DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005) » Odpověň na 4. otázku: Protologie a eschatologie »

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

Vassuliny odpovědi CDF prostřednictvím P. Prospero Grecha

Otázka 4: Protologie a eschatologie.

Také existují těžkosti, pokud jde o protologii a eschatologii. V jakém smyslu vidí duše Boha předtím, než je vdechnuta do těla? Jakou máte představu o místě nových Letnic v rámci historie spásy ve vztahu k parúzii a vzkříšení z mrtvých?

Protologie:

Nevěřím v žádnou formu reinkarnace, naopak mé zápisky hovoří proti reinkarnaci a New Age:

Tyto Satanovy doktríny vás učí věřit v reinkarnaci, ale neexistuje žádná reinkarnace; oni zachovávají vnější zdání náboženství, ale zavrhli jeho vnitřní sílu - Svatého Ducha a Svaté Přijímání. (19.4.1992)

Pasáž, které se dotýkáte, by mohla být následující:

Pak uprostřed tohoto zářivého světla, vaše duše uvidí to, co oni kdysi ve zlomku vteřiny viděli, okamžik vašeho stvoření ... uvidí Toho, kdo vás nejdříve držel v Rukou, Oči, které vás první viděly. Budou vidět Ruce Toho, který vás utvářel a který vám žehnal ... uvidí Nejněžnějšího Otce, vašeho Stvořitele. (15.9.1991)

Tento úryvek je vyjádřený poetickým a mystickým jazykem. To, co je zde řečeno, se v žádném případě netýká preexistence duše. Spíše hovoří o tom, jak Bůh miluje a žehná každé duši od okamžiku jejího stvoření. Myslím, že jsme stvořeni podle obrazu Božího a máme Jeho otisk v hlubině naší duše, proto mají lidé přirozenou touhu po svém Stvořiteli, kterou může naplnit jenom On, jak říká sv. Augustin: "Srdce bylo stvořeno pro Boha a zůstává nepokojným dokud v Něm nespočine." Důležitá věc, kterou jsem chtěla touto větou sdělit je, že neseme obraz Boží v hlubině našeho bytí od okamžiku našeho stvoření.

Eschatologie:

Bylo řečeno, že obhajuji chybný mileniarismus, podle kterého má být nastolen nový řád a materiální "nová nebesa a nová země" ještě před druhým příchodem Krista. Tento názor je mylný a nenachází se v žádném z poselství. Jsem si dobře vědoma toho, že katolická církev zavrhla mileniarismus v tomto smyslu, jak je uvedeno v Katechismu katolické církve:

Tento antikristovský podvod vyvstává pokaždé, když někdo předstírá, že v průběhu dějin splní mesiášskou naději, která se může naplnit pouze mimo dějiny, a to eschatologickým (posledním) soudem; církev zavrhla i umírněnou podobu tohoto falšování očekávaného království nazývanou "mileniarismus", zvláště ve formě politického "od základu zvrhlého" sekularizovaného mesiášství. (KKC 676)

Ve spisech Opravdového Života v Bohu je mnoho pasáží s takovými termíny, jako jsou: Nová Nebesa a Nová Země, rovněž Druhé Letnice nebo někdy také Nové Letnice, ale tyto pojmy je nutné chápat jako metafory. Jejich uskutečnění nemůžeme očekávat jako změnu v běžném pojetí naší historie před druhým příchodem Krista, což by znamenalo nové uspořádání. Tato slova vyjadřují vrcholnou naději, že Kristus nás v síle Ducha Svatého zevnitř obnoví. Jde o oživení víry a obnovu Církve, po které tolik toužíme. Plodem obnovy, ve kterou doufáme, má být uzdravení schizmatu v Těle Kristově. Již papež Jan XXIII., když se modlil o seslání Druhých Letnic, měl vizi takové obnovy: "Ó božský Duchu ... obnov v našich dnech své divy příchodem Druhých Letnic." Při několika příležitostech použil tento termín také náš současný papež Jan Pavel II., jako např. v dopise ctěnému otci Josephovi Chalmersovi, generálnímu představenému Kongregace bratří Nejsvětější Panny Marie z hory Karmel, 8.9.2001: "... vyprošuji vám plnost Boží milosti. Ať na vás sestoupí Duch Svatý a osvítí vás jako při Druhých Letnicích, abyste mohl objevit vůli vašeho nebeského milosrdného Otce. Tak budete schopen účinně promlouvat k mužům a ženám formou, které rozumí" (srov. Sk. 2,1-13).

V mých spisech se užívá rovněž metaforický jazyk v souvislosti s oživením víry, kdy Pán může obnovit svůj Trůn v našich duších: "Pojďte a učte se: Nová Nebesa a Nová Země budou, až ve vás zřídím Svůj Trůn, protože dám zadarmo vodu ze stromu Života každému, kdo žízní" (3.4.1995, srov. Zj 21,6).

Myslím, že tato slíbená obnova již začala a přichází pouze skrze milost, neboť Boží Milosrdenství je nad námi, aby rozlévalo, jako nikdy předtím v historii, svého Ducha na celé lidstvo a její růst bude pokračovat, protože milost nad námi svítí v tyto dny jako paprsky slunce, které nás zahřívají.

Bůh mně dal tu milost a ukázal mi stav víry křesťanů naší doby. Bylo to žalostné a to je to nejmírnější označení, které člověk může použít. Mnoho poselství je naplněno bolestným odpadem od víry, který zasáhl křesťanský svět. Pán nám ale dává naději a oznamuje nám, že přijde obnova, proměna a oživení skrze zásah Ducha Svatého. Žízeň po Bohu nám bude dána skrze Milost Ducha Svatého. Zde je několik úryvků: "Můj Svatý Duch vás pozvedne z vašeho velkého odpadlictví, aby se s vámi oženil. Generace, spadne z tebe zkaženost tvé doby, Svou Vlastní Rukou strhnu tvůj smrtící závoj, abych tě oblékl do tvých svatebních šatů ..." (20.10.1990), "Všechno stvořím nové. Všechny vás obnovím Svým Svatým Duchem" (27.6.1991).

V mých spisech není uvedeno, kdy se to stane ani do jaké míry Pán vybuduje své království, jak všichni doufáme a vyprošujeme: "Přijď Tvé Království." Myslím, že obnova již začala uvnitř nás, a na jejím růstu se bude vždy podílet naše dobrá vůle a spolupráce. Lze ji přirovnat k přílivu v moři, který sice přichází pomalu, ale nikdo ho nemůže zastavit.

Nové Letnice nebo Druhé Letnice jsou nadějí naší obnovy. Jde o vylití Ducha Svatého, který obnoví stvoření. V Opravdovém Životě v Bohu je tato událost srovnatelná s knihou Zjevení ve 21. kapitole. Zde je ona pasáž:

Pojďte a učte se: Nová Nebesa a Nová Země budou, až ve vás zřídím Svůj Trůn, protože dám zadarmo vodu ze zdroje Života každému, kdo žízní. Dovolte tedy Mému Svatému Duchu vtáhnout vás do Mého Království a do Věčného Života. Ať zlo už nad vámi nezíská moc, abyste nezemřeli ... Dovolte Mému Svatému Duchu kultivovat vaši půdu, tvořit ve vás pozemský Ráj, dovolte Mému Svatému Duchu utvořit Novou Zemi, abyste se pro Něho stali úrodnou půdou, aby vaše první země, která byla majetkem ďábla, pomalu zmizela. Pak i ve vás znovu zazáří Má Sláva a všechna božská semena zasetá ve vás Mým Svatým Duchem vyraší a porostou v Mém božském světle ... Dovolte Mému Svatému Duchu proměnit vaši duši v druhý Ráj, v Novou Zemi, kde můžeme (Nejsvětější Trojice) zřídit Svůj Domov ...

A co Nová Nebesa, Pane? (otázka Vassuly)

Nová Nebesa? Ta také budou v tobě, když ti Můj Svatý Duch bude vládnout ve svatosti. Můj Svatý Duch, shodující se s Mým Trůnem, bude zářit do tvé temnoty jako nádherné slunce na nebi, protože ti bude dáno Slovo, aby vyjádřilo myšlenky a řeč podle Mého přání, všechno řečené se bude shodovat s Mou představou a myšlením. Všechno, co budeš dělat, bude k Našemu Obrazu, protože Duch tvého Otce bude mluvit v tobě a tvůj Nový Vesmír bude kráčet s Mým Svatým Duchem, aby získal zbytek hvězd (symbolicky lidí) pro Mou Slávu a i ty, kteří nezachovávali Můj Zákon a byli jako prchavý stín úplně odvlečeni do temnoty, nikdy nepoznali naději a svatost, kterou jsem vyhradil pro vaše časy.
Nová nebesa budou, když se na vás všechny bude vylévat Můj Svatý Duch shůry z nejvyššího nebe. Ano, pošlu do vás Svého Svatého Ducha, aby udělal nebe z vaší duše, abych v tomto Novém Nebi byl třikrát oslavován. A tak jako budou narovnány stezky těch, kdo přijali Mého Svatého Ducha, tak jejich tma a chmury budou proniknuty světlem a zářivé hvězdy jim budou na věky svítit. Brzy zmizí tato země a nebe, protože zářivá sláva Mého Trůnu bude svítit ve vás všech.
(3.4.1995)

Jak vidíte, vše, co se týká obnovy a nových Letnic, je popisováno jazykem symbolickým, metaforickým a poetickým. Vysvětlovala jsem lidem, že by nikdy neměli očekávat senzační události, protože Bůh raději pracuje ve skrytosti, ačkoli Jeho jazyk může znít velmi působivě a mocně. Mnohé události, jako nové Letnice, bychom neměli očekávat jako viditelné plameny nad našimi hlavami. Když jedná Bůh, často jedná jemně a ve skrytosti, že mnozí, kteří očekávali senzační události, si nemusí Jeho konání zpočátku vůbec všimnout.

 

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
        Kongregace pro nauku víry - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Argüelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula Informuje čtenáře TLIG o komunikaci s Kongregací pro nauku víry
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuliny odpovědi Kongregaci pro nauku víry adresované otci Prospero Grechovi
        Odpověď na 1. otázku: Vztah mezi TLIG a Zjevením.
        Odpověď na 2. otázku: Můj vztah jakožto pravoslavné křesťanky k římskokatolické církvi
        Odpověď na 3. otázku: Nejasnosti v terminologii týkající se Osob svaté Trojice.
        Odpověň na 4. otázku: Protologie a eschatologie
        Odpověď na 5. otázku: Je Opravdový Život v Bohu hnutí?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, anglikán, kanovník, držitel doktorátu z kanonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Nebudu se nečinně dívat na tvé neštěstí
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Nepotřebuji filozofy a mudrce
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
2018-01-22
 
Tak snadné, jako se napít vody
Afshin Javid v Kolíně nad Rýnem

 
 



Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message