsem-s-Tebou. Starej se o to, co musíš udělat.4 Já jsem vždycky s tebou… ic.


1 Pán byl vždy mezi námi přítomen v Eucharistii, ale nyní, na konci časů, k nám, kromě Své Přítomnosti v Eucharistii, přichází novým způsobem, skrze poselství a zjevení, jako nikdy předtím v minulosti.
2 Zj 21.
3 Slova, která mi byla řečena mým andělem Danielem na samém začátku.
4 Sbalit si kufr na další misi.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message