DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta » Ježíš umírá na kříži »

Zastavení křížové cesty

Rozjímání z Opravdového života v Bohu

12. Ježíš umírá na kříži
(Mt 27.50; Mk 15.37; Lk 23.46+49; Jn 19.30)

vojáci vztyčili Můj kříž a usadili ho do díry;

díval jsem se na lidi, které jsem z kříže téměř neviděl; opuchlýma očima jsem sledoval svět; neviděl jsem žádného přítele mezi těmi, kdo se Mi posmívali; nebyl tu nikdo, kdo by Mě potěšil; „Můj Bože, Můj Bože, proč jsi Mě opustil?“ opuštěn všemi těmi, kdo Mě milovali;

Můj pohled spočinul na Mé Matce; pohlédl jsem na Ni a naše srdce hovořila: „dávám ti Své milované děti, aby byly i tvými dětmi; máš být jejich Matkou;“  (9.listopadu 1986)

Pamatuješ, když jsem byl na Kříži? Jaká slova jsem řekl? Řekl jsem, že Ona je také tvoje Matka. Ona tě miluje a stará se o tebe. Abba rozdává tomu, komu chce. Přijmi, co ti Bůh dává.  (Anděl Daniel 4. října 1986)

křičel jsem z Kříže; byl to Můj poslední hlasitý výkřik, když jsem byl ještě v těle, výkřik plný utrpení, bolesti a hořkosti, který zazněl z hloubi Mé Duše a prorazil výšiny Nebes; otřásl základy země, rozerval srdce těch, kdo Mě milovali, tak jako se roztrhla opona v Chrámě; povolal Mé věrné následovníky, stejně jako povolal mrtvé z hrobů, odvalil zemi, která je přikrývala, a stejně tak přemohl Zlo; Silné zahřmění otřáslo i Nebeskými výšinami a všichni andělé padli v bázni tváří k zemi a v naprostém tichu se Mi klaněli; Má Matka stála blízko u Mě, a když slyšela Můj výkřik, padla na kolena a plačíc si zakryla tvář dlaněmi; nosila v Sobě tento poslední výkřik až do dne Svého zesnutí; trpěla... (29.dubna 1987)

všechno se chýlilo ke konci, vykoupení bylo blízko; viděl jsem nebesa otevřená a všichni andělé tam stáli vzpřímeně, všichni stáli mlčky; „Můj Otče, do Tvých rukou odevzdávám Svého Ducha; teď jsem u Tebe;“  (9.listopadu 1986)

jsem naplněn hořkostí, trpím stále všemi nepravostmi světa, zkažeností, nezákonností a egoismem; Můj Výkřik každým dnem sílí; byl jsem ponechán sám na Kříži, sám, abych na Svých ramenou nesl hříchy světa, sám, abych trpěl, sám, abych zemřel a prolil Svou Krev, která pokryla celý svět a vykoupila vás, Moji milovaní; týž Výkřik zaznívá dnes na zemi jako ozvěna z minulosti; cožpak žiji ve stínu minulosti? byla Má Oběť marná? jak můžete neslyšet Můj Výkřik z Kříže? proč si zacpáváte uši a nechcete Jej slyšet? (29.dubna 1987)

 

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
        Ježíš je Pilátem odsouzen na smrt
        Ježíš nese Svůj kříž
        Ježíš padá pod tíhou kříže
        Ježíš potkává Svou svatou Matku
        Šimon z Cyrény pomáhá Ježíši nést kříž
        Svatá Veronika osuší Ježíšův obličej
        Ježíš znovu padá pod tíhou kříže
        Ježíš těší jeruzalémské ženy
        Ježíš potřetí padá pod tíhou kříže
        Ježíšovi strhávají šaty z těla
        Ježíše přibíjejí na kříž
        Ježíš umírá na kříži
        Ježíše sňali z kříže
        Ježíš je položen do hrobu
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Bůh-je-s-tebou
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Matka všech lidí
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message