DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Co je to Jaro Jahveho?

25. února 1998

Jahve,
učiň, ať je má láska
tak prolnuta s Tvou,
že řekneš:
„Vítej v Mém Domě!“

Tvrdím, že láska je též prolnuta
s Tvou Božskou Vůlí
a že pouhé porozumění
Tvým Slovům nestačí,
pokud podle Nich též nejednáme, můj Pane.

Má Vassulo, nad vaší generací se vznáší stín smrti, stín, který ji může uvrhnout do nejhlubší propasti, pokrývá nyní její větší část; běda těm, kdo se pohodlně uvelebili a cítí se nyní bezpečně; to jsou ti, kdo si hrají na Boha a říkají: „Jahve nad námi nemá žádnou moc;“ sebejistě sedí na svém trůnu a tvrdí, že se jim nikdo nemůže rovnat, je k tomu potřeba ještě něco dodat? není v nich láska…

budu mluvit a ty budeš psát; modli se, aby Mé výroky jasně zazněly v uších každého; svěřil jsem ti nejvznešenější ze Svých Děl ve vaší době; toto Božské Dílo je vloženo do tvých rukou; ano, tak se Mi zalíbilo, abych Je dal tobě a vložil Je s velikou láskou do rukou pouhého dítěte, které na Mně bude muset úplně záviset;

1právě teď tě nechci navštívit ze Svého Trůnu jen na krátkou chvíli, ale dej Mi svůj čas a Já přijmu tvou oběť jako ten, kdo přijímá girlandy gardénií…

Ach, můj Pane,
Tvá nebeská Přítomnost je doprovázena
nejjemnějšími vůněmi.
Tak mi ukaž, můj Pane,
Svou Krásnou Tvář
a přikryj mě Svým zářivým Světlem.

Dovol mi slyšet Tvůj Hlas,
který je jako líbezná melodie,
sladší než tisíc medových
plástů dohromady.

pojď tedy a vdechuj myrhu, která vychází z Mých Úst;2 - co je to za korouhev, kterou jsem nad tebou pozvedl?

Korouhev, kterou nad sebou vidím, je Láska.

ano, láska; láska je nade všechno; milovat znamená konat Mou Vůli; je to tvůj vstupní klíč do Mého nebeského Království;

jestliže tvrdíš, že ve Mně žiješ a nemáš lásku, pak nemůžeš říkat, že žiješ ve Mně: opravdový život ve Mně znamená žít tentýž způsob života, jako žil Kristus; slyšela jsi, že ne ti, kteří ke Mně vykřikují Mé Jméno, vstoupí do Mého Království, ale jen ti, kdo, živeni láskou,3 konají Mou Vůli, dokud jsou ještě na zemi;

řekni Mi, k čemu je ovocný strom, který nikdy nenese ovoce? nebo k čemu je harfa bez strun? jinými slovy, k čemu jsou Mi tvé chvály, když jsou pronášeny bez lásky, k čemu jsou tvé oběti, kdyby měly být obětovány bez lásky? proto tvým cílem má být láska, neboť podle lásky budeš nakonec souzena, nikoli podle své výmluvnosti či znalosti nebo podle některé z tvých obětí či podle darů, které jsem ti ve Své dobrotivosti udělil; budeš souzena podle míry své lásky; tato charismata, která jsem ti poskytl, byla k tomu, abys budovala Církev; ať jsou základy a podstata všeho, co děláš a tvých charismat, postaveny na lásce, abys nepolevovala v konání dobra; ano, neboť dobrý člověk získává Mou přízeň;

Mé Město4 bude zbudováno z Požehnání Mého Svatého Ducha… a bude po bouři… pak každý tvor na zemi bude žít opravdový život ve Mně a jejich láska bude tak prolnuta s Mou Vůlí, že se jejich duše stanou trůnem Moudrosti; ano, o takových lidech Písmo říká: „duše spravedlivého je trůnem Moudrosti“, protože v srdci, které si Mě zamilovalo, nechybí žádný poklad; když Můj Duch mluvil tvými ústy, Má holubičko, a řekl: „chápání Jeho Slov je nedostatečné, jestliže podle nich nejednáme“, tak to bylo proto, abych ti dal pochopit, že když se nesetkáš se ve své lásce s Mou Božskou Vůlí, zakusíš svůj Velký Pád;

pokud lpíš na tomto pomíjivém světě, nikdy nepochopíš, že tvé tělo může být podmaněno jedině v Mém Svatém Duchu, tak aby se tvé myšlenky změnily ve vznešené myšlenky; pak v této božské ušlechtilosti mysli a v tomto stavu božské milosti, poté, co jsi do sebe vstřebal moc Božství, v tobě bude vykonáno Mé Dílo a naplní se Má Vůle;

a jak už jsem vám všem řekl a říkám to znovu: přijde čas, a tato hodina je blízko, že ačkoli budete stále mezi lidmi, vaše mysl bude v nebi oslavovat Naši Trojjedinou Svatost; a ačkoli se vaše tělo bude pohybovat mezi lidmi, vaše duše a mysl, uchvácena v Mé Vůli a naplněna ušlechtilostí Mého Světla, bude jako andělská, a bude kráčet v Edenu, v Ráji mezi Mými anděly a svatými, protože vaše spojení se Mnou bude dokonalé…

ach, a My se budeme radovat, když uvidíme Nás ve vás; budete mít podobu neviditelného Boha; budeme ve vás hledět na nebe;5 vy, kteří Nás budete vlastnit, budete schopni vést způsob života, který jsme od vás očekávali, život, který díky dokonalé moudrosti a duchovnímu porozumění dosáhne plného poznání Mé Božské Vůle; život, Mé nejdražší děti, který povedete, vy, kdo jste byli stvořeni pro Naše Královská Nádvoří, budete v souladu s Mou Vůlí ve všech jeho aspektech; Já vás posvětím a přijmete sílu, abyste se Nám zcela odevzdali; když byly všechny tyto věci6 oznámeny v Poselství Pravdy,7 jen málokteří z vás Mému Slovu porozuměli;

dnes svět naslouchá, ale nic nechápe, dívá se, ale vytváří obrazy, které nevedou k ničemu; co se týče těch, kteří, jak se zdá, jsou blízko Mému Srdci, a kteří drží klíče od Mého Království, ani ti neporozuměli; nicméně mají velikou touhu obětovat Mi pobožnosti, díkůvzdání, zacházejí přísně se svým tělem, aby se vyrovnali těm, které jsem korunoval korunou slávy,8 a když na vás zavane Můj Božský Dech9 skrytou, líbeznou vůni, aby vás obnovil, ano, když Můj Svatý Duch sestoupí z nejvyšších nebes a jako křestním polibkem zapálí zemi, dělají všechno proto, aby Oheň Mého Svatého Ducha uhasili; dnes, když lze slyšet Můj Hlas, tak to děsí jejich ducha a ihned dělají, co mohou, aby Jej utlumili;

Já, který jsem Původce neocenitelných divů, otevřu nebesa a dám vám poznat tajemství Svého záměru: vylití Mého Svatého Ducha, Toho, který je tím Příslibem, o němž se píše v Písmu, a Toho, který má jednat v Mém stvoření jako nikdy předtím v dějinách tím, že vás bude pozvedat až k nebi a všechno na zemi přibližovat nebi, jak to jen bude možné; Já, Vassulo, který řídím všechny věci a rozhoduji se tak, jak chci, jsem nikdy neporušil slib, ale jsem znám jako Ten, kdo odstraňuje každou překážku, která rozděluje; proto máš své naděje vložit do Mě, protože jak jsem řekl, mocí a milostí Svého Svatého Ducha roztříštím na padrť překážky vašeho rozdělení a sjednotím vás ke Své slávě v jedno jediné Tělo; pak, až vaše pokolení přijde k rozumu, bude k Nám volat:

„klaněníhodná Trojice!
upni náš pohled
na to Jediné Srdce
a dodej naší duši,
co postrádá;

pomaž nás,
ó, Svatá a Božská Trojice,
vylitím Svého oleje,
abychom zůstali
nerozlučně spojeni s Tebou
a Tvou Vůlí,
a připrav nás
na slavnou vládu
tvého Království na zemi,
ve kterém se Tvá Vůle stane
podstatou našeho každodenního života
a znamením na našich čelech
a Láska korouhví
nad našimi hlavami;“

ach, Má lilie, tvůj Stvořitel ti toto říká, abys šla a řekla Mým Vlastním:

„Jahve, můj Pán
a nejlaskavější Otec,
nás ozdobí
svým Královským Rouchem
a země bude obohacena
skrytými poklady,
které tak laskavě uchovával
pro naše časy;“

ozdobím tuto zemi, aby se stala Jarem, Mým Jarem; co je to Jaro Jahveho? Mé Jaro, Moji milovaní, nastane, až celé Mé tvorstvo bude zářit oslnivým světlem; křtem Očisty budete přetvořeni do své prvotní podoby; v této Očistě se každý bude snažit o užší sjednocení lásky se Mnou a vaše srdce budou horlivě hledat Pravdu, Cestu a Život; a v Pravdě, ve které budou zakoušet opojné chutě a vůně, se vaše duše, vybavené Mým Duchem Milosti, zdokonalí; tvá temná podoba už více nebude, neboť Já, tvůj Ženich a nejlaskavější z otců, budu na vás rozlévat světlo;10

Láska se vrací, aby obnovila Své Království; to bude vláda Mého Království na zemi a Má Vůle se bude dít na zemi stejně jako v nebi;

nyní je tedy čas pokání; toto je zvrácený věk, ale vaše životy by ho měly vykoupit; zřekněte se své vůle a dojděte Mé přízně poznáním Mé Vůle; ach, Vassulo, požehnaná Mého Volání, rozšiřuj Má Slova v proudech Milosrdenství a Naděje; v této postní době buď jako lilie, nemysli na sebe a nech svého Strážce, aby se o tebe staral; úplně se umenši, buď jako tekutina, abys mohla vtéci do Mě, svého Boha, a stát se jedním duchem se Mnou…

Já, Bůh, se s tebou setkám, v jakoukoli denní hodinu si budeš přát; zavolej Mě kdykoli, Má milovaná; tak ke Mně pozvedej svou mysl ve vděčné chvále a vyvyšuj Mé Jméno třikrát Svaté za to, že jsem ti dal tento drahocenný dar: otevřenou bránu ke Mně;

11zahrado Mého Města,
panství Panství,
s radostí ze Mě čerpej: Život;

ach! buď pohlcena v Mém Božství; nedovol, aby se jakýkoli stín postavil do cesty tvému duchu; tvůj Pán je ti milostivě nakloněn, aby tě nyní oblékl do nádhery Své Lásky; budu v tobě růst, tak se nepoddávej své slabosti a nezarmucuj Mě pochybováním o Mé Dobrotě; celým srdcem obejmi drahocennou rosu božské milosti, která unáší tvého ducha do Mého Vznešeného Světla; Samo Jaro tě zve;

Můj Pane,
mnoho velkých králů
by dalo celé království za to,
aby se jim dostalo
kapky těchto milostí,
které jsi ve Své nesmírné božské Lásce
tak laskavě daroval mně.

Dovolím si pokračovat a řeknu:
„Ano! Ano, ve chvíli pošetilosti
Své Lásky jsi mi poskytl
hojné projevy přízně
a udělil jsi je bez míry,
a komu? Naprostému ubožákovi…“

ale ty jsi Má vyvolená! už tenkrát12 jsem viděl, ve tvé lidské křehkosti, záblesk toho, co bylo pod škraloupem hříchu; pod vrstvami temnoty jsem viděl lásku dítěte a při pohledu na ni bylo Mé Srdce pohnuto k slzám; už toto stačilo, aby bylo uchváceno Mé Milosrdenství; ačkoliv jsi byla podrobena hříchu, tak z tebe tu a tam vyprýštil pramínek lásky; řekl jsem tedy: „zasadím se o to, aby bylo zničeno všechno, co nejsem Já, a oživím to málo, co ze Mě zbylo tím, že to nechám vzplanout;“ a přemožen Svou spásnou milostí jsem jednal podle Svého Rozhodnutí;

nyní pojď, buď v této temnotě vaší éry jako planoucí pochodeň; často ke Mně přistupuj, abys okoušela Mou sladkost a v této blízkosti zakoušela radost, ale zároveň Mě uctívala;

(Toto poselství mi bylo dáváno s několika přestávkami. Pokračovalo pak k mnohem pozdějšímu datu až v měsíci březnu, protože ještě nebylo zcela dokončeno. Bylo tomu tak proto, že jsem hodně cestovala kvůli misiím.)

 

březen 1998

(Pokračování předešlého poselství)

Má Vassulo, spolu se Svým Synem Ježíšem Kristem a Duchem Svatým jsem Osobně sestoupil z Našeho nebeského Trůnu Slávy, abych tě tímto způsobem navštívil a vtiskl do tebe Naše Téma Lásky;

dali jsme ti za úkol, abys Naše božské Slovo předávala mnoha národům, a tak jsi udělala, oč jsi byla požádána; opustila jsi dům a rodinu, pohodlí a zemi pro Naše Jméno, Má nejdražší, a tak Mi dovol, abych ti připomněl odměnu za to, že ses všeho zřekla: jen za toto se ti odplatím stonásobně a zdědíš Mé Království, které je věčný život; dcero, které jsem svěřil tento nesmírný poklad, nenaslouchej nepřátelským diskusím konaným v Mém Jménu; buď jako holubice, která se vznáší ve vzduchu nad vším tím hlukem a roztržkami, nerozptyluj se tedy a neznepokojuj se vnějšími věcmi; obrať svůj pohled ke Mně a pamatuj si, že Já jsem tvůj a ty jsi Má;

nebuď nespokojená, když se ti dostává méně božských projevů přízně13 jako v prvních třech letech, protože všechno, co se ti děje, je k Mé oslavě; abych ochránil tvou pokoru, učinil jsem tento moudrý tah, pro tebe možná nepochopitelný, ale Mé jednání ti ihned dalo svobodu ke Mně přijít a svobodně pro Mě pracovat; Mé jednání tě uvedlo do stavu, v němž ke Mně přicházíš ze své vlastní svobodné vůle a pozvedáš své myšlenky ke Mně a nabízíš Mi, co můžeš; a zatímco se budu dívat na Svou Vlastní setbu, jak dává svůj život jako oběť za mnohé a nespoléhá se na nikoho jiného než na svého Spasitele, který pozvedl její duši z údolí smrti a vtáhl ji do důvěrného spojení ve Svém Srdci, budu se ve Své Setbě radovat…14 

nyní Mi řekni, může člověk oklamat Boha?

Ne, nikdy. To, že si člověk na něco hraje,15 ho neudělá svatějším nebo ctnostnějším nebo pravdivějším.

a přesto jich mnoho obelhává srdce Mých dětí, oklamávají Mě svou prolhaností;16 říkám ti, až přijde Můj Den, budou vyloučeni z Mého Království, z těchto důvodů je vynesen rozsudek; dal jsem ti skrze Svou milost rozlišovat, co pochází z Pravého Světla a co pochází z temnoty, ale dal jsem ti také vidět, jak mnohem více lidí je taženo do temnot než ke Světlu; řekl jsem ti to, aby sis, až přijde čas tříbení, vzpomněla na všechno, co jsem ti řekl…17

pozdravuj ode Mne své přátele; tví přátelé jsou Mými přáteli, Má holubice; řekni jim, co říká jejich nejlaskavější Otec: řekni jim, že jestliže zůstanou ve Mně, v Mé Lásce, jejich radost bude dovršena a o cokoliv se budou snažit ve své práci pro Mne, ale nebudou schopni to dokončit nebo v tom uspět kvůli své lidské křehkosti, Já, jakožto Otec, který vidí jejich vznešenou myšlenku, vezmu v úvahu jejich dobrý úmysl s cílem Mě potěšit; a Já pak doplním, čeho se jim nedostává, aby mnoho lidí uvěřilo v Mé Dílo a Božské Téma Lásky; neuvěří kvůli nim, ale pro očividně dokonalé Dílo, které bude vykonáno v Mém Božství;

18a ty, Má holubice, pohleď na Ženicha, který tě pozvedl a vedl Svým Duchem při Svém navštívení;19 zpívej Mi žalm a říkej:

Zdroji Živé Vody,
chraň mou duši v časech útráp,
uchovávej mou duši přimknutou
k Tvému Srdci,
kde Prameny Jahveho
osvěžují a rozveselují každé srdce, které
přichází spočinout
v tomto nejniternějším Středu Lásky;

Ó, pohleď na Toho, jenž Mě oděl
svým Královským Rouchem,20
abych neúnavně přitahovala
národ za národem k tomu,
aby se shromáždily kolem
celé Nejsvětější Trojice
v jednom těle;

hle, Jeho nekonečná Milost,
která má zalíbení
dokonce i v mém ubohém srdci,
jako by kromě mě neexistovali
žádní jiní tvorové;

požehnaný buď Jahve navěky;
amen;

ano! dal jsem ti Život ve Svém Božství a zahlazuji tvé nedokonalosti; a nyní, když jsi připojena a neoddělitelně spojena se Samotným Božstvím, ti třikrát žehnám v Mém Jménu; ať tvé úsilí přináší prospěch celému lidstvu; pokračuj v něm a při tom zachovávej Mé Jméno ve Svatosti a žij v pokoji se všemi;


1 Tady jsem nepatrně zaváhala. Myslela jsem, že Bůh s poselstvími přestane a nechá mě odejít, ale On pak řekl to, co následuje.
2 Bůh udělal pomlku a pak změnil tón Svého Hlasu.
3 Zde láska také znamená Boží Slovo a poslušnost Jemu.
4 Pochopila jsem, že zde Jahve myslí: „Své Kralování na zemi“, když vyslovil slovo: „město“.
5 Duchovní nebe.
6 Věci, které nám Bůh teď říká.
7 Písmo Svaté.
8 Svatí.
9 Duch Svatý.
10 Srov. Zj 22,5.
11 Náhle, Jahve, můj úchvatný Bůh, promluvil v metaforách. Světlem, kterým osvítil můj intelekt, mi dal pochopit, že „zahrada Mého Města“ znamená „Vassula Mé Svatyně“, a také „nádhera Nádhery“.
12 Bůh má na mysli dobu před mým obrácením, to znamená předtím, než jsem přijala Jeho božské Navštívení.
13 Přímé odpovědi na mé vlastní otázky a na otázky těch, kdo se ptali Pána skrze mě, také neustálé vůně a vize Jeho Přítomnosti.
14 Následovalo krátké ticho.
15 Falešní proroci, a dnes je jich mnoho, mnohem více než těch, kteří jsou Bohem vyvoleni. Ale Bůh dopouští, že se to děje, aby lidi zkoušel.
16 Zvláště jedna z nich, která neúnavně pokouší Boha svými falešnými poselstvími, potají pletichaří a klame mnoho lidí, aby v ni věřili. Poznáte ji podle jejího poselství, které prohlašuje, že „Opravdový život v Bohu“ skončil v srpnu 1997. Lež, která ji zatáhne do její vlastní léčky...
17 Následovala chvíle ticha, poté Bůh mluvil k těm, kteří se zúčastní Mezinárodní pouti Opravdového života v Bohu do Svaté země. To jsou organizátoři a příznivci Opravdového života v Bohu, kteří jsou pevnými pilíři Božích Poselství.
18 Pánův pohled se obrátil na mě. Jeho pohled byl přátelský a současně otcovský.
19 Zatímco Dobrotivý Pán říkal tato slova, má duše byla pozdvižena do výšin, aby na okamžik zahlédla Jeho Slávu, což mi dalo na chvíli zakusit Blažené patření.
20 Tzn. Samotný Kristus.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message