DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pros Mě o sedm darů Ducha Svatého

19. června 1995

Pokoj s tebou .... ošetři láskou Mé Rány v Mém Svatém Duchu. Vždycky hledej Mého Svatého Ducha. Pojď a uč se:

Abys chránila svou duši ode všech zlých náklonností a pokušení, pros Mého Svatého Ducha, Dárce Života, aby tě uvedl do svatosti a pomohl ti růst v milosti a moudrosti, aby také tebe nesvedly z cesty omyly, které se stále víc rozmáhají v Mé Církvi.

Pros Mého Svatého Ducha Poznání, abys neupadla v překrucování Mého Slova, ale abys došla k poznání Nás1 jako třikrát Svatého a poznáním Nás znala sebe jako Náš Obraz. Říkám "také tebe", protože mnozí z těch, které jsem pozvedl, buď ochabli, nebo padli .... opustili Mé Svaté Zákony, které jsem jim svěřil, ztratili Mě, protože podlehli svým popudům .... nedali Mě na první místo,2 na první místo dali své zájmy, ne Mé.

Pros Mého Svatého Ducha Moudrosti, abys hledala Mou Nebeskou Vinici, aby tvá duše usilovala o její plody. Pojď a snažně pros Mého Svatého Ducha Moudrosti, aby tě ve tvé chudobě navštívil. Neprchne, bude tvým přítelem a bude se o tebe ucházet. Jeho čisté vyzařování obrátí tvého ducha výlučně k nebeským věcem, budeš Nás prosit3 o to, co je svaté a nehynoucí.

Můj Svatý Duch Moudrosti ti ukáže Naše4 Království, Království zbožnosti vyhražené spravedlivým a svatým. Tak nebuď jako ti, kdo každý den zraňují Mé Srdce a souží Mého Ducha stálým odporováním, nemilosrdný Kain. Naprav své srdce a Můj Duch Moudrosti bude tvým průvodcem a vůdcem, aby tě vedl do Našeho Království, které je pro tebe připraveno od založení světa.

A Můj Svatý Duch Porozumění tě ve tvé nicotě povede do tajemství Božské Pravdy. Ať tě Můj Duch nenajde ve špatném rozpoložení či neochotnou. Nechej Ho osvítit tvou mysl a přes všechnu tvou nicotnost bude Můj Svatý Duch Porozumění vším, čeho se ti nedostává. Druhem a Přítelem, nebude před tebou skrývat žádná tajemství, nabídne ti učení, která žádná mysl nepochopila, věci přesahující lidskou mysl, které vcházejí do neproniknutelného a nehynoucího, sahají do hlubin Boha.

Tak nebuď jako ti učenci a filozofové tvé doby, kteří zdůvodňují svou filosofii podle svého vlastního racionalistického ducha. Tělo a krev nemohou odhalit to, co přichází z Ducha. Mohu ti nabídnout Své Království a Můj Duch může vést tvé kroky do Mého Království. Pojď tedy a zdědíš to, co trvá věčně, když umožníš Mému Duchu Porozumění, aby osvítil tvou mysl a tvé tělo Svým Božským Světlem, když Mu dovolíš oživit tvou duši důvěrností, kterou si od tebe přejeme.5

Moji synové, Mé dcery, pojďte k Nám v tichosti, abyste dostali dary, které vám můžeme nabídnout. Naše Jméno je třikrát svaté. Nenásledujte filozofii založenou na lidském myšlení, protože se ve vás uhnízdí zmije. Místo toho pojďte k Nám a získejte Dary Ducha, který může přeměnit vaši duši v Naše Nebe. Proste Nás celým srdcem a dostanete, poznejte Nás v Naší Trinitární Svatosti a budete nazváni "Naše dítě, Naše Vlastní", protože ze tvé duše uděláme živý obraz Naší Svatosti, viditelný obraz Neviditelného, přitažlivost pro všechny posvátné věci, které vám byly oznámeny pro vaše spasení od počátku Času.

Poslouchej a rozuměj: chceš patřit k příbuzenstvu Svatého Ducha Rady a mít jistotu, že získáš nebe? Poznej Nás v Naší Trinitární Svatosti a Naši andělé tě pozvednou, abys objevil Toho-který-je. Pros o radu a dostane se ti jí ke konání dobra po všechny dny tvého života.

Království je připraveno pro toho, kdo koná dobro. Uč se oplácet zlo láskou. Znáš Přikázání a víš také, že na dvou největších spočívá celý Zákon i proroci. Ke vstupu do Mého Království nepotřebuješ bohatství ani učenost. Mé Království je dáno chudým v duchu a těm, kdo volají: "Bože, buď milostiv mně, hříšnému." Mé Království je dáno prostým dětem a pokorným, kteří vědí, jak volat: "Abba!"

Hledej Mě, svého Pána: Já jsem Láska. Hledejte Lásku vy všichni pokorní na zemi, kteří posloucháte Má Přikázání. Proste o Mého Ducha Rady, abyste toužili po neporušenosti, pokoře, věrnosti a dobrotě, aby vás vaše kroky nezavedly ke zlu.

Můj Duch Rady vás seznámí neomylně s Mým Zákonem a bude vám radit: "Nikoho nestav na roveň Bohu. Služ právu, pozvedej utlačované. Nikomu neškoď, ale miluj a pomáhej každému. Neutiskuj ani neobtěžuj vdovu a neprojevuj tvrdost vůči sirotku. Projevuj dobrotu a nebuď jako darebáci a zlomyslníci, kteří ruinují svou duši ničením bezbranných. Nikdy nerebeluj proti svému Bohu, ale skláněj hlavu a ohýbej koleno v Jeho Svaté Přítomnosti. Nikdy ničím nenahrazuj Jeho Věčnou Oběť, ani za všechna království světa a jejich nádheru."

Pozorně dbej těchto rad a budeš vonět a tvé štěstí bude jako řeka, která se rozlévá do více řečišť, oznamuje a radí ostatním, aby hledali Nebeské Království a slávu Naší Trinitární Svatosti, která může na věky ozdobit tvého ducha Naší Nádherou.

- Což nemám sílu spasit? Jedním slovem žehnám a zachraňuji. Proto nelež bezmocně. Mohu ti dát Svého Ducha Statečnosti. Není dán jen Mým andělům, ale i tobě. Otevři srdce a slyš. Pros a bude ti dáno. Mohu tě udělat kazatelem Mého Slova a Mé Tradice třikrát Svaté, až po hranici tvých schopností, silou Mého Ducha Statečnosti. Šťastni jsou ti, kdo obdrží Můj Dar6 a skrze tento Dar dostanou sílu žít v poslušnosti víry, ve spravedlnosti, radostí a pokoji. Proto nelež bezmocně a bázlivě. Říkám ti, neboj se posměchu lidí ani se nezalekni jejich urážek, mol je sežere jako oděv, vždyť jsou od začátku ve spojení se zlým.  budu tvou Silou a už nebudeš kráčet sama. Já a ty, ty a Já, společně poneseme kříže dané pro tvé posvěcení.

Můj Duch Statečnosti tě obleče Mou Silou, abys horlivě a s odvahou vydala svědectví Pravdě, která je Alfa a Omega. Můj Svatý Duch Statečnosti ti může pomoci překonat všechny překážky, které ti přijdou do cesty, aby ti zabránily dosáhnout Mě. V síle Mého Ducha budeš jako válečník plný kuráže a síly. Vyzbrojená Jeho silou budeš opevňovat Mou Svatyni proti nepříteli a proti hříchu. V Naší Přítomnosti třikrát Svaté budeš zářit jako slunce. Tvoje plamenná slova budou žhnout jako pochodeň. Tvá proroctví udeří jako meč, který seká a bodá, stáhnou světská království do zkázy.

V síle Mého Ducha získáš nepřístupné, dosáhneš nedosažitelné. Každý tvůj úspěch ukáže Naši velkolepost v Naší Trinitární Slávě, proto neříkej: "kde najdeme dost síly a statečnosti, abychom oslavili Boha?" Mé zázraky spočívají v Duchu, neviditelné, a přesto viditelné skrze Jeho mocný čin. Nelze je nahmatat a přesto jsou všude kolem vás a ve vás.

Kdo se může pokusit pochopit, kterou cestou se ubírá Můj Duch? Pros Mého Svatého Ducha Statečnosti, aby ti poskytl Svou vyzařující Sílu pro Mé Zájmy a Já, Já ti dám dost síly připojit se v bitvě vašich časů k Archandělovi Michaelovi a bojovat proti zlu a rouhání, překrucování Mého Slova a vzpouře proti všemu, co je svaté.

Pros Mě, abych ti dal Ducha Statečnosti, který tě uschopní vztáhnout ruku po poháru, který ti nabídnu. Toto jsou věci, o které bys měla prosit před Mými Svatými a Naší Trinitární Svatostí. Pak i ty budeš projevovat vytrvalost v bitvě Velkého Dne,7 abys byla obráncem Pravdy a přivedla všechny lidi k poznání Nás jako třikrát Svatého, avšak Jednoho, v jednotě podstaty. A pozveme každého z nich, aby vstoupil do tajemství Pravého Poznání Naší Trinitární Svatosti, oblékneme je milostí a krásou a slavnostním oděvem, Svým nejbohatším šatem:

- Božstvím, které z Nás vyzařuje a vede je do Věčného Života.

- Světlem třikrát Svatým, třpytícím se v jejich duši a těle, aby v Nás žili na věky.

- Pravdou a Láskou, aby znali Pravého Boha třikrát Svatého.

- Vírou, vítězstvím nad celým světem, sklizní Věčného Života.

Pojď, přijď, ty, kdo říkáš: "Nemohu získat vykoupení, protože jsem nedostal zbožnost, abych vstoupil do Božího Království." Pros z celého srdce o Dar Zbožnosti a dostaneš jej. Říkej:

Svatý Duchu, Dárce Života,
Svatý Duchu, Třikrát Svatý,
dej, ať i já mohu růst v lásce,
znát Boha a získat Jeho Království.

Daruj mi Ducha Zbožnosti,
ať můj duch roste
v zásadách Světců
a ať se mé myšlenky
stanou Tvými Myšlenkami,
mé skutky Tvými Skutky,
které jsou čisté a božské.

Svatý Duchu Zbožnosti,
Příteli Boha,
uč mě, jak dosáhnout dokonalosti,
a sleduj každou část
mého já, které je tak špatné,
ať mohu dojít Věčného Života.

Duchu Zbožnosti,
vždy tak překrásně oděný,
přijď ke mně a obleč mého ducha čistotou,
ať se i já mohu jevit příjemně v Božích Očích.
Oblékni mou duši živoucím Duchem,
aby sloužila Svaté Trojici
se ctí a milostí.

Dej, ať odumřu svým zásadám,
dej, ať odumřu své předpojatosti,
své vlažnosti, své letargii
a svým ambicím.

Přijď a oživ mě Svou Čistotou.

Ty, který zásobuješ
ovocem ze Stromu Života,
Věčná Radosti,
dej mi Svého Ducha,
ať patřím do příbuzenství Svaté Trojice
a jsem dědicem8 Tvého Království.

Dej mému jazyku okusit, co je
nejčistší ve Světle Boha
třikrát Svatého
a přijmout Toho, který řekl:
"Já jsem Chléb Života."
Svatý Duchu Života,
třikrát Svatý,
dej mému duchu dosáhnout
dokonalosti v Poznání
Ducha Zbožnosti.

Naučit se pozorovat s bázní,
co je skutečné Tělo a skutečný Pokrm,
co je skutečná Krev a skutečný Nápoj
ať žiji v Otci,
v Synu a v Duchu Svatém,
Trinitárním, ale Jednom,
v jednotě podstaty.

Dej mé duši pracovat pro Tvé záměry,
svaté a vykupitelské,
nejmilejší Tvým Očím.
Když do mé duše vstoupí
Tvůj Duch Zbožnosti,
učiní ze mne oddaného
a horlivého služebníka.

Světlo mé duše,
dej mi zbožnost,
zbožnost Tvých Svatých,
ať jsou mi svaté Tvé Zákony,
a milostivě se zjev mé ubohé duši,
aby si připomněla, že
neúplatnost mě přivede blízko
Trojjedinému Bohu,
Nejmocnějšímu a Nejsvětějšímu,
ať nic nečistého nemůže
najít cestu do mne. 
Amen. Ic.

Duch Zbožnosti tě povede:

- aby ses stala radostí Radosti Otce

- vůní myrhy v Mé Přítomnosti

- lilií Mé zahrady

- chloubou9 Mým andělům

- permanentním svátkem radosti v Mém Srdci a kopií Mne

Stačí, když budeš chtít a Já pozvednu tvou ubohou duši! Mám dost prostředků, jak ukázat Svou Sílu či Svrchovanost.

Pojď a hledej Mě v prostotě srdce, nezůstávej v zajetí svého hříchu. Pros o odpuštění a Já ti odpustím. Pros o Ducha Bázně, který tě ukázní k zachovávání Mého Svatého Jména.

Ať tě Můj Duch obleče ctí a důstojností - je to dar a vzácný poklad, znamení milující věrnosti. Uč se sklánět hlavu, aby bylo vidět Mě, uč se tlumit svůj hlas, abys začala slyšet Můj Hlas a objevila Mé úmysly, Má přání a Mou Vůli. Uč se pozvednout svůj hlas jedině ke chvále Mé Slavné Přítomnosti. Uč se zvedat hlavu, jedině když hledáš Mě a to co je nebeské .... mnoho vlivných mužů bylo poníženo, protože Mě nectili, ani Mi neprokazovali úctu.

Chceš vědět, co znamená 'Bázeň Boží'? Bázeň Boží je počátek Moudrosti, Bázeň Boží je koruna Moudrosti. Bázeň Boží má ten, kdo Mě přijímá vlídně, uznává Nás jako Třikrát Svatého s úctou, věrností a poctami. Bát se Mne znamená pokořit se v Naší Přítomnosti, snažně Mě prosit o odpuštění, abych z tebe udělal věčný oltář, na který bych mohl položit všechno Mé Poznání, Má Naučení a Můj Zákon.

Vložím na tvou Svatou Bázeň Mou důvěru, Mé poklady s moudrými rčeními, která odhalují Má tajemství. Ve tvé Svaté Bázni ti ukážu tajemství Mého Srdce, ony skryté poklady, a poznáš, že Já jsem Bůh, v němž můžeš získat Věčný Život, Věčnou Radost a Pokoj. Naučíš se od Mého Ducha Bázně, že poddajnost Mě okouzluje. I kdyby se člověku nelíbila, je to Otevření pro Mne, abych vstoupil do tvého srdce a konal Svou Vůli.

Přijmu tvou poslušnost a tvou Svatou Bázeň, jako se přijímá královská koruna slávy, a My, Trojjediný Bůh, tě oblékneme Svou nepřemožitelnou Svatostí, aby každá stopa tvé nepravosti se rozplynula jako ranní mlha. Zrozená a obnovená Mým Duchem, ty, která jsi v Mém žalu přestala existovat, opět budeš. Mnozí z mrtvých se na tebe budou dívat nechápavě, že ty, jednou mrtvá a teď znovu živá, jednáš tak, jak My ti dáváme jednat, prozíravě a se Svatou Bázní.

Uč se, že Pán Všech nabízí milosti a slitování těm, kdo se Ho bojí a kdo ctí Jeho Jméno. Oslavuješ Mě, když velebíš Mé Jméno třikrát Svaté všude, kde jsi, a kadidlo10 obětované Mi ze srdce v Mém Jménu je pro Mne jako čistá oběť. Je načase usilovat o tento dar Mého Ducha Bázně

- zbraně k přemožení vzpoury
- prvku, který odvrátí váš pád a žezlo Mého Království

- Sehni se ke Mně a Já tě s láskou pozvednu. Sniž se, aby tě mohly pozvednout Mé Milosrdné paže. Jako ten, kdo zvedá dítě blízko ke své tváři, tak tě pozdvihnu, pohladím a polaskám, a nikdy od tebe neodejdu.

V těchto dnech a ve vašich časech jsem konfrontován s hříchem těch, kdo Mě bijí, a zkažeností těch, kdo klamou. "Nepáchejte ohavnost, o které mluvil prorok Daniel", říkám vám, ale vaše kroky stále sledují Klam. Vaše doba je výzvou Mé Moci.

Dobře tedy, jestli je tvým úmyslem, generace, pošlapat Mou Věčnou Oběť a zrušit Ji, říkám ti: udělám s tebou totéž, co se Sodomou a Gomorou, ale stokrát víc, abych srovnal tvé hříchy - vidíš oněch deset Věží, které sis postavila jako Brloh? Nikdy v nich nebudeš žít, tvé panství se zhroutí spolu s tebou. A drahokamy, které jsi nashromáždila? Nikdy ti nebudou patřit, protože přijdu a připomenu ti, že od Počátku mělo být ctěno a uchováváno ve Svatosti Mé Jméno třikrát Svaté, a že tvou povinností vůči Mně byla bázeň.

- Pojďte, vy, kdo ještě pořád bloudíte v této pustině, nerozhodní a slabí! Pojďte a proste o těchto sedm darů Mého Svatého Ducha, a Já, Původce nebe a země, Slovo a Bůh, vás zahrnu Svými dary. Nabídnu vám k vaší záchraně Svých sedm darů. Abych z vás vypěstoval rozkošný vinohrad, budu vás učit mírnosti a rozvážnosti, spravedlnosti a statečnosti.

Pojďte ke Mně, který jsem třikrát Svatý. Pojďte, a silou Svého Dechu vás proměním v nezakalené zrcadlo, aby se ve vás zračilo Naše Božství, a budete žít v Nás, třikrát Svatém, na věky.

Duše!11 Vystavená nespravedlnosti světa získej Náš Pokoj a Lásku. Já Jsem je s tebou. Jsi stále ochotná pracovat pro pokoj, jednotu a lásku?

Jsem ochotná pracovat pro pokoj, jednotu a lásku, ano.

Sleduj tedy pozorně Mé zákony .... buď trpělivá a pamatuj, pamatuj, co jsem zakusil. Buď spokojená s tím, co už jsem ti dal, a nepros o víc. Buď dál svědomitá ve své práci.

Na začátku Mého Poselství jsem řekl: "ošetři Mé Rány svou láskou", jsem strašlivě zraněný. Zvedni své oči k nebi a uvidíš Mé anděly plakat .... ach, generace, podněcuješ hněv Mého Otce, rozdmýcháváš Jeho hněv, který vzplane a vyšlehne plameny, a až se to stane, přijde k tobě jako sžírající oheň a spálí tě na popel spolu s tvou nepravostí a tvou vzpourou, se vším zlem maskovaným dnes jako dobro.

Běda vám, kdo jste přestrojeni za služebníky spravedlnosti12 sloužíce v Mé Církvi, ale nejste nic jiného než falešní služebníci, sloužící zákonům Šelmy. Vám pravím: nebudete-li litovat, přitáhnete na sebe hněv Mého Otce a skončíte také v plamenech. Nelíbí se vám ten, kdo sedí na Petrově Stolci a kdo vám neustále připomíná, abyste Mé zákony zachovávali ve svatosti, protože jsou svaté. Nelíbí se vám jeho volání po církevní Tradici a každodenním Eucharistickém životě. Trápí vás, když dochází ke sbližování Východní Církve se Západní a k podporování jednoty!

Pokolení nevěřící a zvrácené! Jak dlouho ještě mám snášet vaši vzpouru? Ale říkám vám: stane se, čeho se bojíte. Uskuteční se, čeho se hrozíte. Má Církev se nakonec sjednotí a bude Jedna a Má Modlitba k Otci bude vyslyšena. Budete ještě trvat na svých zlých záměrech? Jednoho dne, služebníci Šelmy, spolu s Falešným Prorokem čili druhou Šelmou ponesete tíhu svých vin, a ty budou těžké jako Smrt.

Dnes ještě v tajnosti13 usilujete o Petrův Stolec, používáte svých lidí, které jste dosadili na vysoká místa, aby na Pravdu navěsili liberalismus a všelico. Pleníte a požíráte Můj Svatý Zákon, abyste odstranili Mou Tradici. Proto Můj Otec vám vezme všechno, co vlastníte, sežehne vašich deset Věží a odkryje jejich základy. Všechny vaše drahokamy budou roztříštěny a vás stráví plamen. Pokud od vás neuslyším volání lítosti, vykonám všechny tyto věci ve velmi krátkém čase. Ecclesia ožije!

- Květino, jsem s tebou a stojím před tebou a žehnám ti. Každé úsilí, každý krok vpřed vykonaný pro jednotu je trojnásob požehnaný od Otce, ode Mne a od Svatého Ducha. Ať je to známo, řekni každému, aby pracoval a modlil se o jednotu. A když k tobě někdo přijde a zeptá se, co Mě nejvíc těší, řekni jim:

"Slavnost království Božího je přede dveřmi, proto buďte připraveni obracet se k Bohu s modlitbami za zbloudilé duše. Shromážděte se a modlete se, aby Církev byla jedna. Modlete se s přesvědčením, a Bůh vás bude slyšet. Není člověka, který by se modlil, obětoval a postil pro Boží království, aby nebyl vyslyšen a nebylo mu to stokrát vynahrazeno v jeho přítomné době a ve světě, který přijde, který by nedostal dědictví Věčného Života."

Vyřiď jim tato slova a požádej je, aby si připomněli Má slova v Písmu:14 "Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré. Zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v Den Soudu, neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen."

- Vyzařuj Mou Svatost a horlivě Mi služ jako nyní. Já tě miluji, Já, tvůj Mistr a zároveň Přítel a Milovaný tvého srdce! Měj Můj Pokoj a požehnání.

- To je pro dnešek všechno. Já Jsem je s tebou. Pojď, my, nás? Ježíš je Mé Jméno, uchovávej je ve svatosti.


1 Nejsvětější Trojice
2 rozuměla jsem tomu: nedali Lásku na první místo
3 Svatou Trojici
4 Svatou Trojici
5 množné číslo znamená Nejsvětější Trojici
6 Svatého Ducha Statečnosti
8 dědičkou
9 ve smyslu oslavení
10 to znamená modlitby
11 Bůh se náhle obrátil ke mně a oslovil mě
12 dnešní Kainové - odpadlíci, kteří šíří omyly, ti, kdo chtějí zrušit Věčnou Oběť, ti, kdo se staví proti papeži, když chce uchovat tradici Církve jako v prvních dobách, ti, kdo bojují proti jednotě
13 Šelma a její následovníci


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message