DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005) » Odpověň na 4. otázku: Protologie a eschatologie »

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

Vassuliny odpovědi CDF prostřednictvím P. Prospero Grecha

Otázka 4: Protologie a eschatologie.

Též se musíme dotknout některých nejasností, týkajících se protologie a eschatologie. V jakém smyslu vidí duše Boha před tím, než je vdechnuta do těla? Jaké místo mají, podle Vás, Nové Letnice v historii spásy v souvislosti s parúzií a vzkříšením z mrtvých?

Protologie

 

Nevěřím v žádnou formu reinkarnace. Naopak mé spisy popírají reinkarnaci a New Age: „Tyto Satanovy teorie vás učí věřit v reinkarnaci, ale neexistuje žádná reinkarnace. Zachovávají vnější zdání náboženství, ale zavrhli jeho vnitřní sílu - Svatého Ducha a Svaté Přijímání.“ (19. 4. 1992) Mohlo by se jednat o následující pasáž:

 

„… Pak, uprostřed tohoto zářivého Světla, vaše duše uvidí to, co kdysi ve zlomku vteřiny viděli, okamžik vašeho stvoření… Uvidí Toho, kdo vás nejdříve držel v Rukou, Oči, které vás první spatřily. Uvidí Ruce Toho, který vás utvářel a který vám požehnal… Uvidí Nejněžnějšího Otce, vašeho Stvořitele…“ (15. 9. 1991) 

 

Tento text patří k těm pasážím, které jsou napsány poetickým a mystickým jazykem. To, co je zde řečeno, se v žádném případě netýká preexistence duše. Spíše se zde hovoří o tom, jak Bůh miluje a žehná každé duši hned od prvního okamžiku jejího stvoření. Věřím, že jsme stvořeni podle obrazu Božího a máme jeho otisk v hloubi naší duše, a proto mají lidé přirozenou touhu po svém Stvořiteli, kterou může naplnit jenom On, jak říká sv. Augustin: „Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.“ Citací této věty bych chtěla podtrhnout právě zmíněnou skutečnost, že: neseme Boží obraz v hloubce našeho bytí od chvíle našeho zplození.


Eschatologie

 

Bylo řečeno, že obhajuji chybný mileniarismus, podle kterého má být nastolen nový řád a fyzická, hmotná „nová nebesa a nová země“ ještě před druhým příchodem Krista. Tento názor je mylný a nenachází se v žádném z poselství. Jsem si dobře vědoma, že katolická církev mileniarismus zavrhla, jak je uvedeno v Katechismu katolické církve:

 

Tento antikristovský podvod vyvstává pokaždé, když někdo předstírá, že v průběhu dějin splní mesiášskou naději, která se může naplnit pouze mimo dějiny, a to eschatologickým (posledním) soudem; církev zavrhla i umírněnou podobu tohoto falšování očekávaného království nazývanou „mileniarismus“, zvláště ve formě politického „od základu zvrhlého“ sekularizovaného mesiášství. (KKC 676)

 

Ve spisech Opravdového života v Bohu je mnoho pasáží s takovými termíny, jako jsou: Nová Nebesa a Nová Země, rovněž Druhé letnice nebo někdy také Nové letnice, ale tyto pojmy je nutné chápat jako metafory. Jejich uskutečnění nemůžeme očekávat jako změnu v běžném pojetí naší historie před druhým příchodem Krista, což by znamenalo nové uspořádání. Tato slova vyjadřují vrcholnou naději, že Kristus nás v síle Ducha svatého zevnitř obnoví. Jde o oživení víry a obnovu církve, po které tolik toužíme. Plodem obnovy, ve kterou doufáme, má být uzdravení schizmatu v Těle Kristově. Již papež Jan XXIII., když se modlil o seslání Druhých Letnic, měl vizi takové obnovy: „Ó božský Duchu… obnov v našich dnech své divy jako o druhých Letnicích.“ Při několika příležitostech použil tento termín také náš současný papež Jan Pavel II., jako např. v dopise ctěnému otci Josephovi Chalmersovi, generálnímu představenému Kongregace bratří Nejsvětější P. Marie z hory Karmel, 8. 9. 2001: „… vyprošuji vám hojnost Boží milosti. Ať na vás sestoupí Duch svatý a osvítí vás jako při druhých letnicích, abyste mohl objevit vůli vašeho nebeského a milosrdného Otce. Tak budete schopen promlouvat k mužům a ženám jazykem, který jim bude vlastní a vhodný.“ (srov. Sk. 2,1-13)

 

Rovněž mé spisy mluví metaforickým jazykem o oživení víry, aby tak Pán mohl postavit svůj Trůn a obnovit své království v našich duších: „Pojďte a učte se: Nová Nebesa a Nová Země budou, až ve vás zřídím Svůj Trůn, protože dám zadarmo vodu z pramene Života každému, kdo žízní.“ (3.4.1995, srov. Zj 21,6)

 

Věřím, že tato slíbená obnova již započala a pouze skrze milost se na celé lidstvo vylévá Boží milosrdenství způsobem, který nemá v historii obdoby. Tento proces bude pokračovat a milost bude neustále silněji působit a zářit v tyto dny jako sluneční paprsky, aby nás uzdravila.

 

Bůh mne povolal, aby mi ukázal stav víry křesťanů v této době. Byl to žalostný pohled, řečeno velmi mírně. Mnohá poselství jsou plná bolesti a žalu, neboť popisují odpadlictví, do kterého upadl křesťanský svět. Pán nám ale dává naději tím, že s námi sdílí skutečnost, že nastane (už se děje) obnova, proměna a oživení působením Ducha svatého. Touha po Bohu nám bude dána skrze milost Ducha svatého. Zde je několik úryvků: „Můj svatý Duch vás pozvedne z vašeho velkého odpadlictví, aby se s vámi oženil. Spadne z vás zkaženost vaší doby, neboť Svou Vlastní Rukou z vás strhnu smrtící závoj, abych vás oblékl do vašeho svatebního roucha…“ (20. 10. 1990)  „Všechno stvořím nové. Všechny vás obnovím Svým Svatým Duchem.“ (27. 6. 1991) 

 

V mých spisech není uvedeno, kdy se to stane ani do jaké míry Pán vybuduje své království, jak všichni doufáme a vyprošujeme, když se modlíme modlitbu Páně: „Přijď Tvé království.“ Věřím, že obnova už začala uvnitř nás a že její růst bude vždy záležet na naší spoluprací a dobré vůli. Věřím, že obnova již začala, ale přichází pomalu jako mořský příliv, který nikdo nemůže zastavit. 

 

Nové letnice nebo Druhé letnice jsou nadějí naší obnovy. Jde o vylití Ducha svatého, který obnoví stvoření, což je v Opravdovém životě v Bohu srovnáváno s 21. kapitolou knihy Zjevení. Zde  je daný úryvek:

 

„Pojďte a učte se: Nová Nebesa a Nová Země budou, až ve vás zřídím Svůj Trůn, protože dám zadarmo vodu z pramene Života každému, kdo žízní. Dovolte tedy Mému Svatému Duchu vtáhnout vás do Mého Království a do Věčného Života. Ať nad vámi už zlo nezíská moc, abyste nezemřeli... Dovolte Mému Svatému Duchu kultivovat vaši půdu, tvořit ve vás pozemský Ráj. Dovolte Mému Svatému Duchu udělat Novou Zemi, aby vzkvétala ve vaší půdě, aby vaše první země, která byla majetkem ďábla, postupně zmizela. Pak i ve vás znovu zazáří Má Sláva a všechna božská semena zasetá ve vás Mým Svatým Duchem vyraší a porostou v Mém božském Světle… dovolte Mému Svatému Duchu proměnit vaši duši v druhý Ráj, v Novou Zemi, kde si ve vás můžeme (Nejsvětější Trojice) zřídit Svůj Domov…“

 

(Zeptala jsem se) A co Nová Nebesa, Pane? 

 

„Nová Nebesa? Ta budou také v tobě, když ti Můj Svatý Duch bude vládnout ve svatosti. Můj Svatý Duch bude zářit do tvé temnoty jako nádherné slunce na nebi, protože ti bude dáno Slovo a ty budeš vyjadřovat myšlenky a mluvit, jak bych si přál Já, abys myslela a mluvila. Vše, co bude vysloveno, bude ve shodě s Mým Obrazem a myšlením, vše, co budeš dělat, bude k Našemu obrazu, protože Duch tvého Otce bude mluvit v tobě a tvůj Nový Vesmír bude postupovat s Mým Svatým Duchem, aby získal zbytek hvězd (symbolicky lidi) pro Mou Slávu, ty, kteří nezachovávali Můj Zákon a byli jako prchavý stín odvlečeni do naprosté temnoty, kteří nikdy nepoznali naději a svatost, kterou jsem vyhradil pro vaše časy.


Nová nebesa nastanou, až na vás na všechny bude vylit Můj Svatý Duch shůry z nejvyššího nebe. Ano, pošlu do vás Svého Svatého Ducha, aby udělal nebe z vaší duše, abych byl v tomto Novém Nebi třikrát oslaven… a stejně  jako budou narovnány stezky těch, kdo přijali Mého Svatého Ducha, tak i jejich temnota a beznaděj budou proniknuty světlem a stanou se zářivými hvězdami, které budou svítit navěky. Brzy zmizí tato země a nebe, protože zářivá sláva Mého Trůnu bude svítit ve vás všech.“ (3. 4. 1995) 

Jak můžete vidět, vždy se jedná o symbolický, metaforický a též poetický jazyk, kterým je popisována obnova nebo-li nové letnice. Vysvětlovala jsem lidem, že by neměli od Boha nikdy čekat nějaké vnější vzrušující události, protože Bůh raději pracuje nenápadně a nevtíravě, což ale nic nemění na tom, že Jeho jazyk může být působivý a mocný. Mnohé události, jako jsou nové letnice, bychom neměli očekávat jako viditelné plameny nad našimi hlavami. Když Bůh jedná, tak jedná klidně a diskrétně, takže mnozí z těch, kdo očekávají vzrušující události, si toho nemusí hned všimnout.

 

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
        Kongregace pro nauku víry - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Argüelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula Informuje čtenáře TLIG o komunikaci s Kongregací pro nauku víry
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuliny odpovědi Kongregaci pro nauku víry adresované otci Prospero Grechovi
        Odpověď na 1. otázku: Vztah mezi TLIG a Zjevením.
        Odpověď na 2. otázku: Můj vztah jakožto pravoslavné křesťanky k římskokatolické církvi
        Odpověď na 3. otázku: Nejasnosti v terminologii týkající se Osob svaté Trojice.
        Odpověň na 4. otázku: Protologie a eschatologie
        Odpověď na 5. otázku: Je Opravdový Život v Bohu hnutí?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Kontemplace
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Kdo Mě nalézá, nalézá Život
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message