DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Očista

15. září 1991

Opři se o Mne, požehnaná Mé Duše. Dávám ti Svůj Pokoj. Piš:

Ó Jeruzaléme!1 Obrať své oči k východu a k západu. Obrať své oči k severu a k jihu, Já Jsem zde! Vpravdě vám říkám, že ještě jednou na vás bude vylit Můj Duch a Můj Obraz se rozestře po tváři světa. Co jsem plánoval, to se stane, a co jsem vám řekl, to se splní. Pojďte až ke Mně a pozorně naslouchejte: dnes k vám přicházím, až k vašim dveřím, a držím v Rukou korouhev Pokoje. Přicházím tě zachránit, Jeruzaléme. Na korouhvi je psáno: Věrný a Pravý,2 Král králů a Pán pánů.3 Uslyším od tebe, Jeruzaléme: "můj Králi, Tobě náleží úcta", nebo ještě budete v nevědomosti, kdo vám nabízí Svůj Pokoj ... nyní? Poznáte v těchto posledních dnech přede Dnem Odplaty, Mého Svatého Ducha, který sestoupil shůry ve vší Slávě, aby s vámi přebýval? Po celý svůj život, pokolení, jste se posmívali Mému Zákonu a odvraceli se ode Mne se vzpourou. Budete připraveni setkat se se Mnou, svým Bohem? Už brzy projdu vaším Městem!4 A bude to dřív, než si myslíte! To bude Mé poslední varování. Amen, amen pravím vám:

Probuďte se z hlubokého spánku!
Spějete ke zkáze.
Setřeste prach, který vás pokrývá
a vstaňte z mrtvých.
Konec Časů5
je blíž, než si myslíte.

- Brzy, velmi brzy náhle otevřu Svou Svatyni v Nebi a tam, nezahalenýma očima, uvidíte jako tajemné odhalení: myriády Andělů, Trůnů, Panstev, Svrchovaností, Mocností, všichni v pokoře kolem

Archy Úmluvy.

Pak Závan pohladí vaši tvář a Mocnosti Nebeské se zachvějí. Záblesky světla budou doprovázeny rachotem hromu. "Náhle na vás přijde doba velikého soužení, jakého nebylo od vzniku národa."6 Protože dovolím vaší duši vnímat všechny události vašeho života, rozvinu je jednu za druhou. K velkému zděšení své duše si uvědomíte, kolik nevinné krve obětavých duší prolily vaše hříchy. Pak dám vaší duši poznat a vidět, jak jste nikdy nebyli poslušni Mého Zákona. Jako svitek otevřu Archu Úmluvy a uvědomíte si svou bezuzdnost.

- Pokud budete ještě živí a budete stát na nohou, oči vaší duše spatří oslnivé Světlo, jako třpyt mnoha drahokamů, jako jiskry křišťálově čistých diamantů. Světlo tak čisté a tak jasné, že i když budou všude kolem stát, v Tichu, myriády andělů, vůbec je nebudete vidět, protože Světlo je zakryje jako stříbřitě zlatý prach. Vaše duše bude vnímat jen jejich postavu, ne jejich tvář. Pak, uprostřed tohoto zářivého Světla, vaše duše uvidí to, co oni kdysi ve zlomku vteřiny viděli, okamžik vašeho stvoření ...

Uvidí:
Toho, kdo vás nejdříve držel v Rukou,
Oči, které vás první viděly.

Budou vidět:
Ruce Toho, který vás utvářel
a který vám žehnal ....

Uvidí:
Nejněžnějšího Otce, vašeho Stvořitele,
oděného majestátní nádherou.
Prvního a Posledního.
Toho, který je, který byl a který přijde,
Všemohoucího, Alfu a Omegu:
Vládce.

Vaše oči, mžourající po probuzení, budou ochromeny Mýma Očima, které budou jako dva Ohnivé Plameny.7 Vaše srdce se pak bude dívat zpět na své hříchy a zmocní se ho lítost. S velkým zármutkem a bolestí budete trpět svou bezuzdností, když si uvědomíte, jak jste stále znesvěcovali Mé Svaté Jméno a jak jste odmítali Mne, svého Otce ... v panické hrůze se budete třást, když uvidíte sami sebe jako mrtvolu v rozkladu, kterou rozežírají červi a supi.

- A pokud ještě budete stát na nohou, ukážu vám, čím se živila vaše duše, Můj Chrám a Můj Příbytek, po všechna léta vašeho života. Ke svému zděšení uvidíte, že místo Mé Věčné Oběti jste horovali pro Zmiji a že v nejhlubším nitru své duše jste nastolili Zničující Ohavnost, o které mluvil prorok Daniel:

Rouhání.

Rouhání, které zpřetrhalo všechny vaše nebeské vazby se Mnou a vytvořilo propast mezi vámi a Mnou, vaším Bohem.

- Až přijde ten Den, spadnou vám šupiny z očí, abyste viděli, jak jste nazí a jaká poušť je ve vašem nitru. Ubohý tvore, tvá vzpoura a tvé popírání Nejsvětější Trojice z tebe udělalo odpadlíka a pronásledovatele Mého Slova.

- Tvé nářky a bědování budeš pak slyšet jen ty sám. Říkám ti: budeš naříkat a budeš plakat, ale budou ti naslouchat jen tvé vlastní uši.

Mohu soudit jen tak, jak Mi bylo uloženo, a Můj soud bude spravedlivý. Jako to bylo v době Noemově, tak tomu bude, až otevřu Nebesa a ukážu vám Archu Úmluvy: "Jako tehdy před Potopou jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do dne, kdy Noe vešel do archy, a nic netušili, až přišla Potopa a všechno smetla."8 Tak tomu bude i v onen den. A říkám vám, kdyby tato doba nebyla ukrácena zásluhou vaší Svaté Matky, svatých mučedníků a množstvím krve prolité na zemi, od Svatého Ábela až po krev všech Mých proroků, ani jeden z vás by nepřežil.

Já, váš Bůh, posílám jednoho anděla za druhým, aby vám oznámili, že Čas Milosrdenství už skoro končí a doba Mé Vlády na zemi je velice blízko. Posílám Své anděly, aby svědčili o Mé Lásce "všem obyvatelům země, každému národu, rase, jazyku a kmeni".9 Posílám je jako apoštoly posledních dnů, aby oznamovali, že "Království světa bude jako Mé Království nahoře a Můj Duch bude vládnout na věky věků"10 uprostřed vás. Posílám Své služebníky proroky, aby volali do této pustiny:

Bojte se Mě a velebte Mě, 
protože pro Mne nastala Hodina,
abych zasedl a soudil!11

Mé Království k vám přijde znenadání, proto musíte mít stálost a víru až do konce. 

Mé dítě, modli se za hříšníka, který si není vědom svého úpadku. Modli se a pros Otce za odpuštění zločinů, které svět nepřestává páchat. Modli se za obrácení duší, modli se o Pokoj.


1 to znamená: Ó pokolení!
4 to znamená námi, my jsme města
5 Konec Časů NENÍ Konec světa, je to konec jedné epochy


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message