DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005) » Odpověď na 3. otázku: Nejasnosti v terminologii týkající se Osob svaté Trojice. »

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

Vassuliny odpovědi CDF prostřednictvím P. Prospero Grecha

Otázka 3: Nejasnosti v terminologii týkající se Osob Svaté Trojice.

Ve Vašich raných knihách, jak bylo uvedeno v Notifikaci, byla určitá nejasnost, co se týče osob Svaté Trojice. Jsme si jisti, že se ztotožňujete s učením Vaší církve. Myslíte si, že byste nám mohla objasnit tyto výrazy? Pokud jde o záležitosti víry, nebylo by užitečné používat oficiální terminologii standardních katechismů, abyste se vyhnula zmatků v mysli čtenářů TLIG?

Pokud jde o tuto skutečnost, pokusím se vysvětlit toto jazykové dilema co možná nejlépe, ale zároveň bych chtěla připomenout, že nejsem teolog, který se vyjadřuje v odborném jazyce, anebo přijímá vnuknutí v oficiální terminologii. Je jasné, že Pán se vyjadřoval takovým způsobem, abych Mu rozuměla, přizpůsobil se mi, aby se mne mohl dotknout. Nemluví se mnou ani jazykem scholastické teologie, kterým nemluvil, ani když byl na této zemi, a když říkal: "Otec a já jsme jedno" (Jan 10,30), ani jazykem svatého Pavla, který napsal: "Pán je Duch" (2 Kor 3,17). V Lurdech mluvila Panna Maria s Bernardetou místním dialektem, který nebyl rozhodně dobrou francouzštinou. Také jsem se dověděla, že v inspirovaných knihách Písma je pozoruhodný rozdíl mezi vytříbenou řečtinou sv. Lukáše a jednoduchým jazykem sv. Marka. Sv. Kateřina Sienská ve svém Dialogu jednou vysvětlila: "Ty jsi můj Stvořitel, Věčná Trojice a já jsem Tvé stvoření. Skrze krev svého Syna, jsi ze mě učinil nové stvoření."1 Když nazýváme Krista Synem Trojice zní to nekonvenčně, ale snažíme se to přijímat v dobrém smyslu ...

Myslím si, že je úplně normální, když se mnou Kristus mluví spíše na mé jazykové úrovni, než jazykem teologickým. Někdy jsem vyjadřovala svoji osobní zkušenost s Bohem a spontánně jsem vyslovovala to, co jsem cítila bez kritické reflexe, jak tato slova budou znít jiným lidem, a zda-li by nemohla být špatně pochopena. Bylo pro mě dost obtížné mluvit o Božích tajemstvích tak, aby to odpovídalo konvenčnímu jazyku. Naproti tomu teologové používají jazyk, který byl po staletí pečlivě tříben diskusí.

Nevím přesně, kterých částí raných spisů se týká tato otázka, ale domnívám se, že jde o způsob označení Krista ve smyslu "Otce". Kristus je Syn Otce. V těchto pasážích se poselství nevztahuje k osobě Krista ontologickým nebo dogmatickým způsobem. Spíše jde o citlivý otcovský jazyk, tentýž jazyk, který Ježíš užíval ke svým učedníkům: "Mé děti ..." (Jan 13,33). Již Izajáš jmenoval Mesiáše "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti ..." (Iz 9,5c).

Hned od začátku jsem nikdy nezaměňovala Otce, Syna a Ducha Svatého. Kristova přítomnost se mnou byla vždy spojena s otcovskou láskou. Když jsem v nějakém úryvku nazvala Ježíše Otcem, učinila jsem to proto, že se mnou mluvil otcovsky. Podobalo se to situacím, ve kterých otcové vysvětlují určité věci svým dětem s trpělivostí a láskou, aby mohli dále růst a rozvíjet se. Zde je příklad Kristových slov: "Ať rosteš na duchu, Vassulo, protože je tvým úkolem předat dál všechna poselství, která jsme ti Já a Můj Otec dali. Moudrost tě bude vyučovat." A já jsem pak odpověděla: "Ano Otče." Ježíš řekl: "Je tak krásné slyšet, že Mě nazýváš Otcem! Radoval jsem se, když z tvých rtů zaznělo ´Otče´" (16.2.1987). V Litanii k Nejsvětějšímu Jménu Ježíš je Ježíš nazýván: "Otec budoucího světa". V sekvenci Svatodušní mše je Duch Svatý nazýván jako "Otec nebohých". Vybrala jsem sv. Symeona, teologa a svatého, který je velmi drahý a významný pro moji pravoslavnou tradici, abych uvedla další podobné příklady. On říká: "Pro ty, kteří byli odstaveni On (Kristus) hraje roli milujícího Otce, který shlíží na své děti jak rostou a jak se vyvíjejí" (Teologická etická orace 4.269-270).

Kritika se může také týkat jednoho konkrétního poselství z rané doby, ve kterém mě Pán chtěl vyučovat o Jednotě Svaté Trojice. Možná jde o toto poselství: "Já jsem Otec a Syn. Rozumíš Mi? Já jsem Jedno, jsem Všechno v Jednom" (2.3.1987). Zde chtěl náš Pán, abych pochopila dokonalou a ontologickou jednotu Nejsvětější Trojice; jak jsou tři Božské Osoby nerozděleny a tak jsou dokonale jedno ve své povaze. Jak řekl sv. Symeon ve svém hymnu 45.7-21 "Tři v jednom a jeden ve třech... Jak jsem mohl Pane poznat, že mám takového Boha, Pána a Ochránce, Otce, Bratra a Krále...?" Postupně se každá neoficiální terminologie krystalizovala, takže pokud měl někdo nějaké nejasnosti, později se vyjasňovaly.

Vzpomeňte si, jak papež Benedikt XIV. upozornil již v minulosti na kontroverzní pasáže ve spisech církevních otců a svatých:

... co říkali, by se mělo co možná nejvíce přijímat v dobrém smyslu ... záhadná místa v jednom textu mohou být vysvětlena díky jiným jasnějším textům ... zkoumejte, co měl pisatel na mysli z celkového kontextu díla, ale ne na základě jedné konkrétní věty; shovívavost by se měla spojovat s přísností; soud nad myšlenkami, se kterými člověk nesouhlasí, by se neměl provádět na základě názorů, ale podle vztahů k dogmatům. (Konstituce o zavedení Indexu)

V jednom z nejranějších poselstvích vyprávím, jak mě Ježíš požádal, abych "znázornila Svatou Trojici". Popisuji vidění světla. Jedno světlo vychází, pak další, a to tvoří třetí. Tenkrát jsem toto vidění komentovala takto: "Když je Syn v Otci, pak jsou jedno. Svatá Trojice je JEDEN a tentýž. Mohou být tři, ale všechny tři mohou být jeden. Výsledek je Jeden Bůh." Dozvěděla jsem se, že toto tvrzení užívá metaforu, která je spjatá s Nycejským krédem, které vyznává, že Syn vyšel z Otce jako "světlo ze světla". Tento obraz se stal od té doby běžně užívaným v křesťanském myšlení. Například Symeon Teolog píše o "Jednom, který byl na počátku, přede všemi věky, zrozený z Otce, a který je s Duchem, Bohem a Slovem, trojjedinný v jednotě, ale jedním světlem ve třech" (Hymnus 12,14-18).

Každý čtenář, který zná Bibli, někdy jasně rozpozná, že jde o Boha Otce, protože když hovoří, užívá slova jako: "Můj Syn Ježíš" atd. Může se však stát, že mě ještě téhož dne Ježíš vyzve, abych pokračovala v poselství a mluví ke mně. Čtenář, který zná Písmo Svaté, chápe, že nyní jde již o Krista, protože mluví například o svých Ranách nebo o Kříži. Pokud jde o poselství, která mi začíná dávat například Otec a později v nich pokračuje Syn, obvykle obsahují poznámku: "později". Pokud jsem nepřipojila k textu dovětek, který by pomohl čtenáři, bylo to proto, že z vyslovených slov se zdálo být úplně jasné, kdo vlastně hovořil a tak jsem je nechala bez poznámky. Nikdy jsem nedostala žádný dopis od někoho ze svých čtenářů, ve kterém by mě žádal o vysvětlení v této záležitosti, ani mně nikdo nesdělil, že by byl zmatený při četbě poselství. Vím pouze o dvou duchovních ze Spojených států, kteří však četli poselství nesprávným způsobem, a přestože se nikdy se mnou nesetkali, opakovaně publikovali své názory ve zpravodajích.

V jedné pasáži Opravdového Života v Bohu Kristus říká: "Já jsem Trojice." Zde se Kristus sám ztotožňuje s božskou povahou Trojice, která je Jedno. Kristus je jedním v Trojici. Kristus vystupuje jako Bůh, protože je Jedno ve své přirozenosti, sdělované každou ze tří Osob.

V další pasáži Opravdového Života v Bohu Kristus říká: "Buď požehnána, Mé dítě. Já Tvůj Svatý Otec tě miluji. Jsem Svatá Trojice." Pak připojil: "Poznala jsi to správně." Když Ježíš říkal: "Jsem tvůj Otec", viděla jsem Ho trojitě, jako nějaké fantastické obrazy jedné osoby, které jsou dělány tak, že jsou tři, přičemž jedna osoba vychází z druhé, všechny jsou si vzájemně podobné a všechny tři totéž. "Jsem Svatá Trojice, všichni v jednom..." (11.4.1988). Jedinečný, nerozdělený, jedné podstaty a jedné substance. Jestliže se člověk dívá na úvodní tvrzení připisované Ježíši, mohl by se podivovat nad tím, jestli se neztotožňuje s Otcem a pak s celou Trojicí. Ale jestliže čteme dále, je jasné, že nikoli.

Kristus se snažil mě vyučovat o jednotě Svaté Trojice, jak jsou tyto tři Osoby nerozdělené a tvoří úplnou jednotu. Tato jednota Trojice nepochází především ze skutečnosti, že tyto tři Osoby jsou nerozdělené (jako neoddělitelní přátelé!), ale ze skutečnosti, že každá z nich vlastní tutéž jedinečnou božskou povahu a liší se pouze vzájemnými vztahy.

V jiné pasáži Opravdového Života v Bohu mě Kristus učí, jak je možné rozpoznat Trojici v každé Osobě, jako jednu a tutéž substanci: "... což nejsem Nejštědřejší? Což nejsem Nejvyšší? Mějte proto důvěru, protože všichni jste v Náručí svého Otce. Já, Svatá Trojice, jsem Jeden a Týž." (25.7.1989)

Abychom toto vyjádřili způsobem myšlení odpovídající tradici pravoslavné církve, bude asi užitečné obrátit se na knihu Basila Krivischeineho: O svatém Symeonovi. Zde je to vyjádřeno lepším způsobem, než bych to vyjádřila já. "Bůh je nade všechna jména, je Trojice a přece Jeden a Jeho Jednotu nelze vyjádřit." A ze svatého Symeona samotného:

"I když Tě nazýváme různými jmény, Ty jsi jedna bytost. Toto bytí má ve své povaze tři osoby (hypostaze), jedna božská Přirozenost, jeden Bůh je jediná Trojice, nejedná se o tři bytosti. A přece Jeden jsou tři podle osob (hypostazí). Jsou stejné povahy, jeden vůči druhému podle přirozenosti, mají tutéž sílu, tutéž podstatu, spojeni bez jakékoli záměny způsobem, který převyšuje naše chápání. Naopak jsou odlišní, odděleni bez rozdělení, tři v jednom a jeden ve třech" (Hymnus 45.7-21).

V další pasáži Opravdového Života v Bohu, Kristus zdůrazňuje jejich Božskou Jednotu: "Já-Jsem-Ten-Který-Zachraňuje. Jsem váš Vykupitel, jsem Svatá Trojice, všichni v Jednom. Jsem Duch Milosti ..." (28.7.1989).

Zde mi Ježíš říkal, že On je v Otci s Duchem, stejně jako Otec a On jsou v Duchu. On, Syn, je a zůstává spoluvěčný v Otci s Duchem Svatým. Můžeme si také vzpomenout na Kristova slova: "Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě" (Jan 4,24). Také slova sv. Pavla jsou velmi důležitá: "... Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda" (2 Kor. 3,17).

Člověk nikdy nenajde Otce odděleného od Syna nebo Ducha, ani Syna odděleného od Otce nebo Ducha a ani Ducha, s tou výjimkou, že s Duchem je v jednotě Osoba, od které pochází. Vyjádření: "Já jsem Svatá Trojice, všichni v Jednom", odpovídají i další obdobné stati v poselstvích. Rovněž další úryvek z Opravdového Života v Bohu, konkrétně: "Syn je v Otci. Jsou jedno. Nejsvětější Trojice je JEDEN a Týž: tři Osoby, ale jeden Bůh: jeden a tři" (23.11.1987).

Zvlášť ráda bych vysvětlila tyto dva výrazy, které se často objevovaly v knihách Opravdový Život v Bohu. Kristus říká: "... abyste byli jedno, tak jako Nejsvětější Trojice je Jeden a Týž" (10.10.1989). Nebo další výrok: "Modlete se, aby Moje stádo bylo jedno, jako Já a Otec jsme Jeden a Týž" (29.3.1989).

Chtěla bych zde upozornit na jednu důležitou okolnost, když Kristus užívá slovo "Týž" je to jiné, než když člověk přeloží toto slovo do italštiny nebo francouzštiny, neboť přitom může dojít ke změně jeho významu. Ráda bych zdůraznila, že za chybné překlady nemohu nést odpovědnost. V angličtině (což je původní jazyk spisů) neznamená "tutéž osobu" (the same person), ale znamená "shodnou osobu" (equal person) ve smyslu "jednoty, podstaty a povahy".

Dále existují úryvky, ve kterých mluví Svatá Trojice střídavě jedním hlasem. Ale i tak je to velmi jasné. Zde je jeden příklad: "... tvůj zděšený výkřik prorazil nebesa a dospěl k uším Nejsvětější Trojice ... Mé dítě!" Otcův Hlas plný radosti se rozléhal celým nebem. Pak promluvil Syn: "Ach ... teď jí dám proniknout do Svých Ran a dám jí jíst Své Tělo a pít Svou Krev. Zasnoubím si ji a bude Má navěky. Ukážu jí Lásku, kterou k ní mám, a její rty od té chvíle budou po Mě žíznit a její srdce bude Mým útulkem." Hned na to řekl Duch Svatý: "A Já, Duch Svatý, na ni sestoupím, abych jí odhalil pravdu a Naše hlubiny. Připomenu skrze ni světu, že největší ze všech darů je láska." A po té Svatá Trojice mluvila jedním hlasem: "Proto oslavujme. Ať slaví celá Nebesa!" (22.12.1990).

Tajemství Nejsvětější Trojice, její jednota spojená s rozdílnými rysy každé ze tří osob a vztahem mezi nimi, je jedním z největších tajemství křesťanské víry. Avšak ta skutečnost, že Trojice je takovým nekonečným tajemstvím, by nám neměla bránit v tom, abychom chválili Její divy a vyhýbali se rozhovoru o Ní, ačkoli lidský jazyk nikdy nebude schopen vyjádřit krásu a nezměrnost Jednoho, ale Trojjedinného. Tajemství Nejsvětější Trojice je natolik ústřední pro naši víru, že stojí nade všemi ostatními tajemstvími naší víry a rozlévá na ni své světlo. Toto bylo opět velice jasně zdůrazněno v Katechismu katolické církve:

Tajemství Nejsvětější Trojice je hlavní tajemství víry a křesťanského života. Je to tajemství Boha, jaký je sám o sobě. Toto tajemství je tedy zdrojem všech ostatních tajemství víry; je světlem, které je osvěcuje. Je to nejzákladnější a nejpodstatnější učení v "hierarchii pravd"2 víry. "Celé dějiny spásy nejsou ničím jiným než dějinami různých cest a prostředků, kterými jediný a pravý Bůh: Otec, Syn a Duch Svatý, se zjevuje, smiřuje a spojuje se sebou lidi, kteří se odvracejí od hříchu"3 (KKC 234).


1 St. Catherine of Siena's Dialogo della Divina Providenza, str. 167. Tato pasáž je citována z římského breviáře, ze druhého čtení na 29. duben.
2 General Catechetical Directory 43.
3 General Catechetical Directory 47.

 

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
        Kongregace pro nauku víry - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Argüelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula Informuje čtenáře TLIG o komunikaci s Kongregací pro nauku víry
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuliny odpovědi Kongregaci pro nauku víry adresované otci Prospero Grechovi
        Odpověď na 1. otázku: Vztah mezi TLIG a Zjevením.
        Odpověď na 2. otázku: Můj vztah jakožto pravoslavné křesťanky k římskokatolické církvi
        Odpověď na 3. otázku: Nejasnosti v terminologii týkající se Osob svaté Trojice.
        Odpověň na 4. otázku: Protologie a eschatologie
        Odpověď na 5. otázku: Je Opravdový Život v Bohu hnutí?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, anglikán, kanovník, držitel doktorátu z kanonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Chci uzdravit tvou nevěrnost
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Žehnám každý krok, který učiníš v Mém Jménu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
2018-01-22
 
Tak snadné, jako se napít vody
Afshin Javid v Kolíně nad Rýnem

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message