DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005) » Odpověď na 5. otázku: Je Opravdový Život v Bohu hnutí? »

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

Vassuliny odpovědi CDF prostřednictvím P. Prospero Grecha

Otázka 5: Opravdový Život v Bohu jako hnutí?

Jaká je skutečná identita hnutí "Opravdový Život v Bohu" a co vyžaduje od svých následovníků? A jakou má toto hnutí strukturu?

Opravdový Život v Bohu není hnutí, ale volání k apoštolátu

Opravdový Život v Bohu není hnutí ani instituce. Je to volání ke smíření a k jednotě, určené každému bez ohledu na to, kým je. Toto volání se netýká pouze křesťanů, ale rovněž přitahuje nekřesťany, aby přijali Krista. Po čtení inspirovaných spisů knihy Opravdový Život v Bohu, bylo pokřtěno několik židů, muslimů, buddhistů a hinduistů, ačkoliv spiritualita těchto poselství je trinitárně kontemplativní, úplně ponořená v křesťanství. Kristus se modlil k Otci a říkal: "Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve Mě uvěří" (Jan 17,20). A tak Bůh otevírá mnoho dveří skrze svoji milost. Hned od začátku mně byla oznámena tato apoštolská práce.

Až přijde čas ukázat poselství, Bůh ti dá Svůj Pokoj a Svou Sílu. Bůh si bude přát, abys každému předávala tato poselství ... (můj anděl 6.8.1986)
Nemusíš se bát, budeš pracovat pro Ježíše Krista. Budeš pomáhat ostatním, aby duchovně rostli ... (můj anděl 7.8.1986)
Až budeš naplněná Duchem Svatým, budeš moci vést ke Mě ostatní ... (Ježíš 5.9.1986)
Když jsem tě, tímto způsobem povolal, chtěl jsem také vést ostatní, protože ti všichni, kteří Mě opustili, Mě neslyší, proto má toto volání písemnou podobu ... (Bůh Otec 18.11.1986)

Buddhističtí mniši z Hirošimy se také dověděli o těchto poselstvích a pozvali mě, abych promluvila v jejich chrámu, rovněž byl přítomen katolický biskup. Byl výroční den atomového útoku. Předala jsem jim zcela křesťanské poselství, pak jsem jim nabídla jeden obrovský růženec, aby si jej zavěsili na stěnu, u které meditují a rovněž jsem jim dala sochu Panny Marie fatimské, kterou umístili na svém nádvoří.

Židé, kteří četli poselství Opravdový Život v Bohu, žádali o křest a jeden z nich přeložil 1.díl této knihy do hebrejštiny. Nyní tato kniha čeká na vydání. Ti všichni žijí v Izraeli.

Nedávno jsem byla požádána, abych promluvila na otevřeném prostranství k lidem v Dhace v Bangladéši. Pozvali také jednoho imáma z mešity, který jejich nabídku přijal a zahájil toto setkání modlitbou. Dostavilo se tam také mnoho muslimů. Dále se setkání zúčastnili i představitelé hinduistů a buddhistů a také katoličtí kněží. Poselství bylo opět naprosto křesťanské (vybrané z inspirovaných spisů Opravdový Život v Bohu). Ústřední téma poselství, které jsem jim předala, představovalo Boha jako Lásku, s výzvou smířit se s Bohem i s bližními a učit se vzájemné úctě. Po ukončení tohoto setkání se chtěli dva muslimové stát křesťany a přijmout křest.

Chci, aby všechny národy slyšely Má Slova. Povedu vás a ukážu vám cestu, po které máte jít ... (10.1.1987).

Kontemplativní výuka

Inspirované spisy učí čtenáře poznávat Boha a porozumět Mu. Mnoho lidí věří v Boha, ale neznají Ho, a tak nás poselství povzbuzuje k tomu, abychom vytvořili intimní vztah s Bohem, a tak prožívali svůj život ve společenství s Ním. Takto sjednoceni s Kristem, skrze Ducha Svatého, jsou věřící vedeni k tomu, aby svým životem následovali Krista. V Bibli stojí:

Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne. (Jer 9,22-23)

Zakládání modlitebních skupin

Spisy Opravdový Život v Bohu nás učí jednoduché modlitbě srdcem a vedou nás k tomu, abychom náš život proměnili v nepřetržitou modlitbu, což znamená, že žijeme neustále v Bohu a Bůh v nás. Poselství nás také silně volá k zakládání modlitebních skupin po celém světě. Ve více než 60 zemích byla uspořádána setkání, a tak mohu dosvědčit, že ve všech těchto zemích již byly založeny modlitební skupiny. V každé z těchto zemí jich existuje několik. Například ve Francii existuje 48 ekumenických modlitebních skupin, inspirovaných spiritualitou Opravdového Života v Bohu. V Brazílii, což je větší země, je více než 300 ekumenických modlitebních skupin. Každá modlitební skupina, ať jsou to křesťané, pravoslavní nebo protestanti, anglikáni nebo baptisté, všichni začínají společně modlitbou Růžence.

Jak toužím po tomto dni! Dni, kdy tě pošlu ke všem národům, budou se učit milovat Mě a více Mi rozumět. Moudrost se podělí o Své bohatství s celým lidstvem ... (25.1.1987)

Věrnost učení církve

Když člověk čte spisy, učí se zůstat věrný Církvi. Říkám lidem: "I když vás vyhodí z kostela, vraťte se oknem, ale nikdy neodcházejte z Církve." Poselství nás učí navštěvovat Nejsvětější svátost a přebývat s Ježíšem v adoraci. Učí nás žít podle svátostí Církve a zachovávat Tradici, učí nás sebezáporu, pokání, postu a zvláště nás učí přistupovat ke svátosti smíření. Vedou nás k tomu, abychom toužebně navštěvovali mši svatou pokud možno denně. Vysvětlují nám důležitost Eucharistie.

A skrze toto Communio posvěcuji všechny, kteří Mě přijímají, zbožšťuji je, aby se stali tělem Mého Těla a kostmi Mých Kostí. Tím, že jíte Mne, který jsem božský, se vy a Já stáváme jediným tělem duchovně sjednoceným. Stáváme se příbuznými, neboť Já vás mohu proměnit v účastníky božství. Skrze Své božství zbožšťuji lidi ... (16.10.2000)

Aktivity: charitní domy vedené čtenáři

Po té co mi byla dána milost vidění Matky Boží v roce 1997, když jsem stála před místem Ježíšova narození v Betlémě, slyšela jsem Ji říkat, že duchovní pokrm nestačí, ale že člověk musí myslet na chudé a také je sytit. Hned poté, když jsem to oznámila našim modlitebním skupinám, přihlásili se mnozí dobrovolníci, aby mi pomohli při otevírání charitativních domů pro chudé. Jmenují se "Beth Myriam`s". V Bangladéši je jeden, ve Venezuele čtyři, v Brazílii tři, na Filipínách dva, v Keni je jeden dětský domov a brzy bude otevřen také v Portoriku, jeden v Indii, jeden v Rumunsku a jeden dětský domov na Ukrajině. Veškerá činnost je založena na dobrovolnících. Domy "Beth Myriam`s" působí pouze na základě darů. Jedná se o místní iniciativy, místní domy, bez jakéhokoliv strukturálního propojení. Tyto domy jsou samostatné, vedou je lidé z modlitebních skupin a rovněž v těchto domech pracují. Tato péče o chudé nezahrnuje pouze zajištění stravy, ale také lékařskou péči, oděv a vzdělání pro děti. Jsou vedeny v duchu neustálé modlitby a mají ekumenickou povahu.

Zakládejte naše domy Beth Myriam`s, kdekoli můžete. Pozvedněte utlačované a pomáhejte sirotkům, ochraňujte Mě, vytrhujte Mě z bídy, poskytněte Mi přístřeší a nasyťte Mě, sejměte ze Mě břemeno a únavu, podporujte Mě a povzbuzujte Mě. Vše co děláš pro toho nejmenšího ze svých bratří, děláš pro Mě ... žehnám všem, kteří hájí Můj život, ať zůstávají v lásce, jsem s vámi ... (27.3.2002)

Volání k evangelizaci

Někteří čtenáři Opravdového Života v Bohu byli zasažení v srdci a pociťují touhu stát se svědky ve světě a přispívat k hlásání radostné zvěsti. Stali se poslušnými nástroji Ducha svatého, který jim dává milost slova a víru, a tak jsou schopni vydávat svědectví ve světě a zvát lidi k životu modlitby a učí je zakládat modlitební skupiny. Cílem je přivádět tyto lidi ke změně života, aby se jejich život stal nepřetržitou modlitbou. Několik lidí z modlitební skupiny v Dhace chodí do vesnic (k muslimům) a čtou jim poselství. Mnozí tak uvěří a chtějí přijmout křest.

Chtěl bych z každé z nich udělat Živoucí Pochodeň Lásky. Cti Mě teď a evangelizuj s láskou pro Lásku!" (27.1.1989)

Úcta k Panně Marii

Opravdový Život v Bohu nás vede k tomu, abychom se stali dětmi Matky Boží, protože její Neposkvrněné Srdce není nikdy odděleno od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, ale vytváří s ním dokonalou jednotu. Naše Matka je naší oporou a my to víme. Každý, kdo se připojí k našim modlitebním skupinám, ať jsou to luteráni, kalvinisti nebo jiní, jsou vedeni k tomu, aby ctili Pannu Marii a naše svaté a modlili se k nim.

Nevšiml sis, jak je Moje Srdce dojaté a stále velebí Její Srdce? Jak může toto Srdce, které nosilo vašeho Krále, být odmítnuto někým, kdo Mě o něco prosí? Všichni věrní, velebte Její Srdce, velebením Jejího Srdce velebíte Mé Srdce." (25.3.1996)

Asociace Opravdového Života v Bohu

Jestliže v některých zemích existují asociace Opravdového Života v Bohu, pak je to pouze z legislativních důvodů, ve spojení s podporou evangelizace a publikování knih. Jestliže jsme v některých zemích založili asociace, bylo to jen z důvodu poslušnosti vůči místním zákonům. Jde například o otevření poštovní schránky ve spojení s názvem Opravdový Život v Bohu. Nikdy jsem nemyslela na založení nějakého hnutí. Knihy jsou přeloženy do 38 jazyků a nikdy jsem neobdržela žádné autorské honoráře, kromě těch při publikování v nakladatelství PARVIS, neboť nakladatel mi vysvětlil, že je to jeho pravidlem. Tyto peníze jsou věnovány na charitativní práce, pokrývající náklady na knihy a také cestovní výlohy při svědectvích v zemích třetího světa, které nemají vlastní prostředky.

Ostatní aktivity

Každé dva roky se hlásí dobrovolníci z modlitebních skupin, aby mi pomohli uspořádat mezinárodní ekumenické symposium. Současně to pojímáme jako pouť. Do dnešního dne se konala celkem čtyřikrát. Největší jsme měli v roce 2000 ve Svaté zemi (v době přítomnosti svatého otce), bylo tam 450 lidí z 58 zemí. Bylo s námi 75 duchovních z 12 různých církví. V letošním roce je snaha uspořádat toto setkání v Egyptě.

Miluji Dům Páně a především miluji Boha, jsem jeho velkým dlužníkem za milosti, které mi byly uděleny. Jednou mi řekl: "Dal jsem ti vše zadarmo, tak zadarmo dávej." A tak se snažím to dělat, předávám Jeho Slova všem, kteří chtějí naslouchat.

Ještě jednou Vám děkuji, že jste mi umožnil osvětlit otázky týkající se mých spisů a mých aktivit. Na webové stránce www.tlig.org najdete další informace. Ze srdce Vás prosím, abyste vyřídil můj pozdrav Jeho Eminenci kardinálu Josephovi Ratzingerovi, J.E. mons.Tarsciu Bertonemu a mons. Gianfrancu Girottimu, rovněž jejím excelencím z Kongregace pro nauku víry. Znovu jim děkuji, že mi dali tuto příležitost vysvětlit mé dílo. Doufám, že jsem splnila Vaše očekávání. Jsem ochotná odpovědět ústně nebo písemně na jakékoli další případné otázky. Také jsem připravena přijmout jakékoli podněty z vaší strany týkající se objasnění některých výrazů v knihách Opravdového Života v Bohu. Pokud to bude nezbytné, mohu přiložit takováto vysvětlení k novým vydáním mých knih. S upřímnou úctou Vám posílám co nejsrdečnější pozdravy a přání,

V Kristu srdečně zdraví,

Vassula Rydén

 

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
        Kongregace pro nauku víry - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Argüelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula Informuje čtenáře TLIG o komunikaci s Kongregací pro nauku víry
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuliny odpovědi Kongregaci pro nauku víry adresované otci Prospero Grechovi
        Odpověď na 1. otázku: Vztah mezi TLIG a Zjevením.
        Odpověď na 2. otázku: Můj vztah jakožto pravoslavné křesťanky k římskokatolické církvi
        Odpověď na 3. otázku: Nejasnosti v terminologii týkající se Osob svaté Trojice.
        Odpověň na 4. otázku: Protologie a eschatologie
        Odpověď na 5. otázku: Je Opravdový Život v Bohu hnutí?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, anglikán, kanovník, držitel doktorátu z kanonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Já Jsem Utěšitel tvého ducha
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Chci uzdravit tvou nevěrnost
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
2018-01-22
 
Tak snadné, jako se napít vody
Afshin Javid v Kolíně nad Rýnem

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message