DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Promluvy » Den Páně »

Den Páně

Následující text je převzat ze dvou internetových přenosů Hlasu Ameriky, ve kterých Vassula mluvila o 'Dnu Páně' (záznam celého vysílání můžete vyslechnout ZDE )


[první přenos se uskutečnil 15. února 2005]

Reportérka: Toto nás zavádí k tématu, o kterém budeme mluvit příští týden: 'Den Páně'. Někteří lidé to nazývají Varování nebo Očista. Ve tvých spisech nacházíme toto téma na začátku 5.dílu. Tři až čtyři strany nám zde vykreslují neuvěřitelně přesný obrázek toho, jaké to bude. 

Vassula: Ano, je důležité, že ti, kteří dosud neprošli 'Dnem Páně', by na něj měli být připraveni. Vysvětlíme to příště, nakolik to bude možné podle spisů Opravdového Života v Bohu.

Těšíme se na to a já se domnívám, že je to velmi naléhavé. Nevíme, kdy to přijde, ale musíme být připraveni.

Víš, Betsy, jednou jsem se ptala Boha: "Proč nejdeš ke každému na tomto světě a neřekneš mu jednu prostou větu". Myslela jsem si, že když už jen člověk uslyší Jeho hlas, může změnit svůj život, protože, když Bůh mluví, je to veliká síla, a jen pouhým slyšením několika Jeho slov můžeš změnit srdce, svůj styl života a vůbec všechno.

Požehnaní ti, kteří neviděli a uvěřili, je to tak? 

Přesně tak!

Jsem si jistá, že k tomu má Bůh svůj důvod, ale v 'Den Páně' to prožije každá jednotlivá osoba ...

 ... bude navštívena.

bude navštívena ...

Ano, navštíví ji náš Pán.

Takže udělá právě to, o co jsi Ho žádala, Vassulo.

On nás také varuje: "Buďte na ten den připraveni".

Správně. Přesně tak. Domnívám se, že dnes je ta nejvíce vzrušující doba, v jaké kdy kdo žil. Dostalo se nám nesmírného požehnání, že žijeme právě v této době.

Jsou zvláštní období a také období milosti, jak je On sám nazývá. Poselství vždy končí nadějným tónem, podobně jak to ukončil tenkrát ... pokud ještě máme čas, přečtu vám kousek ...

Na Jaře okrášlím tuto zemi. Co je to Jaro Hospodinovo? Mé Jaro, Mí milovaní, nastane až celé Moje stvoření zazáří oslnivým světlem. Ve křtu Očisty budete přetvořeni do své původní podoby. V této Očistě bude každý usilovat o bližší jednotu lásky se Mnou a vaše srdce budou horlivě hledat Pravdu, Cestu a Život. V Pravdě budete okoušet opojné chutě. Vaše duše, obdařena Mým Duchem Milosti, bude zdokonalena a vaší temné podoby už víc nebude, protože Já, váš Ženich a nejněžnější z otců vás budu osvěcovat. (25. února 1998)

To je překrásné ...... 


[téma pokračovalo při vysílání 22. února 2005]

Takže Vassulo, dnes toho musíme hodně obsáhnout. 

Ano, dobrá, budeme mluvit o 'Dnu Páně' a jak jsi řekla, Jeho království je na zemi, protože Jeho království je Církev. Takže již jsme probrali Církev a nyní budeme mluvit o "Dnu Páně", který je ... vysvětlím to, protože mnoho lidí by rádo vědělo, co to je, o čem čtou v Písmu. Nejdříve mi dovolte říct něco krátce vlastními slovy:

'Den Páně' je den očisty. Je to, když Ježíš říká: "Můj návrat vás obnoví a mnohé z vás osvobodí z vašich přestupků". "Můj návrat" či "Mé Navštívení" nebo když říká "Moje Navštívení vás", znamená: "Jeho přítomnost ve vašem srdci". Nyní je to milost, udělená v těchto časech Milosti a je to velmi mocné. Někdy říkám, že si přeji, aby každý obdržel toto Navštívení nebo Návrat Pána do srdce. Jde o 'Den Páně', když Pán sestoupí k nám, do našeho srdce jako nečekané Navštívení. Jde o jistý druh uvědomění si svých hříchů, vědomí Jeho přítomnosti a konfrontace sebe s Boží svatostí a ryzostí. Je to, jako když váš vnitřní zrak na vás nalézá a vidí vaši vlastní ubohost a kolik máte stále hříchů, jako čiré sklo plné skvrn před Pánem. A to bolí. Bolí to a jsem si jistá, že mnozí, kteří nás poslouchají, poznávají, že prožili toto Navštívení, protože i já znám lidi, kteří mi řekli, že prošli takovýmto očišťováním. Ono "uvědomování si" ... bylo velmi bolestivé. Jde o poznávání vlastního já, uvědomování si svého svědomí a vy přitom naříkáte, protože to, jak jsme plni hříchu a jak moc urážíme Boha, to bolí.

Je to jako oheň. Je to jako oheň, ovšem ne jako ten skutečný, ale pálí to ve vás jako plameny. Takto bych to vysvětlila vlastními slovy. Ale také bych ráda, Betsy, uvedla několik úryvků z Poselství Opravdového Života v Bohu. Mohu?

Určitě! 

Našla jsem tři vhodné části z roku 2002. Pán říká 1. června 2002]:

Co je to Den Páně? Ti, kteří Mi vytrvale odporují, zakusí ten Den se vším, co obnáší. Sestoupí na ony provinilce náhle jako blesk.

Takže tady vidíte, že Pán říká, že přijde zcela nečekaně. Je to milost, která sestoupí na člověka náhle, jako náhlé překvapení.  A pokračuji dál:

a jako strašlivým ohněm budou proměněni v lidské pochodně.

Tady se jedná o druh "metaforického" vyjádření. Neznamená to, že se octneme v žáru přirozeného ohně, ale bude nás spalovat zevnitř.

Ano, země, jak jsi řekla, bude v plamenech a jejich svědomí jim bude ukázáno jako zjevení.

Když zde Pán říká "země", znamená to, že toto prodělají lidé.

Můj božský oheň promění nepoddajná srdce v srdce mírná a poddajná, až přijde Můj Den.

To je dobrá zpráva! Víte, že mnohá srdce jsou příliš tvrdá na to, aby se obrátila, obrátila k Bohu. A některé rodiny, které mají takového člena, říkají: "Ach, co se stane s tímto člověkem?" Nevzdávejte se, protože zde je vidět, že i nepoddajná srdce se promění v srdce mírná, jak říká Pán.

Země v agónii si začne plně uvědomovat

Tady, například, zkuste nahradit slovo "země" slovem "lidé" a bude to srozumitelnější.

Země v agónii si začne plně uvědomovat vědomí a duši

Budete si vědomi toho, co děláte špatně a čím urážíte Boha.

svoje provinění a nedostatky, své zkaženosti a bezuzdnosti a v neposlední řádě hanebné odmítnutí Mého Vzkříšení a Mé Všudypřítomnosti ve vašem každodenním životě.

Když lidé říkají: "Já nevěřím ve Vzkříšení, nevěřím v Boha", bude to bolet ještě více, protože oheň bude ještě silnější.

V Můj Den se nebe otevře a ti, kteří Mne odmítli a prohlásili sami sebe za bohy, budou krutě souzeni.

Může někdo říct, že jsem vás celé tyto roky nevaroval? Cožpak jsem všechna tato léta nepotvrzoval Svoji moc zázraky?

Tady chce Pán říct, že dal každému šance a příležitosti, aby otevřel uši a více se dověděl o Našem Pánu, ale stále je na světě mnoho lhostejnosti a lidé se cítí tak spokojeni. Nechtějí, aby jejich pohodlný život byl něčím narušován a tak nechtějí nic slyšet, aby se nemuseli změnit. Souhlasíte?

S tím souhlasím. Co mě zde také zaujalo, je to, že všechny rasy a všechna náboženství 'Mě uvidí v jejich vnitřní temnotě'. 

To není jenom pro křesťany!

Pro každého! Každý je Jeho tvor.

Říkám vám: běda každému, kdo bude v Můj Den bez Mého Světla ...

Proto je tak velice důležité chodit ke zpovědi. Protože, když jdete ke zpovědi, očistíte se. Když pak nadejde 'Den Páně', bude to jen lehký, slabý oheň. Nebude to tak bolet. To je pravda! Mluvím o tom právě proto, že jsem si tím prošla! A bylo to opravdu hrozné. Někdy jsem říkávala, když jsem tím procházela - nebyla to jen chvíle nebo hodina, trvalo to dny - že procházím peklem! Bylo to tak ošklivé, tak strašné být si všeho vědom. Pokud jste tím neprošli, nemůžete pochopit, o co se jedná. Ale pokud ano, už víte, že to bolí. Poznání vlastního skutečného já bolí. Proto říkám, že by bylo lepší jít ke zpovědi a začít se zpovídat. Já jsem předtím nikdy u zpovědi nebyla a proto, když pro mě 'Den Páně' nadešel, byl to veliký nápor na moji hlavu.

Jistě, mnoho lidí se nezpovídá ve svých církvích, nemají akt zpovědi. 

Ano, ale víte, že v mé církvi existuje, v Pravoslavné, stejně jako v Katolické církvi. Řeknu jen tolik, že mě to prostě nikdy nezajímalo. Vlastně mě nezajímalo vůbec nic, co se týkalo církevních věcí. A jednoho dne mi Pán řekl, abych šla a přistoupila ke zpovědi a uposlechla tak jedno z jeho ustanovení, které je také v Písmu. Písmo říká: "jděte a vyznávejte hříchy jeden druhému". Nyní nám Církev dává kněze, ale já jsem si řekla, že když mám dar mluvit přímo s Bohem, proč bych měla chodit ke zpovědi a jít za někým, když mohu být přímo s Bohem. A věřte mi, pocítila jsem na sobě Boží hněv a to mě vyděsilo. Víte, dokonce pero mi vypadlo z ruky a úplně uskočilo.

[po přestávce reportérka pokračovala]

Vassulo, právě ti, myslím, vypadlo pero z ruky ...

Ano, to bylo tehdy, když jsem odmítla poslouchat Pána, když požadoval, abych šla ke zpovědi. Víte, vybavuje se mi, že později řekl, že zpověď, ačkoliv to mnozí lidé nedělají rádi, je skutek pokory, svrchovaný skutek pokory. Když se někdo nechce zpovídat, znamená to, že postrádá pokoru. Takže já věřím tomu, co Pán říká.

[vysílání dále pokračovalo]


(Srovnejme další důležitá poselství z  15. září 1991 a 19. září 1991)

Poselství, které se mnohokrát odvolává na 'Den Páně':

Když na vás přijde tento den, den, který Já nazývám Den Páně, spadnou šupiny z vašich očí a vy se budete dívat na své skutečné já. Můj Oheň vás k vašemu zděšení promění v nicotu, ale nezajíkejte se strachem, buďte dobré mysli, protože jak jinak byste se mohli spatřit po Mém boku? Všechny přetrvávající zlé náklonnosti budou zneškodněny. Tato očista má obrátit vaši duši ke Mně, který jsem váš výhradní božský Ženich a nikoliv nechat ji jen bezcílně riskovat tu a onde.

Myslím, že mnoho z vás ještě nepochopilo, co Den Páně znamená. Až utichnou hlasy ptáků a ustanou melodie písní, vězte, že já v tomto tichu povolám všechny vaše skryté skutky, dobré nebo špatné, k soudu. Den Páně je možné přirovnat k mini tribunálu, Očistě Mým Ohněm, který přivede vaši duši do Mé Slávy a k dokonalé jednotě se Mnou.

Když je duše strašlivě poskvrněna hříchem, neslučitelná se Mnou a s Mými anděly, svatými a spravedlivými, Mé navštívení ji uvrhne do agonizující bolesti a ona neunikne Mému Dni. Jak jinak mám vašim duším navrátit poctivost a osvobodit je od hříchu? Jak jinak mám přivést ony duše k pokání? Jen když je do naha obnažím Svým Ohněm a ony uvidí v jakém stavu se nacházejí. Jen tehdy poznají, že byly vlastnictvím Satana. Ti, ve kterých zaplane Můj Božský Oheň, budou očištěni těmito nehmotnými Plameny, strávím je a probudím je a nakonec způsobím, že si uvědomí jak jsou proměněni. Proměněni bolestí stejně jako radostí, Láskou Mého přetvářejícího Ohně.

Kdokoliv Mne již vlastní v těle či v duši a Já vlastním ho, toho Den Páně nezastihne ani ho neokusí. Proč? Protože oni již pocítili, že jimi pronikl Duch Svatý. Oni již prožili Den Páně. Tomu Dni můžete říkat také Den Mého Navštívení. Po tomto Dni bude pokání a poslušnost Mému Zákonu Lásky hlavním motivem těch, kteří budou obnoveni Mým Ohněm. Obměkčím duše, které jsou jako skála a rozehřeji srdce, která jsou jako led a náhle Moje Přítomnost bude patrná v jejich vzkříšení.

[13. září 2002]

 

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
    Volání Nejsvětějšího Srdce: Kristus touží po jednotě
    Den Páně
    Různé stupně: oddělenost (Detachment), odpoutanost (Dispassion), vnitřní svoboda (Impassibility)
    Vassulina mezináboženská promluva
    Obrácení (pokání)
    Smíření a jednota
    Ekumenismus a spiritualita
    Vznešenost kříže
    Jsme povoláni k účasti na Božství
    Vezmi srp a žni!
    Jednota ze srdce
    Otcovo Srdce
    Jak rozvíjet Opravdový Život v Bohu
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Klanějte se Tomu, jenž učinil nebe i zemi
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Povolal jsem tě k životu pokoje
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message