DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Co znamená Kristův Návrat?
Satanova lež Evě se opakuje

1. června 2002

Byl jsi to Ty, Milovaný Otče, kdo stvořil mé nejhlubší nitro…

řekl jsem: požehnám její nejhlubší nitro bohatstvími, která pochází ode Mne; pak budu jako lampa pro Svou pomazanou, budu její nejhlubší nitro obohacovat Naší zářivou Přítomností; „zde budeme, Můj Syn a Já, přebývat navždy, protože toto je domov, který jsme si zvolili k přebývání;“

ach, pojď! ty, která sloužíš Mně a Mému Domu, přistup ke Mně a potěš Mě! přistup a pochop: je psáno, že i když hřešíš, jsi stále Moje, protože jsi uznala Moji moc, ale když poznáš, že jsem tě skutečně přijal za Svou, nebudeš hřešit; tudíž uznat Mne je skutečně dokonalá ctnost; poznat Mou moc je kořen nesmrtelnosti; přeji si, aby se tato slova stala námětem pro každého;

Má Vassulo, stal jsem se tvým Vůdcem, ale i Přítelem po všechna tato léta; vyučoval jsem tvou duši dokonce i v noci; dával jsem tvé duši nespoutanou radost z Mé Přítomnosti, školil jsem tě s nezměrnou láskou, aby tvé oči nepřetržitě sledovaly Mou zářivou Přítomnost a nikoho jiného; Já jsem a vždy jsem byl Tvůj jediný Duchovní Vůdce a Rádce, který dává tvé duši pokyny vycházející z Moudrosti; neposlal jsem tě ani na východ, ani na západ, ani jsem tě nevyslal na sever či na jih, abys hledala duchovní radu; neboť jakého lepšího průvodce bych ti mohl dát než Sebe Samého? neboť Já jsem byl jediný, kdo mohl proniknout temné stíny tvojí duše, abych k tvé duši promlouval slova pravdy a přitáhl tak tvou pozornost k tvé duchovní nemoci; nebyl jsem to snad Já, kdo způsobil, že jsi Mi přestala odporovat? nevyznačil jsem snad Já Sám cestu, po které máš kráčet v Mém Jménu, jež má být tvým znamením, abys následovala Mé Kroky a nezabloudila?

Ano, Pane, pokouším se dodržovat
každé přikázání Tvých Rtů;
je psáno, že existuje Řeka,
jejíž proudy občerstvují Boží město
a posvěcují příbytek Nejvyššího;
Bůh je uprostřed města,
a tak duše nikdy nepadne,
za svítání jí Bůh pomáhá;
když Bůh zahřmí do vřavy národů
a chvění království, svět se hroutí...1

Tvůj Svatý Duch je ta Řeka,
která neustále posvěcuje duši,
nejhlubší nitro nás samotných,
které Ti náleží, můj Bože…

Otvírám svůj sluch
a zůstávám na chvíli v tichu,
protože přichází Vznešený Král
se Svou mocí a milostivě udílí
Svou božskou nauku,
nauku, která nedělá
zmatek ve Tvém Zákoně;
ať se zaraduje země a lidé jásají
a plesají radostí,
když kolem nás prochází Král,
aby soudil zemi spravedlivě
a národy rozsuzoval podle Svého Práva;
oslavujme Skálu naší spásy
a s díkůvzdáním se shromážděme
v Jeho Přítomnosti;

umožnil jsem ti volný přístup k Mému Srdci, abys rozkvetla, květino, a abys Mi nepřetržitě vzdávala díky; nepřestávej Mi děkovat a Já přijmu tvé díkůvzdání jako tvou oběť, která Mě oslaví…

věz, Má milovaná, že hlásání Mého Jména Mi přináší chválu a slávu; miluji tě, Vassulo; mrtví Mě nemohou chválit, mlčí; svět nikdy nemůže žehnat Mé Trojjediné Svatosti, mlčí; tady i tam se vynořují stíny smrti; Já jsem Přítomný a Má moc hojí a zachraňuje, ale pohlédni na svět dnes; jen málokteří odpověděli na milost, aby nalezli své útočiště ve Mně, který jsem Jahve; jen málokteří se Mne bojí, Vassulo; smrt číhá za rohem, ale ani tak svět nevzývá Mé Svaté Jméno; tato generace odmítá kráčet se Mnou;

poslal jsem tě do země mrtvých, kde v mnoha srdcích panuje zpustošení a zoufalství; oprátka zlého je nyní zcela jasně patrná, a přesto svět ve své lhostejnosti dál nenávidí Má nařízení; Můj Zákon je nepřetržitě porušován;

Po celou noc ležím a bdím,
abych toto všechno promeditovala,
a stále nemohu skončit;

Kdybys mi, Jahve, nebyl tak blízko,
kdybys mě neprovázel, nezastiňoval,
neobklopoval, zemřela bych žalem;

V bolestech a s touhou
pozvedám oči k Tobě
a vím, že můj domov je v nebi,
ale dosud jsem na zemi;

Často se sama sebe ptám:
„co dělám na této zemi, na kterou
nepatřím, a kde nepatřím nikomu?
Cítím se tu propůjčená…
propůjčená...“
Byla jsem po Jeho boku,
když mi předložil Svá přikázání;
Vytrhl mě
ze země zapomnění a smrti
a povolal mě k bytí;
z bahna močálu pozvedl moji duši,
aby mi zjevil Svou Svatou Tvář;

Potom jsi mě vyslal ve Svém Jménu
a ani jsi nepomyslel,
že jsi ponížil Své Žezlo a Svou Nádheru;

Korunuješ Svá Díla Svou štědrostí
a hojnost prýští, kdekoliv projdeš;
Obdařuješ nás bohatstvím
a zušlechťuješ nás jako stříbro;

Kristus prochází s majestátem touto pouští
a otřásá zemí,
aby oznámil Svůj bezprostřední návrat;

Ale lidé tomu neporozuměli;
někteří říkají: „Kristus přijde v těle
z masa a kostí;“
jiní bezdůvodně oponují:
„Bůh přijde a zničí hlavy Svých nepřátel;“
- ale ani jedni neporozuměli Žalmům...

Jejich představy jsou jako přízraky
ze strašidelného snu;
zpočátku jsem se také
nechala tak lehce zmást,
přestože jsem byla
nepřetržitě v Tvé Přítomnosti;
dokonce, i když jsi vedl
mou pravou ruku při psaní;

Je psáno: „Pán posílá Své posly,
aby oznamovali...“
a to také dělá...

Když se blíží kroky Boha
a jsou už slyšet,
spravedliví se radují,
plesají a jásavě zpívají;
říkají: „postavte cesty
pro Jezdce z Oblaků,
radujte se v Kristu, zajásejte
nad Jeho příchodem!“

V době Noemově, při Tvém příchodu,
nebesa zaplavila zemi…
při příchodu Boha...
ale neviděli Tě přicházet jako osobu
z masa a kostí...

A dnes, při návratu Tvého Syna,
bude zapálena země;
při příchodu Boha...
Kristus sestoupí z výšin;

Božích vozů jsou desetitisíce, tisíce tisíců.
Panovník je mezi nimi,
ze Sinaje táhne do svatyně;2
David říká: „Vystoupil jsi na výšinu,
pochytal zajatce,
přijal jako poplatek muže, ba i buřiče,
aby měl Bůh, Jahve, příbytek...“,3
ale oni Tě nespatřili
v těle z masa a kostí…
a přesto jsi tam byl...

Když pozvedáš spravedlivé,
radují se, ale nevidí Tě v těle...
a přesto jsi zde;

Když ses Sám postavil do čela
Svého lidu a kráčel jsi přes poušť,
nepřišel jsi v těle z masa a kostí...
a přesto jsi tam byl...

a tak to bude, když Kristus v našich dnech
vyhlašuje, že Jeho Návrat je blízko...
nebe i zem bude v plamenech
a On obrátí srdce otců k jejich dětem
a srdce dětí k jejich otcům…
a přesto žádný Tě nespatří v Těle
z Masa a Kostí...
Láska se vrátí jako láska...
neboť všichni budeme v Pravém Bohu,
Stravujícím Ohni,
Trojjediném a Svatém...

4nyní jsi vyjádřila duchovní zákon; takovým způsobem se odehraje Můj bezprostřední návrat… Můj příchod vás obnoví a mnohé z vás osvobodí od vašich provinění; když se obnova uskuteční, mnozí budou oděni do Mne Samého a všichni svatí a andělé budou děkovat za dar Mého Svatého Ducha;

co je to Den Páně? ti, kteří Mi stále a urputně odporují, okusí ten Den se vším, co obnáší; přijde na tyto hříšníky náhle jako blesk, jako hrůzostrašný oheň, a oni se promění v lidské pochodně; ano, jak jsi řekla, zem bude v plamenech a jim bude zjeveno jejich svědomí; až nastane Můj Den, Můj božský oheň promění tvrdošíjná srdce v srdce poddajná; v této agonii si země bude plně vědoma svých provinění a nedostatků, své zkaženosti a svého bezpráví a v neposlední řadě hanebného odmítnutí Mého Vzkříšení a Mé Všudypřítomnosti ve vašem životě;

Mého Dne se nebesa otevřou a ti, kteří Mne odmítli a vydávali sami sebe za bohy, budou přísně souzeni;

může někdo říct, že jsem vám celá tato léta o tom nic neřekl? nepotvrzoval jsem Svoji moc po všechna tato léta zázraky? změřili jste někdy vznešenost Mé Trojjediné Svatosti a nepopsatelný majestát Mého Jména? zvěstovali jste Mou sílu anebo hlásali Mou bázeň budící slávu a moc? říkám vám: běda tomu, kdo se bude nacházet v Můj Den bez Mého Světla… tito budou čištěni Mým Ohněm;

ale co se týče těch, kteří dodržují Má nařízení a Můj Zákon založený na lásce, kdo jsou solí země, ti nebudou zkoušeni ohněm, neboť Já jsem jejich Bůh a oni Mne uznali za Pána jejich života; oni už byli prozkoušeni a jsou nyní Mou součástí, jsou stále v Mém Božském Světle v jednotě se samým Božstvím; a jak jsi řekla, dcero, v době Noemově při Mém příchodu nebe zaplavilo zemi vodou; nyní projde země zkouškou ohně;

Můj Den je blízko a běda mrtvolám v Den Mého Návratu;5 běda také těm, kdo do středu svého života umístili pouze materiální věci, běda jim, až přijde Můj Den; objevím se v podobě ohně; Mé Kroky je už slyšet a Mé Stopy mnozí spatřují; když se zjevím těm, kteří Mne nepoznali v těchto dobách milosti, kdy se představuji jako Milosrdenství a Světlo, budu mít podobu stravujícího Ohně;

jak si mohl někdo myslet, že projdu kolem nepovšimnut? a ještě se pořád domníváš, že Mistr tě ponechá bez odplaty? proto je dobré činit pokání denně; a ty, kdo neseš Mou setbu, zpívej si, když ji rozséváš; dcero, nedívej se zpátky; jak jsem tě učil, teologie je kontemplace Mne samého, tvého Boha; to je tvůj duchovní základ; na tomto základě jsou vystavěny různé úrovně; jedna úroveň zahrnuje Poznání Boha; toto Poznání Boha se získává skrze Moudrost a ne z knih; bez Světla Ducha Svatého je Bůh pro tebe nepoznatelný a zůstane skrytý; ano, není to ovoce intelektuálního přemýšlení, ale božského vlití, které je darováno milostí duši, která byla proměněna, aby milovala; na jiné úrovni najdeš chudobu duše; taková duše je nositelem Slova, protože ve své chudobě Mne duše vlastní a Mé Království je její; v nicotnosti takové duše existuji jedině ;6 pouze jsem její Učitel a všechno…

na stejném duchovním základě jsou i další úrovně; je zde úroveň Božské jednoty mezi tvorem a Tvůrcem; duše okouzlená Božskou Dokonalostí a Boží Krásou se dobrovolně vzdává vášnivému objetí Boha; na tomto Božím prostoru dobytém Stvořitelem, neboť je to dobyté území a vítězství, se zcela zmocňuji duše a s potěšením jí odhaluji Svou Svatou Tvář, ale jen tak, abych duši tímto pohledem nevyděsil; i v mdlém světle si takto probuzená duše uvědomuje, když patří na Mou Svatou Tvář, že nestojí daleko od hranic věčnosti a blaženého patření; rozpačité a třesoucí se duši se skýtá oblažující pohled na Mou Slávu a ona si je vědoma zářivého světla, které ji náhle obklopuje; duše se ke Mně dobrovolně připojuje a sjednocuje se se Mnou, stává se jedním se Mnou, svým Bohem a Stvořitelem…

když se Mi člověk plně odevzdá, Já, který jsem Dárce Světla, Dárce Života, Dárce Lásky a Dárce všech Darů, ho uvádím do všech těchto Božských pokladů, zatímco promlouvám k jeho duši ve verších a oslovuji ho zbožností; Ó, Vassulo, co všechno bych neudělal pro takovou duši! Moudrost bude její každodenní společník, koruna její radosti;

je psáno: duše v bázni Boží „bude přijata jako panenská choť;“7 poté, co se člověk odevzdá s tělem i duší Mě, svému Tvůrci, se stane částí Mne; Já pak, jako Ženich, který se raduje ze své nevěsty, budu dbát o to, aby jí nic nechybělo; v dalším kroku se začnu starat o její tak zuboženou duši a zároveň jí předám přísahu, kterou bude dodržovat, poté, co bude vznešeným způsobem připravena, a tak bude bez výhrad následovat svého Ženicha; bude Mne doprovázet, ať půjdu kamkoliv;

potom jako Ženich, který miluje svoji nevěstu, vyjádřím Svou Božskou Lásku tím, že ozdobím Svou nevěstu nejvybranějšími šperky, jaké nelze najít na zemi, protože pochází z bohatství nebe; v tomto důvěrném spojení ji budu zkrášlovat Sám Sebou, posilovat její duši k vzájemné věrnosti a porozumění mezi námi; náhle před jejíma očima celý svět vybledne; našla svou svobodu… našla svého Boha… a při tomto letu do svobody zvolá:

„svět je nyní vyhnanstvím; nejsem v něm a ani se k němu nepřibližuji; má duše, Milovníku lidstva, je přemožena nezměrnou touhou po Tvých výnosech; nyní, Milovaný mé duše, jsem připravena a mé srdce Tě hodlá následovat bez výhrad;“

a Já odpovím: „kráčej se Mnou a Já tě budu učit o Mé spravedlnosti; Já a nikdo jiný budu tvůj Vychovatel; budu šeptat do tvých uší původ všech neviditelných věcí a dosud nedostupné se stane viditelné a dostupné skrze Božské vyučování tvého Mistra; bude ti nabídnuto Slovo Života, zadarmo…“

poté, co jsi byla poučena o spravedlnosti, pozvednu tvou duši na další úroveň; pozvednu tě na úroveň, do které jsi byla povolána před svým narozením; je to úroveň, na které tě Duch Svatý naplňuje Svou milostí, abys byla součástí Mého Spasitelného Plánu, a dělá z tebe apoštola; na této úrovni ti ukážu cestu, po které jsem se vydal kvůli Zánícení Své Lásky; pokud Mi budeš sloužit, služ Mi se zanícením; Já tě pošlu střežit svět a hlásat Pravdu; požádám tě, abys zvěstovala křesťanství této nekřesťanské generaci a zbořila Babylonskou věž a přivedla k pokání všechny odpadlíky, kteří oslavovali Baala; toto všechno vykonáš s Mým Křížem v jedné ruce a s růžencem v ruce druhé…

ty, dcero, která neseš Mé sémě, rozsévej ho rázně; neznám snad všechno, co říkáš? Dovol Mi, abych se ti svěřil: jako proudy vod se Mi hromadí Slzy v Očích, když tě vidím, jak zápasíš mezi vyschlými a rozházenými kostmi; stejně jako by se díval každý jiný otec na tento obraz svého potomka ponořeného v temnotě a trpěl by, také Já, jako tvůj Otec, trpím; trýzní Mě pohled na Své dítě, které jsem vychoval ve Svých Královských Palácích, a které je mučeno8 mrtvými v údolí smrti; tvé dědictví je v zemi živých, ale Já jsem tě stvořil a vyzbrojil svatou Moudrostí, abys znovu hlásala lidskému pokolení Mé mocné skutky a vznešenou nádheru Mé Svrchovanosti! připomeň jim, že Mé jednání je vedeno pouze Láskou a Soucitem; a tak každá pohroma, která doléhá na tuto generaci, není víc než napomenutí Milosrdenství;

Pane, je psáno, že stačí Tvá Vůle a hned je zde Tvá moc…

je také psáno, že po hříchu poskytnu příležitost k pokání; Má nezměrná shovívavost vloží do obnoveného srdce spásné prostředky pokání, a tak Mi bude prokazovat velkou vroucnost a upřímnost lítosti; skutečně, každý, kdo se pokoří pokáním, nalezne poklad blízké důvěrnosti se Mnou; tento poklad důvěrnosti představuje Mé přátelství; čím je kajícník upřímnější, tím větší bude Mé přátelství; každé slovo vyřčené upřímně činí Mé přátelství důvěrnějším, protože Mé přátelství vyplývá z míry lítosti kajícníka;

je psáno: „k Němu volala má ústa a také můj jazyk Ho velebil; kdybych byl zpozoroval ve svém srdci zlobu, Pán by mi vůbec nebyl naslouchal; a přece mi Bůh naslouchal, byl pozorný k hlasu mé modlitby…“9

každý, kdo zatouží po spáse, ucítí potřebu pokání a Já vyslechnu jeho lítost; odplata za hřích je smrt; hřích se podobá jedu uvnitř vašeho těla, a čím déle v těle zůstává, tím je vaše nemoc těžší a tím více se blížíte smrti; čím méně jste ochotni zbavit své tělo tohoto jedu, tím více riskujete smrt; můžete být osvobozeni a uzdraveni z jedu hříchu, jestliže se pokoříte a pochopíte, že jediný prostředek očištění od hříchu je lítost a pokání;

řekni Mi: kdo z vás by riskoval svůj život, kdyby zjistil, že spolkl jed a neučinil by vůbec nic, aby se jedu zbavil? abyste se vyléčili z této smrtelné dávky, budete muset sklonit hlavu a přiznat, že jste hříšníci, nabízet Mi svou lítost a pak budete zbaveni vší hořkosti jedu, včetně samotného hada, kterého jste živili ve svých útrobách po celý váš život;10 když budete osvobozeni, nahradím tyto špatnosti Svou sladkostí… ano, jakmile toto zlo zmizí, budete uzdraveni a jakmile budete uzdraveni, už vám nebude Můj Zákon cizí; ochotně se otočíte zády ke světu, protože před sebou spatříte Mou Slávu a Nádheru; pohled na Mou oslňující Přítomnost bude zářit ve vás a skrze vás;

je psáno: „a vy, kteří jste byli mrtví v důsledku vin a hříchů, v nichž jste kdysi žili podle běhu tohoto světa, podle knížete moci v povětří,11 onoho ducha, který nadále koná své dílo v těch, kdo vzdorují…“12 ale nyní po vašem pokání a skrze milost, která vám byla dána, jsem vás přivedl k životu ve Mně…

ve Svých úsměvech vám ukážu cestu života; už nebudete chodit po žhavém uhlí, ale budete kráčet po safírech; nepopsatelný a nedosažitelný Bůh ti do srdce vloží nespoutanou radost a bude se z tebe radovat: „dříve jsi byla jako neobydlené a prokleté pole, kde neroste nic než bodláčí a trní; ale nyní se Mnou budeš jako pole, které jsem si vyvolil; budou tě zavlažovat prameny Svatého Ducha a vydáš úrodu, která je Mi příjemná;“13

jak jsem dříve řekl, poznání Mne je dokonalá ctnost; dnes pro Mě svět nemá místo; Mé místo zaujímá škvár; buřiči a hříšníci křičí odevšad a jejich skutky a slova veřejně urážejí Mou Trojjedinou Svatost; ve své drzosti se domnívají, že Mé místo může být nahrazeno zčásti jistým druhem seberealizace a zčásti chtivostí konat jenom zlo; nestydatě odmítají uznat Mou oslňující Přítomnost a místo toho se ubírají po svých vlastních cestách a oslavují jen sebe; vynášejí a chválí své vlastní úspěchy a hrají si na Boha… domnívají se, že všechno vědí, ale ve skutečnosti nevědí nic; pokud Mě nepoznají z dobrých věcí, které jsou kolem nich, a dokud Mě nenaleznou, zůstanou neteční jako mrtvoly…

lidé vaší doby vyhledávají falešné bohy,14 následují všechny druhy pohanských nauk15 a domnívají se, že tak získají vědění a moc; a tak je svět více než kdy jindy okouzlen krásou kamenů, listů a přírodních sil, které staví nad Mou Všemohoucnost; hledají pomoc v těchto léčivých silách namísto vlídné a uzdravující síly Mého Svatého Ducha; když na ně dělá dojem tvar kamenů, ať si odvodí, oč mocnější jsem Já, který jsem vytvořil kameny, listy a vše ostatní; Já jsem Autor všech věcí!

dokonce, i když tito lidé skutečně hledají Moji Přítomnost a ve své snaze se stali kořistí Lháře, který je zmátl, aby zbloudili, ani tak nejsou bez hříchu; provinili se svou duševní zaostalostí; když jsou schopni pátrat po energiích, jejich obsahu, prozkoumávat svět a vesmír, jak to, že jsou tak těžkopádní a neschopní objevit Autora a Tvůrce toho všeho?

ale Satan znovu obelhává svět stejnou lží, kterou podvedl Evu... že i oni mohou být jako Bůh,16 že jsou soběstační a že Mě nepotřebují…

(Pak se ke mně Otec otočil a řekl:)

obnovím tvá ústa, Vassulo, abys mohla dobře zaznamenat, co říkám a vylíčit všechny Mé divy; uvědom si, jak jsem se Já, Jahve, musel sklonit, abych tebe a každého, kdo Mi popřál sluchu, oděl důstojností a slávou; přeji si oživit víru této generace, přeji si něžně a se soucitem uzdravit váš tak politováníhodný stav;

ať jsou tvoje ruce obnoveny, abys také žehnala v Mém Jménu; ať je tvá pravá ruka, kterou jsem požehnal, jako varhany Mého Domu; ať je hudebním nástrojem, skrze který mnozí uslyší zvuk Mých Slov; hraj a zpívej Mému Jménu s radostí ve stínu Mých křídel;

ach, Vassulo, obnov svůj sluch, abys naslouchala Moudrosti, která vyslovuje svá přísloví, posvěcuje tě, když nasloucháš; sděluje soudy a poznání Trojjediného Boha; Má citadelo, nejdražší Mému Srdci, zůstaň Mi věrná a Má milost bude bez přestání s tebou; nezapomeň na svůj původ…

záře Mého Majestátu je nad tebou; odvahu! neboj se;

(Celé toto poselství skončilo 7. srpna 2002.)


4 Nyní mluví Kristus.
5 Tímto „návratem“ není myšlena Parusie (Druhý příchod Páně - Soudný den na konci světa), Dnu Páně je třeba rozumět jako menšímu soudu, který se uskuteční před Soudným dnem. Jedná se o jakýsi druh očisty vedoucí k obnově. Tato očista již započala, ale uskutečňuje se v jednotlivých fázích.
6 Přebývám.
8 Mučeno je zde ve smyslu: být trýzněn.
10 Tato představa „jedu“ a „hada“ uvnitř nás a očista skrze pokání mi připomíná posedlého, který při osvobození vyzvrací hřebíky, někdy kusy skla, ocelové dráty a další věci.
11 Satan.
14 Náboženství.
15 Např. bioenergetické cvičení...


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message