DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Co je Jaro Jahveho?

25. února 1998

Jahve,
učiň, ať se má láska tak proniká s Tvou, že řekneš:
"Vítej v Mém Domě!"

Tvrdím, že láska se proniká i s Tvou Božskou Vůlí
a že samo chápání Tvých Slov
nestačí, můj Pane, pokud podle Nich nejednáme.

Má Vassulo, nad vaším pokolením se vznáší stín smrti. Jeho velkou část pokrývá stín, který je může uvrhnout do nejhlubší propasti. Běda těm, kdo se tak domýšlivě uvelebili a cítí se teď bezpečně. To jsou ti, kdo si hrají na Boha a říkají: "Jahve nad námi nemá žádnou moc." Sebejistě sedí na svém trůnu a tvrdí, že se jim nikdo nemůže rovnat. Je potřeba říkat něco víc? Uvnitř jim chybí láska ....

Budu mluvit a ty budeš psát. Modli se, aby Mé výroky jasně zazněly v uších každého. Svěřil jsem ti nejvznešenější ze Svých Děl ve vaší době. Toto Božské Dílo je vloženo do tvých rukou. Ano, tak se Mi zalíbilo, abych Je dal tobě a vložil Je s velikou láskou do rukou pouhého dítěte, které na Mně bude muset úplně záviset.

1Právě teď nechci, aby to bylo jen jako letmá návštěva z Mého Trůnu u tebe, ale dej Mi svůj čas a Já přijmu tvou oběť jako ten, kdo přijímá girlandy gardénií ....

Ach, můj Pane,
Tvá nebeská Přítomnost
je doprovázena nejjemnějšími vůněmi.
Tak mi ukaž, můj Pane, Svou Krásnou Tvář
a přikryj mě Svým zářivým Světlem.

Dej mi slyšet Tvůj Hlas
jako hudbu, která je stále tak líbezná,
sladší než tisíc medových plástů dohromady.

Pojď a vdechuj myrhu, která vychází z Mých Úst:2 - co je to za korouhev, kterou jsem nad tebou pozvedl?

Korouhev, kterou vidím pozvednutou nad sebou, je Láska.

Ano, láska. Láska je nade všechno. Milovat znamená konat Mou Vůli. Je to tvůj vstupní klíč do Mého Království v nebi.

Jestliže tvrdíš, že ve Mně žiješ, a nemáš lásku, pak nemůžeš říkat, že žiješ ve Mně: opravdový život ve Mně znamená žít tentýž způsob života, jako žil Kristus. Slyšela jsi, že ne ti, kteří ke Mně vykřikují Mé Jméno, vstoupí do Mého Království, ale jen ti, kdo živeni láskou3 konají Mou Vůli, pokud jsou ještě na zemi.

Řekni Mi, k jakému užitku je ovocný strom, který nikdy nenese ovoce? Nebo k jakému užitku je harfa bez strun? Jinými slovy, k jakému užitku jsou Mi tvé chvály, když jsou pronášeny bez lásky, k jakému užitku jsou tvé oběti, kdyby měly být obětovány bez lásky? Tvým cílem tedy má být láska, neboť podle lásky budeš nakonec souzena, a nikoli podle své výmluvnosti nebo znalosti nebo podle některé z tvých obětí nebo podle darů, které jsem ti ve Své dobrotivosti udělil. Budeš souzena podle míry své lásky. Tato charismata, která jsem ti poskytl, byla proto, abys budovala Církev. Ať jsou základy a stavba tvých skutků a charismat budovány na lásce, abys nepolevovala v konání dobra. Ano, neboť dobrý člověk získává Mou přízeň.

Mé Město4 povstane na požehnání Mého Svatého Ducha .... a bude po bouři .... a pak každý tvor na zemi bude žít opravdový život ve Mně a jejich láska se bude tak pronikat s Mou Vůlí, že jejich duše se stane trůnem Moudrosti. Ano, takovým lidem Písmo říká: "Duše spravedlivého je trůnem Moudrosti." Protože v srdci, které si Mne zamilovalo, nechybí žádný poklad. Když Můj Duch mluvil tvými ústy, Má holubičko, a řekl: "Chápání Jeho Slov je nedostatečné, jestliže podle nich nejednáme", bylo to proto, abys pochopila, že když selžeš a nesetkáš se ve své lásce s Mou Božskou Vůlí, zakusíš svůj Velký Pád.

Pokud lpíš na tomto pomíjivém světě, nikdy nepochopíš, že tvé tělo může být uchváceno v Duchu Svatém, aby tvé myšlenky byly proměněny v Naše ušlechtilé myšlenky. Pak v této božské ušlechtilosti mysli a v tomto stavu božské milosti, když do sebe vstřebáš moc Božství, bude v tobě vykonáno Mé Dílo a bude se v tobě dít Má Vůle.

A jak jsem už jednou řekl tobě a všem, říkám to znovu: přijde čas, a tato hodina je blízko, že ačkoli budeš stále mezi lidmi, tvá mysl bude v nebi oslavovat Naši Trojičnou Svatost. A ačkoli se tvé tělo bude pohybovat mezi lidmi, tvá duše a mysl, uchvácená v Mé Vůli, naplněná ušlechtilostí Mého Světla, bude jako andělská a bude sama kráčet v Edenu, v Ráji mezi Mými anděly a svatými, protože tvé spojení se Mnou bude úplné ....

Ach, a budeme se těšit, až uvidíme Sebe v tobě. Budeš mít obraz neviditelného Boha. Budeme v tobě hledět na nebe.5 Ty, která Nás budeš vlastnit, budeš schopna vést způsob života, který jsme od tebe očekávali, život, který dosáhne, díky dokonalé moudrosti a duchovnímu porozumění, plného poznání Mé Božské Vůle. Mé drahé dítě, život, který povedeš ty, která jsi byla stvořena pro Naše Královská Nádvoří, bude ve všech svých ohledech podle Mých Úmyslů. Já tě posvětím a přijmeš moc, aby ses zcela zasvětila. Když byly tyto věci6 oznámeny v Poselství Pravdy,7 jen málokteří z vás Mému Slovu porozuměli.

Dnešní svět slyší, ale nic nechápe, vidí, ale vytváří obrazy, které nevedou k ničemu. Co se týče těch, kteří, jak se zdá, jsou blízko Mému Srdci a kteří drží klíče od Mého Království, ani ti neporozuměli. Nicméně si horlivě přejí obětovat Mi pobožnosti, díkůvzdání, zacházejí přísně se svým tělem a rovnají se těm, které jsem korunoval korunou slávy,8 a přece když Můj Božský Dech9 na tebe zavane skrytou, líbeznou vůni, aby tě obnovil, ano, když Můj Svatý Duch sestoupí z nejvyšších nebes a jako křestní polibek zapálí zemi, dělají, co mohou, aby Oheň Mého Svatého Ducha uhasili. Dnes, když lze Můj Hlas slyšet, děsí je to v jejich mysli a ihned dělají všechno, co je v jejich moci, aby si Jej podrobili.

Já, který jsem Původce neocenitelných divů, Já otevřu nebesa a dám ti poznat tajemství Svého záměru: vylití Mého Svatého Ducha, který je ten Příslib, o němž se píše v Písmu, a Ten, který má působit na Mé stvoření jako nikdy předtím v dějinách, když je bude pozvedat až k nebi a všechno na zemi přibližovat nebi, jak to jen bude možné. Já, Vassulo, který řídím všechny věci a rozhoduji Svou vlastní Vůlí, jsem nikdy neporušil slib, ale jsem znám jako ten, kdo strhává každou překážku, která rozděluje. Proto máš své naděje vložit do Mne, protože jak jsem řekl, mocí a milostí Svého Svatého Ducha roztříštím na padrť překážky vašeho rozdělení a spojím vás ke Své slávě v jedno Tělo. Pak, až vaše pokolení přijde k sobě, bude k Nám volat:

"Klaněníhodná Trojice!
Drž naše oči upnuty k Jednomu Srdci
a doplň naší duši to, co postrádá.

Pomaž nás, ó Svatá a Božská Trojice,
vylitím Svého oleje, abychom zůstali
nerozlučně spojeni s Tebou a Tvou Vůlí
a připravili se na slavnou vládu
Tvého Království na zemi,
ve kterém se Tvá Vůle stane
podstatou našeho každodenního života
a odznakem na našem čele
a Láska korouhví nad našimi hlavami."

Ach, Má lilie, tvůj Stvořitel ti to říká, abys šla a řekla Mým Vlastním:

"Jahve, můj Pán a nejlaskavější Otec,
nás ozdobí Svým Královským Rouchem
a země bude ozdobena skrytými poklady,
které tak laskavě uchovával pro naše časy."

Ozdobím tuto zemi, aby se stala Jarem: Mým Jarem. Co je to Jaro Jahveho? Mé Jaro, Moji milovaní, nastane, až celé Mé tvorstvo bude zářit oslnivým světlem. Křtem Očisty budete znovu vytvořeni do své prvotní podoby. V této Očistě se každý bude snažit o užší spojení se Mnou a vaše srdce budou horlivě hledat Pravdu, Cestu a Život. A v Pravdě, kde se bude zakoušet opojná chuť, se zdokonalí tvá duše, obdařená Mým Duchem Milosti. Už nebude existovat tvá podoba temnoty, neboť Já, tvůj Ženich a nejlaskavější z otců, budu zářit nad tebou.10

Láska se vrací, aby obnovila Jeho Království. To bude Mé Království na zemi a Má Vůle se bude dít na zemi, jako je tomu v nebi.

Nyní je tedy čas pokání. Toto je zvrácený věk, ale vaše životy jej vykoupí. Zřekněte se své vůle, a dojdete Mé přízně, když poznáte Mou Vůli. Ach, Vassulo, požehnaná Mého Volání, rozšiřuj Má Slova v řeky Milosrdenství a Naděje. V této postní době buď jako lilie, nemysli na sebe a nech svého Opatrovníka, aby se o tebe staral. Úplně ustup, buď jako tekutá hmota, abys mohla vtéci do Mne, svého Boha, a stát se jedním duchem se Mnou ....

Já, Bůh, se s tebou setkám, v jakoukoli denní hodinu si budeš přát. Zavolej Mne kdykoli, Má milovaná. Tak ke Mně pozvedni svou mysl ve vděčné chvále a vyvyšuj Mé Jméno třikrát Svaté, že jsem ti dal tento drahocenný dar: otevřenou bránu ke Mně.

11Zahrado Mého Města, nádhero Nádhery,
s radostí ze Mne čerpej Život.

Ach, buď strávena v Mém Božství. Nedovol, aby se jakýkoli stín postavil na odpor tvému duchu. Tvůj Pán je ti milostivě nakloněn, aby tě nyní oblékl do ozdob Své Lásky. Budu v tobě růst, tak se nepoddávej své slabosti, že bys Mi působila smutek pochybováním o Mé Dobrotě. Celým srdcem obejmi rosu božské milosti, která unáší tvého ducha do Mého Vznešeného Světla. Sám Duch tě zve.

Můj Pane,
mnoho velkých králů by dalo celé království,
aby se jim dostalo kapky těchto milostí, které jsi mně tak láskyplně daroval,
ve Své nesmírné, božské Lásce.

Dovolím si pokračovat a řeknu:
"Ano! Ano! Ve chvíli bláznovství Své Lásky
jsi mi poskytl projevy přízně v hojnosti
a udělil jsi je bez míry,
a komu? Naprostému ubožákovi ..."

Ale ty jsi Má vyvolená! Viděl jsem ve tvé lidské křehkosti, dokonce i tehdy,12 záblesk toho, co bylo pod škraloupem hříchu. Viděl jsem pod těmito vrstvami temnoty dětinnou lásku a při pohledu na to bylo Mé Srdce pohnuto k slzám. Pouze tohle upoutalo Mé Milosrdenství. Podrobena hříchu, avšak tu a tam z tebe vyprýštila kapka lásky. Řekl jsem tedy: "Zasadím se o to, aby bylo zničeno všechno, co nejsem Já, a zapálím a oživím to málo, co ze Mne zbylo." A v záplavě Mé spásné milosti jsem jednal podle Své Vůle.

Nyní pojď, buď v této temnotě tvé éry jako planoucí pochodeň. Často ke Mně přistupuj, abys okoušela Mou líbeznost a v této blízkosti zakoušela radost, ale zároveň Mne uctívala.

(Toto poselství mi bylo dáváno s několika přestávkami. Pokračovalo pak k mnohem pozdějšímu datu až v měsíci březnu, protože ještě nebylo dokončeno. Bylo tomu tak proto, že jsem hodně cestovala za účelem misií.)

Březen, 1998

(Pokračování předešlého poselství.)

Má Vassulo, spolu se Svým Synem Ježíšem Kristem a Duchem Svatým jsem Osobně sestoupil z Našeho nebeského Trůnu Slávy, abych tě tímto způsobem navštívil a vtiskl ti Naše Téma Lásky.

Uložili jsme ti povinnost, abys Naše božské Slovo předávala mnoha národům, a tak jsi udělala, oč jsi byla požádána. Opustila jsi dům a rodinu, pohodlí a zemi pro Naše Jméno, Má nejdražší, a tak dovol, abych ti připomněl odměnu zřeknutí se: jen za toto se ti odplatí stonásobně navíc a zdědíš Mé Království, to je věčný život. Dcero, které jsem svěřil tento nesmírný poklad, nenaslouchej nepřátelským diskusím konaným v Mém Jménu. Buď jako holubice, která se vznáší ve vzduchu nad vším tím hlukem a roztržkami, nerozptyluj se tedy a neznepokojuj se vnějšími věcmi. Obrať svůj pohled ke Mně a pamatuj, že Já jsem tvůj a ty jsi Má.

Nebuď nespokojená, když se ti dostává méně slavných projevů přízně13 než v prvních třech letech, protože všechno, co jsem ti prokázal, je k Mé oslavě. Abych zachoval tvou pokoru, provedl jsem tento úkon Moudrosti, snad tobě nepochopitelný, ale Můj úkon ti ihned dopřál svobodu, abys přišla ke Mně a svobodně pro Mne pracovala. Můj úkon tě postavil do situace, abys ke Mně přišla ze své vlastní svobodné vůle, pozvedajíc své myšlenky ke Mně a obětujíc Mi, co můžeš. A zatímco Já budu sledovat Mé Vlastní sémě, dávaje mu život jako oběť mnohým, a ono přitom nespoléhá na nikoho jiného než na svého Spasitele, který pozvedl jeho duši z údolí smrti a přitáhl ji do důvěrného spojení ve Svém Srdci, zaraduji se z Mého semena.14 ...

Řekni mi teď, může člověk oklamat Boha?

Ne, nikdy. Marná práce, když15 žádný čas neudělá nikoho svatějším nebo ctnostným nebo pravdivým.

A přesto jich mnoho oklamává srdce Mých dětí. Oklamávají Mne svou prolhaností.16 Říkám ti, až přijde Můj Den, budou vyloučeni z Mého Království. Rozsudek je vynesen z těchto důvodů. Svou milostí jsem ti dal, abys rozlišovala, co pochází od Pravého Světla a co pochází z temnot, ale dal jsem ti vidět, jak mnohem více lidí je taženo do temnot než ke Světlu. Řekl jsem ti to, aby sis, až přijde čas třídění, vzpomněla na všechno, co jsem ti řekl .... 17

Připomínej Mne svým přátelům. Tví přátelé jsou Mými přáteli, Má holubičko. Řekni jim, co říká jejich nejlaskavější Otec: Řekni jim, že jestliže zůstanou ve Mně, v Mé Lásce, jejich radost bude úplná a Já jako Otec, když jsem viděl jejich ušlechtilost mysli, ve všem, oč se budou ve své práci snažit kvůli Mně, ale nebudou schopni to dokončit nebo v tom uspět pro svou lidskou křehkost, vezmu v úvahu jejich dobrý úmysl, že se Mi chtějí zalíbit. A tak Já ze Své strany doplním, čeho se jim nedostává, aby mnoho lidí uvěřilo v Mé Dílo a Božské Téma Lásky. Neuvěří kvůli nim, ale pro očividně dokonalé Dílo, které bude vykonáno v Mém Božství.

18A ty, Má holubičko, pohleď na Ženicha, který tě pozvedl a Svým Duchem tě nasměroval ke Svému volání.19 Zpívej Mi žalm a říkej:

Zdroji Živé Vody,
uchovej mou duši v časech trápení,
uchovávej mou duši přimknutou k Tvému Srdci,
kde Prameny Jahveho
osvěžují a rozveselují každé srdce,
které přichází spočinout v tomto nejniternějším Středu Lásky.

Ó, pohleď na Toho, kdo mne oděl
Svým Královským Rouchem20
abych neúnavně přitahovala národ za národem,
aby se shromáždily kolem celé Nejsvětější Trojice v jedno tělo. 

Pohleď na Jeho nekonečnou Laskavost,
která má zalíbení dokonce i v mém ubohém srdci,
jako by kromě mě neexistovali žádní jiní tvorové.

Požehnaný buď Jahve navěky.
Amen.

Ano! Dal jsem ti Život ve Svém Božství a zahlazuji tvé nedokonalosti. A nyní, když jsi připojena a neoddělitelně spojena se Samotným Božstvím, ti třikrát žehnám v Mém Jménu. Ať to, co konáš, prospěje celému lidstvu. Drž se přitom Mého Svatého Jména a žij v pokoji se všemi.


1 Tady jsem nepatrně zaváhala. Myslela jsem, že Bůh s poselstvími přestane a nechá mě být, ale pak řekl to, co následuje.
2 Bůh udělal pomlku a pak změnil tón Svého Hlasu
3 zde láska také znamenala Boží Slovo a poslušnost Jemu
4 tady jsem věděla, že Jahve myslí 'Své Království na zemi', když vyslovil 'město'
5 duchovní nebe
6 věci, které nám Bůh teď říká
7 Písmo Svaté
8 svatí
9 Duch Svatý
11 Jahve, můj nádherný Bůh, mluvil najednou v přirovnáních. Světlem, které vlil do mého rozumu, mi dal pochopit, že 'zahrada Mého Města' znamená: 'Vassula Mé Svatyně', totéž i s 'nádherou Nádhery'.
12 Bůh měl na mysli: dokonce i před mým obrácením, to je předtím, než Mne božsky zavolal
13 Přímé odpovědi na mé vlastní otázky a na otázky těch, kdo se ptali Pána skrze mne. Také neustálé vůně a vize Jeho Přítomnosti.
14 následovalo krátké ticho
15 Falešní proroci, a dnes je jich mnoho, mnohem více než těch, kteří jsou Bohem vyvoleni. Ale Bůh dopouští, že se to děje, aby zkoušel lidi.
16 Zvláště jedna z nich, která neúnavně zkouší Boha svými falešnými poselstvími, potají pletichaří a oklamává mnoho lidí, aby v ni věřili. Poznáte ji podle jejího poselství, které prohlašuje, že 'Opravdový Život v Bohu' skončil v srpnu 1997; lež, která ji zatáhne do její vlastní léčky...
17 Bůh udělal krátkou pomlku a pak mluvil o těch, kdo navštíví Mezinárodní exercicie 'Opravdového Života v Bohu' ve Svaté zemi. Jsou to organizátoři 'Opravdového Života v Bohu' a jeho šiřitelé, houževnaté pilíře Božích Poselství.
18 Pánův pohled se obrátil ke mně. Jeho pohled byl přátelský a současně otcovský.
19 zatímco dobrotivý Pán říkal tato slova, má duše byla pozdvižena do výšin, aby zahlédla Jeho Slávu a dala mi nepatrně ochutnat blažené patření
20 Kristus myslí Sebe


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message