DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » Svatá Země - pouť v roce 2000 » Vznešenost Kříže »

Vznešenost Kříže

Vassulina promluva

Ve Své veliké blahosklonnosti
Jsi nám zpíval, abys nás rozradostnil,
jako Ženich, který pro svou nevěstu připravuje hostinu,
Jsi Ty, Milovníku lidstva,
Připravil pro nás královskou hostinu,
Abychom se mohli kochat štědrostí Tvého Domu.
Dáváš nám pít ze Tvé řeky potěšení.
Protože s Tebou, můj Pane, je Pramen Života.
Ať naše duše jako laň, která dychtí po vodních bystřinách,
Žízní po Bohu Života,
po Bohu Naděje,
po Bohu Útěchy.
Ať se teď naše duše těší ze Tvé Sladkosti,
A uč nás nejrozkošnější cestou.
Amen.

Ježíš řekl v poselství: "Dnes Mě hluboce dojímá každá snaha Mých tvorů upevnit Můj kolísající Dům. Každý krok směrem k Jednotě rozradostní celé nebe. Každá modlitba obětovaná za obnovu Mého Těla mírní hněv Mého Otce, při každém shromáždění v Mém Jménu kvůli jednotě prší Má Požehnání na ty, kdo se jich účastní." (5.10.94)

Pochválen buď Pán, který nás skrze moc Ducha Svatého shromáždil zde ve svaté zemi, abychom se spojili v jednom duchu a modlili se společně za smíření a jednotu. Přes všechny překážky, kterým jsme, jak jsme věděli, museli čelit, jsme nikdy neztratili naději jít dál, protože jsme stále věděli, že Ježíš je na naší straně a připravování těchto setkání se hluboce dotýká Jeho Srdce, jak řekl v poselství, které jsem vám právě přečetla.

Jak víte, Ježíš užívá slabosti, aby ukázal Svou mocnou Ruku. Dal nám, jak jednou řekl v jednom ze Svých poselství: "úkol, který dalece převyšuje naše schopnosti." Tímto úkolem je vést každého k pokání, smíření a jednotě srdce. Aby Bůh mohl naplnit Svůj plán v nás, musíme si pamatovat, že máme zůstat naprosto vymazáni (umenšeni) a vypařit se až v nicotnost, protože jen pak Bůh, který rozdává všechny dary, obohatí a okrášlí naši duši s královskou marnotratností. Takto budeme naprosto sjednoceni s Bohem a tím větší bude Jeho dílo v nás.

Pokora je, když jsme zmenšeni v nic. Nikdy bychom neměli zapomenout na den, kdy nás pozvedl z prachu hříchu a z moci temnot, bez jakékoliv zásluhy z naší strany a udělal z nás blízké partnery Svého Spasitelného Plánu Jednoty a Smíření a stát se sladkou vůní šířící poznání Boha.

Celá tato práce, která byla dokončena pro smíření skrze Opravdový život v Bohu přichází pouze z Jeho překypující mocí. Náš Pán to říká jasně skrze tato poselství, že vnitřní silou Jeho Církve je Svatý Duch. Svatý Duch je živoucím dechem, který vdechuje do naší odumřelé duše pravé vzkříšení, pozvedá nás, obnovuje nás a proměňuje nás v ohnivé sloupy a ve skutečné a nebojácné apoštoly, aby střežili svět a hlásali pravdu. Dnes nás všechny Duch Svatý volá a je to náš dluh Bohu a naše povinnost pokřesťanštit tuto odkřesťanštěnou společnost. Toto říká náš Pán:

"Bylo předpovězeno, že na konci časů Naše Dvě Srdce povolají apoštoly, kteří budou nazváni apoštoly konce časů - Královna Nebe i Já je poučíme, aby šli ke každému národu a bez bázně hlásali Slovo Boží. I kdyby dokonce museli prolít krev, když budou úskočně napadáni nepřítelem, nebudou zlomeni. Jejich jazyk jako dvojsečný meč probodne nepřátele Mé Církve a odhalí jejich hereze.

Nezachvějí se nikdy a nepoznají strach, neboť je vybavím duchem odvahy … budou spěchat za hříšníky, povýšenými řečníky, za velkými a pyšnými, licoměrníky, zrádci Mé Církve. Budou za nimi spěchat s Mým Křížem v jedné ruce a růžencem ve druhé. A My budeme stát po jejich boku. Rozdrtí hereze a na jejich místo postaví věrnost a pravdu. Stanou se protilékem na otravu, poněvadž budou růst jako poupata z Královského Srdce Mariina." (3.4.96)

Vskutku, Bůh pozvedá apoštoly v tomto konci časů pro dobro Církve. Milostí jsou tyto duše pozvednuty k výši jejich mise a Bůh je naplňuje božskou láskou. Duch Svatý pověřuje tyto duše službou ne podle míry jejich lidské schopnosti, ale skrze moc a pomoc Ducha Svatého jsou schopny splnit toto těžké poslání.

Duch Svatý je sjednocuje do nerozdělitelného spojení s Bohem Otcem, Ježíšem Kristem a Sebou, aby byli připravení jít i ohněm, aby získali duše pro Boha, protože tím, že jim dal světlo porozumění znají hodnotu každé duše. Ví skrze světlo Ducha Svatého, že získat jednu duši pro Boha přesahuje všechny druhy služeb, které můžeme Bohu prokázat, protože Bůh si cení jedné duše víc než čehokoliv na zemi. Apoštolská mise se vztahuje na každého z nás.

Mluvila jsem o tom, že Duch Svatý nás pozvedá a přivádí nás do božského spojení lásky, proměňuje nás v ohnivé sloupy, ale cesta k tomuto božskému spojení lásky je, když obejmeme s láskou Kříž. Ježíš říká:

"Obejmout Mě znamená obejmout Můj Kříž." (11.11.98)

"Každý, kdo je spojen se Mnou, jde stejnou cestou, jakou jsem šel Já - cestou na Kalvárii. Každý, kdo následuje Svrchovanou Oběť, se stává částí Oběti." (30.5.93)

"Já, Pán, ti ukazuji kroky, které jsem dělal při Svém Umučení. Protože Mi sloužíš, musíš Mě následovat. Chceš, abych řekl: 'Následuj Mě, ale ne v Mých Stopách?' To není možné - každý, kdo Mi slouží, bude následovat Mé Krví-potřísněné Stopy." (3.6.93)

"Cestou, a řekl bych znovu, jedinou cestou ke sjednocení božské lásky se Mnou je, když ochotně s láskou obejmeš Můj Kříž, který, jak víš, přináší svá utrpení, ale stejně tak i své radosti, a který tě povede tam, kde tvá duše bude vyvýšena: na Kalvárii … V Mém sladkém náručí najdeš radost, ale největší radostí ze všeho je, když zjistíš, že ses stala kopií Mého Umučení, částí Mne, Nejvyšší Oběti: další obětí lásky, dalším živým křížem, dalším otrokem, který bude prodán celému světu. Ale v Mém objetí bude tvá duše čerpat ze Mne sílu a všechny ctnosti, aby se Mi podobala." (11.11.98)

Kolik lidí je ochotných nabídnout sebe a stát se otroky Boha? Ne mnoho. Bůh mi dokonce jednou ukázal, jak lidé, kteří říkají, že patří Bohu, nejsou ochotni stát se Jeho otrokem. Jednou mi ve chvíli těžkosti dal zakusit, jak jsou lidé slabí a třesou se a utíkají se schovat pryč, když přijde na to setkat se tváří tvář Kříži. V té těžké chvíli mi byla do tváře vmetena tato slova: 'ale ty jsi Ježíšovým otrokem, ne já', stejně jako Ježíšovi učedníci utekli, když přišli Římané zajmout Ho, nechali Ho úplně samotného v rukou Jeho nepřátel. Jak málo skutečně přijímá boží otroctví a Kříž ...

Dát svoji svobodu Bohu znamená nabídnout Bohu sebe jako Jeho otrok a být označen Jeho znamením, kterým je Kříž, jako znamení, že jste Mu dali svoji svobodu. Jestli říkáte, že jste následovníci Ježíše, dovolte našemu Pánu, aby vás prodal jako otroka celému světu, jako On byl prodán. Říkám vám, větší cti než být označen jako jeden z Jeho vlastních, se vám nemůže dostat. Ježíš říká:

"Já sám jsem přišel na tento svět, abych sloužil, ne abych si nechal sloužit, ačkoli jsem byl Božské podstaty, nic jsem nelpěl na tom, že jsem roven Bohu, ale Sám Sebe jsem zmařil, abych přijal postavení otroka."

A níže v tomto poselství říká Ježíš tuto skutečnost:

"Žádný král nikdy nesloužil svým poddaným tak jako jsem sloužil Já, který jsem Král králů." (28.1.97)

Dokud nedovolíte Bohu, aby zajal vaši duši, aby ji zahalil Svou božskou láskou a Svým Duchem Svatým otevřel vaše duchovní oči, abyste spatřili vznešenost Kříže, nikdy nepřijmete postavení otroctví, nikdy nepřijmete být dalším živým křížem, další obětí lásky, která sdílí díla a obětování Krista pro Svou Církev. Tak kdo je připraven následovat Krista v Jeho krví zalitých Stopách? Kdo je připraven opustit pohodlí a sloužit Pánu v tomto postavení? Připomenu vám z Písma, co nám Ježíš říká o Jeho následování: tato pasáž je z Matouše 10,37-39 „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.”

Ježíš nám říká v jednom poselství: "Potřebuji služebníky, kteří jsou schopní Mi sloužit tam, kde je láska nejvíc potřeba."

Ježíš říká v agónii, že tato generace Ho vleče k novým Getsemanům. A připomíná nám, že přijal postavení otroka, ptá se: "Co jsem ještě mohl udělat, a neudělal jsem? ... dodnes není tato generace uspokojena. Můj Dům je v troskách a Já, toužící zachránit Svůj lid z trosek, jsem Svým Královským Žezlem pozvedl proroky, aby přijali postavení otroka a dobrovolně sloužili Mému Domu a zpevnili Jej, tento Dům, který jsem vykoupil Svou Vlastní Krví." (30.11.98)

"Protože Mě Můj Otec dal každému z vás jako dar pro vaše vykoupení i s veškerou Mou Vůlí, Já zase ve vaší době volám pro Sebe Své vyvolené a pozvedám je pro Svůj Plán Spásy, měním je v kopie Sebe. Vyvolené dávno předtím, než byli stvořeni, aby se stali opravdovými obrazy Mne Samého a spolupracovníky Mého Plánu Lásky.“ A teď poslouchejte toto: Vyznamenávám je tak, že jsou označeni týmiž značkami, jimiž jsem byl označen Já, aby byli plně Mými a abych ukázal světu, že jsou opravdu Moji a že jsou Má setba ... proto když jsou oni vystavováni pronásledování, plivancům, když jsou ohrožováni, když jsou nepochopeni, pomlouváni a napadáni, vězte, že přicházejí ode Mne a že jsou kost Mých Kostí, tělo Mého Těla." (11.11.98)

Takže podle Ježíše je to čest být označen těmi samými značkami, kterými Ježíš Sám byl označen. Těmito značky, o kterých Ježíš mluví, jsou: pronásledování, poplivání, pomluvy, napadení a nakonec ukřižování. Ježíš vysvětluje, říká: "Označeny všemi těmito vznešenými znaky, které jsem dostal pro vaše vykoupení, i tyto vznešené duše jsou kvůli tobě, bezbožné pokolení, pošlapávány, denně masakrovány a předváděny k soudu dokonce hodnostáři Mé Církve! Stejně jako ovce vedené na porážku i ony jsou vedeny podle falešných obvinění těch, kteří se až podnes podílejí na vraždění Mých svatých a Mých proroků všech dob. A jak důmyslně obcházejí Má slova, aby ospravedlnili svou nevěru!"(11.11.98) 

Drazí bratři a sestry, jen skrze světlo Kříže budeme moci spatřit věci, o kterých nám říká Písmo Svaté, které jsou neviditelné, ale věčné a ne ty, které jsou viditelné, ale pominou. Tak přijměme Kříž, abychom hledali věci, které nám může nabídnout později v Nebi. Všechna Bohatství, která lze najít v Ježíšově Srdci mohou být spatřena Okem našeho Vykupitelského Nástroje, Nástrojem naší spásy: Křížem.

Proto se prověřme, a spatřeme, jestli jsme ti, kteří jsou spojeni s Kristem a jedno s Ním: Zkoumejme se a spatřeme, jestli jsme byli utvořeni Kristem a pevně spojeni s Ním. Poznáme duchovní stav naší duše tím, že prozkoumáme, abychom viděli, na co je naroubováno naše srdce. Pokud jste přijali boží otroctví, vaše srdce pak je nejen naroubováno na Ježíše, ale také na Jeho Kříž se všemi jeho břemeny. Kdokoli je přesvědčený, že patří Kristu, musí pochopit, že patří také k Jeho Kříži.

Video z promluvy můžete sledovat (v anglickém jazyce) ZDE

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
    11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017
    10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
    Rhodos, Řecko 2012
    Libanon, Sýrie a Jordánsko - pouť v roce 2005
    Meteora - setkání v roce 2004
    Egypt - pouť 2002
    Svatá Země - pouť v roce 2000
        Osobní zážitky z pouti do Svaté Země v roce 2000
        Vassulina úvodní promluva
        Vznešenost Kříže
        Jsme povoláni k účasti na Božství
        Vezmi srp a žni!
    Svatá Země - pouť v roce 1998
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Cesta, kterou jsem před tebou rozvinul, nemá chybu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Ukážu jim, co znamená Opravdový Život v Bohu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message