DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Co znamená Kristův Návrat?
Satanova lež Evě se opakuje

1. června 2002

Byl jsi to Ty, Milovaný Otče, kdo stvořil mé nejvnitřnější já …

Řekl jsem: Požehnám její vnitřní já s hojností, která ze Mne vychází. Pak budu pro Své pomazané jako lampa, která je uvnitř sytí Svou zářící Přítomností. "Zde Můj Syn a Já budeme navždy přebývat, protože toto je příbytek, který jsme si k přebývání zvolili."

Ó, přijď! Ty, která Mi sloužíš, sloužíš Mému Domu, přistup ke Mně a potěš Mě. Přistup a pochop: je psáno, že i když hřešíš, jsi stále Moje. Už jsi poznala Mou moc, ale to, že víš, že jsem tě skutečně přijal za Svou, způsobí, že nebudeš hřešit. To, že jsi Mě poznala, je vskutku pravá ctnost. Poznání Mé moci je kořen nesmrtelnosti. Přeji si, aby se to, co říkám, stalo námětem k přemýšlení pro každého.

Má Vassulo, stal jsem se tvým Vůdcem, ale i Přítelem po všechna tato léta. Vyučoval jsem tvou duši dokonce i v noci. Dával jsem tvé duši nespoutanou radost z Mé Přítomnosti, školil jsem tě s nezměrnou láskou, aby tvé oči nepřetržitě sledovaly Mou zářící Přítomnost a nikoho jiného. Jsem a vždy jsem byl Tvůj jediný duchovní Vůdce a Rádce. Dával jsem tvé duši rady ze Samotné Moudrosti. Neposlal jsem tě ani na východ ani na západ, ani jsem tě nevyslal na sever či na jih, abys hledala duchovní radu. Neboť jakého lepšího průvodce bych ti mohl dát než Sebe Samého? Neboť jsem byl jediný, kdo mohl proniknout stinné temnoty tvojí duše, aby k tvé duši promlouval slova pravdy a přitáhl tak tvou pozornost k tvé duchovní nemoci. Nebyl jsem to snad Já, kdo způsobil, že jsi Mi přestala odporovat? Nevyznačil jsem snad Já Sám cestu, po které máš kráčet v Mém Jménu, jež má být tvým znamením, abys následovala Mé Kroky a nezabloudila?

Ano, Pane, pokouším se dodržovat každé přikázání Tvých Rtů.
Je psáno o Řece, která posvěcuje přebývání na výšinách
a jejíž proudy posvěcují obydlí Nejvyššího.
Bůh je uprostřed města, a tak duše nikdy nepadne.
Za ranního svítání jí Bůh pomáhá.
Když Bůh zahřmí do vřavy národů
a chvění království, svět se hroutí ...1

Tvůj Svatý Duch je ta Řeka,
která stále posvěcuje duši, naše nejtajnější já,
které Ti náleží, můj Bože ...

Otvírám svůj sluch a zůstávám na chvíli v tichu,
protože přichází Ohromný Král se Svou mocí
a milostivě udílí Své božské rady.
Rady, které nestrpí nepořádek ve Tvém Zákoně.
Ať se zaraduje země a lidé jásají
a plesají radostí, protože tudy prochází Král,
aby soudil zemi spravedlivě a národy rozsuzoval podle Práva.

Oslavujme Skálu naší jistoty
a s díkuvzdáním se shromážděme v Jeho Přítomnosti.

Umožnil jsem ti volný přístup k Mému Srdci, abys rozkvetla, květino, a abys Mi nepřetržitě vzdávala díky. Nepřestávej Mi děkovat a Já přijmu tvé díky jako tvou oběť, která Mě oslaví …

Věz, Má Milovaná, že hlásání Mého Jména Mi přináší chválu a slávu. Miluji tě, Vassulo. Mrtví Mě nemohou chválit, mlčí. Svět nikdy nemůže žehnat Mé Trojjediné Svatosti, mlčí. Tady i tam se vynořují stíny smrti. Já jsem Přítomnost a Má Moc hojí a zachraňuje, ale pohlédni na svět dnes. Jen málokteří odpověděli na milost, aby nalezli své útočiště ve Mně, který jsem Jahve. Jen málokteří se Mne bojí, Vassulo. Smrt číhá za rohem, ale ani tak svět nevzývá Mé Svaté Jméno. Tato generace odmítá kráčet se Mnou.

Poslal jsem tě do země mrtvých, kde v mnoha srdcích panuje zpustošení a zoufalství. Oprátka toho zlého je nyní zcela jasně patrná, a přesto svět ve své lhostejnosti dál nenávidí Má nařízení. Můj Zákon je nepřetržitě porušován.

Po celou noc ležím a bdím,
abych toto všechno promeditovala
a stále nemohu skončit.

Kdybys mi, Jahve, nebyl tak blízko,
kdybys mě neprovázel, nezastiňoval, neobklopoval,
zemřela bych žalem.

V bolestech a s touhou pozvedám oči k Tobě
a vím, že můj domov je v nebi,
ale dosud jsem na zemi.

Často se sama sebe ptám:
"Co dělám na této zemi,
do které nepatřím, a kde nepatřím nikomu?
Cítím se tu vypůjčená ... vypůjčená ..."
Byla jsem po Jeho boku, když mi předložil Svá přikázání.
Vytrhl mě ze země zapomnění a smrti
a povolal mě k bytí.
Z bahna močálu pozvedl moji duši,
aby mi zjevil Svou Svatou Tvář.

Potom jsi mě vyslal ve Svém Jménu
a ani jsi nepomyslel,
že jsi ponížil Své Žezlo a Svou Nádheru.

Korunuješ Svá Díla Svou štědrostí
a hojnost prýští, kdekoliv projdeš.
Obdařuješ nás bohatstvím a zušlechťuješ jako stříbro.

Kristus prochází touto pouští
a mění zemi ve skálu,
aby oznámil Svůj bezprostřední návrat.

Ale lidé tomu neporozuměli.
Někteří říkají: "Kristus přijde v těle z masa a kostí."
Jiní bezdůvodně oponují,
"Bůh přijde a zničí hlavy Svých nepřátel."
- ale ani jedni neporozuměli Žalmům ... 

Domnívají se, že bude jako přízrak z půlnočního snu.
Zpočátku jsem se také nechala tak lehce zmást,
přestože jsem byla nepřetržitě v Tvé Přítomnosti.
Dokonce i když jsi vedl mou pravou ruku při psaní.

Je psáno: "Pán posílá Své posly, aby oznamovali ..."
A to také dělá ... 

Když se blíží Kroky Boha a jsou už slyšet,
spravedliví se radují, plesají a jásavě zpívají.
Říkají: "Postavte cesty pro Jezdce z Oblaků,
radujte se v Kristu, zajásejte nad Jeho příchodem!"

V době Noeho jsi přišel v podobě potopy ...
to byl příchod Boha ... 
ale neviděli Tě v podobě masa a kostí ...

Nyní se země ocitne v plamenech při návratu Tvého Syna.
To bude příchod Boha ... 
Kristus sestoupí z výšin.

Božích vozů jsou desetitisíce, tisíce tisíců.
Panovník je mezi nimi, ze Sinaje táhne do svatyně.2
David říká: "Vystoupil jsi na výšinu, ty, kdo byli v zajetí, jsi vedl,
mnohé z lidí přijals darem,
odbojníci však museli zůstat v poušti, Hospodine, Bože ..."3
Ale oni Tě nespatřili v těle z masa a kostí …
a přesto jsi tu byl ...

Když pozvedáš spravedlivé, jásají a radují se,
ale nevidí Tě v těle ... 
a přesto jsi zde.
Když ses Sám postavil do čela Svého lidu
a kráčel jsi přes poušť,
nepřišel jsi v těle z masa a kostí ... 
a přesto jsi tu byl ... 

A tak to bude, když Kristus v našich dnech
vyhlašuje, že Jeho Návrat je blízko ...
Nebe i zem bude v plamenech a
On obrátí srdce otců k jejich dětem
a srdce dětí k jejich otcům ...
a přesto žádný Tě nespatří v Těle z Masa a Kostí ...
Láska se vrátí jako láska ...
Bude to pro nás všechny Pravý Bůh,
Stravující Oheň, Trojjediný a Svatý ...

4Nyní jsi vyjádřila duchovní zákon. Takovým způsobem se odehraje Můj bezprostřední návrat … Můj příchod vás obnoví a mnohé z vás osvobodí od vašich provinění. Když se obnova uskuteční, mnozí budou oděni do Mne Samého a všichni svatí a andělé budou děkovat za dar Mého Ducha.

Co je to Den Páně? Ti, kteří Mi stále a urputně odporují, okusí ten Den se vším, co obnáší. Přijde na ty provinilce tak náhle jako blesk a jako strašlivý oheň. Promění se v lidské pochodně. Ano, jak jsi řekla, zem bude v plamenech a jim bude zjeveno jejich svědomí. Můj Božský oheň promění tvrdošíjná srdce v srdce poddajná v ten Den. V této agonii si země bude plně vědomá svých provinění a nedostatků, své zkaženosti a svého bezpráví a v neposlední řadě hanebného odmítnutí Mého Vzkříšení a Mé Všudypřítomnosti ve vašem životě.

Mého Dne se nebesa otevřou a ti, kteří Mne odmítli a vydávali sami sebe za bohy, budou přísně souzeni.

Může někdo říct, že jsem vám celá tato léta o tom nic neřekl? Neprokazoval jsem Svoji moc po všechna tato léta zázraky? Změřili jste někdy vznešenost Mé Trojjediné Svatosti a nepopsatelný majestát Mého Jména? Zvěstovali jste Mou sílu anebo hlásali Můj strašný jas a moc? Říkám vám: Běda tomu, kdo se bude nacházet v Můj Den bez Mého Světla … tito budou čištěni Mým Ohněm.

Ale co se týče těch, kteří dodržují Má nařízení a Můj Zákon založený na lásce, kdo jsou solí země, ti nebudou zkoušeni ohněm. Já jsem jejich Bůh, oni Mne poznali a stal jsem se Pánem jejich života. Oni už byli prozkoušeni a jsou nyní Mou součástí, jsou stále v Mém Božském Světle v jednotě se Samým Božstvím. Jak jsi řekla, dcero, v době Noeho při Mém příchodu nebe zaplavilo zemi vodou. Nyní projde země zkouškou ohně.

Můj Den je nablízku a běda mrtvolám v Den Mého Návratu.5 Běda také těm, kdo do středu svého života umístili pouze materiální věci. Když Můj Den přijde, objevím se v podobě ohně. Mé kroky je už slyšet a Mé stopy mnozí spatřují. Když se zjevím těm, kteří Mne nepoznali v těchto dobách milosti, kdy se představuji jako Milosrdenství a Světlo, budu mít podobu stravujícího Ohně.

Jak si mohl někdo myslet, že projdu kolem nepovšimnut? A ještě se pořád domníváš, že Mistr tě ponechá bez odplaty? Proto je dobré činit pokání denně. A ty, kdo neseš Mou setbu, zpívej si, když ji rozséváš. Dcero, nedívej se zpátky. Jak jsem tě učil, teologie je kontemplace Mne Samého, tvého Boha. To je tvůj duchovní základ. Na tomto základě jsou vystavěny různé úrovně. Jedna úroveň zahrnuje Poznání Boha. Toto Poznání Boha se získává skrze Moudrost a ne z knih. Bez Světla Ducha Svatého je Bůh pro tebe nepoznatelný a zůstane skrytý. Ano, není to ovoce intelektuálního přemýšlení, ale božského vlití. Je darováno milostí do duše, která je proměněna v lásku. Na jiné úrovni najdeš chudobu duše. Taková duše je nositelem Slova, protože ve své chudobě Mne duše vlastní a Mé Království je její. V nicotě takové duše existuji jedině Já.6 Pouze Já jsem její učitel a všechno …

Na stejném duchovním základě jsou i další úrovně. Je zde úroveň Božské jednoty mezi tvorem a Tvůrcem. Duše okouzlená Božskou Dokonalostí a Boží Krásou se dobrovolně vzdává vášnivému objetí Boha. Takto Tvůrce dosáhne Božského vítězství, podrobení a triumfu. Duši si zcela podrobuji a s potěšením jí ukáži Svou Svatou Tvář zcela odhalenou, ale tak, abych duši tímto pohledem nevyděsil. I v mdlém světle si takto probuzená duše uvědomuje, když patří na Mou Svatou Tvář, že nestojí daleko od hranic věčnosti a blaženého patření. Rozpačité a třesoucí duši se skýtá oblažující pohled na Mou Slávu a ona si je vědoma zářivého světla, které ji náhle obklopuje. Duše se ke Mně dobrovolně připojuje a sjednocuje se se Mnou, stává se jedním se Mnou, svým Bohem a Stvořitelem …

V jejím úplném odevzdání, Já, který jsem Dárce Světla, Dárce Života, Dárce Lásky a Dárce všech Darů, ji uvádím do všech těchto Božských bohatství, zatímco ji naplňuji poezií a zbožností. Ó Vassulo, co všechno bych neudělal pro takovou duši! Moudrost bude její každodenní společník, koruna její radosti.

Je psáno: "Duše v bázni Boží bude přijata jako panenská nevěsta."7 Poté, co duše opustí sebe samu a odevzdá se i s tělem Mně, svému Tvůrci, stává se Mou součástí. Pak na ni pohlížím jako ženich, který se raduje ze své nevěsty. Nebude jí nic chybět. Zubožené duši poskytnu vše, co jí chybí, a dám jí přísahu, kterou má dodržovat. Poté ji připravím vznešeným způsobem, a ona bude následovat svého Ženicha bez podmínek. Následovat Mne bez výhrad, kamkoliv půjdu.

Potom jako Ženich, který miluje svoji nevěstu, vyjádřím Svou Božskou Lásku tím, že ozdobím Svou nevěstu nejvybranějšími šperky, jaké nelze najít na zemi, ale pochází z bohatství nebe. V Mé těsné jednotě ji ozdobím Sebou Samým. Takto duši posilním a osvěžím a přivedu k důvěře beze slov a k porozumění mezi námi. Náhle před jejíma očima celý svět vybledne. Našla svou svobodu … našla svého Boha … a při tomto letu do svobody zvolá:

"Svět je pro mně nyní jen vyhnanství. Nejsem v něm ani blízko něho. Má duše, Milovníku lidstva, je přemožena nezměrnou touhou po Tvém panování. Nyní, Milovaný mé duše, jsem připravena a mé srdce Tě hodlá následovat bez podmínek."

A Já odpovím: "Kráčej se Mnou a Já tě poučím o Mé spravedlnosti. Já a nikdo jiný budu tvůj Vychovatel. Budu šeptat do tvých uší původ všech neviditelných věcí. Dosud nedostupné se stane viditelné a dostupné skrze Božské vyučování tvého Mistra. Bude ti nabídnuto Slovo Života, svobodně …"

Poté, co tě poučím o spravedlnosti, pozvednu tvou duši na další úroveň. Pozvednu tě na úroveň, na které jsi byla předtím, než jsi byla povolána k životu. Je to úroveň, na které tě Duch Svatý naplňuje Svou milostí, abys byla součástí Mého Spasitelného Plánu a udělá z tebe apoštola. Na této úrovni ti ukáži způsob, kterým jsem projevil Svoji horlivost. Pokud Mi budeš sloužit, služ Mi s horlivostí. Já tě pošlu střežit svět a hlásat Pravdu. Požádám tě, abys zvěstovala křesťanství této nekřesťanské generaci a zbořila Babylonskou věž a přivedla k pokání všechny odpadlíky, kteří oslavovali Baala. Toto všechno vykonáš s Mým Křížem v jedné ruce a s růžencem v ruce druhé …

Ty, dcero, která neseš Mé sémě, rozsévej ho silně a mocně. Neznám snad všechno, co říkáš? Chci ti svěřit toto: jako proudy vody se hromadí Mé Slzy v Mých Očích, když tě vidím, jak zápasíš mezi vyschlými a rozházenými kostmi. Tak, jako by se každý otec díval na tento obraz svého potomka ponořeného v temnotě a trpěl by. Také Já, jako tvůj Otec, trpím a tento pohled Mne rmoutí, když sleduji, jak dítě, které jsem vychoval ve Svých Královských Palácích, je trýzněno mrtvými v údolí smrti.8 Tvé dědictví je v zemi živých, ale Já jsem tě stvořil a vyzbrojil svatou Moudrostí, abys znovu hlásala lidskému pokolení Mé mocné skutky a vznešenou nádheru Mé Svrchovanosti! Připomeň jim, že jednám puzen pouze láskou a soucitem. A tak každá pohroma, která doléhá na tuto generaci, není víc než napomenutí Milosrdenství.

Pane, je psáno, že stačí Tvá Vůle a hned je zde Tvá moc ...

Je také psáno, že po hříchu poskytnu příležitost k pokání. Má nezměrná shovívavost vloží do obnoveného srdce spásné prostředky pokání, a tak Mi bude prokazovat velkou vroucnost a upřímnost lítosti. Jistě každý, kdo se pokoří pokáním, nalezne poklad blízké důvěrnosti se Mnou. Tento poklad důvěrnosti představuje Mé přátelství. Čím je kajícník upřímnější, tím větší bude Mé přátelství. Každé slovo vyřčené upřímně činí Mé přátelství a blízkost těsnější, protože Mé přátelství vyplývá z míry lítosti kajícníka.

Je psáno: "Svěřil jsem Mu svůj nářek a svým jazykem jsem Ho velebil. Kdybych poskvrnil své srdce vinou, Pán by mne neslyšel. Bůh však nejen že uslyšel můj nářek, ale popřál mi sluchu ..."9

Každý, kdo zatouží po spáse, ucítí potřebu pokání a Já vyslechnu jeho lítost. Odplata za hřích je smrt. Hřích se podobá jedu uvnitř vašeho těla a čím déle v těle zůstává, tím je vaše nemoc těžší a tím více se blížíte smrti. Čím méně jste ochotni zbavit své tělo tohoto jedu, tím více riskujete smrt. Můžete být osvobozeni a uzdraveni z jedu hříchu, jestliže se pokoříte a pochopíte, že jediný prostředek očištění od hříchu je lítost a pokání.

Řekni Mi: Kdo z vás by riskoval svůj život, kdyby zjistil, že spolkl jed a neučinil by vůbec nic, aby se jedu zbavil? Abyste se vyléčili z této smrtelné dávky, budete muset sklonit hlavu a přiznat, že jste hříšníci, nabízet Mi svou lítost a pak budete zbaveni vší hořkosti jedu, včetně samotného hada, kterého jste živili ve svých útrobách po celý váš život.10 Když budete osvobozeni, nahradím tyto špatnosti Svou sladkostí … ano, jestliže se provždy zbavíte špatnosti, zotavíte se a uzdraveni nebudete cizinci v Mém Zákoně. Ochotně se otočíte zády ke světu, protože před sebou spatříte Mou Slávu a Nádheru. Pohled na Mou oslňující Přítomnost bude zářit ve vás a skrze vás.

Je psáno: "Byli jste mrtví pro zločiny a hříchy, ve kterých jste žili, když jste následovali cesty tohoto světa. Poslouchali jste panovníka, který vládne ve vzduchu,11 ducha, působícího v těch, kteří vzdorují …"12 Ale nyní po vašem pokání a skrze milost, která vám byla dána, jsem vás přivedl k životu ve Mně ...

Ve Svých úsměvech vám ukážu cestu života. Už nebudete chodit po žhavém uhlí, ale budete kráčet po safírech. Nepopsatelný a nedosažitelný Bůh ti do srdce vloží nespoutanou radost a bude se z tebe radovat: "Dříve jsi byla jako neobydlené a prokleté pole, kde neroste nic než bodláčí a trní. Ale nyní se Mnou budeš jako pole, které jsem si vyvolil. Budou tě zavlažovat prameny Svatého Ducha a plodit úrodu, která je Mi příjemná."13

Jak jsem dříve řekl, poznání Mne je dokonalá ctnost. Dnes pro Mě svět nemá místo. Mé místo zaujímá škvár. Buřiči a hříšníci křičí odevšad a jejich skutky a slova veřejně urážejí Mou Trojjedinou Svatost. Ve své drzosti se domnívají, že Mé místo může být nahrazeno zčásti jistým druhem seberealizace a zčásti chtivostí sloužit jedině ďáblu. Nestydatě Mi odpírají poslušnost a odmítají poznat Mou skvělou Přítomnost a místo toho se ubírají po svých vlastních cestách a oslavují jen sebe. Vynášejí a chválí své vlastní úspěchy a dorážejí na Boha … domnívají se, že všechno vědí, ale ve skutečnosti nevědí nic. Pokud Mě nepoznají z dobrých věcí, které jsou kolem nich, a dokud Mě nenaleznou, zůstanou lhostejní jako mrtvoly ...

Lidé vaší doby vyhledávají falešné bohy,14 následují všechny druhy pohanských nauk15 a domnívají se, že tak získají vědění a moc. A tak je svět více než kdy jindy okouzlen krásou kamenů, listů a přírodních sil, které staví nad Mou Všemohoucnost. Hledají pomoc v těchto léčivých silách namísto vlídné a uzdravující síly Mého Svatého Ducha. Když na ně dělá dojem tvar kamenů, ať si odvodí, oč mocnější jsem Já, který jsem vytvořil kameny, listy a vše ostatní. Jsem Autor všech věcí!

Dokonce, i když lidé skutečně hledají Moji Přítomnost a ve své snaze se stali kořistí Lháře, který je zmátl, aby zbloudili, ani tak nejsou bez hříchu. Provinili se svou zabedněností. Když jsou schopni pátrat po energiích, jejich obsahu, prozkoumávat svět a vesmír, jak to, že jsou tak těžkopádní a neschopní objevit Autora a Tvůrce toho všeho?

Ale Satan znovu obelhává svět se stejnou lží, kterou podvedl Evu … že i oni mohou být jako Bůh,16 že jsou soběstační a že Mě nepotřebují ...

(Pak se ke mně Otec otočil a řekl:)

Obnovím tvá ústa, Vassulo, abys mohla dobře zaznamenat, co říkám a vylíčit všechny Mé divy. Uvědom si, jak Já, Jahve, jsem se musel sklonit, abych tebe a každého, kdo Mi popřál sluchu, oděl důstojností a slávou. Přeji si oživit víru této generace, přeji si uzdravit váš tak politováníhodný stav s něžností a soucitem.

Ať jsou tvoje ruce obnoveny, abys také žehnala v Mém Jménu. Ať je tvá pravá ruka, kterou jsem požehnal, jako varhany Mého Domu. Ať je hudebním nástrojem, skrze který mnozí uslyší zvuk Mých Slov. Hraj a zpívej Mému Jménu s radostí ve stínu Mých křídel.

Ó Vassulo, obnov svůj sluch, abys naslouchala Moudrosti, která vyslovuje svá přísloví. Posvěcuje tě, když nasloucháš. Sděluje soudy a vědění Trojjediného Boha. Má citadelo, nejdražší Mému Srdci, zůstaň Mi věrná a Má milost bude bez přestání s tebou. Nezapomeň na svůj původ …

Záře Mého Majestátu je nad tebou. Odvahu! Neboj se.

(Celé toto poselství skončilo 7. srpna 2002.)


4 nyní mluví Kristus
5 Tento návrat nebude pravá Parusie, ale Dnu Páně je třeba rozumět jako menšímu soudu, který předchází Soudný Den. Jde o druh Očisty pro Obnovu. Tato Očista již započala, ale jen v malých úsecích.
6 přebývám
8 trýzněno zde znamená: stále trápené
10 tato představa jedu a hada uvnitř nás a očista skrze pokání mi připomíná posedlého, který při osvobození vyzvrací hřebíky, někdy kusy skla, ocelové dráty a další věci
11 Satan
14 náboženství
15 např. bioenergetické cvičení


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message