DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Modlitba pokání a vysvobození »

Modlitba pokání a vysvobození

Tato "modlitba exorcismu" byla Vassule dána 13. listopadu 2006

Vassula píše:Ježíš Kristus mi nadiktoval tuto modlitbu, která je modlitbou pokání, uzdravení a osvobození. Řekl, že tento 'exorcismus' je potřebný v těchto časech, které jsou tak zlé.

Lidé neví jak zcela zapudit svými modlitbami Satana, který je ovládá, oslepuje a působí jim tolik utrpení, buď skrze nemoc nebo tím, že z nich dělá otroky. Ježíš také říká, že mnoho lidí uctívá falešné bohy (idoly).

Tato modlitba bude účinná, když se ji budeme modlit srdcem a opravdově.


Pán řekl: Ať před Mou Tváří činí pokání těmito slovy:

Pane, snášel jsi mě 
po celá ta léta s mými hříchy jen proto, 
že jsi se mnou měl soucit.

Byl(a) jsem sveden(a) na scestí v každém ohledu, 
ale nyní už nebudu více hřešit. 
Křivdil(a) jsem Ti a byl(a) jsem vůči Tobě nespravedlivý(á), 
už takový(á) více nebudu. 
Zříkám se hříchu, zříkám se Ďábla, 
zříkám se neřesti, která poskvrňuje mou duši. 
Osvoboď mou duši ode všeho, 
co je proti Tvé svatosti.

Snažně Tě prosím, Pane, 
zachraň mě ode všeho zla. 
Přijď nyní, Ježíši,
přijď a zůstaň v mém srdci.

Odpusť mi, Pane, 
a dovol mi spočinout v Tobě, 
neboť Ty jsi můj Štít, 
můj Spasitel a mé Světlo 
a Tobě důvěřuji.

Ode dneška Ti, Pane, 
budu blahořečit v každé době.

Zříkám se zla a všech jiných bohů a model, 
protože Ty jsi Nejvýš Svrchovaný nad celým světem, 
dalece převyšuješ všechny ostatní bohy.

Svou mocnou Rukou mě uchraň od nemoci, 
osvoboď mě, abych nebyl(a) zajatcem, 
zachraň mě v nesnázích
a poraz mého nepřítele Ďábla. 
Přijď mi rychle na pomoc, ó Spasiteli! 
Amen.

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Řekni Mi, že tvá naděje je ve Mně
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Řekni jim, že jsou radostí Mého Srdce
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message