DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005) » Odpověď na 5. otázku: Je Opravdový Život v Bohu hnutí? »

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

Vassuliny odpovědi CDF prostřednictvím P. Prospero Grecha

Otázka 5: Opravdový Život v Bohu jako hnutí?

Jak byste, co nejpřesněji, definovala hnutí Opravdový Život v Bohu a co vyžaduje od svých následovníků? Jakou má strukturu? 

Opravdový život v Bohu není hnutí, ale volání k apoštolátu.

Opravdový život v Bohu není hnutí ani instituce. Je to jednoduše výzva ke smíření a k jednotě, určená všem lidem. Tato výzva se netýká pouze křesťanů, ale rovněž přitahuje i nekřesťany, aby přijali Krista. Několik židů, muslimů, buddhistů a hinduistů se nechalo pokřtít poté, co četli inspirované spisy Opravdový život v Bohu, ačkoliv spiritualita těchto poselství je naprosto křesťanská, trinitárně kontemplativní. Kristus se modlil k Otci a říkal: „Neprosím pouze za ně, ale také za ty, kteří díky jejich slovu ve mne uvěří.“ (Jan 17,20). A tak Bůh, skrze milost, otevírá mnoho dveří. Chtěla bych ještě dodat, že jsem byla hned od začátku obeznámena o tomto apoštolátu.

„Až přijde čas ukázat poselství, Bůh ti dá svůj pokoj a svou sílu. Bůh si bude přát, abys každému předávala tato poselství…“ (mluvil Můj anděl Daniel 6. 8. 1986) „Nemusíš se bát, budeš pracovat pro Ježíše Krista. Budeš pomáhat ostatním, aby duchovně rostli…“ (Můj anděl Daniel 7. 8. 1986) „Až budeš naplněná Duchem svatým, budeš moci vést ke Mně ostatní a bude vás přibývat…“ (mluví Ježíš 5. 9. 1986) „Když jsem tě tímto způsobem povolal, chtěl jsem také vést ostatní, všechny ty, kdo Mě opustili a neslyší Mě, proto má toto volání písemnou podobu…“. (Bůh Otec 18. 11. 1986) 

 

O poselstvích se též dozvěděli i buddhističtí mniši z Hirošimy a pozvali mě, abych mluvila v jejich chrámu. Byl přítomen i katolický biskup. Bylo to ve výroční den svržení atomové bomby. Bylo jim předáno čistě křesťanské poselství. Poté jsem jim věnovala velký růženec, který si pověsili na stěnu místnosti, ve které meditují. Rovněž jsem jim předala sochu Panny Marie Fatimské, kterou umístili na nádvoří.

 

Židé, kteří žijí v Izraeli a čtou poselství Opravdový život v Bohu, požádali o křest a přeložili první díl poselství do hebrejštiny. Nyní je kniha připravena k tisku. 

 

Nedávno jsem byla požádána, abych promluvila na otevřeném prostranství k lidem v Dháce, v Bangladéši. Pozvali také jednoho imáma z mešity, který jejich nabídku přijal a zahájil toto setkání modlitbou, přišlo také mnoho muslimů. Dále se setkání zúčastnili i představitelé hinduistů a buddhistů a také katoličtí kněží. Poselství bylo opět naprosto křesťanské (vybrané z inspirovaných spisů Opravdový život v Bohu). Ústřední tématem poselství, které jsem jim předala, bylo představit Boha jako Lásku, vyzvat ke smíření s Bohem a s bližním a učit se vzájemné úctě. Po ukončení tohoto setkání se chtěli dva muslimové stát křesťany a přijmout křest. „Chci, aby všechny národy slyšely Má slova. Povedu vás a ukážu vám cestu, po které máte jít…“ (10. 1. 1987)

 

Kontemplativní nauka

 

Inspirované spisy učí čtenáře poznávat Boha a porozumět Mu. Mnoho lidí věří v Boha, ale neznají Ho, a tak nás poselství povzbuzuje k tomu, abychom vstoupili do intimního vztahu s Bohem, který nás povede k tomu, abychom s Ním spojili svůj život. Takto jsou věřící pozváni, aby byli Duchem Svatým sjednoceni v Kristu, a tak žili ten samý život jako žil Kristus.

 

Písmo říká: „Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se udatný nechlubí svou udatností, ať se bohatý nechlubí svým bohatstvím! Ale kdo se chce chlubit, ať svou chloubu nalézá v tomto: že má rozum a zná mě.“ (Jr 9, 22-23)

 

Zakládání modlitebních skupin

 

Spisy Opravdový život v Bohu nás učí praktikovat jednoduchou modlitbu srdcem a proměnit naše životy v neustálou modlitbu, což znamená, že žijeme neustále v Bohu a Bůh v nás. Spisy obsahují též velmi důraznou výzvu k zakládání modlitebních skupin po celém světě. Ve více než 60 zemích lidé uspořádali setkání, na kterých jsem vydávala svědectví a ve všech těchto zemích již byly založeny modlitební skupiny. V každé z těchto zemí jich existuje několik. Například ve Francii je 48 ekumenických modlitebních skupin inspirovaných spiritualitou Opravdového života v Bohu. V Brazílii, což je větší země, je více než 300 ekumenických modlitebních skupin. Každá modlitební skupina, ať jsou to křesťané pravoslavní nebo protestanti, anglikáni nebo baptisté, začíná společnou modlitbou růžence.

 

Ježíš řekl: „Jak toužím po tomto dni! Bude to den, kdy tě pošlu ke všem národům a oni se Mě budou učit milovat a více Mi rozumět. Moudrost se podělí o své bohatství s celým lidstvem…“ (25. 1. 1987) 

 

Povzbuzování k věrnému následování učení církve

 

Četba spisů Opravdového života v Bohu učí každého, že má zůstat věrný církvi. Říkám lidem: „I kdyby vás vyhodili z kostela, vraťte se oknem, ale nikdy neodcházejte z církve.“ Poselství nás učí, že máme přicházet ke svatostánku, klanět se Nejsvětější svátosti, zůstávat s Ježíšem při adoraci. Učí nás žít svátostný život a zachovávat Tradici, učí nás sebezáporu, pokání, postu a jak je důležité praktikovat svátost smíření. Povzbuzují nás, abychom navštěvovali mši svatou, abychom po ní toužili a abychom tak činili denně, pokud je to možné. Spisy nám objasňují důležitost eucharistie.

 

Ježíš řekl: „A skrze toto Svaté Přijímání (communio) posvěcuji každého, kdo Mě přijímá, zbožšťuji ho, aby se stal tělem Mého Těla, kostí z Mých Kostí. Tím, že přijímáte (v eucharistii) Mě, který jsem božství, se vy a Já stáváme jedním tělem, duchovně sjednoceni. Stáváme se pokrevně příbuznými1, neboť Já vás mohu proměnit v bohy účastí na Mém božství. Svým božstvím zbožšťuji člověka…“  (16. 10. 2000)

 

Aktivity: charitní domy vedené čtenáři

 

V roce 1997 jsem měla na místě Ježíšova narození v Betlémě vizi Matky Boží, Bůh mi dal tuto milost, skrze níž jsem pochopila, že člověku nestačí jen duchovní pokrm, ale že musí též myslet na chudé a dát jim najíst. Když jsem toto oznámila v modlitebních skupinách, tak se hned přihlásili dobrovolníci, aby mi pomohli zrealizovat charitní domy určené k pomoci chudým. Nazývají se „Beth Myriam“. Jeden je v Bangladéši, čtyři ve Venezuele, tři v Brazílii, dva na Filipínách, v Keni funguje dětský domov a v Portoriku bude brzy otevřen, dále je jeden dům Beth Myriam v Indii, jeden v Rumunsku a ještě jeden dětský domov na Ukrajině. Veškerá činnost je založena na práci dobrovolníků. Provoz všech těchto domů je zajišťován z darů. Jedná se o iniciativu lidí v místě jejich bydliště, přičemž jednotlivé domy nejsou mezi sebou nijak organizačně propojeny. Tyto domy jsou soběstačné a vedou je lidé z modlitebních skupin,  kteří se sami rozhodli sloužit chudým. Služby, které nabízejí, se neustále rozrůstají, od zajištění stravy přes lékařskou péči, nabízení ošacení až po vzdělávání dětí. Zároveň jsou tyto domy vytrvale vedeny v duchu modlitby a ekumenismu.

 

Ježíš řekl: „Zakládej naše domy Beth Myriam kdekoliv můžeš. Pozvedej utiskované, pomáhej sirotkům, chraň Mě, pomoz Mi z bahna ulice, poskytni Mi útočiště a nasyť Mě. Ulev Mi od Mého břemene a dej Mi spočinout, pomoz Mi a povzbuď Mě, ale především Mě miluj. Všechno, co uděláš pro nejposlednějšího z Mých bratří, uděláš pro Mne … Žehnám těm, kdo podporují Můj život, ať zůstanou vždy čestní a milující, Já jsem s vámi…“ (27. 3. 2002)

 

Výzva k evangelizaci

 

Někteří lidé byli tak hluboce zasaženi slovy poselství Opravdový život v Bohu, že začali vydávat svědectví po celém světě, a tak napomáhat rozšiřování radostné zvěsti. Tím, že se stali poslušnými nástroji Ducha svatého, který jim dává milost (dar) slova a porozumění duchovním potřebám lidí, jsou nyní schopni jít a vydávat svědectví ve světě a zvát lidi k životu modlitby a učit jak vytvářet modlitební skupiny. Cílem je vést lidi k tomu, aby změnili svůj život, aby se jejich život stal neustálou modlitbou. Pár lidí z modlitební skupiny v Dháce navštěvuje muslimy v okolních vesnicích a předčítá jim poselství. Mnozí uvěřili a touží se stát křesťany.

Ježíš říká: „Chci z každého učinit Živoucí Pochodeň Výhně Lásky. Nyní Mě oslav a evangelizuj s láskou pro Lásku.“ (27. 1. 1989) 

 

Úcta k Panně Marii 

Opravdový život v Bohu nás vede k tomu, abychom se stali dětmi Matky Boží, protože její Neposkvrněné srdce není nikdy odděleno od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, ale je s Ním v dokonalé jednotě. Naše Matka je naší oporou a my to víme. Každý, kdo se připojí k našimmodlitebním skupinám, ať je to protestant, kalvinista nebo z jakékoliv jiné církve, je veden k tomu, aby ctil Pannu Marii, naše svaté a modlil se k nim.

Ježíš řekl: „Nevšimla sis, jak je Mé Srdce dojaté a stále velebí Její Srdce? Jak by mohlo být odmítnuto Srdce, které nosilo vašeho Krále, když Mě o něco žádá? Všichni věrní, velebte Její Srdce, neboť když velebíte Její Srdce, velebíte Mé Srdce.“ (25. 3. 1996)

 

Asociace Opravdového života v Bohu

 

Jestliže v některých zemích existují asociace Opravdového života v Bohu, pak je to pouze z legislativních důvodů, v souvislosti s podporou evangelizace a publikování knih. Jestliže jsme v některých zemích založili asociace, bylo to jen z toho důvodu, že to místní zákony vyžadovaly. Jde například o zřízení poštovního boxu ve spojení s názvem Opravdový život v Bohu. Nikdy jsem nechtěla založit nějakého hnutí. Knihy jsou přeloženy do 38 jazyků a nikdy jsem neobdržela žádné autorské honoráře, kromě nakladatelství PARVIS, jehož nakladatel mi vysvětlil, že je to jeho pravidlem. Tyto peníze jsou věnovány na charitativní díla, na pokrytí výdajů za knihy a na cestovní výlohy, když vydávám svědectví v zemích třetího světa, které nemají vlastní prostředky.

 

Ostatní aktivity

 

Každé dva roky se hlásí dobrovolníci z modlitebních skupin, aby mi pomohli uspořádat mezinárodní ekumenické symposium. Současně to pojímáme jako pouť. Do dnešního dne se konala celkem čtyřikrát. Největší jsme měli v roce 2000 ve Svaté zemi (v době přítomnosti svatého otce), bylo tam 450 lidí z 58 zemí. Bylo s námi 75 duchovních z 12 různých církví. V letošním roce je snaha uspořádat toto setkání v Egyptě.

 

Závěrem bych chtěla říci, že miluji Dům Páně a nadevše miluji Boha. Jsem jeho velkým dlužníkem za milosti, které mi udělil. Jednou mi řekl: „Dal jsem ti hojně a zadarmo, tak hojně a zdarma dávej.“ A tak se to snažím dělat. Rozšiřuji Jeho Slova hojně a zdarma všem, kdo jsou ochotni naslouchat.

 

Ještě jednou Vám děkuji, že jste mi umožnil osvětlit otázky týkající se mých spisů a mých aktivit. Na webové stránce www.tlig.org najdete další informace. Chtěla bych vás poprosit, abyste ode mne pozdravoval Jeho Eminenci kardinála Josepha Ratzingerova, J. E. Mons.Tarsicia Bertoneho a Mons. Gianfrance Girottiho, rovněž Jejich Excelence z Kongregace pro nauku víry, a znovu jim děkuji za tuto příležitost vysvětlit mé dílo. Doufám, že jsem splnila Vaše očekávání. Jsem ochotná odpovědět ústně nebo písemně na jakékoli další případné otázky. Také jsem připravena přijmout jakékoli podněty z vaší strany týkající se objasnění některých výrazů v knihách Opravdový život v Bohu. Pokud to bude nezbytné, mohu přiložit takováto vysvětlení k novým vydáním mých knih. 


S upřímnou úctou Vám posílám co nejsrdečnější pozdravy a přání,

V Kristu srdečně zdraví


Vassula Rydén

 1 Pozn. překl.: v angl. orig. „kin“.

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
        Kongregace pro nauku víry - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Argüelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula Informuje čtenáře TLIG o komunikaci s Kongregací pro nauku víry
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuliny odpovědi Kongregaci pro nauku víry adresované otci Prospero Grechovi
        Odpověď na 1. otázku: Vztah mezi TLIG a Zjevením.
        Odpověď na 2. otázku: Můj vztah jakožto pravoslavné křesťanky k římskokatolické církvi
        Odpověď na 3. otázku: Nejasnosti v terminologii týkající se Osob svaté Trojice.
        Odpověň na 4. otázku: Protologie a eschatologie
        Odpověď na 5. otázku: Je Opravdový Život v Bohu hnutí?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, anglikán, kanovník, držitel doktorátu z kanonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Udržuj svou mysl uzavřenu v Mé mysli a vzkvétej zevnitř
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Svěřuji ti Své duchovní
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message