DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005) » P. Prospero Grech, OSA »

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

Fr. Prospero Grech, OSA

Poradce Kongregace píše dopis Vassule jako zástupce Kongregace pro nauku víry, v němž jí pokládá "pět otázek"

Collegio Sta Monica,
Rome

4. dubna 2002

Milá paní Rydén

Dne 6. července 2000 jste zaslala Jeho Eminenci kardinálu Ratzingerovi dopis, týkající se "Notifikace" vydané Kongregací pro nauku víry, která se zabývá Vašimi spisy. Jeho Eminence vzala Váš dopis na vědomí a společně se svými spolupracovníky rozhodla, dát Vám příležitost objasnit význam některých tvrzení obsažených ve Vašich publikacích. Z tohoto důvodu jsem byl pověřen, abych Vás osobně kontaktoval, a to jak ústně tak i písemně, aby měla Kongregace jasnější představu o přesné interpretaci těchto tvrzení. Vzhledem ke skutečnosti, že nejste římskokatolického vyznání, bych chtěl v úvodu upozornit, že nespadáte pod jurisdikci Kongregace, toto však nepovažujte za výhradu vůči Vaší osobě. Avšak mnoho katolíků sleduje poselství "Opravdový Život v Bohu" a mají právo znát, kde se nachází vzhledem ke stanoviskům učení Magisteria, jestliže jsou ovlivňováni Vašimi spisy. Jsme si vědomi Vaší charitativní práce, Vaší snahy vést křesťany k jednotě s Římským biskupem a Vaší velké úcty k Nejsvětější Panně Marii a také toho, jak prezentujete Boha jako Boha lásky, dokonce i nekřesťanům, a také jsme si vědomi Vašeho odmítavého postoje vůči racionalismu a korupci mezi křesťany. Také se zdá, že Vaše poslední knihy již neobsahují některé nejasné výrazy uváděné ve Vašich raných dílech. Nicméně bych byl vděčný, kdybyste mohla odpovědět co možná nejjasněji na několik otázek, a tak pomoci Kongregaci utvořit si přesnější představu o tom, jaká je Vaše činnost.

  1. Víte velmi dobře, že jak pro katolíky, tak pro pravoslavné (ortodoxní) je pouze jedno jediné Zjevení a sice zjevení v Ježíši Kristu, které je obsaženo v Písmu svatém a v Tradici. Uvnitř katolické církve byla přijímána i soukromá zjevení například v Lurdech nebo ve Fatimě, která, přestože jsou přijímána vážně, nejsou závazná pro víru.
    V jakém smyslu můžete definovat Vaše spisy jako zjevení a jak by měly být přijímány Vašimi posluchači a čtenáři?

  2. Hlásíte se k pravoslavné církvi a často vyzýváte kněze a patriarchy, aby uznali papeže a smířili se s římskokatolickou církví. Z tohoto důvodu, bohužel, nejste přijímána v některých zemích Vašeho vlastního přesvědčení. Proč děláte tuto misi? Jaká je Vaše představa o římském biskupu a jak vidíte budoucnost jednoty křesťanů? Člověk má občas dojem, když čte Vaše knihy, že stojíte jakoby nad oběmi církvemi, aniž byste se angažovala pro jednu z nich. Zdá se například, že přistupujete ke svatému přijímání jak v katolických, tak v pravoslavných kostelech, ale pokud jde o stav manželský, zachováváte praxi podle 'oikonomia'. Jak již jsem řekl, tyto postřehy nejsou míněny jako kritika Vaší osoby, protože nemáme v žádném případě právo vynášet soud nad Vaším svědomím, ale Vy jistě chápete naši starost o katolíky, kteří čtou Opravdový Život v Bohu, a kteří by si mohli interpretovat tyto postoje mylně a mohli by mít pokušení přehlížet učení své vlastní církve.

  3. Ve Vašich raných knihách, jak bylo uvedeno v Notifikaci, byla určitá nejasnost, co se týče Osob svaté Trojice. Jsme si jisti, že se ztotožňujete s učením Vaší církve. Myslíte si, že byste nám mohla objasnit tyto výrazy? Pokud jde o záležitosti víry, nebylo by užitečné používat oficiální terminologii standardních katechismů, abyste se vyhnula zmatků v mysli čtenářů Opravdový Život v Bohu?

  4. Také existují těžkosti, pokud jde o protologii a eschatologii. V jakém smyslu vidí duše Boha před tím, než je vdechnuta do těla? Jakou máte představu o místě nových letnic v rámci historie spásy ve vztahu k parúzii a vzkříšení z mrtvých?

  5. Jaká je skutečná identita hnutí "Opravdový Život v Bohu" a co vyžaduje od svých následovníků? A jakou má toto hnutí strukturu?

Milá paní Rydén, je nám líto, že Vás obtěžujeme s těmito otázkami, ale můžete si být jista, že si vážíme Vašeho dobrého díla a Vašich dobrých úmyslů. Ale abychom mohli odpovědět na Váš dopis adresovaný kardinálu Ratzingerovi, považovali jsme za naši povinnost nechat si vysvětlit některé nejasnosti ve Vašich knihách, které Vám mohly uniknout. Dlužíme to Vašim katolickým čtenářům, kteří by mohli prožívat určitý vnitřní konflikt při četbě Vašich knih. Ponechte si, prosím, na odpověď dostatek času; bylo by lépe, kdybychom se mohli setkat k neformálnímu rozhovoru před tím, než napíšete odpověď. Modlete se, aby Vás Duch svatý osvěcoval a poraďte se s duchovním vůdcem nebo teologem, kterému důvěřujete. Jsme si jisti, že naše otázky Vám také pomohou hlouběji porozumět dosahu Vašich knih, aby se tak staly přijatelnější jak pro katolíky, tak pro pravoslavné věřící. V případě nejasnosti otázek, budu Vám osobně k dispozici.

Jeho Eminence Vás pozdravuje a důvěřuje Vám, že poskytnete uspokojivou odpověď, abyste tak usnadnila jeho úkol, týkající se požadavku ve Vašem dopise.

V Kristu srdečně zdraví,

Fr Prospero Grech, OSA

 

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
        Kongregace pro nauku víry - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Argüelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula Informuje čtenáře TLIG o komunikaci s Kongregací pro nauku víry
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuliny odpovědi Kongregaci pro nauku víry adresované otci Prospero Grechovi
        Odpověď na 1. otázku: Vztah mezi TLIG a Zjevením.
        Odpověď na 2. otázku: Můj vztah jakožto pravoslavné křesťanky k římskokatolické církvi
        Odpověď na 3. otázku: Nejasnosti v terminologii týkající se Osob svaté Trojice.
        Odpověň na 4. otázku: Protologie a eschatologie
        Odpověď na 5. otázku: Je Opravdový Život v Bohu hnutí?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, anglikán, kanovník, držitel doktorátu z kanonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Já Jsem Utěšitel tvého ducha
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Chci uzdravit tvou nevěrnost
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
2018-01-22
 
Tak snadné, jako se napít vody
Afshin Javid v Kolíně nad Rýnem

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message