DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby » Duchu svatý, dárce života »

 

Duchu Svatý, Dárce Života

Svatý Duchu, Dárce Života,
Svatý Duchu, třikrát Svatý,
dej, ať i já mohu růst v lásce,
znát Boha a získat Jeho Království.

Daruj mi Ducha Zbožnosti,
ať můj duch roste
v zásadách Světců
a ať se mé myšlenky
stanou Tvými Myšlenkami,
mé skutky Tvými Skutky,
které jsou čisté a božské.

Svatý Duchu Zbožnosti,
Příteli Boha,
uč mě, jak dosáhnout dokonalosti,
a sleduj každou část
mého já, které je tak špatné,
ať mohu dojít Věčného Života.

Duchu Zbožnosti,
vždy tak překrásně oděný,
přijď ke mně a obleč mého ducha čistotou,
ať se i já mohu jevit příjemně v Božích Očích.
Oblékni mou duši živoucím Duchem,
aby sloužila Svaté Trojici
se ctí a milostí.

Dej, ať odumřu svým zásadám,
dej, ať odumřu své předpojatosti,
své vlažnosti, své letargii
a svým ambicím.

Přijď a oživ mě Svou Čistotou.

Ty, který zásobuješ
ovocem ze Stromu Života,
Věčná Radosti,
dej mi Svého Ducha,
ať patřím do příbuzenství Svaté Trojice
a jsem dědicem (dědičkou)Tvého Království.

Dej mému jazyku okusit, co je
nejčistší ve Světle Boha
třikrát Svatého
a přijmout Toho, který řekl:
"Já jsem Chléb Života."
Svatý Duchu Života,
třikrát Svatý, dej mému duchu dosáhnout
dokonalosti v Poznání
Ducha Zbožnosti.

Naučit se pozorovat s bázní,
co je skutečné Tělo a skutečný Pokrm,
co je skutečná Krev a skutečný Nápoj
ať žiji v Otci,
v Synu a v Duchu Svatém,
Trinitárním, ale Jednom,
v jednotě podstaty.

Dej mé duši pracovat pro Tvé záměry,
svaté a vykupitelské,
nejmilejší Tvým Očím.
Když do mé duše vstoupí
Tvůj Duch Zbožnosti,
učiní ze mne oddaného
a horlivého služebníka.

Světlo mé duše,
dej mi zbožnost,
zbožnost Tvých Svatých,
ať jsou mi svaté Tvé Zákony,
a milostivě se zjev mé ubohé duši,
aby si připomněla, že
neúplatnost mě přivede blízko
Trojjedinému Bohu,
Nejmocnějšímu a Nejsvětějšímu,
ať nic nečistého nemůže
najít cestu do mne.
Amen. Ic.

19. června 1995

 

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
        Jednota sestoupí jako blesk
        Uchvať mou duši
        Pokoj a Láska nás naplní
        Kéž Tě chválíme všichni kolem jednoho svatostánku
        Přijď a zachraň mne
        Oživ nás všechny pro Svou Slávu
        Hospodin mne navštívil
        Autore hymnu Lásky
        Znát Tě, znamená být ve Tvém Světle
        Duchu svatý, můj svatý průvodče a příteli můj
        Korunuj mou duši svatostí
        Kdy se objevíš na Svém koni jako "Válečník spravedlnosti?"
        Duchu svatý, dárce života
        Kéž všechno, co jsi stvořil, slouží Tobě v Nejsvětější Trojici
        Prosím Tě o odpuštění
        Modlitba za obrácení světa
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Klanějte se Tomu, jenž učinil nebe i zemi
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Povolal jsem tě k životu pokoje
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message