DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby » Přijď a zachraň mne »

 

Přijď a zachraň mne

Otče Nejmilostivější,
zvedni mě na Svou Hruď,
dovol mi pít z Pramenů Věčného Života,
tak budu vědět, že se mohu těšit Tvé přízni.
Ó, přijď a zachraň mě, dřív
než na mne přijde ona Hodina.
Uzdrav mě, protože jsem hřešila proti Tobě.

Otče,
Tvé Rty jsou vlhké Milostí,
Tvé Srdce je planoucí Výhní Lásky.
Tvé Oči jsou Dva Plameny stravujícího Ohně.

Ó Otče,
jsi Krása a Dokonalost Sama,
Tvá Velebnost a Nádhera oslňují
i ty nejzářivější ze Tvých andělů.
Bohatý Ctností a Milostí,
neskrývej Svou Tvář přede mnou,
až přijde ona Hodina.
Přijď a pomaž mě olejem lásky,
Bože, slyš mou modlitbu,
naslouchej mým snažným prosbám!
Musím splnit sliby, které jsem Ti dala,

Věčný Otče,
i když musím jít proti proudu,
důvěřuji, vím, věřím,
že to bude Tvá Paže,
aby mě zvedla a vytáhla s tohoto proudu.
Ó jak toužím hledět na Tvou Svatyni
a vidět Tvou Slávu v Arše Úmluvy!
Ó jak má duše dychtí zírat na Nebeského Jezdce,
který se jmenuje: Věrný a Pravý.
Ten, který ze světa vymete všechnu nepravost,
Ten, který je Spravedlivý.
Ó přijď a přikryj mě Svým Pláštěm,
vždyť Tvá Láska je známa svou velkodušností.

Ó Otče!
Neodvrhuj mě, jak si zasloužím pro své hříchy,
ale pomoz mi, Dávej mi můj Denní Chléb
a udržuj mě v bezpečí a daleko od Zmijích osidel.
Udělej mě dědičkou Svého Domu,
udělej mě Svým dítětem Světla,
dokonalou kopií Nejvyššího Mučedníka,
abych Tě oslavovala na věky věků.
Amen.

19. září 1991

 

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
        Jednota sestoupí jako blesk
        Uchvať mou duši
        Pokoj a Láska nás naplní
        Kéž Tě chválíme všichni kolem jednoho svatostánku
        Přijď a zachraň mne
        Oživ nás všechny pro Svou Slávu
        Hospodin mne navštívil
        Autore hymnu Lásky
        Znát Tě, znamená být ve Tvém Světle
        Duchu svatý, můj svatý průvodče a příteli můj
        Korunuj mou duši svatostí
        Kdy se objevíš na Svém koni jako "Válečník spravedlnosti?"
        Duchu svatý, dárce života
        Kéž všechno, co jsi stvořil, slouží Tobě v Nejsvětější Trojici
        Prosím Tě o odpuštění
        Modlitba za obrácení světa
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Povolal jsem tě k životu pokoje
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Vždy pamatuj na Mé něžné vedení
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message