DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

Duchu Svatý, Dárce Života

Svatý Duchu, Dárce Života,
Svatý Duchu, třikrát Svatý,
dej, ať i já mohu růst v lásce,
znát Boha a získat Jeho Království.

Daruj mi Ducha Zbožnosti,
ať můj duch roste
v zásadách Světců
a ať se mé myšlenky
stanou Tvými Myšlenkami,
mé skutky Tvými Skutky,
které jsou čisté a božské.

Svatý Duchu Zbožnosti,
Příteli Boha,
uč mě, jak dosáhnout dokonalosti,
a sleduj každou část
mého já, které je tak špatné,
ať mohu dojít Věčného Života.

Duchu Zbožnosti,
vždy tak překrásně oděný,
přijď ke mně a obleč mého ducha čistotou,
ať se i já mohu jevit příjemně v Božích Očích.
Oblékni mou duši živoucím Duchem,
aby sloužila Svaté Trojici
se ctí a milostí.

Dej, ať odumřu svým zásadám,
dej, ať odumřu své předpojatosti,
své vlažnosti, své letargii
a svým ambicím.

Přijď a oživ mě Svou Čistotou.

Ty, který zásobuješ
ovocem ze Stromu Života,
Věčná Radosti,
dej mi Svého Ducha,
ať patřím do příbuzenství Svaté Trojice
a jsem dědicem (dědičkou)Tvého Království.

Dej mému jazyku okusit, co je
nejčistší ve Světle Boha
třikrát Svatého
a přijmout Toho, který řekl:
"Já jsem Chléb Života."
Svatý Duchu Života,
třikrát Svatý, dej mému duchu dosáhnout
dokonalosti v Poznání
Ducha Zbožnosti.

Naučit se pozorovat s bázní,
co je skutečné Tělo a skutečný Pokrm,
co je skutečná Krev a skutečný Nápoj
ať žiji v Otci,
v Synu a v Duchu Svatém,
Trinitárním, ale Jednom,
v jednotě podstaty.

Dej mé duši pracovat pro Tvé záměry,
svaté a vykupitelské,
nejmilejší Tvým Očím.
Když do mé duše vstoupí
Tvůj Duch Zbožnosti,
učiní ze mne oddaného
a horlivého služebníka.

Světlo mé duše,
dej mi zbožnost,
zbožnost Tvých Svatých,
ať jsou mi svaté Tvé Zákony,
a milostivě se zjev mé ubohé duši,
aby si připomněla, že
neúplatnost mě přivede blízko
Trojjedinému Bohu,
Nejmocnějšímu a Nejsvětějšímu,
ať nic nečistého nemůže
najít cestu do mne.
Amen. Ic.

19. června 1995

 

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Buď hlasatelem a apoštolem Našeho Trojjediného Božství
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Trn
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message