DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Eseje » Jedinečnost spirituality Opravdového života v Bohu »

Jedinečnost spirituality Opravdového života v Bohu

otec Tony Sullivan
říjen 2004

Ani nejmocnější spirituality jako sv. Augustýn, sv. Jan od Kříže, sv. Terezie z Avily, sv. Klement Alexandrijský, sv. Řehoř Nazijánský, atd., nejsou tak srozumitelní jako spiritualita TLIG a zahrnují jen část témat, které zahrnuje Opravdový život v Bohu.

Všichni výše zmínění duchovní pisatelé byli buď kněžími, nebo řeholníky, kteří se vyučili teologii a Písmu, byli také součástí církevního zřízení a pravidelně přijímali svátosti. Vassula nebyla třicet let součástí církve a nepřijímala tedy ani jednu z církevních svátostí. Neměla ani žádné poznání nebo formaci ve věcech teologie a v Písmu. Přesto je spiritualita Opravdového života v Bohu naplněná Písmem svatým a neobsahuje žádný omyl v nauce, jak v publikaci vydané nakladatelstvím Trinitas uvedl otec Edward O´Connor, když se ho dotkl Duch svatý. Otec Edward O´Connor po čtyřicet let vyučoval dogmatickou teologii na Univerzitě Notre Dame v USA.

Spiritualita Opravdového života v Bohu, to nejsou Vassuliny meditace, nebo nějaké její intelektuální úvahy. Jsou jí dávána slova a porozumění přímo od Boha, což se nazývá „vnitřní vize“, jak stojí v poselství z 28. listopadu 1989: „Vleji do tebe vzdělání a schopnost rozlišování“. Význam slova „vlít“ znamená, že přichází přímo od Boha a ne z Vassuliny mysli. Vassula je Boží nástroj, skrze který k nám Bůh dnes promlouvá. Poselství nám neustále říkají, že neobsahují nic nového, ale jsou připomínkou jednoho zjevení daného skrze Písmo svaté a svatou tradici, jak stojí v poselství z 30. července 1999: „Jsou vám dána pro lepší vysvětlení Zjevení, které vám bylo dáno.“

Jedním z charakteristických rysů TLIG je, že zahrnuje jednotlivou vnitřní řeč Boha Otce, Boha Syna a Ducha svatého. Neznám žádnou jinou spiritualitu, která by měla takovouto vnitřní vizi Nejsvětější Trojice a zachovávala Trojjedinou přirozenost Nejsvětější Trojice tak, jak stojí v poselství z 19. října 1998: „Sami jsme ohraničili Své území, v Naší jedné Podstatě a jedné Moci a jednom Poznání jsme jeden Bůh, ano, s jednou Vůlí a jednou Vládou“ a ještě jednou v poselství Ódy Nejsvětější Trojice, únor – duben 2003: „Jsme jedna Podstata, jedna Moc, jedno Vědění a jestliže jsme Jediný Bůh, rozmlouváme a dáváme poznání týmž způsobem a stejnými výrazy. Toto ohromné poznání naplněné láskou se přenáší na tebe.“

TLIG dále obsahuje stovky naučení od Boha o Panně Marii. Obsahuje všechny nejrůznější tituly Panny Marie, jako: Nová Eva, Žena ze Zjevení, Královna Nebe, Matka Boží, Neposkvrněné Srdce. TLIG také obsahuje aspoň stovku poselství daných vnitřní vizí Pannou Marií, kde nám říká, tak jako na svatbě v Káně: udělejte, cokoli vám Ježíš řekne. TLIG nám také říká, jak důležitá je Panna Maria v Božském Plánu, jak stojí v poselství z 3. dubna 1996: „Vystačím si Sám, jak víte, ale uskutečnění Mého Vykupitelského plánu začalo skrze Panenské Srdce Mariino a opět skrze toto Svaté Srdce dokončím Svůj Plán Spasení.“ Znovu, nevím o žádné jiné spiritualitě, která by obsahovala tak srozumitelné poučení o Panně Marii.

TLIG obsahuje všechny charakteristické vlastnosti biblického proroctví. Tyto charakteristiky biblických proroků, jak je naznačil Dr. Scott Hahn, který vyučuje na katolické univerzitě v Stubenville v USA, jsou:

  1. Soud – požehnání i prokletí
  2. Zbytek – který obnoví Boží církev
  3. Obnovení – Bůh znovu zbuduje Svou církev
  4. Nový exodus – vyjití z hříchu
  5. Příchod Mesiáše – který obnoví a sjednotí Svou církev a náro
  6. Den Páně – konec jedné epochy, ne konec světa.

TLIG zaobírá detailně a srozumitelně tyto charakteristiky biblických proroctví.

Jedinečnost spirituality TLIG je velkým tématem, na které bude v budoucnu napsáno mnoho knih. Tento článek je jen okoušením jedinečnosti tohoto, že nám Bůh dnes dává tento veliký dar NADĚJE. Jako žádná jiná spiritualita, kterou znám, se dotýká lidí po celém světě, lidí jiných vyznání, i bez vyznání.

 

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
    Nejsvětější Eucharistie
    Jsme souzeni podle lásky
    TLIG - Evidentně židovský
    Jedinečnost spirituality Opravdového života v Bohu
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Otevřel jsem Své Nebeské Zásoby - Rozpoznejte Znamení Doby
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Musíš Mi plně důvěřovat
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message