DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pros Mě o sedm darů Ducha Svatého

19. června 1995

pokoj tobě… ošetři Mé Rány láskou v Mém Svatém Duchu; vždy hledej Mého Svatého Ducha; pojď a uč se:

abys ochránila svou duši ode všech zlých náklonností a pokušení, pros Mého Svatého Ducha, Dárce Života, aby tě uvedl do svatosti a pomohl ti růst v milosti a moudrosti, aby také tebe nesvedly z cesty omyly, které se stále víc rozmáhají v Mé Církvi;

pros Mého Svatého Ducha Poznání, aby ses i ty nestala obětí překrucování Mého Slova, k čemuž dochází, ale abys došla k poznání Nás1 jako třikrát Svatého a poznáním Nás, abys poznala sebe v Našem Odlesku, v Naší Podobě; říkám „i ty“, protože mnozí z těch, které jsem pozvedl, buď ochabli, nebo padli... opustili Mé svaté zákony, které jsem jim svěřil, zklamali Mě, protože podlehli svým popudům… nedali Mě na první místo,2 na první místo dali své zájmy, ne Mé;

pros Mého Svatého Ducha Moudrosti, abys hledala Mou Nebeskou Vinici a tvá duše usilovala o její plody; pojď a snažně pros Mého Svatého Ducha Moudrosti, aby tě ve tvé chudobě navštívil; neprchne, bude tvým přítelem a bude se o tebe ucházet a Jeho čisté vyzařování způsobí, že se tvůj duch bude zabývat pouze věcmi, které pochází z nebe, a budeš Nás3 prosit o to, co je svaté a nehynoucí;

Můj Svatý Duch Moudrosti ti ukáže Naše4 Království, Království zbožnosti vyhrazené spravedlivým a svatým; tak nebuď jako ti, kdo každý den zraňují Mé Srdce a bez přestání zarmucují Mého Ducha, protože se stali vytrvalými rebely, Kainy bez slitování; naprav své srdce a Můj Duch Moudrosti bude tvým průvodcem a vůdcem, aby tě vedl do Našeho Království, které je pro tebe připraveno od založení světa;

úpěnlivě pros a Můj Svatý Duch Porozumění sestoupí do tvé nicoty jako zářivé slunce a zasvítí do tvých očí Svými léčivými paprsky, takže všechno, co se ti zdálo nesrozumitelné a mimo tvůj dosah, ti bude odhaleno; a ve tvé nicotě tě Můj Svatý Duch Porozumění povede do tajemství Božské Pravdy;

ať tě Můj Duch nenajde ve špatném rozpoložení či neochotnou; dovol Mu osvítit tvou mysl a přes všechnu tvou nicotnost bude Můj Svatý Duch Porozumění Vším, čeho se ti nedostává; jako tvůj Druh a Přítel před tebou nebude skrývat žádná tajemství, ale nabídne ti učení, které žádná mysl nepochopila, věci přesahující lidskou mysl, které pronikají d o neproniknutelného a nepomíjejícího, které sahají do hlubin Boha;

tak nebuď jako učenci a filozofové tvé doby, kteří formulují svou filozofii podle svého vlastního racionalistického ducha; tělo a krev nemohou odhalit to, co přichází z Ducha; mohu ti nabídnout Své Království a Můj Duch může vést tvé kroky do Mého Království; pojď tedy, a když umožníš Mému Duchu Porozumění, aby osvítil tvou mysl a tvé tělo Svým Božským Světlem, když Mu dovolíš oživit tvou duši důvěrností, kterou si od tebe přejeme,5 zdědíš to, co trvá věčně;

Moji synové, Mé dcery, přicházejte k Nám ve vašem ztišení, abyste dostali dary, které vám můžeme nabídnout; Naše Jméno je třikrát svaté; nenásledujte filozofii založenou na lidském myšlení, protože se ve vás uhnízdí zmije; místo toho pojďte k Nám a získejte Dary Ducha, který může vaši duši proměnit v Naše Nebe; proste Nás celým svým srdcem a dostanete; poznejte Nás v Naší Trinitární Svatosti a budete nazváni „Naším dítětem, Naším Vlastním“, protože z vaší duše učiníme živý obraz Naší Svatosti, viditelný obraz Neviditelného, přitažlivost pro všechny posvátné věci, které vám byly oznámeny pro vaše spasení od počátku Času;

naslouchej a pochop: chceš patřit k příbuzenstvu Svatého Ducha Rady a mít jistotu, že získáš nebe? poznej Nás v Naší Trinitární Svatosti a Naši andělé tě pozvednou, abys objevil Toho-který-je; pros o radu a dostane se ti jí ke konání dobra po všechny dny tvého života;

Království je připraveno pro ty, kdo konají dobro; uč se odplácet zlo láskou; znáš Přikázání a víš také, že na těch dvou největších spočívá celý Zákon i proroci; na to, abys vstoupil do Mého Království, nepotřebuješ bohatství ani učenost; Mé Království je dáno chudým v duchu a těm, kdo volají: „Bože, buď milostiv mně, hříšnému;“ Mé Království je dáno prostým dětem a pokorným, kteří vědí, jak volat: „Abba!

hledej Mě, svého Pána; Já jsem Láska; hledejte Lásku, vy všichni pokorní na zemi, kteří posloucháte Má Přikázání; proste o Mého Ducha Rady, abyste toužili po neporušenosti, pokoře, věrnosti a dobrotě, a tak vás vaše kroky nezavedly ke zlu;

Můj Duch Rady vás spolehlivě seznámí s Mým Zákonem a bude vám radit slovy: „nikoho nepovažujte za rovného Bohu; služte právu, pozvedejte utlačované; nikomu neškoďte, ale milujte se a pomáhejte jeden druhému; neutiskujte ani neobtěžujte vdovu a neprojevujte tvrdost vůči sirotku; projevujte dobrotu a nebuďte jako ničemové a bezbožníci, kteří pustoší svou duši ubližováním bezbranným; nikdy nerebelujte proti svému Bohu, ale sklánějte hlavu a ohýbejte kolena v Jeho Svaté Přítomnosti; nikdy a za nic na světě nevyměňte Jeho Věčnou Oběť ani za všechna království světa a jejich nádheru;“

pozorně dbej těchto rad a budeš vonět a tvé štěstí bude jako řeka, která se rozlévá do více řečišť, oznamuje a radí ostatním, aby hledali Nebeské Království a slávu Naší Trinitární Svatosti, která může navěky ozdobit tvého ducha Naší Nádherou;

- což nemám sílu spasit? jediným slovem žehnám a zachraňuji; proto nelež bezmocně; mohu ti dát Svého Ducha Statečnosti; není dán jen Mým andělům, ale i tobě; otevři srdce a slyš; pros a bude ti dáno; mohu tě učinit kazatelem Mého Slova a Mé Tradice třikrát svaté až po hranici tvých schopností, silou Mého Ducha Statečnosti; šťastni jsou ti, kdo obdrží Můj Dar6 a skrze tento Dar dostanou sílu žít v poslušnosti víry, ve spravedlnosti, radosti a pokoji; proto nelež bezmocně a vystrašeně; říkám ti: neboj se posměchu lidí ani se nezalekni jejich urážek; mol je sežere jako oděv, vždyť jsou od začátku ve spojení se zlým; budu tvou Silou a už nebudeš kráčet sama; Já a ty, ty a Já, společně poneseme kříže udělené k tvému posvěcení;

Můj Duch Statečnosti tě obleče Mou Silou, abys horlivě a s odvahou vydala svědectví Pravdě, která je Alfa a Omega; Můj Svatý Duch Statečnosti ti může pomoci překonat všechny překážky, které ti přijdou do cesty, aby ti zabránily dosáhnout Mě; v síle Mého Ducha budeš jako válečník plný kuráže a síly, vyzbrojená Jeho silou budeš opevňovat Mou Svatyni proti nepříteli a proti hříchu; v Naší Přítomnosti třikrát Svaté budeš zářit jako slunce; tvoje plamenná slova budou žhnout jako pochodeň; tvá proroctví udeří jako meč, který seká a bodá, a stáhne světská království do zkázy;

v síle Mého Ducha získáš nedostupné, dosáhneš nedosažitelné; každý tvůj úspěch ukáže Naši velkolepost v Naší Trinitární Slávě, proto neříkej: „kde najdeme dost síly a statečnosti na to, abychom oslavili Boha?“ Mé zázraky spočívají v Duchu, Neviditelné, a přesto viditelné skrze Jeho mocné působení; nelze je nahmatat, a přesto jsou všude kolem vás a ve vás;

kdo se může pokusit pochopit, kterou cestou se ubírá Můj Duch? pros Mého Svatého Ducha Statečnosti, aby ti poskytl Svou úchvatnou Sílu pro Mé Zájmy a Já, Já ti dám dost síly připojit se v bitvě vašich časů k Michaelovi Archandělovi a bojovat proti zlu a rouhání, překrucování Mého Slova a vzpouře proti všemu, co je svaté;

neváhej a pros, abych ti udělil Ducha Statečnosti, který tě uschopní vztáhnout ruku po poháru, jejž ti nabídnu; toto jsou věci, o které bys měla prosit před Mými Svatými a Naší Trinitární Svatostí; pak i ty budeš projevovat vytrvalost v bitvě Velkého Dne,7 aby ses stala obráncem Pravdy a přivedla všechny lidi k poznání Nás jako třikrát Svatého, avšak Jednoho, v jednotě podstaty; pozveme každého z nich, aby vstoupil do tajemství Pravého Poznání Naší Trinitární Svatosti, oblékneme je milostí, krásou a slavnostním oděvem, nejbohatším šatem:

- Božstvím, které z Nás vyzařuje a vede je do Věčného Života;

- Světlem třikrát Svatým, které září v jejich duši a těle, aby v Nás žili navěky věků;

- Pravdou a Láskou, aby znali Pravého Boha třikrát Svatého;

- Vírou, vítězstvím nad celým světem, sklizní Věčného Života;

pojď, pojď, ty, kdo říkáš: „nemohu získat vykoupení, protože jsem nedostal zbožnost, abych vstoupil do Božího Království;“ pros z celého srdce o Dar Zbožnosti a dostaneš jej; říkej:

„Svatý Duchu, Dárce Života,
Svatý Duchu, Třikrát Svatý,
dej, ať i já mohu růst v lásce,
poznávat Boha a získat Jeho Království;

daruj mi Ducha Zbožnosti,
ať můj duch roste
v zásadách Světců
a ať se mé myšlenky
stanou Tvými Myšlenkami,
mé skutky Tvými Skutky,
které jsou čisté a božské;

Svatý Duchu Zbožnosti, Příteli Boha,
uč mě, jak dosáhnout dokonalosti,
a ovládej každou část mého já,
které je tak špatné,
ať mohu dojít Věčného Života;

Duchu Zbožnosti,
vždy tak překrásně oděný,
přijď ke mně a oděj mého ducha čistotou,
ať se i já mohu jevit příjemná v Božích Očích;
oblékni mou duši živoucím Duchem,
aby sloužila Svaté Trojici
čestně a důstojně;

dej, ať odumřu svým zásadám,
své předpojatosti, své vlažnosti,
své letargii a svým ambicím;
přijď a oživ mě Svou Čistotou;

Ty, který nás zásobuješ plody
ze Stromu Života,
Věčná Radosti,
dej mi Svého Ducha,
abych byla spřízněna se Svatou Trojicí
a dědicem8 Tvého Království;
dej mému jazyku okusit,
co je nejčistší ve Světle
Boha třikrát Svatého
a přijmout Toho, který řekl:
‚Já jsem Chléb Života;‘

Svatý Duchu Života, třikrát Svatý,
dej mému duchu dosáhnout
dokonalosti v Poznání
Ducha Zbožnosti,
naučit se přistupovat s bázní k tomu,
co je skutečné Tělo a skutečný Pokrm,
co je skutečná Krev a skutečný Nápoj,
abych mohla žít v Otci,
v Synu a v Duchu Svatém,
Trinitárním, ale Jednom,
v jednotě podstaty;

dej mé duši pracovat
pro Tvé záměry,
které jsou svaté a vykupitelské,
nejmilejší Tvým Očím;
když do mé duše vstoupí
Tvůj Duch Zbožnosti,
učiní ze mě oddaného
a horlivého služebníka;

Hvězdná záři mé duše,
dej mi zbožnost Tvých Svatých,
ať jsou mi svaté Tvé Zákony,
a milostivě se zjev mé ubohé duši,
aby si připomněla,
že neúplatnost mě přivede blízko
Trojjedinému Bohu,
Nejmocnějšímu a Nejsvětějšímu;
ať nic nečistého nemůže
najít cestu do mě;
Amen;“ ic

Duch Zbožnosti tě povede k tomu, aby ses stala:

- radostí Radosti Otce,

- vůní myrhy v Mé Přítomnosti,

- lilií Mé zahrady,

- chloubou9 Mým andělům,

- permanentním svátkem v Mém Srdci a kopií Mě;

stačí, když budeš chtít a Já pozvednu tvou ubohou duši! mám dost prostředků na to, jak ukázat Svou Sílu či Svrchovanost;

pojď a hledej Mě upřímným srdcem, nezůstávej v zajetí svého hříchu; pros o odpuštění a Já ti odpustím; pros o Ducha Bázně, který tě ukázní k zachovávání Mého Svatého Jména;

ať tě Můj Duch obleče ctí a důstojností - je to dar a vzácný poklad, znamení láskyplné věrnosti - uč se sklánět svou hlavu, aby bylo vidět Mě, uč se tlumit svůj hlas, abys začala slyšet Můj Hlas a objevila Mé úmysly, Má přání a Mou Vůli; uč se pozvednout svůj hlas jedině ke chvále Mé Slavné Přítomnosti, uč se zvedat hlavu jedině tehdy, když hledáš Mě a to, co je nebeské… mnoho vlivných mužů bylo poníženo, protože si Mě nevážili, ani Mi neprokazovali úctu;

chceš vědět, co znamená „Bázeň Boží“? Bázeň Boží je počátek Moudrosti, Bázeň Boží je koruna Moudrosti; Bázeň Boží má ten, kdo Mě přijímá vlídně a uznává Nás jako Třikrát Svatého s úctou, věrností a poctami; bát se Mě znamená pokořit se v Naší Přítomnosti, snažně Mě prosit o odpuštění, abych z tebe udělal věčný oltář, na který bych mohl položit všechno Své Poznání, Svá Naučení a Svůj Zákon;

vložím na tvou Svatou Bázeň Svou důvěru, Mé poklady s moudrými rčeními, která odhalují Má tajemství; ve tvé Svaté Bázni ti odhalím tajemství Svého Srdce, ony skryté poklady, a poznáš, že Já jsem Bůh, v němž můžeš získat Věčný Život, Věčnou Radost a Pokoj; naučíš se od Mého Ducha Bázně, že poddajnost Mě okouzluje; i když se to může jevit tvrdě, pro Mě je to Brána, kterou vstupuji do tvého srdce a konám Svou Vůli;

přijmu tvou poslušnost a tvou Svatou Bázeň, jako se přijímá královská koruna slávy, a My, Trojjediný Bůh, tě oblékneme Svou nepřemožitelnou Svatostí, aby se každá stopa tvé nepravosti rozplynula jako ranní mlha; zrozená a obnovená Mým Duchem, ty, která jsi k Mému zármutku přestala existovat, opět budeš; mnozí z mrtvých se na tebe budou dívat nechápavě, že ty, jednou mrtvá a teď znovu živá, jednáš tak, jak My ti dáváme jednat, prozíravě a se Svatou Bázní;

uč se, že Pán Všech nabízí milosti a slitování těm, kdo se Ho bojí a kdo ctí Jeho Jméno; oslavuješ Mě, když velebíš Mé Jméno třikrát Svaté všude, kde jsi, a kadidlo10 obětované Mi ze srdce v Mém Jménu je pro Mě jako čistá oběť; je načase usilovat o tento dar Mého Ducha Bázně

- zbraň k přemožení vzpoury
- prvek, který odvrátí váš pád a žezlo Mého Království; 

- skloň se ke Mně a Já tě s láskou pozvednu; sniž se, aby tě mohly pozvednout Mé Milosrdné paže; jako ten, kdo zvedá dítě, aby si ho přitiskl na tvář, tak tě pozdvihnu, pohladím a polaskám, a nikdy se od tebe neoddělím;

v těchto dnech a ve vašich časech jsem konfrontován s hříchem těch, kdo Mě bijí, a zkažeností těch, kdo klamou; „nepáchejte ohavnost, o které mluvil prorok Daniel“, říkám vám, ale vaše kroky stále sledují Klam; vaše doba vyzývá Mou Moc;

dobře tedy, jestli je tvým úmyslem, generace, pošlapat Mou Věčnou Oběť a zrušit Ji, říkám ti: udělám s tebou totéž co se Sodomou a Gomorou, ale stokrát víc, podle míry tvých hříchů; - vidíš oněch deset Věží, které sis postavil jako Brloh? nikdy v nich nebudeš žít, tvé panství se zhroutí spolu s tebou; a drahokamy, které jsi nashromáždilo? nikdy ti nebudou patřit, protože přijdu a připomenu ti, že od Počátku mělo být ctěno a uchováváno ve Svatosti Mé Jméno třikrát Svaté, a že tvou povinností vůči Mně byla bázeň;

- pojďte, vy, kdo ještě pořád bloudíte v této pustině, nerozhodní a slabí! pojďte a proste o těchto sedm darů Mého Svatého Ducha, a Já, Tvůrce nebe a země, Slovo a Bůh, vás zahrnu Svými dary; nabídnu vám k vaší záchraně Svých sedm darů; abych z vás vypěstoval rozkošný vinohrad, budu vás učit mírnosti a moudrosti, spravedlnosti a statečnosti;

pojďte ke Mně, který jsem třikrát Svatý, pojďte, a silou Svého Dechu vás proměním v průzračné zrcadlo, aby se na vás a ve vás odráželo: Naše Božství, a budete žít v Nás, třikrát Svatém, navěky;

duše!11 ty, která jsi nyní vystavená nespravedlnosti světa, získej Náš Pokoj a Lásku; Já Jsem je s tebou; jsi stále ochotná pracovat pro pokoj, jednotu a lásku?

Jsem ochotná pracovat pro pokoj, jednotu a lásku, ano.

dodržuj tedy Má pravidla… buď trpělivá a pamatuj, pamatuj na to, co jsem podstoupil; buď spokojená s tím, co už jsem ti dal, a nehledej víc; buď dál svědomitá ve své práci;

na začátku Svého Poselství jsem řekl: „ošetři Mé Rány svou láskou;“ Já jsem zraněný k nepoznání; zvedni své oči k nebi a uvidíš Mé anděly plakat… ach, generace, podněcuješ hněv Mého Otce, rozdmýcháváš Jeho hněv, který vzplane a promění se v plameny, a až se to stane, přijde k tobě jako sžírající oheň a spálí tě na popel spolu s tvou nepravostí a tvou vzpourou, se vším zlem dnes maskovaným jako dobro;

běda vám, kdo jste přestrojeni za služebníky spravedlnosti,12 sloužíte v Mé Církvi, ale nejste nic jiného než falešní služebníci, kteří slouží zákonům Šelmy; vám pravím: nebudete-li litovat, přitáhnete na sebe hněv Mého Otce a skončíte také v plamenech; nelíbí se vám ten, kdo sedí na Petrově Stolci a kdo vám neustále připomíná, abyste Mé zákony zachovávali ve svatosti, protože jsou svaté; nelíbí se vám jeho volání po církevní Tradici a každodenním Eucharistickém životě; trápí vás, když dochází ke sbližování Východní Církve se Západní a k uskutečňování Jednoty!

pokolení nevěřící a zvrácené! jak dlouho ještě mám snášet vaši vzpouru? ale říkám vám: stane se, čeho se bojíte; uskuteční se, čeho se hrozíte; Má Církev se nakonec sjednotí a bude Jedna a Má Modlitba k Otci bude vyslyšena; budete ještě trvat na svých zlých záměrech? jednoho dne, služebníci Šelmy, spolu s Falešným Prorokem čili druhou Šelmou, ponesete tíhu svých vin a ty budou těžké jako Smrt;

dnes v tajnosti usilujete13 o Petrův Stolec, přičemž používáte svých lidí, které jste dosadili na vysoká místa, aby navlékli na Pravdu masku liberalismu a mnoho dalších věcí; pleníte a ničíte Můj svatý Zákon, abyste odstranili Mou Tradici; proto vám Můj Otec vezme všechno, co vlastníte, sežehne vašich deset Věží a odkryje jejich základy; všechny vaše drahokamy budou roztříštěny a vás stráví plamen; pokud od vás neuslyším volání lítosti, vykonám všechny tyto věci ve velmi krátkém čase; ekklesia ožije!

- květino, jsem s tebou a stojím před tebou, žehnám ti; každé úsilí, každý krok vpřed vykonaný pro jednotu získává trojnásobné požehnání, je požehnáno Otcem, Mnou a Svatým Duchem; ať je to známo, řekni každému, aby pracoval pro jednotu a modlil se za ni; a když k tobě někdo přijde a zeptá se, co Mě nejvíc těší, řekni jim:

„slavnost království Božího je přede dveřmi, proto buďte připraveni obracet se k Bohu s modlitbami za zbloudilé duše; shromážděte se a modlete se, aby církev byla jedna; modlete se s přesvědčením a Bůh vás bude slyšet; není člověka, který by se modlil, obětoval a postil pro Boží království, aby nebyl vyslyšen a nebylo mu to stokrát vynahrazeno v jeho přítomné době i ve světě, který přijde, a který by nedostal dědictví Věčného Života;“

vyřiď jim tato slova a požádej je, aby si připomněli Má slova z Písma:14 „čím přetéká srdce, o tom mluví ústa; dobrý člověk vybírá ze své zásobnice dobra dobro; a zlý člověk vybírá ze své zásobnice zla zlo; a říkám vám: lidé budou z každého neopodstatněného slova, které pronesou, skládat v den Soudu účet; neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov budeš odsouzen;“

- ukaž Mou Svatost a horlivě Mi služ jako nyní; Já tě miluji, Já, tvůj Mistr a zároveň Přítel a Milovaný tvého srdce! přijmi Můj Pokoj a požehnání

- to je pro dnešek všechno; Já Jsem je s tebou; pojď, my, společně? Ježíš je Mé Jméno, uchovávej je ve svatosti;


1 Nejsvětější Trojice.
2 Rozuměla jsem tomu i takto: Nedali na první místo lásku.
3 Nejsvětější Trojici.
4 Nejsvětější Trojice.
5 Množné číslo znamená Nejsvětější Trojici.
6 Svatého Ducha Statečnosti.
8 Nebo také dědičkou.
9 Ve smyslu oslavení.
10 Tzn. modlitby.
11 Bůh se náhle obrátil ke mně a oslovil mě.
12 Dnešní Kainové: odpadlíci, kteří šíří omyly, ti, kdo chtějí zrušit Věčnou Oběť, ti, kdo se staví proti papeži, když chce zachovávat Tradici jako v prvotní Církvi, ti, kdo bojují proti Jednotě.
13 Šelma a její následovníci.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message