DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dozvíte se jak žít Opravdový život v Bohu
Den Páně je blízko

19. září 1991

Můj Pane, jsi můj Kalich
a má duše se v Tobě raduje.
Tvá nesmírná Něžnost mě podpírá,
abych přešla tuto poušť bok po boku Tobě,
svou ruku ve Tvé.

„To kvůli Tobě snáším potupu,
tvář mi pokrývá hanba,
pro své bratry jsem cizincem,
neznámým pro syny své matky;
neboť mě stravuje horlivost pro Tvůj Dům,
urážky těch, kdo urážejí tebe,
na mne dopadají!“1 

Vassulo, dovol Mi pošeptat ti do ucha Svá Slova, abys Mě mohla oslavovat;

- neposlouchej, Mé jehňátko, co říká svět, protože z toho nevzejde nic dobrého; naslouchej Mně, Mně, který jsem tvůj Otec, a pozorným nasloucháním vykonáš dílo, kterým jsem tě pověřil; důvěřuj Mi, Mé dítě, a přicházej si ke Mně pro radu; přicházej si ke Mně pro útěchu; přicházej ke Mně, když se proti tobě zvedne horečka tohoto světa a popálí tě; přijď rychle ke Mně, svému Abba, a Já zhojím tvé puchýře; Já jsem Ten, kdo tě nejněžněji miluje a vždy tě uzdravím; vždy zhojím rány, které ti svět zasazuje pro Mé Svaté Jméno, protože svědčíš o Mé Lásce;

pamatuj si: nahoře v Nebi Já Jsem nad tebou bdí a řeší všechny tvé problémy; pamatuj si také, že všechno, co děláš, není ve tvém zájmu ani pro tvou slávu, ale pro Zájmy a Slávu Toho, který tě poslal;

ať na tebe září Můj Duch Pravdy, aby se na tobě zrcadlil Můj Obraz a připomínala světu Mou Pravou Tvář, protože, jak se zdá, svět zapomněl na Moji Pravou Podobu; - zakrátko se všichni dozvíte, jak žít

Opravdový život v Bohu

a být jedno se Mnou, jako Svatá Trojice je Jedno a téže podstaty, protože všichni Tři jsme zajedno;

- Mé malé děti, přijdu brzy, už jsem na Cestě k vám; říkám vám to, než se to stane, abyste věřili, až se to stane, že Hlas, který slyšíte po všechny tyto roky, přichází ode Mě; říkám vám to, abyste se mohli těšit, protože i Já se těším na Den, kdy Satanova hlava bude rozdrcena patou Mé Matky;

- slyšte Mě: vyleji Svého Ducha na toto zlé pokolení, abych zapálil jejich srdce a přivedl každého k plnosti Pravdy, aby žil

Dokonalý Život ve Mně, vašem Bohu;

ale buďte stateční, protože před Mým Dnem musí přijít Oheň, proto se nebojte ani nebuďte smutní, protože bez Ohně se tvář světa nemůže změnit… a až přijde, ukáže světu, jak se mýlil; odhalí jeho bezbožnost, jeho racionalismus, materialismus, sobectví, pýchu, hamižnost a zkaženost, zkrátka všechny ty neřesti, které svět uctívá;

nikdo nemůže říci, že jsem vás neseznámil se Svým Plánem; nikdo nemůže říci, že před vámi Své Plány skrývám;

Já jsem Pravda

a Pravda vždy otevře Své Srdce a ukáže vám Své horlivé Záměry takové, jaké jsou… Pravda vám vždy dá možnost osvědčit se; - omlouvalo by vás, kdybych k vám nebyl mluvil, kdybych vám nyní neotvíral Nebesa, ale Já vás volám dnem i nocí; bez přestání k vám stále posílám Své anděly, aby k vám mluvili; pozvedl jsem z ničeho ubohé duše a udělal jsem z nich horlivé učedníky, aby šli, klepali na vaše dveře a opakovali vám Slova, která jsem jim Já Sám dal; ne, nemluvili sami ze sebe, jen opakovali Poznání, kterému jsem je Sám naučil; přišli k vám ve své chudobě a bosí, aby vám řekli o věcech, které přijdou, nepřidávali a neubírali nic z toho, co jsem jim dal; autorem všeho, co řekli, byla Moudrost Sama;

- nyní vám naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou říkám, že až přijde Den Očisty, mnozí budou utrápení k smrti, že nedovolili Mému Svatému Duchu Pravdy vstoupit do svého domu,2 ale místo Něho vítali Zmiji, Ohavnou zpustlost a bok po boku stolovali s Mým nepřítelem; vítali ve svém domě toho, kdo se opičí po Svatém, uctívali Svůdce, který je učil špatně chápat Mého Svatého Ducha:

Mého Svatého Ducha, Dárce Života
a Vnitřní Sílu jejich duše

Toho, který do nich vdechl činnou duši a vehnal živoucího ducha;

- naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vám říkám, Můj Oheň sestoupí na tuto zemi rychleji, než očekáváte, aby ti, kdo neznají své hříchy, najednou uviděli svou vinu; je v Mé Moci přivodit tento den a je opět v Mé Moci ukrátit tuto Hodinu, protože tato Hodina přinese tolik soužení, že mnozí budou proklínat den svého narození; budou si přát, aby se rozevřela údolí a pohltila je, aby na ně padly hory a přikryly je, aby je supi rychle zničili, budou se chtít roztříštit na kusy, ale nikdo neunikne této Hodině;

ti, kdo Mě opravdu milují, budou trpět jen tím, že pro Mě nevykonali víc; i oni budou čištěni; ale běda těm, kdo Mě zavrhovali a odmítali Mě uznat, ti už mají svého soudce; Pravda, která jim byla dána, bude jejich soudcem v onen Den;

- slyšeli jste Mě mnohokrát říkat prostřednictvím Mých mluvčích, že

Den Páně je blízko 

a že Můj Návrat už je za dveřmi; jestli Mě milujete, rádi uslyšíte, že Můj Svatý Duch na vás sestoupí celou Svou silou a v plnosti Své slávy; jestli Mě milujete, budete se dál modlit za obrácení všech Mých dětí, které zůstávají v nevědomosti a stále žijí pod mocí Satana; miluje-li Mě někdo tak, jako Já miluji vás všechny, bude Mi naslouchat a zůstane až do konce věrný svému kněžskému úřadu;

Má děťátka, kdybyste Mě milovali, dokázali byste ještě větší věci, než jsem konal Já, když jsem byl na zemi, ale nikdo nic většího nevykonal pro malou víru, kterou ve Mě máte, a ještě menší lásku, kterou máte k sobě navzájem; nikdo Mě ještě tak nemiloval, jako Já miluji vás, ale v Den Očišťování pochopíte, jak málo jste udělali, protože vám uvnitř vás ukážu Svou Svatou Tvář;

- slyšíte tyto Kroky? jsou Mé; už slyšíte zvuk Mého Dechu? je to sladký zvuk Mého Svatého Ducha, který vane vaší pustinou a vyprahlostí; cítili jste lehký závan Dechu na své tváři? nebojte se, jako křídly Holubice se vás lehce dotkl Můj Svatý Duch, který se vznáší nad vámi;

Ó, pojďte! pojďte ke Mně, a jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak i Já pozvednu vaši duši k Sobě a oživím vás; jako jsem byl vyzvednut do Nebe, i vy budete pozvednuti ke Mně, abyste se živili na Mé Hrudi; Ó, pojďte ke Mně! buďte opět žízniví, žízněte po Mých Věčných Pramenech, dychtěte být se Mnou, svým Bohem; bez váhání vás vybídnu, abyste pili, a proměním ve vás Svou Vodu v pramen, tryskající do věčného života, protože z Mé Hrudi vytékají prameny živé vody, nevyčerpatelný Zdroj; Ó, pojďte ke Mně! hladovějte opět po Mém Chlebě a nezemřete! dnes, stejně jako včera, povstávám a volám:

„jestliže někdo žízní, ať přijde ke Mně!
ať přijde a pije, kdo věří ve Mne!“3 

Má trpělivost je veliká, a i když vím, že jste hříšníci a že jste poskvrnili zemi nevinnou krví4, pokud ke Mně přijdete s lítostí, odpustím vaši vinu a váš zločin; Já jsem Bezedná Hlubina Odpuštění; nebojte se… nebojte se Mě, bojte se raději oné Hodiny, aby vás nezastihla v otupělosti a spánku;

- toto je Hlas vašeho Otce; toto je Hlas Nejvznešenějšího Zdroje Lásky; toto je Hlas Toho, který kdysi řekl:

„Budiž světlo!“ 

a bylo světlo; pojďte ke Mně a dám vám bez výhrad Svého Ducha; nebuďte jako vojáci, kteří se dělili o Můj oděv a losovali o něj pod Křížem; přijďte ke Mně jako Jan, přijďte ke Mně z lásky; přijďte Mě potěšit a být se Mnou;

- přichází Hodina, kdy svět bude ponořený do soužení a temnoty, bolestné úzkosti, a svět neuvidí nic jiného než noc; zmateně budou ke Mně volat, ale Já neodpovím, nebudu naslouchat jejich nářku; v nepříčetnosti se budou rouhat Mému Zjevení, Moudrosti a Pravdě; celého světa se zmocní tíseň, až uvidí

Archu Úmluvy, Můj Zákon;

mnozí padnou a budou zlomeni, zmateni a otřeseni pro svou bezbožnost;

- až se roztrhnou nebesa jako opona ve dví, ukážu jim, jak odvrhli Mou Slávu5 kvůli bezcenné náhražce, jako hvězdy, které padají z nebe, tak i oni padnou a uvědomí si, kam je dovedla Pošetilost a jak snaha vystoupat na vrchol a soupeřit se Mnou bylo pouhé šílenství! až přijde ten Den, ukážu světu, jak je zkažený, jak se spřátelili s Rebelem a hovořili raději s ním, než se Svatým; nastala hodina, kdy je životně důležitá vytrvalost, víra, modlitba a oběť, jsou nyní NEZBYTNÉ a NEODKLADNÉ!

Má děťátka, vy, kdo jste nyní smutní, se pak budete radovat; pojď, pomodlíme se:

Otče Nejmilostivější,
zvedni mě na Svou Hruď,
dovol mi pít z Tryskajících
Pramenů Věčného Života,
neboť tak budu vědět,
že se těším Tvé přízni;
Ó, přijď a zachraň mě,
dřív než na mě dopadne ona Hodina;
uzdrav mě, protože jsem zhřešila proti Tobě;

Otče,
Tvé Rty jsou zvlhlé Milostí,
Tvé Srdce je planoucí Výhní Lásky,
Tvé Oči jsou Dva Plameny
stravujícího Ohně;

Ó, Otče,
jsi Krása a Dokonalost sama,
Tvá Velebnost a Nádhera
oslňují i ty nejvznešenější z Tvých andělů;
Bohatý Ctností a Milostí,
neskrývej Svou Tvář přede mnou,
až přijde ona Hodina;
přijď a pomaž mě olejem lásky;
Bože, slyš mou modlitbu,
naslouchej mým snažným prosbám!
musím splnit sliby, které jsem Ti dala;

Věčný Otče,
a i když musím jít proti proudu,
důvěřuji, vím, věřím,
že je mi nablízku Tvá Paže,
která mě pozvedne a vytáhne z tohoto proudu;
Ó, jak toužím hledět na Tvou Svatyni
a vidět Tvou Slávu v Arše Úmluvy!
Ó, jak má duše dychtí hledět na Nebeského Jezdce,
který nese Jméno:
Věrný a Pravý, Ten,
který ze světa smete všechnu nepravost,
Ten, který je Spravedlivý;
Ó, přijď a přikryj mě Svým Pláštěm,
vždyť Tvá Láska je známa svou velkodušností;

Ó, Otče!
neodvrhuj mě, jak si zasloužím pro své hříchy,
ale pomoz mi,
dávej mi můj Denní Chléb
a udržuj mě v bezpečí
a daleko od Zmijích osidel;
učiň mě dědičkou Svého Domu,
učiň mě Svým dítětem Světla,
dokonalou kopií Nejvyššího Mučedníka,
abych Tě oslavovala navěky věků;
amen;

Nebesa patří tobě, Mé dítě;6 žij pro Mě, dýchej pro Mě, dávej Mě na První místo; miluj Mě, Mé dítě, a všechno, co mám, je tvé; tvou láskou a věrností se Můj Dům stane i tvým domem;

- spolehni se na Mě, svého Abba; pojď blíž ke Mně a zaujmi své místo v Mém Nejsvětějším Srdci;


2 Tzn. do své duše.
3 Srov. Jan 7,37.
4 Ježíš mi dal velmi zřejmě pochopit, že se jedná o potraty.
5 Srov. Daniel 8,11-12. Boží Sláva zde znamená Svaté Přijímání.
6 Když jsem přečetla modlitbu, kterou mi Bůh nadiktoval, byl velmi dojatý a s pohnutím v Hlase pokračoval.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message