DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Očista

15. září 1991

opři se o Mě; požehnaná Mé Duše, dávám ti Svůj Pokoj; piš:

Ó, Jeruzaléme!1 obrať své oči k východu a k západu; obrať své oči k severu a k jihu a Já Jsem tam! skutečně vám říkám, že ještě jednou na vás bude vylit Můj Duch a Můj Obraz se rozprostře po tváři světa; co jsem plánoval, to se stane, a co jsem vám řekl, to se splní; pojďte až ke Mně a pozorně naslouchejte: dnes přicházím až k vašim dveřím a držím v rukou korouhev Míru; přicházím tě zachránit, Jeruzaléme, s korouhví, na níž je napsáno: Věrný a Pravý,2 Král králů a Pán pánů;3 „Můj Králi, Tobě náleží úcta,“ nebo si i nadále nebudete vědomi Toho, kdo vám nabízí Svůj Pokoj… nyní? rozpoznáte v těchto posledních dnech, které předchází Dnu Odplaty, Mého Svatého Ducha sestupujícího v plné Slávě z nebe, aby s vámi přebýval? po celý svůj život, pokolení, jste se posmívali Mému Zákonu, odvraceli jste se ode Mě a rebelovali jste; máte vůbec v úmyslu se připravit na setkání se Mnou, svým Bohem? už brzy projdu vaším Městem4 a bude to dřív, než si myslíte! to bude Mé poslední varování; naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vám říkám:

probuďte se z hlubokého spánku!
řítíte se do zkázy,
setřeste prach, který vás pokrývá
a vstaňte z mrtvých;
Konec Časů5 
je blíž, než si myslíte.

- brzy, velmi brzy náhle otevřu Svou Svatyni v Nebi a tam bude sňat závoj z vašich očí a vy spatříte, jako když odhalíte to, co bylo tajemstvím a zahaleno: myriády Andělů, Trůnů, Panstev, Mocností, Sil, kteří se v nejhlubší pokoře klaní kolem

Archy Úmluvy;

pak pocítíte lehký vánek na tváři a Mocnosti Nebeské se zachvějí, záblesky světla budou doprovázeny rachotem hromu; „náhle na vás přijde doba velikého soužení, jakého nebylo od vzniku národů“,6 protože poskytnu vaší duši pronikavý vhled do všech událostí vašeho života, které před vámi jednu po druhé rozvinu; k velkému zděšení své duše si uvědomíte, kolik nevinné krve obětavých duší prolily vaše hříchy; pak dám vaší duši poznat, jak jste nikdy nebyli poslušni Mého Zákona; jako svitek otevřu Archu Úmluvy a učiním, že si uvědomíte svou nezákonnost;

- pokud budete ještě živí a budete stát na nohou, oči vaší duše spatří oslnivé Světlo, jako třpyt mnoha drahokamů, jako lesk křišťálově průzračných diamantů; Světlo tak jasné a tak zářivé, že i když budou všude kolem stát v Tichosti myriády andělů, tak je neuvidíte úplně zřetelně, protože ponořeni do tohoto Světla budou jakoby pokryti stříbřitě zlatým prachem; vaše duše bude rozlišovat jen jejich siluety, ne jejich tváře; pak, uprostřed tohoto zářivého Světla, vaše duše uvidí to, co kdysi ve zlomku vteřiny viděly, okamžik vašeho stvoření…

uvidí:
Toho, kdo vás nejdříve držel v Rukou,
Oči, které vás první spatřily;

uvidí:
Ruce Toho, který vás utvářel
a který vám požehnal…

uvidí:
Nejněžnějšího Otce, vašeho Stvořitele,
oděného majestátní nádherou,
Prvního a Posledního;
Toho, který je, který byl a který přijde,
Všemohoucího, Alfu a Omegu:
Panovníka;

umenšeni svým probuzením nebudou schopni odtrhnout své oči od Mých, které budou jako dva Ohnivé Plameny;7 vaše srdce se pak bude dívat zpět na své hříchy a zmocní se vás lítost; s velkým zármutkem a bolestí budete trpět svou bezuzdností, když si uvědomíte, jak jste stále znesvěcovali Mé Svaté Jméno a jak jste odmítali Mě, svého Otce… v panické hrůze se budete třást a chvět, když uvidíte sami sebe jako mrtvolu v rozkladu, kterou požírají červi a supi;

- a pokud ještě budete stát na nohou, ukážu vám, čím se živila vaše duše, Můj Chrám a Můj Příbytek, po všechna léta vašeho života; ke svému zděšení uvidíte, že místo Mé Věčné Oběti jste chovali Zmiji a že v nejhlubším nitru své duše jste nastolili Pustošící Ohavnost, o které mluvil prorok Daniel:

Rouhání;

Rouhání, které zpřetrhalo všechny vaše nebeské vazby se Mnou a vytvořilo propast mezi vámi a Mnou, vaším Bohem; - až přijde ten Den, spadnou vám šupiny z očí, abyste viděli, jak jste nazí a jaká poušť je ve vašem nitru… ubohý tvore, tvá vzpoura a tvé popírání Nejsvětější Trojice z tebe udělalo odpadlíka a pronásledovatele Mého Slova; - své nářky a bědování budeš pak slyšet jen ty sám; říkám ti: budeš naříkat a budeš plakat, ale budou ti naslouchat jen tvé vlastní uši;

- mohu soudit jen tak, jak Mi bylo uloženo, a Můj soud bude spravedlivý; jako to bylo v době Noemově, tak tomu bude, až otevřu Nebesa a ukážu vám Archu Úmluvy; „v oněch dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, a lidé nic netušili, dokud nepřišla potopa, která je všechny zachvátila;“8 tak tomu bude i v onen Den; a říkám vám, kdyby tato doba nebyla ukrácena zásluhou vaší Svaté Matky, svatých mučedníků a množstvím krve prolité na zemi, od Svatého Ábela až po krev všech Mých proroků, ani jeden z vás by nepřežil!

Já, váš Bůh, posílám jednoho anděla za druhým, aby vám oznámili, že Můj Čas Milosrdenství už skoro končí a doba Mé Vlády na zemi je velice blízko; posílám Své anděly, aby svědčili o Mé Lásce „každému národu, rodu, jazyku i lidu“;9 posílám je jako apoštoly posledních dnů, aby oznamovali, že: „Království světa bude jako Mé Království v nebi, a že Můj Duch bude vládnout na věky věků“10  uprostřed vás; posílám Své služebníky proroky, aby volali do této pustiny:

„Mějte bázeň přede Mnou a vzdejte Mi čest,
neboť nadešla Hodina Mého soudu!“11

Mé Království k vám přijde znenadání, proto musíte mít stálost a víru až do konce; -

- Mé dítě, modli se za hříšníka, který si není vědom svého úpadku; modli se a pros Otce za odpuštění zločinů, které svět nepřestává páchat; modli se za obrácení duší, modli se za Pokoj;


1  Tzn.: Ó pokolení!
4 Tzn. námi. My jsme města.
5 Konec časů NENÍ konec světa, je to konec jedné epochy.
6 Srov. Dan 12,1.
10 Srov. Zj 11,15.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message