DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Naučíte se žít Opravdový Život v Bohu
Den Páně je přede dveřmi

19. září 1991

Můj Pane, jsi můj Kalich
a celá má duše se v Tobě raduje.
Tvá velká Něha mě podpírá,
abych přešla tuto poušť po Tvém Boku,
ruku ve Tvé Ruce.

"Snáším potupu kvůli Tobě,
stud pokryl mé tváře,
stal jsem se cizincem svým vlastním bratrům,
cizincem jiným synům své země,
ale horlivost pro Tvůj Dům mě stravuje!"1

Vassulo, dovol Mi pošeptat ti do ucha Svá Slova, abys Mě mohla oslavovat.

- Neposlouchej, Má dcero, co říká svět, protože z toho nevzejde nic dobrého. Naslouchej Mně, který jsem tvůj Otec, a pozorným nasloucháním vykonáš dílo, kterým jsem tě pověřil. Důvěřuj Mi, Mé dítě, a přicházej ke Mně na radu. Přicházej ke Mně pro útěchu. Přicházej ke Mně, když se proti tobě zvedne horečka tohoto světa a popálí tě. Pojď rychle ke Mně, svému Abba, a Já zhojím tvé puchýře. Jsem Ten, kdo tě miluje nejněžněji a vždycky tě uzdravím. Vždycky zhojím rány, které ti svět zasazuje pro Mé Svaté Jméno, protože svědčíš o Mé Lásce.

Pamatuj si: nahoře v Nebi Já Jsem nad tebou bdí. Pamatuj také, že všechno, co děláš, není ve tvém zájmu ani pro tvou slávu, ale pro Zájmy a Slávu Toho, který tě poslal.

Dej Mému Duchu Pravdy svítit na tebe, abys na oplátku zrcadlila Můj Obraz a připomínala světu Mou Pravou Tvář, protože, jak se zdá, svět zapomněl na Můj Skutečný Obraz. Zakrátko se všichni dozvíte jak žít

Opravdový Život v Bohu

a být jedno se Mnou, jako Svatá Trojice je Jeden a Týž, protože My všichni Tři jsme Jedno.

- Mé malé děti, přijdu brzy, už jsem na cestě k vám. Říkám vám to, než se to stane, abyste věřili, až se to stane, že Hlas, který slyšíte po všechny tyto roky, přichází ode Mne. Říkám vám to, abyste se mohli těšit, protože i Já se těším na Den, kdy Satanova hlava bude rozdrcena patou Mé Matky.

- Slyšte Mne: vyleji Svého Ducha na toto zlé pokolení, abych zažehl jejich srdce a přivedl každého k celé Pravdě, aby žil

Dokonalý Život ve Mně, svém Bohu.

Ale buďte stateční, protože ještě přijde Oheň před Mým Dnem, proto se nebojte ani nebuďte smutní, protože bez Ohně se tvář světa nemůže změnit ... a až přijde, ukáže světu jeho nepravosti. Ukáže jeho bezbožnost, jeho racionalismus, materialismus, sobectví, pýchu, hamižnost a zkaženost, zkrátka všechna ta zla, která svět uctívá.

Nikdo nemůže říci, že jsem vás neseznámil se Svým Plánem. Nikdo nemůže říci, že před vámi Své Plány skrývám.

Jsem Pravda

a Pravda vždycky otevře Své Srdce a ukáže vám Své horoucí Plány, tak, jak jsou .... Pravda vám vždycky dá možnost osvědčit se. Kdybych k vám nebyl mluvil, kdybych vám teď neotvíral Nebesa, byli byste omluveni, ale Já vás volám dnem i nocí bez přestání. Stále k vám posílám Své anděly, aby k vám mluvili. Vyzvedl jsem z ničeho ubohé duše a udělal jsem z nich horlivé učedníky, aby šli a klepali u vás na dveře a opakovali Slova, která jsem jim dal Já Sám. Ne, nemluvili sami ze sebe, jen opakovali Poznání, kterému jsem je Sám naučil. Šli k vám ve své chudobě a bosí, aby vám řekli o věcech, které přijdou, nepřidávali a neubírali nic z toho, co jsem jim dal. Autorem všeho, co řekli, byla Moudrost Sama.

- Teď vám říkám, že až přijde Den Očisty, mnozí budou smutní až k smrti, že nedovolili Mému Svatému Duchu Pravdy vstoupit do svého domu,2 a místo Něho vítali Zmiji, Ohavnou zpustlost, a zvali si ke stolu Mého nepřítele. Vítali ve svém domě opici Boží, uctívali strůjce Klamu, který je učil špatně chápat Mého Svatého Ducha:

Mého Svatého Ducha, Dárce Života
a Vnitřní Sílu jejich duše.

Toho, který do nich vdechl aktivní duši a vnukl jim živoucího ducha.

- Amen, amen, pravím vám, Můj Oheň sestoupí na tuto zemi rychleji, než očekáváte, aby ti, kdo neznají své hříchy, najednou uviděli svou vinu. Je v Mé Moci přivodit tento Den a je opět v Mé Moci ukrátit tuto hodinu, protože tato hodina přinese tolik soužení, že mnozí budou proklínat den svého zrození. Budou si přát, aby se rozevřela údolí a pohltila je, aby hory na ně padly a přikryly je, aby je supi rychle zničili. Budou se chtít roztříštit na kusy, ale nikdo neunikne této Hodině.

Ti, kdo Mě opravdu milují, budou trpět jen tím, že pro Mne nevykonali víc. I oni budou čištěni. Ale běda těm, kdo Mě zavrhovali a odmítali Mně uznat, ti už mají svůj rozsudek. Pravda, která jim byla dána, bude jejich soudcem v onen Den.

- Slyšeli jste Mne říkat mnohokrát prostřednictvím Mých mluvčích, že

"Den Páně je přede dveřmi"

a že Můj Návrat už nastává. Jestli Mě milujete, rádi uslyšíte, že Můj Svatý Duch na vás sestoupí v celé Své síle a ve vší Své slávě. Jestli Mě milujete, budete se dál modlit za obrácení všech Mých dětí, které jsou v nevědomosti a ještě žijí pod mocí Satana. Miluje-li Mě někdo tak, jako Já miluji vás všechny, bude Mi naslouchat a zůstane věrný až do konce svého kněžského úřadu.

Má děťátka, kdybyste Mě milovali, dokázali byste ještě větší věci, než jsem konal Já, když jsem byl na zemi, ale nikdo nic většího nevykonal, pro malou víru, kterou ve Mě máte, a ještě menší lásku, kterou máte k sobě navzájem. Nikdo Mě ještě tak nemiloval, jako Já miluji vás, ale v Den Pročišťování pochopíte, jak málo jste udělali, protože vám ukážu Svou Svatou Tvář.

- Slyšíte tyto Kroky? Jsou Mé. Už slyšíte zvuk Mého Dechu? Je to sladký zvuk Mého Svatého Ducha, vanoucího vaší pustinou a vyprahlostí. Cítili jste lehký závan na své tváři? Nebojte se, jako holubičím křídlem se vás lehce dotknul Můj Svatý Duch, vznášející se nad vámi.

Ó, pojďte! Pojďte ke Mně, a jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak i Já pozvednu vaši duši k Sobě a oživím vás! Jako jsem, byl vyzvednut do Nebe, i vy budete pozvednuti ke Mně, abyste se živili na Mé Hrudi. Ó pojďte ke Mně! Buďte zase žízniví, žízněte po Mých Věčných Pramenech, dychtěte být se Mnou, svým Bohem. Bez váháni vás vybídnu, abyste pili, a proměním ve vás Svou Vodu v pramen, tryskající do věčného života, protože z Mé Hrudi vytékají prameny živé vody, nevyčerpatelný Zdroj. Ó, pojďte ke Mně! Hladovte opět po Mém Chlebě a nezemřete. Dnes, stejně jako včera, tu Já stojím a provolávám:

"Jestliže kdo žízní, ať přijde ke Mně!
Ať, přijde a pije, kdo ve Mě věří!"3

Má trpělivost je veliká, a i když vím, že jste hříšníci a že jste poskvrnili zemi nevinnou krví,4 když ke Mně přijdete s lítostí, odpustím vaši vinu a váš zločin. Jsem Hlubina Milosrdenství. Nebojte se .... nebojte se Mne. Bojte se raději oné Hodiny, pokud vás překvapí v nevědomosti a ve spánku.

- Toto je Hlas vašeho Otce. Toto je Hlas Nejvznešenějšího Zdroje Lásky. Toto je Hlas toho, který kdysi řekl:

"Budiž světlo!"

A bylo světlo. Pojďte ke Mně a dám vám bez výhrad Svého Ducha. Nebuďte jako vojáci, kteří se dělili o Můj oděv a losovali o něj pod Křížem. Přijďte ke Mně jako Jan, přijďte ke Mně z lásky.  Přijďte Mě potěšit a být se Mnou.

- Přichází Hodina, kdy svět bude ponořený do soužení a temnoty, černé úzkosti, a nebude vidět nic jiného než noc. Zmateně budou volat ke Mně, ale Já neodpovím, nebudu naslouchat jejich křiku. V nepříčetnosti se budou rouhat Mému Zjevení, Moudrosti a Pravdě. Celého světa se zmocní tíseň, až uvidí

Archu Úmluvy, Mého Zákona.

Mnozí padnou a budou zlomení, roztřesení a otřeseni pro svou bezbožnost.

- Když se roztrhnou nebesa, jako opona, která se roztrhla na dvě poloviny, ukážu jim, jak odvrhli Mou Slávu kvůli bezcenné náhražce.5 Jako hvězdy, které padají z nebe, tak i oni padnou, uvědomí si, kam je dovedla pošetilost. Jak snaha vystoupit na vrchol a soupeřit se Mnou bylo pouhé šílenství! Až přijde ten Den, ukážu světu, jak je zkažený, jak se spřátelili s Odpůrcem a hovořili raději s ním, než se Svatým. Nastal čas, kdy je životně důležitá vytrvalost a víra, modlitba a oběť,  je to NEZBYTNÉ!

Mé dítky, vy, kdo jste teď, smutní, se pak budete radovat. Pojď, pomodlíme se:

Otče Nejmilostivější,
zvedni mě na Svou Hruď,
dovol mi pít z Pramenů Věčného Života,
tak budu vědět, že se mohu těšit Tvé přízni.
Ó, přijď a zachraň mě, dřív
než na mne přijde ona Hodina.
Uzdrav mě, protože jsem hřešila proti Tobě.

Otče,
Tvé Rty jsou vlhké Milostí,
Tvé Srdce je planoucí Výhní Lásky.
Tvé Oči jsou Dva Plameny stravujícího Ohně.

Ó Otče,
jsi Krása a Dokonalost Sama,
Tvá Velebnost a Nádhera oslňují
i ty nejzářivější ze Tvých andělů.
Bohatý Ctností a Milostí,
neskrývej Svou Tvář přede mnou,
až přijde ona Hodina.
Přijď a pomaž mě olejem lásky,
Bože, slyš mou modlitbu,
naslouchej mým snažným prosbám!
Musím splnit sliby, které jsem Ti dala,

Věčný Otče,
i když musím jít proti proudu,
důvěřuji,
vím,
věřím,
že to bude Tvá Paže,
aby mě zvedla a vytáhla s tohoto proudu.
Ó jak toužím hledět na Tvou Svatyni
a vidět Tvou Slávu v Arše Úmluvy!
Ó jak má duše dychtí zírat na Nebeského Jezdce,
který se jmenuje: Věrný a Pravý.
Ten, který ze světa vymete všechnu nepravost,
Ten, který je Spravedlivý.
Ó přijď a přikryj mě Svým Pláštěm,
vždyť Tvá Láska je známa svou velkodušností.

Ó Otče!
Neodvrhuj mě, jak si zasloužím pro své hříchy,
ale pomoz mi, dávej mi můj Denní Chléb
a udržuj mě v bezpečí a daleko od Zmijích osidel.
Udělej mě dědičkou Svého Domu,
udělej mě Svým dítětem Světla,
dokonalou kopií Nejvyššího Mučedníka,
abych Tě oslavovala na věky věků.
Amen.

Nebesa patří tobě, Mé dítě.6 Žij pro Mne, dýchej pro Mne, dávej Mě na první místo. Miluj Mě, Mé dítě, a všechno, co mám, je tvé. Tvou láskou a věrností se Můj Dům se stane i tvým domem.

Spolehni se na Mne, svého Abba, pojď až ke Mně a zaujmi své místo v Mém Svatém Srdci.


2 to znamená do své duše
4 to bylo řečeno důrazně, Ježíš mi dal pochopit, že mluví o potratech
5 narážka na Daniela 8,11-12; to znamená Svaté Přijímání
6 když jsem přečetla modlitbu, kterou mi Bůh pro Sebe nadiktoval, byl velmi dojatý a s pohnutím v Hlase mi dále řekl


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message