DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Misie » Evangelizace » Jak podporovat Opravdový život v Bohu »

Jak podporovat Opravdový život v Bohu

Vassulina promluva v Jeruzalémě, květen 1998

V dnešní přednášce bych vám chtěla dát několik pokynů, jak můžete podporovat Opravdový život v Bohu. Možná bych vám měla připomenout, že ať udělám jakýkoliv krok ve věci tohoto vznešeného díla, které nám Pán dal, tak se Ho ptám na radu. Požádala jsem Ježíše i o takovou malou věc, jako je název této promluvy. Promluva je nazvána: Jak podporovat Opravdový život v Bohu. Ale předtím, než budu pokračovat, bych se s vámi chtěla podělit o úryvek z poselství, které mi dala Naše Blahoslavená Matka minulý měsíc, 9. dubna. Ještě před dokončením poselství jsem Ji krátce požádala, aby mi pomohla správně zapsat věci na papír pro naše dvoudenní setkání. Řekla mi:

"Ježíš Ti ukáže Svůj záměr, zůstaň v Jeho Pokoji."

A proto ve své víře dítěte věřím, že to, co jsem zde zapsala, je skutečně Jeho záměrem.

Chci vám všem zde poděkovat, nejen za to, že jste vážili celou tu cestu sem do Svaté země, ale také za všechnu tu namáhavou práci, kterou jste podstoupili pro TLIG, a úsilí, které vkládáte do rozšiřování tohoto Božího Díla.

Bratři a sestry, jak víte, byli jste povoláni ke sdílení Pánova Díla. Přesto vždy budete muset zůstat ostražití a bdělí, pro případ, že byste upadli do nestřídmosti nebo do mnoha jiných závažných pokušení. Všichni jsme v pokoji Božím voláni pracovat v pokoře, v harmonii, v pokoji a lásce a v Duchu Ježíšově. Pokud je Opravdový život v Bohu stále živý a rozšiřuje se mocněji než předtím, navzdory všem položeným překážkám a zuřivým pronásledováním, kterými trpí, je to proto, že Pánův Duch ho podporuje."Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi." (2Kor 4,7-9)

Jak jsem řekla minulý rok, Ježíš nás chce pokorné. Nikdo by neměl pracovat s duchem soutěživosti nebo domýšlivosti, protože by odporoval podobě Krista. Svatý Pavel poučoval své apoštoly a říkal jim: Pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe (Fp 2,3). Proto nikdo nemůže sám sebe nazvat koordinátorem, prezidentem nebo sekretářem TLIG. My všichni jsme dělníky tohoto Božího poselství a měli bychom pracovat společně.

Duch Svatý nás pobízí pracovat rychle, ale efektivně. Nikdy neztrácejme harmonii a pokoj. Ježíšův krok je rychlý. Znamením této naléhavosti je obrovská práce, kterou po mě Pán žádal v těchto posledních měsících. Posílá mě na misie, které se jeví jako nemožné, ale jsou možné v Božím Jménu. Občas chci Ježíši říct o jistých událostech, které by se mohly stát už nyní, aby se moje "brzy" podobalo Jeho "brzy". Nicméně tyto události jsou velmi blízko. Znamením toho je hbitost, jakou Pán pracuje. Když mluvím o událostech, neměly by být umístěny na seznamu hrůzy a děsu, ale v seznamu naděje a radosti.

Podobně jako vloni, vás chci znovu požádat, abyste Bohu dali důkaz své lásky. Použiji stejná slova:

"Byla bych ráda, kdyby více asociací rozšiřovalo Pánovo poselství mocnějším a efektivnějším způsobem." Tím jsem měla na mysli evangelizaci prostřednictvím setkání – přednášek.  A dále jsem řekla: "Za předpokladu, že už bych nemohla svědčit, co by se stalo s Opravdovým životem v Bohu?" Copak není v poselství, které jsme obdrželi, napsáno, že na konci časů Ježíš a Maria pozvednou apoštoly, vyučí je a pošlou je evangelizovat? Vyzvala jsem vás, ve Jménu Ježíše, abyste evangelizovali. Zde před napsáním slov "ve Jménu Ježíše" jsem váhala. Ptala jsem se na to Ježíše a prosila Ho, aby mi skrze Písmo ukázal, zda je to správně. Otevřela jsem a četla slova sv. Pavla: "Nepíši to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své milované děti napomenul. I kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši jsem vás přivedl k životu skrze evangelium. Prosím vás: Jednejte podle mého příkladu! Právě proto jsem k vám poslal Timotea, svého v Pánu milovaného a věrného syna. On vám připomene můj způsob jednání v Kristu, jak učím v každé církvi." (1Kor 4,14-17)

Ježíš říká, jestliže říkáš, že věříš, ale víru nešíříš (neevangelizuješ), je to nadarmo … evangelizace je také skutkem lásky, protože to konáš pro spásu duší. Leč nyní po roce, Ježíšovo poselství nemá mnoho ohlasu. Jen málokdo jednal podle Jeho slov.

Chci říci, že P. Milheiro z Portugalska spolu se sestrou Isabelle udělali opravdu ohromnou práci - skutek lásky. Evangelizovali Opravdovým životem v Bohu ve všech věznicích v Portugalsku, kde rozdávali knihy. Například v Řecku, skupina mladých z Atén našli různé televizní kanály, které byly ochotny pravidelně přijmout jejich svědectví. Takže evangelizují skrze televizi. Pokud by kdokoli z vás chtěl od nich poradit, prosím vyrazte vpřed za nimi, dokud jsou mezi námi. A pokud by někdo chtěl hovořit také se mnou, neváhejte a přijďte v průběhu těchto dní. Pokud plánujete nějaké setkání na rok 1999, prosím přijďte v těchto nadcházejících dnech za mnou a domluvíme se na termínu. Na příští rok je už totiž dohodnuto mnoho termínů do několika zemí.

Co chci opravdu zdůraznit, více než cokoli jiného je, že mnoho z vás je "zralými" stát se svědky poselství. Ježíš potřebuje apoštoly. Tak proč váháte a bojíte se udělat tento krok vpřed? Dovolte mi říci příběh, který se skutečně stal.

Je to příběh jak náš Pán připoutal zápěstí otce "X" ke Svému a přitáhl ho, aby šel na podium v Kerale a svědčil o TLIG způsobem, jakým to dělám já. Bylo to v době, kdy jsem nemohla jet do Indie, protože jsem neměla víza. Otec "X", který mě měl doprovázet, víza měl, a mohl do Indie vstoupit. Měla jsem naplánovaný program už od prvního dne po mém příjezdu. Setkání nebyla malá. Zahrnovala několik tisíc lidí. Díky P. Mattamovi a dalším spolupracovníkům byla skvělá organizace. Ale já jsem uvízla bez víz a lidé v Indii čekali. Tehdy jsem věděla, že Ježíš si přeje, aby otec "X" začal s tímto apoštolátem. Aby mi dobře rozuměl, co Pán po něm žádá, tak jsem mu do telefonu řekla,: "Buď pouze mou ozvěnou, kopíruj mne. Buď ozvěnou ozvěny." 

Pán Ježíš Kristus mnoho z vás připravil a dostatečně živil skrze tato poselství a dal vám milosti, abyste byli schopni jít a sloužit Mu dílem lásky. V této službě Jemu budete zároveň sloužit svým bližním. Sloužit, jak jsem řekla, je skutkem lásky, protože dáváte sebe druhým. Obětujete sami sebe. Jakmile jednou začnete konat tuto práci, musíte se spolehnout na Ducha Svatého. Když se začnete spoléhat na svoji vlastní sílu a i kdyby se vaše činy zdály být horlivé, nejste daleko od svého pádu.

Někdo se může zeptat: "Jak tedy máme začít?"

Máme mnoho půlhodinových nebo hodinových videí, které jsem namluvila anglicky i francouzsky. Tom Austin ze Švýcarska je má. Jedno z videí můžete promítnout na setkáních. Především ta, která mluví o tom, jak poselství začala. Ale záleží na lidech, kterým je budete pouštět. Konání setkání můžete oznámit na malých plakátech, jako byste prezentovali mne. Tak to můžete udělat v různých městech vaší země a představit poselství. Nebo mne můžete napodobit svým vlastním svědectvím a citováním pasáží z poselství. Můžete mluvit o Duchu Svatém, o Triumfu Dvou Srdcí, nebo o jednotě, odpadlictví, důvěrné Lásce Nejsvětější Trojice atd.

Poté co jsem všechno řekla, chci lidi požádat, aby při svědectví byli věrni poselství TLIG a nikdy je nemíchali a neporovnávali s jinými poselstvími, i když můžou být pravá. Pokud lidé chtějí vědět proč, mohou se mě přijít zeptat.

Mnoho z vás mě slyšelo už několikrát, a víte, co říkám. Všechno, co jsem se naučila, jsem se naučila z poselství. Ale pro tento krok, který je vyšší než utváření modlitebních skupin, by ti, kdo by chtěli konat evangelizace, měli poselství přečíst několikrát. P. Umana z Columbie, který zde s námi není, a který napsal knihu o TLIG mi řekl, že poselství přečetl šestkrát. Vím, že P. Ed O'Connor z Univerzity Notre Dame v USA, který napsal několik článků o TLIG, také četl poselství několikrát.

Chtěla bych varovat ty, kdo mají tendence předkládat témata, která nejsou v poselstvích, aby byli opatrní, když svědčí. Ti, kdo by chtěli svědčit, by měli poselství Opravdového života v Bohu předkládat v jeho čistotě. Pamatujte, že poselství je poselstvím Naděje, která dává duším pokoj. Je to Dopis Lásky Nejsvětější Trojice. Kdokoli by chtěl poselství předkládat jinak a mluvit více o Satanovi než o Bohu, byla bych nucena je zastavit v evangelizaci, protože jejich promluvy by nebyly ve světle poselství. Ježíš mě jednou poučil a nikdy nezapomenu na to, co řekl. Řekl, že když mluvím, měla bych mluvit pouze o věcech, kterým mě vyučil v poselstvích a nic víc. Je to jedno z Jeho drahocenných pravidel, která následuji, abych se neodchylovala.

Bohužel v našich vlastních skupinách jsou lidé, kteří mají sklony scházet z přímého směru a jít cestou, která vede k prázdným spekulacím. Jiní zase věří, že mají charisma uzdravování a vidí do duše. Někteří hlásají věci, které v poselství nejsou a vymýšlejí doby a události, které Ježíš nikdy neoznámil. Jejich skutky a řeči pouze podněcují bezvýznamné pochybnosti o poselstvích u lidí, kteří je neznají, namísto, aby podpořili obrazy Boha, které jsou odkryty vírou. Prosazováním jejich přesvědčení, poškozují poselství a jejich pravost. Chci je požádat, aby místo toho obrátili svá srdce k Boží lásce a upevnili svého ducha v Kristu.

A tak, když svědčíte, ať je vaše řeč příjemná a s nádechem vtipu. A pokuste se vhodně odpovědět na potřeby každého. Modlete se, aby nám dal náš Otec v nebesích příležitosti a otevřené dveře pro zvěstování Jeho poselství a hlásání Boží lásky a milosrdenství.

V poselství mi Ježíš řekl:

"Plody tvé práce se rozmnoží v jejich rukou." (3.3.1995)

To znamená, že po vás nyní žádá skutky a evangelizaci. Není dostačující být modlitební skupinou uzavřenou jako kukla bez skutků lásky. Musíme rozdat svůj čas, své volno. Vlastně rozdat svůj vlastní život svým bratrům a sestrám v poušti, kteří taktéž velmi potřebují znát Boží Lásku.

Kdysi jsem dostala pohlednici od kněze. Byla na ni vytištěna tato slova: "Vyjděte (ze své cesty, ze svého zvyku), abyste byli ohleduplní, vyjděte, abyste byli milí, vyjděte, abyste byli laskaví a dělejte to, aniž byste o tom dvakrát přemýšleli." Nechme se také těmito slovy inspirovat. Ano, jestliže milujete své bližní jako sebe, opustíte svou cestu (zaběhaný zvyk, pohodlí), abyste zasáhli každou duši, která potřebuje vědět, že Ježíš ji také miluje.

Přestaňte se bát. Vyjděte a evangelizujte a osvědčete svou víru v evangelizaci. Tímto způsobem oslavíte Boha. Mnohokrát mi Bůh řekl: "Buď Mou ozvěnou!" Dnes říkám já vám: "Napodobujte mne." Když jste ozvěnou Ozvěny, jste ozvěnou Božích poselství, tak jak je šířím já. A vždy si pamatujte naše motto: Odplácejte zlo láskou.

Jestliže se necháte vést Duchem Svatým, nebudete v nebezpečí být povolnými k pokušením nebo odbočením. Jestliže jeden druhého kouše a trhá na kusy, svatý Pavel říká: "Mějte se na pozoru nebo zničíte celé společenství." Proto tento duch nepřichází od Boha. Co Duch přináší je velmi odlišné: lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, důvěřivost, vlídnost a sebeovládání. Proto se odevzdejme Duchu Svatému a dovolme Mu, aby byl naším vůdcem a vedl nás.

Máme více časopisů a zpravodajů než loni, což je znamením dobrého ovoce. Je mnohem více modlitebních skupin než loni. To je také dobré ovoce. Mám také více pozvání do dalších zemí, které chtějí slyšet o poselstvích. Co myslíte, odkud to všechno přichází, jestliže ne od Samotného Pána, který nám podává Svou Mocnou Ruku, když jsme Mu otevření a plníme Jeho Vůli!

Tak jako mi Ježíš řekl: "Tvůj běh ještě není u konce", tak říkám také vám: Váš běh ještě není u konce. Tato míle, kterou s Ním musím jít, o které mluvil dříve, se zdá, jako by se natáhla jako elastická a teď se stala nekonečnou. Tak jsem tady, držím se lemu Jeho roucha, zatímco Jeho Kroky se každou minutou zrychlují ...

Nikdy nezapomeňte, že Pán je na naší straně. Vždy stál při mně a dával mi Svou sílu ve dnech pronásledování a od těch kdo stále zpochybňují všechno, co dělám a říkám se Sv. Pavlem: "Uvěřil jsem, a proto jsem mluvil." (2Kor 4,13) Bůh mě nikdy neopustí, ale vždy mi dá sílu, aby skrze mne mohlo být hlásáno Jeho poselství, aby celý svět slyšel. Pán mě vždy Svou Mocnou Rukou zachrání ze všech zlých útoků a jednoho dne mě bezpečně přivede do Svých nebeských nádvoří. Jemu buď sláva na věky věků.

Staňme se tedy poslušnými jako beránci, protože v poslušnosti budeme vnímat přítomnost Ducha Svatého. Jeho přítomnost v nás budeme vnímat jako stravující oheň lásky. Ať náš Vládce vládne našim životům a vede nás pouty lásky, abychom se stali svědky Nejvyššího a beze strachu zvěstovali Jeho Slovo, a tak se stali horlivými apoštoly konce časů. V poselství Pán říká:

"Tito apoštolové konce časů budou nazývat Boha svým Otcem a Bůh jejich Otec vyzve jejich ducha. Jejich jazyk probodne nepřátele Mé Církve jako dvojsečný meč tím, že odhalí jejich hereze. Nezakolísají, ani nebudou znát strach, protože jim poskytnu ducha odvahy ... budou rozbíjet hereze a stavět věrnost a pravdu na jejich místě."

Ponořme se do Ježíšova a Mariina Srdce. Čerpejme sílu z těchto Dvou Srdcí k tomu, abychom vyšli do světa a stali se bojovníky v této bitvě konce časů, abychom beze strachu hlásali Slovo Boží, hlásali Pravdu. Amen.

 
Misie
Promluvy Vassuly Rydén po celém světě
Reportáže ze setkání s Vassulou
Evangelizace
    Jak se nyní zapojit
    Pozvání k evangelizaci
    Jak podporovat Opravdový život v Bohu
    Vezmi srp a žni
    Vassula on Witnessing
    Materiály k propagaci TLIG
    Kontakt

Promluvy Vassuly Rydén po celém světě
Seznam posledních setkání
 

Reportáže ze setkání s Vassulou
Podrobné reportáže z Vassuliných cest a setkání
 

Evangelizace
Být ozvěnou Ozvěny (The echos of the Echo) ... Svědecká setkání a Ježíšovo pozvání k evangelizaci
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Ten, který ti zpívá hymny, není nikdo jiný než Ten, který stvořil všechny věci
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Kyrie-eleison
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message