DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Svatý Duch vám osvětluje Písmo

13. září 2002

Znát Boha a rozumět Mu jen na základě Písma nestačí; člověk musí proniknout do Boha, aby Ho mohl pochopit a poznat; tomu říkáme „zakusit Boha“;

ano, musím nabýt podoby v hlubinách tvé duše, stejně jako ty musíš být formována v Mých hlubinách;

dítě, jsem Jahve a těší Mě navštívit tě v tvé chudobě; darovali jsme ti svobodu, vytrhli tě z údolí temnoty, abys žila v Našem oslnivém Světle;

nyní si uvědom, že jsi ve službách svého Krále; uvědomuješ si, že jsem tě oděl Svou slávou, nasytil jsem tě Svým jasem, takže máš volný přístup do Mých Královských Paláců? důvěřuj Mi, když se Mnou rozmlouváš a radostně přijímej Mou přízeň!

požehnaní jsou ti, kteří mají srdce dítěte a nepochybují, ani nikdy nepochybovali o žádném z těchto Poselství, která pocházejí z Moudrosti; ti se otevřeli milosti a získali Mé Světlo; Ten, který se zjevuje lidstvu tak nevýslovným způsobem, není nikdo jiný než váš Stvořitel, který skrze Svoje Slovo přivedl mnohé zpět k opravdovému životu se Mnou;

Já jsem Ten, kdo vás naléhavě nabádá, abyste pozvedli oči k nebi a zanechali hříchu; opakovaně vám dávám plné poznání Sebe Samého, abyste se skrze toto poznání Mne mohli stát dědici Mého Království; nikdy jsem k vám nemluvil drsně, ale zacházel jsem s vámi shovívavě, s mírností, která není z tohoto světa; Má Slova se shodují s učením Písma Svatého;

požehnaní, kdo přijímají tuto skutečnost, aniž by Mne zkoušeli, a aniž by zacházeli s Mými posly bezohledně; dostanou odměnu proroků; jistě jste už slyšeli, že Mí vyslanci mluví v Mém Jménu a ti, kdo jim nevěří a nakládají s nimi jako s podvodníky nebo dokonce napadají jejich misi, hřeší proti Mně, který skrze ně mluvím;

jak jsem dříve zdůraznil, neřekl jsem nic, co by odporovalo Písmu Svatému, ale Slova, která pronáším, jsou v souladu s tím, co jsem vám už předal; i když se zdá, že mnozí plně nepronikli do znalosti Mého Slova;1 jinak by totiž rozpoznali Mé nynější Ódy; viděli by Mou Podobu v Mých Ódách, která se neodlišuje od Mého Slova, jež vám bylo dáno; jistě, nikdo nemůže proniknout a pochopit toto tajemství, tajemství vašeho Boha, který mluví, a který je živý, uprostřed vás ve vaší době, jen na základě čtení Písma Svatého; abyste pronikli do hlubin Mého Slova, potřebujete víc než jen to;

duchovní poznání získáváte Duchem Svatým, který vám Písmo osvětluje; slyšeli jste o někom, kdo čte v noci při zhasnutém světle? jen při světle je člověk schopen vidět slova a číst; bez světla neuvidíte nic, bez Ducha Svatého, který přesahuje myšlenky a zcela převyšuje světlo všech souhvězdí dohromady, vám výroky a vyjádření Moudrosti v Mém Slově zůstanou skryté; jen Duch Svatý sám dává nezbytné světlo vaší mysli, abyste porozuměli výrokům nebe; jinak Mé Slovo zůstane zapečetěno a uzavřeno; to je důvod, proč Mě tolik lidí nerozpozná v této Ódě Lásky;

jak jsem řekl, Písmo odráží Mou Božskou Podobu; a jestliže Mě dnes nevidíte v Mých Ódách pro vás, které vám dává milující Soucit, je to proto, že jste ještě nezažili Mou něžnost, ani jste neokusili Mou sladkost; vaše tak zvané znalosti vám brání Mě vidět; požehnaný je ten, kdo Mi otevřel své srdce a přijal Mě upřímným srdcem; Mé Ódy se mu nebudou zdát jako obyčejná slova, ale jako moc a Duch Svatý a jako naprostá jistota; a ještě bych dodal, že Mé Ódy, které vám zpívám, jsou živoucí síla mezi vámi, kteří jim věříte;

toužím po tom, stvoření, abyste Mě všichni uviděli; to je důvod, proč vám ustavičně zjevuji Svou Lásku od prvního dne, kdy jste začali existovat; uslyším od vás jednoho dne: „pochválen buď Bůh, protože nám projevil Svou nezměrnou Milost a dovolil nám okoušet Svou Dobrotu; kdyby naším srdcím nezjevil Svou Svatou Tvář, patřili bychom k těm, kdo věří, že Tě mohou objevit jen skrze světskou moudrost a vlastní studia; Tvůj poklad, Pane, je skrytý učencům s jejich učenými naukami, i těm, kdo se pyšní tím, že znají Tvá tajemství a duchovní věci; ve skutečnosti Tě neznají;“

učil jsem vás upínat své myšlenky jen na nebeské věci, abyste rostli a ukázal jsem vám vaše nové já; s potěšením jsem kázal celému světu, aniž bych mezi vámi dělal rozdíly; Mým záměrem, jakožto Otce, je zkrášlit Své stvoření a obnovit ho, proměnit vaše životy v ustavičnou modlitbu; proč tedy ten povyk kolem Mého Jména? proč tedy svému já dovolíte, aby ztratilo pokoj a podřídilo se diktátu světa? váš skutečný duchovní život by měl být Trojjediný Bůh a váš život by se měl točit kolem nebeských inspirací a zřídla skrytého v Mém Synu, Ježíši Kristu;

může někdo sám objevit Mé nesmírné Poklady? pokud nedostane vnitřní světlo k porozumění, zůstane v temnotě; opakuji: požehnaní, kdo uvěřili Mému Milosrdnému Volání; budou odměněni Mým přátelstvím a Mou blízkostí;

kdo je Zdrojem Křesťanského vědění a Pramenem proroctví? je to Duch Svatý, který vyučuje a používá všech prostředků, aby přetvořil a obnovil Mé stvoření; a zeptejte se těch, kteří usnuli a popírají proroctví ve vaší době, jestli porozuměli Písmu a jeho sdělení;

pomazal jsem proroky, aby hlásali Mé Slovo až do konce Časů; obdařil jsem je duchem Eliáše; copak jste nečetli, že pomaže „proroky, aby byli jeho nástupci?“2

každý, kdo Mi otevřel srdce a dobrovolně Mi dovolil vstoupit, sklidil úrodu života; Písma se mu pak stanou nezapečetěnou a božskou Ódou, živým Slovem, podobou Boha, božským rouchem pro duši; tak jeho osvícení z Mé Přítomnosti v něm nastolí Mé Království v jeho srdci; jakékoliv tajemství, které se zdá skryté, bude odhaleno a Písma se stanou hlasitě slyšitelným chvalozpěvem pro vaše uši; jsem to Já, váš Ženich,3 který vychází ze Svých Královských Paláců a obrací vaše srdce k Sobě, protože Mě k tomu vede Má láska;

buďte si vědomi, že vaše generace Mě soustavně uráží a je vedena zlým, aby se řídila vším, co odporuje Mému Zákonu Lásky, který vychází z Boží Pravdy; tato tak zlá generace se klátí v každém větru a následuje všechny bludné cesty připravené Satanem; nyní Můj Syn a Já dáváme rozsáhlé možnosti, abyste se vrátili k Nám skrze pokání a lítost, protože jsme soucitní a milosrdní; ale, ach… tak mnozí byli oklamáni vlastními domněnkami…

je psáno: „zatvrzelé srdce skončí v neštěstí, a kdo miluje nebezpečí, upadne do něho;“4 dnešní svět ti nabízí převážně jen zkázu, proto je pro tebe lepší opírat se o Mne, který jsem tvůj Štít a říct: „vrhněme se do Náruče Páně, a ne do náruče lidí, neboť jaká je Jeho Vznešenost, takové je Jeho Milosrdenství;“5

ach, zlá náklonnosti, přes všechny tyto Ódy a varování lidé nelitují ani se nevzdávají svých hříchů; jen hrstka lidí následuje Můj Zákon Lásky a činí, co Mne těší; neustále se skláním z Mých Nebeských Paláců k tobě, pokolení, abych tě vytáhl z tvého močálu; posílám ti Své posly vonící líbezným kadidlem, které připravili andělé, aby nesli na svých křídlech Mé božské Ódy; ti, kteří okusili Má Slova, se vydali správným směrem; jak nádherní byli poté, co ochutnali Má Slova, která byla v jejich ústech sladší než med!

během všech těchto let jsem ti připravil a předvedl úžasnou hostinu duchovní potravy; Tématem Mé Lásky k tobě byla zbožnost a ctnost; působením Pravdy jsem tě pozvedl, pokolení, Svým Žezlem; bylo tím vaše srdce vůbec pohnuto? jak sladká je melodie této ušlechtilé Ódy, ale zaslechli jste ji? copak jste Mě neslyšeli, když jsem každého z vás jednotlivě oslovoval Svým Tématem Lásky s olejem radosti? nepochopili jste, jak jsem vás po celá tato léta posvěcoval? na chvíli se zastavte, zamyslete se a pochopte, že Já jsem Bůh v Majestátu a Nádheře;

běda netečným srdcím, která nemají víru; pro takové nebude ochrany v Můj Den; a běda těm, kdo ztratili ochotu setrvávat ve ctnosti a spravedlnosti; co si počnete při Pánově navštívení? co budete moci říct v Den Páně? budete schopni snést očistný Oheň?

nyní je vaše tělo i duše připoutána k tomuto světu; Satan vás ve svém běsnění nepropustí, ale drží vás jako vězně ve svém žaláři, aby vás oloupil; vy, kteří jste ztratili milost pokání, zahaleni jeho rubášem, jste se stali jeho hračkou; vaše pokání zlomí vaše pouta a zažene hordy zlých duchů, kteří ve vás hnízdí a vynořují se okolo vaší zbídačené duše;

ve své ubohosti postrádáte vůli a sílu přemoci svého nepřítele a odhodit okovy žádostivosti, které vás poutají k tomuto světu; dnes, v těchto dobách Milosti, vám nabízím odpuštění jako dar a jako cennou stezku vedoucí ke Mně;

- nabízím vám, že vás ponesu na Svých ramenou během vašeho uzdravování;

- nabízím vám pokoj a odpočinutí, protože u Mne není ani námahy, ani vyčerpání;

- nabízím vám Své Anděly, kteří se postarají o vaše rány s nepopsatelnou něžností; rány, které vaší duši zasadily vášně tohoto světa; budou vám pomáhat ve vašem zotavení a navrátí vás zpět životu; obnoví vaši poraněnou duši novým životem ve Mně;

- nabízím vám místo ve Svém Srdci, kde rozkvetete bohatstvím poznání Moudrosti; zahrnu vás neocenitelnými dary, jako ženich zahrnuje nevěstu, která uchvátila jeho srdce; budu ti vyprávět o Své Lásce k tobě, Má nevěsto, zatímco tě budu chovat ve Svém Objetí, zpívat ti Ódy o Svém stvoření i jak jsi začala existovat; odhalím ti tajemství z doby, než začala existovat země a než se zrodila příroda, a zatímco se budu ucházet o tvou duši, řekneš Moudrosti: „má Sestro!“ ano, uvolním tě jako ptáčka ze sítě, osvobodím tě jako gazelu z pasti, kdybys byla ochotná Mne poznávat a zvolila si pokání;

- nabízím ti Své písně a výlučnou milost být v Mé Přítomnosti; jen ty a Já;

- nabízím tvé duši, aby si se Mnou věčně hrála, a Já, jako Otec, který s potěšením sleduje pokroky svých synů a jejich růst, budu jako orel, budu dohlížet na formování Mého Království v tobě;

- nabízím vám to, co nazýváte nedostupným a nedosažitelným a co jen Já sám mohu nabídnout; věci, které jsou zcela mimo lidský dosah; cestu, kudy nechodí povýšená srdce, cestu, po které se nikdy nevydal žádný filozof; zlato ani drahokamy se nikdy nevyrovnají tomu, co ti nabízím; ani to nelze zaplatit množstvím ryzího zlata, ani vyvážit stříbrem či vzácnými onyxy a safíry, protože cenu Svaté Moudrosti nelze vyčíslit; Já sám Ji vlastním a nabízím Ji, komu chci;

neviditelná očím lidí, je úžasná ve Své nádheře; nabídnu ti Svatou Moudrost, jestli se skryješ před hříchem a prchneš před zlem a budeš litovat a zpytovat to, co bylo špatně; jestli se zeptáš: „řekni mi, Otče, odkud pochází Svatá Moudrost? kde lze nalézt porozumění? je mimo poznání kteréhokoliv živého tvora, ukryta před celým stvořením?“ Já ti odpovím, Mé dítě: „Moudrost? to je bázeň před Pánem; porozumění? - to je varování se zla;“ všem lidem nabízím Moudrost, aby zrušili vládu temnoty; Moudrost je obšťastní a vynese na denní světlo tajemství, která byla skrytá, zatímco budou nazírat neviditelnou krásu, která se stala viditelnou v jasném Světle Moudrosti;

nalezni tedy radost ve Mně, protože Mé zásady jsou ušlechtilé a ryzí, a vládnu s mírností a něhou; zahalím milostí ty, kteří činí pokání; mám však v ošklivosti všechnu zlobu a zkaženost; ale Můj Duch osvobodí všechny, kteří vyznávají svůj hřích a skoncují se lstivými duchy zla;

nejsem pozemský panovník, Já jsem Vládce Spravedlnosti s vznešenými výnosy a spravedlivými předpisy, oplývám nádherou a majestátem, a přesto jsem mírný a pokorného Srdce; abych potěšil a obšťastnil vaše srdce, nabízím vám obnovení vašeho zraku, takže uspokojíte své oči pohledem na Mne, vašeho Boha, zatímco na Mě budete v bázni volat: „pochválen buď Trojjediný Bůh, třikrát Svatý! chvála Tomu, který pozvedl mou duši a učinil mi veliké věci! Svaté je Jeho Jméno a já chválím Svého Boha, který pozvedl mou lehkověrnou duši a obdařil ji milostí patřit na Jeho Tvář; jako Job zazpívám v písni: ‚hřešil jsem a opustil jsem správnou cestu, ale Bůh mě nepotrestal, jak jsem si zasloužil hříchem; ušetřil mou duši pádu do propasti a dovolil, aby můj život pokračoval ve Světle;‛ vidíte, bratři? vidíte? to všechno Bůh koná v každé době pro lidské pokolení; zachraňuje duše ze záhuby a nechává na nás jasně zářit Světlo života;“

poskytnu vám pohled na vašeho Boha, který k vám dnes mluví; pohled, na který nikdy nezapomenete; váš duch uchvácen výčitkami svědomí6 v této oblažující kontemplaci, bude hořet a bude ke Mně volat:

„Ty víš, můj Pane, jak jsem zdrcen uvnitř své duše; ale zároveň, Pane, jsem jako v ohni; pohlédl jsem na Tebe a jsem uchvácen božskou Láskou, která mě stravuje kousek po kousku; Zářivé Slunce, přitáhl sis mne, odporného hříšníka, aniž bys zaváhal, že bych mohl ponížit Tvé Žezlo; dovolil jsi mým hříšným očím nahlížet na Tvůj Majestát, Tvou Krásu, která překonává nejkrásnější z Tvých Andělů; a při nahlížení tohoto divu jsi mě poranil, a nejde to slovy vyjádřit; naříkám, neschopen uspokojit Svou žízeň a mé dilema mě skličuje; Tvá úchvatná Přítomnost způsobila, že ještě více toužím učit se tě milovat a být s Tebou navždy spojen; má bolest se zvětšuje a já prosím Tvé Anděly, aby mě utěšili; ale raději Jim to nedovol, ať mě tento oheň dál zraňuje, ať má žízeň po Tobě, ó, Milovníku lidstva, zapálí celou mou bytost, ať Tvé božské navštívení zvětší mou žízeň po Tobě, abych po Tobě prahl ještě více;

Tvé Svrchovanosti se nic nevyrovná, nic! pohlédl jsi na mě a naše pohledy se střetly; Tvé Oči jasnější než dva klenoty upoutaly můj pohled; potom z Tvých Očí vyšlehly dva paprsky světla a ozářily mou duši a rozjasnily ji, jako by do ní vrhly světlo tisíce souhvězdí; a každá temnota a ponurý stín mé duše vybledl; jsem zmaten, že se mi dostalo tak náhlého přijetí Světla Tvé Milosti, pro tělo a krev je nemožné snést Tvou slávu; pak jsi na mě mrkl a já jsem omdlel; jako by se zakymácela podlaha pod mýma nohama; projevy Tvé Lásky ke mně působí, že mé srdce omdlévá, protože, můj Pane, příliš přesahují mou ubohou duši, která je nemůže unést; může někdo změřit vznešenost Tvé Velikosti a Tvůj nevýstižný majestát? kdo spatřil Jahveho a neztratil vědomí ve vytržení? zůstávám bezmocný před tak extatickou Nádherou…“

řekni Mi tedy, stvoření, koho to miluji a v kom mám Své potěšení? jaké to pro tebe je, objevit Mě v sobě? jaké to je, ocitnout se v Rukou Všemohoucího Boha? jaké to je? řekni Mi, milovaná Mého Srdce, jaké to je slyšet, když ti tvůj Tvůrce jen pro tebe jedinou zpívá Ódy a Písně, zatímco o Mně rozjímáš? jaké to je vědět, že Ten, který ti zpívá a který žije v nedosažitelném Světle a drží všechno ve Své Ruce, je obsažen ve tvém srdci, a přesto je neobsažitelný? jaké to je, omýt se v Mých očistných vodách a ponořit se do Mě?

buď tedy dobré mysli a veď zbožný život; Mé nádheře není nic rovno, rozmluvou se Mnou získáš nezapomenutelné vzpomínky; když Mě budeš kontemplovat, uspokojíš svou žízeň, ale nikdy ji neuhasíš, spíše ještě vzroste; jen v blaženém nazírání se tvá duše nasytí a uspokojí plností Mé Přítomnosti; bez Mé Milosrdné pomoci, stvoření, by tvá duše uvadla ještě před narozením; bez Mé pomoci by tvůj život byl jen bezútěšná poušť, bez cíle, zcela odloučená ode Mne, samotného Božství! ach, kdyby jen tvá duše věděla, jakým nebezpečím denně prochází!

7použij své schopnosti, Vassulo, a vstřebávej Mě;8

Ó, Požehnaný Pane, Ty jsi Ten,
který ustavičně oslňuje mou duši
a protéká mnou jako zářivá řeka,
Ty ozařuješ mou duši,
do mého srdce vkládáš Světlo,
ve kterém žiji;

Stále jsem užaslá z Tvé volby,
že jsi vstoupil Sám do mé duše,
že jsi vložil Svého Ducha
do nitra mého srdce;

Oživil jsi Písma pro mne
a Tvé výroky se v nich
staly slyšitelné pro mé uši
a pochopitelné
pro mé srdce a mysl,
výroky Božského Života;

Učinil jsi skutečnými
nedosažitelné věci:
Nebeské Království…
Učinil jsi zjevným Své Slovo,
když nám dáváš uvědomit si,
že Trojjediný Bůh
je doopravdy jediný Bůh
a že všichni Tři
jsou jedné Podstaty,
jedné Síly a jednoho Vědění…

Odhalil jsi skryté plány,
skryté v propasti Tvé Lásky,
učíš nás, že také naše těla
mohou být zářivá
jako Tvé Božské Světlo,
stejné podstaty s Tvým Synem;

Přiváděl jsi mou duši
do plného uvědomění si Tvé Přítomnosti,
a tehdyTvé Přátelství
vnitřně zranilo mé srdce,
Tvůj pohled mě roztříštil na kusy;

Cite a Rozume,
k čemu vás potřebuji?
Tvůj Oheň, Bože, mě strávil,
proměnil jsi mé já v popel;

Jsem pomíjivá,
obklopena pomíjivými věcmi,
ale Ty rušíš přírodní Zákony
a denně se Tvou Rukou
zjevují nové zázraky;

a kdokoli k Tobě přistoupí,
Ty ho zapálíš
a proměníš v plameny,
ale slibuješ:
že se nepromění v popel…

Požehnaný je ten,
kdo Tě může pevně uchopit
a obejmout Tě,
ctnost a božská Láska
bude jeho denní chléb;

Ó, Dobrý a Milující Otče,
který nabádáš každého z nás,
aby prodléval neoddělitelně
se Svatou Trojicí
a byl bohem skrze účast na Tvém Božství,
umožňujíc nám tak dosáhnout
Božského postavení Tvého Syna,
Ježíše Krista;

Liturgie mé duše, Chráme mého srdce,
Vonné Kadidlo Vesmíru,
Nelítostný Lukostřelče, Božská Ódo,
Propasti transcendentní Lásky,
Vznešená Koruno,
Duchovní Vůně naší duše,
Světlo Třikrát Svaté,

nejsem víc schopná vyřknout jakékoliv
srozumitelné slovo… nebo chválu…

ach, Vassulo, chci ti zpívat po všechny dny tvého života; objev Mě v sobě, objev Mé Království v nitru svého srdce; objev Mou Vznešenost v sobě; řekni Mi, řekni, co je největším zázrakem vaší doby? řekni! řekni!

největší Zázrak našich dní je,
že jsi sestoupil z Nebe,
ukázal jsi tyto cesty hříšníkům;

největší Zázrak je,
že Svatý, který přesahuje
všechno chápání a logické myšlení,
nás navštěvuje a hovoří k nám;
je mezi námi a s námi;
mluví různými způsoby;

uzdravuje nemocné, křísí mrtvé,
uchvacuje nás Svými Pokyny;
navštěvuje chudé; osvobozuje vězně
a těší zlomená srdce;

to je ten největší Zázrak našich časů…

dobře jsi to řekla;

Ó, Soudný Dni! kdy Můj Syn zazáří nad vámi na nebi!

požehnán je ten, kdo věří Mému Slovu a tento Den není pouhým symbolem pro jeho uši! požehnán je ten, kdo se nesápe na to, co přichází od Ducha a netropí si žerty z toho, když Můj Duch vyhlašuje ‚Oheň‘, který brzy přijde na hříšníky;

oč víc zázraků a divů musím udělat, abych vás uspokojil a uslyšel od vás: „lituji, že jsem zhřešil;“ dovolte Mi slyšet tato slova:

„má duše žízní po Bohu,
ale můj jazyk mě zavedl do hříchu;
ale nyní je mé srdce v plamenech
a doutná ve mně,
protože Ty jsi mne navštívil;

Ty, který jsi ze všech lidí
a andělů nejkrásnější,
dokonale krásný
a úchvatný v milosti,
oděný v čirých safírech,
ať Tvé plameny posvěcují
všechny, kdo k Tobě přistupují;
očisti mou vinu
a ať na mě září Tvá Svatá Tvář,
zbav mě hříchu
a otevři můj sluch,
abych slyšel Tvé Ódy a rozuměl Jim,
když nám Je zpíváš;
amen;“

na toto odpovím: „nikdy tě nezklamu, Mé dítě; pojď ke Mně a spočiň ve Mně; neporozumělo jsi, že Já jsem Oheň? Oheň, který zapálí vše, čeho se zmocní? každý, koho se zmocním, se zachvívá plameny božské Lásky;

nevyhlásil jsem v Písmech Svůj Oheň? nevyhlásil jsem ho několikrát v této Ódě?9 přestože se tvůj duch bude ve své hříšnosti chvět strachem a nesnesitelnou bolestí, když Mě uvidí, tak budu zároveň vydávat Svou Vůni a vaše duše v Mé Přítomnosti, ačkoliv bude vyděšená z toho, že se vidí zcela nahá a v rozkladu kvůli hříchu a přestoupením, kterých se dopustila, když nenásledovala Můj Zákon Lásky, se zaraduje, že Já, její Stvořitel a Bůh, ji navštěvuji;

když k vám přijde den, který nazývám Dnem Páně, spadnou šupiny z vašich očí a vy uvidíte své pravé já; Můj Oheň vás promění k vašemu zděšení v nic, ale neutápějte se v slzách, buďte dobré mysli, protože jak jinak byste se mohli objevit po Mém boku? jakékoliv vaše zlé náklonnosti, které vám ještě zůstaly, přestanou řídit váš život; tato očista má odvrátit vaši duši od toho, aby se sem tam bezhlavě nevystavovala riziku, a má vás přitáhnout ke Mně, který jsem jediný božský Ženich;“

nemyslím, že vás mnoho pochopilo, co Den Páně znamená; když utichnou ptáci a přestanou znít písně, vězte, že Já budu v tomto tichu volat vaše skryté skutky, dobré nebo špatné, k soudu; Den Páně může být přirovnán k malému soudu; Očista Mým Ohněm povede vaši duši do Mé Slávy a k dokonalé jednotě se Mnou;

jestliže je duše strašlivě poskvrněna hříchem a neslučitelná se Mnou, s Anděly, Světci a spravedlivými, Mé navštívení ji10 uvrhne do mučivé bolesti a ona neunikne Mému Dni; jak jinak mohu učinit vaši duši nezkaženou a svobodnou od hříchu? jak jinak mohu duše přivést k lítosti? jedině když je svléknu donaha Svým Ohněm a ony samy uvidí, v jakém stavu jsou; jen tak si uvědomí, že byly majetkem Satana;

ty, ve kterých bude žhnout a očišťovat je Můj Božský Oheň, nehmotný Oheň, strávím, probudím, a nakonec je přivedu k plnému uvědomění si jejich proměny; proměny, která se uskutečnila bolestí, ale také radostí, Láskou Mého proměňujícího Ohně;

na ty, kdo Mě již ve svém těle a duši vlastní, Den Páně nesestoupí a oni ho neokusí; proč? protože Duch Svatý skrze ně již citelně prošel; na ně již Den Páně sestoupil; tomu Dni můžeš také říkat Den Navštívení; po tomto Dni bude pokání a poslušnost Mého Zákona Lásky smyslem těch, které obnovím Svým Ohněm; obměkčím duše, které jsou nyní jako skála a zahřeji srdce, která jsou jako led; náhle bude Má Přítomnost zřejmá v jejich vzkříšení;11


1 Písma.
6 Bolest z neschopnosti být plně v tomto Blaženém Nazírání a v Nebi.
7 Náhle se Bůh zastavil, otočil se ke mně a řekl mi:
8 Porozuměla jsem: „dej Mi plně svou pozornost“, jako bych Mu ji už všechnu nedala.
9 Poselství z 15.9.1991.
10 Duši.
11 Dokončení tohoto dlouhého poselství trvalo několik dní.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message