DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » Meteora - setkání v roce 2004 » Různé stupně: oddělenost (detachment), odpoutanost (dispassion), nedotknutelnost (impassibility) »

Různé stupně: oddělenost, odpoutanost, nedotknutelnost 

Vassulina promluva v Meteorách (Řecko) v r. 2004

Bůh se vždy zjevoval člověku, a ne proto, aby mu předával něco nového, ale aby zopakoval vše, co nám dal a připomněl nám Své Slovo, a tím naše základy. Bůh se stal poznatelný bez toho, že by ztratil Svoji transcendci. Vidění Boha v úplnosti bude v nebi, ale Stvořitel učinil možným, pro Své stvoření, vidění a sjednocení s Ním, dokud jsme ještě zde, na zemi. Poselství Opravdový život v Bohu je především právě o tom, že Bůh Stvořitel se dává poznat naprosto otevřeným způsobem, rozmlouvá s námi a naslouchá nám jako přítel příteli, aby zasel sám Sebe do naší duše.

Poselství Opravdového života v Bohu nás volají k zásadní proměně osobnosti, mysli a duše. Tato proměna se uskutečňuje skrze očistu a odumření sobě samému. Jedná se mystické vzkříšení, které je učiněno silou a milostí Ducha Svatého. Můžeme to nazvat: křest Duchem Svatým nebo křest Ohněm nebo Navštívení Páně nebo Den Páně nebo Nové Letnice. Odtud nás Pán vede, abychom vystoupali nahoru, na cestu zbožštění člověka. Můžeme dosáhnout úrovně čistého Světla, úrovně zbožštění, kdy se stáváme bohy participací (účastí) skrze působení Ducha Svatého. Jestliže následujeme a žijeme vše, co nám Opravdový život v Bohu dává, který je, znovu opakuji, pouze připomínkou Božího Slova, a plníme Boží Zákon, tak v životě dosáhneme svobody Ducha a evangelijních ctností, neboť Duch Svatý nám dá světlo rozumu, hlubší a božské chápání Božích Tajemství a Jeho Slova. Vstoupí do našeho intelektu jako záblesk oslnivého světla, a tak nás vezme na vyšší úroveň a hlouběji do Světla Samého. Každý může obdržet tento vzestup, každý je volán k zbožštění, nikdo není vyloučen, takže nemáme výmluvu. Naneštěstí není u mnoha lidí zbožštění středem zájmu, protože je velmi málo těch, kteří dosáhli zmíněné úrovně a přitom jsou všichni pokřtění povoláni, aby jí dosáhli.

Jsi povolána mít účast v tomto Božském Spásném Plánu, ale stejně tak vstoupit do Trojičného života. Pojď a dýchej ve Mně a plň svou duši Naší Božskou Láskou, tou Božskou Láskou, která tě vtahuje do dokonalé jednoty s Námi. (3.3.99) (Duch Svatý)

Jedině Já Tě mohu obléci Svou nádherou a dát ti nepostradatelné Světlo. Jedině Já ve Svém Božství mohu do tvé duše vtisknout Svůj Obraz Svatosti. Jsem to Já, tvůj Bůh, kdo tě může zdokonalit a pozvednout, abys cestovala se Mnou v Mé společnosti. Pojď ke Mně, vytrvej v patření na Mou Svatou Tvář, abys plně pochopila, že jsi Mou spoludědičkou, spojenou se Mnou a ve Mně ... přijmi více ze Mne a dovol Mi přijmout víc z tebe. Mým přáním je dát ti víc ze Mne, abys ty mohla dát víc ze sebe Mně, a tak získám všechno to, co Mi už patří. Mou Božskou Láskou, která do tebe bude vlitá, budeš zbožštěna, tvá duše se promění, takže Můj Otec tě v Den Soudu ztotožní se Mnou. (25.4.99) (Ježíš)

Jak už jsem říkala, jsme všichni voláni k tomu, abychom byli Jedno s Bohem, a nikdo z toho není vyloučen. Ale jestliže máme upřímnou ochotu odložit naši vůli a zemřít sami sobě a našemu egu, potom uvidíme! Nastane proměna. Aby začala, je potřeba litovat, pak vyznat svoje hříchy, vyprázdnit se od všeho, co nepatří Bohu a dovolit Jeho Svatému Duchu, aby do vás pronikl Svým Božským Světlem a zmocnil se vás, takže budete moci žít v Jeho Milosti. Dovolme Bohu, aby zkoumal každý náš skutek, jako když někdo s pochodní vstupuje do tmavé jeskyně i Bůh vstoupil do našeho srdce a zapálil a spálil až ke kořenům všechno to, co není božské, svaté, co není Jeho. Dovolte Bohu, aby vás srazil k zemi a zatáhl vás na poušť, kam vleče Své pomazané, aby vám vybavil ve vaši paměti, v tichu pouště, všechny vaše obavy, zlé jednání, a vy k nim získali odpor. Dovolte Bohu, aby vás sevřel hořkými výčitkami pro váš nezájem o Něj a Jeho Zákon Lásky. Dovolte Mu, aby učinil všechny tyto věci, aby ve vás nastala proměna. Tak se stane vašim Pánem, Vychovatelem, ale též vaším nejlepším Přítelem a Bratrem.

Pán s velkou něhou obváže vaše rány a pozvedne vás do Svého Srdce, když vám bude šeptat do ucha tato slova:

Nyní musíte bezpečně zachovávat všechna Má naučení, pamatujte vždy na začátek, abyste rozšiřovali své Poznání o Mně, svém Bohu. (31.5.03)

Opravdový život v Bohu je volání ke zdokonalování naši duše, aby byla pozvednuta nad nebesa. Víme, že na samém počátku těchto poselství mě Ježíš požádal, abych odumřela sama sobě, a že ve mně nechtěl vidět žádné rivaly. Chtěl, abych nechala prostor pro Ducha Svatého. Zemřít sám sobě neznamená pouze zemřít své vůli, ale též všem materiálním věcem, které též mohou připoutat duši. Toto náš Pán nazval oddělením. Ale Pán nechce, abychom zůstali pouze u tohoto. Chce nás přitáhnout na vyšší úroveň dokonalosti, což znamená z oddělení k osvobození od vášní a z osvobození od vášní k ctnosti vnitřní svobody

Toto mi chtěl sdělit Svými Slovy, když říkal na začátku:

Jestli dovolíš Mému Svatému Duchu, aby pronikl tvou duši, tak On může proměnit tvoji duši z pouště v zahradu, kde mohu spočinout. Jestli dovolíš Mému Svatému Duchu, tak On může proměnit tvoji duši v palác, kde mohu být Králem a kralovat v tobě. Jestli dovolíš Mému Svatému Duchu, aby proměnil tvoji duši, tak On může proměnit tvoji duši v nebe, v němž Mne budeš schopna oslavit ...

Dovolte mi objasnit. Když Pán na začátku užívá vyjádření: "Jestliže mi dovolíš", tak tím míní jestli jsi ochoten odložit svoji vůli kvůli Jeho Vůli, tak bude mít v tobě Duch Svatý svobodu jednat. A On tě může pozvednout ke třem úrovním, z pouště v zahradu, poté v palác a nakonec v nebe. Toto jsou tři úrovně. Tedy od vyučování k oddělení sebe, vás Duch Svatý bude učit skrze Svoji Milost přejít na vyšší stupeň dokonalosti a to znamená: být osvobozen od pozemských vášní k tomu, co On nazývá odpoutanost (dispassion). Nezaujatost vás přivede též na vyšší úroveň kontemplace.

Když Pán řekl, že zatáhne duši na poušť, kde jí ukáže její hříchy a naplní ji výčitkami až k nenávisti sebe sama. Sama tato zkušenost ji přivede k tomu, aby si uvědomila, že Bůh je nade všemi věcmi, a že bez Boha je váš stůl prázdný. Od této chvíle pro vás nebude mít nic takovou cenu jako dříve. Věci, o kterých jste si mysleli a považovali je za důležité, se najednou pro vás stanou naprosto bezcennými. Už po nich nikdy nebudete toužit tak jako před tím. Fakticky se vám stanou nesnesitelnými, neboť tak mocný je tento druh oddělení, nazývaný nezaujatost. Takto popsal tento stav jednou Pán, když řekl:

A přestože ještě budeš mezi lidmi, tvá mysl bude v nebi. A i když se tvé tělo bude pohybovat mezi lidmi, tvá duše a mysl budou jako andělské. Budu tě učit žít v Nás, pohybovat se v Nás a dýchat v Nás.

Skrze tato Ježíšova Slova můžeme porozumět, že nezaujatostí je míněn velmi vysoký stupeň kontemplace a zároveň odpor ke všem věcem světa, odpor ke všem zlým myšlenkám a zlému jednání. Je to absolutní odmítnutí zla. Je to zbavení se vlastních náklonností. Poté, co jste se vzdali hříchu, právě tak jako života bez Boha a poté, co jste se vzdali vlastní vůle, nastane božské sjednocení mezi Stvořitelem a stvořením, kterému můžeme říkat: "Nyní kráčíme s Bohem."

Potom Pán mluvil o proměně naší duše v nebe a přidává, že v tomto nebi Ho budeme oslavovat. Toto je nejvyšší dokonalost duše, která vstupuje do andělské ctnosti nedotknutelnosti (impassibility), což je mnohem širší stav nezaujatosti. Je to oddělení se od smyslné vášně a žádosti, rozkoší a tužeb těla. V poselství Pán řekl, že po božském sjednocení mezi Stvořitelem a stvořením a po udělení pomazání Duchem Svatým se staneme tímto:

Nyní se staneš součástí Mne, budeš se Mnou jedno a já okrášlím každý tvůj úd Božstvím a Světlem, ryzostí a blažeností tak, aby ses hodila ke Mně, svému Bohu a Králi. Náhle minulý svět se vším, co obsahuje, před tebou jakoby navždy vybledne. V jediném okamžiku ve tvém srdci vykvete andělská ctnost nedotknutelnosti. Navíc k tomu se ihned přidá duchovní okoušení blízkosti Božské Vize.

Od této chvíle budou nejrůznější andělské ctnosti tvou korunou. Proto ti je nabízím jako dar k dosažení dokonalosti. Pak Absolutní Bůh Sám tebou prolne ve vzácných vůních Svatební Komnaty a bude s tebou jedno, zcela tě zastíní Svým Světlem, až se sama staneš světlem. Zahalená Mým Duchem Svatým, tvá ústa budou Má Ústa, tvé údy budou Mé Údy, tvé oči Mé Oči, tvé výroky budou Mými Výroky, tvé skutky a myšlenky budou boží. Od té chvíle celé tvé zářivé bytí a duše bude oživována Mnou. To bude začátek tvého nového života ve Mně.

Jinými slovy, svobodu všech vášní můžeme získat skrze svobodu Ducha, skrze odumření sobě, skrze odumření své vlastní vůli.

 

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
    11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017
    10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
    Rhodos, Řecko 2012
    Libanon, Sýrie a Jordánsko - pouť v roce 2005
    Meteora - setkání v roce 2004
        Různé stupně: oddělenost (detachment), odpoutanost (dispassion), nedotknutelnost (impassibility)
    Egypt - pouť 2002
    Svatá Země - pouť v roce 2000
    Svatá Země - pouť v roce 1998
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Má Spravedlnost je provokována a vyzývána
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já jsem tvůj laskavý Ochránce, který ti pomáhá
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message