DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ódy Svaté Trojice (Syn)

únor - duben 2003

(Pokračuje Ježíš Kristus ...)

Ano Vassulo, tvůj něžný Pán a Spasitel tě osvobodil. Naše1 Nauka se neliší, v jednotě říkáme: objev Mne, svého Boha, objev Nás v čistém srdci. Chci sdělit Svému stvoření ohromné věci, které by jej zkrášlily.

Ne, není mnoho těch, kteří porozuměli Svaté nerozdělené Trojici. Jsme jediná Podstata, jedna Síla, jedno Vědění, jediný Bůh ... a jsme zcela svobodní, chceme-li se spojit a komunikovat s jakoukoliv duší v jakékoliv době. Otec i Já i Duch Svatý, všichni tři sestupujeme jako tři svědkové, abychom znovu vyřkli Naše Slovo a naučili tě žít, abys žila opravdový život v Nás.

Jak ti Otec vysvětlil, tvé srdce bylo vytvořeno z Naší Jedinečné Lásky, aby Nám tuto Lásku vrátilo. Od samého počátku je tvé srdce naplňováno jen Naší Přítomností. Je vytvořeno tak nepopsatelným způsobem, aby bylo schopno obsáhnout všechnu tuto Úžasnou Lásku a Sladkost Naší Přítomnosti. Ale když ji trní a hloží rozdrásá, pak podobně jako prasklá cisterna ztratí svůj obsah. Ty trny jsou světské starosti a také vábení bohatství může proděravět srdce a vysušit v něm Pramen, který dává Život.

Pane, Ty sám jsi Brána, kterou se mi dáváš poznat
a při tom jsi mě v Sobě zcela skryl.

Pro Svou ohromnou Lásku,
stal ses tělem a přebýval jsi mezi námi.

Řekni mi, Pane, co dělat, aby Tě člověk neztratil?
Jak Tě může člověk obsáhnout navždy ve svém srdci,
aniž by Tě ztratil v tomto bouřlivém světě
plném jedu a pokušení?
Proto se zdá, že ten,
kdo si Tě od samého počátku neopatruje tak, jak by měl,
nevyvyšuje Tvé Svaté Jméno, tak jak bychom měli, nebojí se Tě,
nedosáhne takové horlivosti v lásce, jakou Ty miluješ nás.
Riziko je obrovské.
Mnoho z nás bude ztraceno ...

Ano, Pane, cožpak to není pravda?
Tak mi, Pane, prozraď tajemství,
jak nebýt děravý
a jak napravit utrpěnou škodu?

Pro člověka je to nemožné, ale pro Boha je všechno možné.2

A pak, každý má dar svobodné vůle. Člověk, který se Mne bojí, bude ochoten přistoupit na nápravu a neztratí Mě. Ti, kteří Mne hledají, jsou Mnou živeni a zůstanou plní. Láska je Duch Boží, skrze kterého obdržíte Moje Světlo, které osvěcuje vaše srdce. Každý, kdo opravdově a upřímně usiluje o to, aby měl účast v Mé Milosti, může zůstat klidný a nezúčastněný v tomto světě a nepřijde o nadpřirozenou podstatu v srdci. Ale pokud se člověk zastaví a začne se zabývat Pokušením, bude naslouchat světskému bohatství, takový člověk zůstane ve světě a prach hříchu ho zasype.

Řekl jsem, že Můj Otec a Já i Duch Svatý přijdeme a budeme přebývat u duše, která Mě miluje a dodržuje Má Přikázání. V těchto srdcích Jsem plně přítomen. V takových duších přebýváme skrze Světlo. Tyto duše pak nabývají Božského Poznání Mne Samého. Toto nesmírné Poznání spolu s láskou vede jejich kroky do Svatební Komnaty, kde Já, jejich Ženich, na ně čekám, aby se radovali z nerušeného pokoje ...

Každá duše může dosáhnout výšiny Mé Lásky. Každá duše je volána k Božské jednotě se Mnou. Proč s vámi vlastně rozmlouvám ve vašich časech? Proč rozlévám vůni Mých Božských Ód na tuto generaci? Proč vás oslovuji v poezii a náboženství? Proč jsem sestoupil do těchto temných míst, abych byl mezi vámi? Proč rozlévám zář Mého nedosažitelného Světla na vás všechny? Proč chodím po hřbitovech, otevírám hroby a hledám mrtvé? Proč vás volám k jednotě s Bohem a do duchovního manželství?

Řeknu vám proč: I když jste "utrpěli škodu", jak jsi řekla, Vassulo, ještě zůstala naděje na nápravu. Právě o to se jedná. Přišel jsem zachránit hříšníky a jak jsem už řekl, pro člověka je to nemožné, ale pro Boha je možné vše.3 Jinými slovy, Já jsem nekonečně bohatý Milostí a právě Milostí můžete být zachráněni. Nepřeji si smrt hříšníka. Já jsem Vzkříšení a přeji si, abyste vy všichni žili v Mém Světle. Z tohoto důvodu sestupuji na zem skrze tyto Ódy, ale také z jiných důvodů. Chci vás vzkřísit. Vás, kteří jste dovolili svůj pád z Milosti do hrobu a nyní tam ležíte a hnijete po miliónech, díky hříchu ...

V Mém nezměrném soucitu jsem řekl v Nádvořích Nebe: "Nechci navždy a bez konce sledovat smrt hříšníka a rmoutit se proto. Ať se raději vrátí ke Mně a žije." Z výše jsem uviděl nesmírné pohřebiště a zápach hnijících těl se šířil po celém vesmíru ... svět v rozkladu je pokrytý tmou, polyká ho temnota. Cožpak se stále musím dívat jak jsou Mí synové a dědici zotročováni a hynou? Jak dlouho se ještě budu dívat na Mé vlastnictví trhané na kusy a rozpolcené? Ano, už je čas oddělit plevy od pšenice. Pak jsem učinil přísahu slovy:

"Skrze Moc Svého Svatého Ducha jim dám Milost, aby jejich vnitřní já mohlo růst a zesílit. Dám ji každému, kdo odpoví na Mé milostiplné Volání, aby ve Mně mohli žít a abych Já mohl skrze víru žít v nich. Pak zasazeni v lásce a vystavěni na lásce budou vyvýšeni, aby obdrželi naprostou plnost Mne Samého."

Takto jsem ti, Vassulo, odpověděl. Řekl jsem ve Svém nekonečném Milosrdenství: "Sešlu světlo na toto nerozumné stvoření, abych osvítil jejich mysl a obnovil je v duchovní revoluci. Já Sám je povedu do této obnovy mysli a osobnosti. Každého povedu v dobrotě a svatosti pravdy. Touha zachránit každého pálí v Mém Srdci. Neodvrátím Svou Tvář, ale naopak každého budu učit a vychovávat.

"Ano, je to tak, Pán nebe a země roznítí tuto zemi Svou Láskou. Půjdu a vyhledám Své marnotratné syny, zavolám je zpět k Sobě a připomenu jim oceán Dobroty. Připomenu jim, že Mi mají důvěřovat. S velkou něžností je naučím konat dobro a nikdy nepodlehnout zlu. Sladce je převychovám, budu pronášet Své Slovo jejich slovníkem,4 abych je jistěji získal.

"Jinými slovy, Božská Moudrost se přizpůsobí jejich potřebám, aby Mi jejich tak zubožené duše mohly porozumět. Dám jim Poznání spásy skrze odpuštění jejich hříchů a jako vycházející Slunce ozářím jejich srdce. Zasadím je do Svého Srdce a tam rozkvetou a budou s radostí hlásat:

'Jak ohromná jsou Tvá znamení Mistře.
Jak četné a mocné Tvé Divy!
Ty, Všemocný a podivuhodný Bůh,
jsi mne ozářil Svou Tváří a zahrnul jsi mne přízní,
celou mou duši jsi okrášlil Sám Sebou.
Ať je Tvé Jméno chváleno a oslavováno.'

A Já s potěšením odpovím: 'Od nynějška, Má milovaná, Já budu přebývat v tobě a ty budeš přebývat ve Mně, svém Bohu.'

"Pak budou andělé jednohlasně zpívat: 'Boží Panství5 je nezměrné. To On je naším Bohem. Nikdo jiný se s Ním nemůže rovnat. On vede Své dědice jako bohy do Svého Panství. Jako královským princům jim oplácí slávou a vede je za ohromného jásotu do Svého Království. Ty jsi Ten Úžasný, neporovnatelný. Ať Ho celá země ctí a bojí se Ho, protože On je náš Bůh a náš Král!'

Ano, tyto ušlechtilé Ódy budu zpívat tomuto pokolení a dalším, které přijdou po něm. Zatímco je zpívám, Mé Srdce je sevřeno dojetím, protože jsem nemocný láskou k vám ...."

6Myrho-Mého-Srdce, zapiš Moje Slova, když se na Mne díváš ... říkám ti, právě tak, jak řekl Můj Otec: když hovořím, nepoužívám žádné zkostnatělé obraty. To není Náš způsob vyjadřování, ani takto netvoříme svaté a mučedníky, ale ctnost a zbožnost je Naše sladká rozmluva s tebou: oslovuji tě Svými Ódami bez meče po boku, ale pod jazykem mám med. Můj úžasný vzhled je v této temné generaci jako Slunce, které nikdy nezapadá. Mé nebeské Dvory bez přestání kontemplují Mé Světlo s bázní, ale také s velikým nadšením.

- Požehnaní ti, kdo se očistí a dovolí, abych je sevřel ve Svém objetí. Sami se stanou světlem.

- Požehnaní ti, kteří skrze Mé Světlo nabudou Moudrost, obdrží milost Poznání.

- Požehnaní ti, kteří se stanou plamenem Plamene a vstoupí do nedosažitelného Ohně, splynou s Ním, aniž by byli stráveni. Jaké spalující touhy roznítí tyto duše. Budou chtít zapálit celou zemi Mými Pokyny a Mým Zákonem Lásky!

- Požehnaní jsou ti, kteří navzdory své tak zubožené duši mají uši, které Mi naslouchají. Také oni obdrží pro svůj rozum světlo k následování Mých předpisů. Ano, požehnaní jsou ti, kteří slyší Mé Slovo a uskutečňují ho, nevypověditelné Světlo je zcela zastíní a přetvoří je v bohy přijetím účasti na Božství. Jak jinak vstoupíte do Nebeského Království? Budete muset být řádně oděni, aby vás Otec rozpoznal.

Nebeské Království lze přirovnat ke královské hostině, kterou vystrojil král při příležitosti svatby svého syna, tak jako v podobenství, které jsem vám řekl.7 Já jsem Tentýž, který mluvil tehdy a který mluví nyní. Svatba byla připravena, ale ti, kteří byli srdečně zváni, nebyli ochotni přijít. Vlastně se mnozí ušklíbli královu pozvání. Toto je časté pokušení těch, kteří se domnívají, že prosazují Mé Zájmy a jsou povoláni, ale nemají čas, aby na Mé Volání odpověděli. Ve skutečnosti je jejich smýšlení daleko ode Mne. Pohlcují je jejich malicherné záležitosti nebo osobní zájmy. Jsou líní se pohnout či ztratit svoje pohodlí a všemi způsoby se vymlouvají. Nakonec zůstanou bídní a ubozí na duchu. Ti, kteří Mě nikdy neznali a neslyšeli o Mně, Mi vzdají čest a chválu, protože oni jsou vyvolení a neodmítli Mé Volání, jako ti dříve pozvaní či jako onen polovičatý člověk, který sice vstoupil na hostinu, aniž by se ovšem dostatečně vystrojil. Král tedy vydal příkazy svým sluhům, aby šli na rozcestí ve městě a pozvali všechny, dobré i zlé ... to byli ti, kteří nebyli Moji,8 ale nyní o nich mohu říct: "Jste Můj lid" místo, aby jim bylo řečeno: "Nejste Mým lidem, ale odpad z každé společnosti," nazvu je syny a dcerami živého Boha, dědici Mého Království ....

Podívej, tvůj Král k tobě přichází v těchto temných dnech s družinou Svých andělů, aby tě pozval na Svou svatební hostinu. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených ... nikdo bez svatebního šatu, nikdo, kdo se neobtěžuje obléci a z nedostatku nadšení a úcty žádný nemá, nevstoupí do Nebeského Království.9

Vpravdě vám říkám, pokud nejsem Já vaším svatebním šatem, Otec Mne ve vás nenajde ....10 Přivedu domů mnohé z cizích zemí. Žádná zeď nebude stát v jejich cestě, ale andělé, stráže Mého Území, jim otevřou cestu a posypou ji safíry,11 aby je přivedla až ke Mně ..."

A vy, kteří ke Mně křičíte: "Hrobaři na mě číhají, Pane, zachraň mě! Chci se zřeknout hříchu a být s Tebou na svatební hostině!" Nezoufejte si, také vy budete zachráněni, pokud jste ochotni nechat se zachránit. A hrobníky zaženou Moji andělé. Pak tě Moji andělé na oslnivě bílém rouchu, které uchopí v jeho čtyřech rozích, důstojně povznesou k nebesům, ponesou tě až na výšiny, aby ošetřili tvé rány12 nebeským balzámem, myrhou, kořením a mastmi.13 To proto, abys byla očištěna a připravena, než tě přivedou až ke Mně. Toto očištění a otírání je obvyklá příprava pro nastávající nevěstu. Každá nastávající musí projít určitým obdobím očišťování před tím, než ji Moji andělé přivedou až do Svatební Komnaty, aby se setkala se svým Ženichem.

Moji andělé tě budou provázet po celou dobu až k Mému Území a zatímco budeš stát před Svatební Komnatou, na mysl ti přijde slabá vzpomínka na minulost. Na předešlou dobu, kdy jsi byla poskvrněna a pohrdala jsi Mnou. Na dobu, kdy jsi byla netečná k Mému Volání, stále ještě zapálena vášněmi tohoto světa. Nyní, od této chvíle, tě čeká nový život. Oděna v plné nádheře, zářivá svou krásou, očištěná a vonící, jsi připravena vstoupit do Svatební Komnaty a setkat se se svým Králem. Naplněna štěstím a třesoucí se, zvolna přistoupíš ke Svatebnímu loži. Tvůj pohled náhle spočine na Mém Božství. Když spatříš Mou Svatou Tvář, i když budeš ještě v závoji, tvá duše se stane světlem.

"Ó, přežádoucí Králi,
jak požehnaná jsem,
že si mne Tvůj Majestát vyvolil
a povolal mne ke sňatku se Svrchovaností!"

Tvůj hlas Mi bude zpívat:

"Jistě požehnaní jsou ti, které voláš
a sňatkem přivádíš do Nebe ve Svém žhnoucím objetí.
Požehnaní ti, kdo dbají o Tvou Svatou Tvář
a těší se v blízkosti Tvého Srdce."

S těmito slovy Král, Ten jehož krása předčí všechny krásy andělů, ve Své nesmrtelné nádheře náhle spatří Sebe Samého v tobě. Je to impozantní pohled. V ohni Božské Lásky přistoupí ke Své nastávající a zve ji do Svého objetí se slovy:

"Nabízím ti, Má milovaná,
jako záruku naší mystické jednoty,
Pomazání Duchem Svatým."

Pak se k tobě skloní, přitáhne si tě blíže na Své Srdce a na tvou hlavu vloží Tento Božský Královský Diadém14 s nepopsatelným polibkem Svých Úst ...

A zahalil mě září nesmrtelnosti ...

Nyní se staneš součástí Mne, budeš se Mnou jedno a já okrášlím každý tvůj úd Božstvím a Světlem, ryzostí a blažeností tak, aby ses hodila ke Mně, svému Bohu a Králi.

Náhle minulý svět se vším, co obsahuje, před tebou jakoby navždy vybledne. V jediném okamžiku ve tvém srdci vykvete andělská ctnost nedotknutelnosti. Navíc k tomu se ihned přidá duchovní okoušení blízkosti Božské Vize. Od této chvíle budou nejrůznější andělské ctnosti tvou korunou. Proto ti je nabízím jako dar k dosažení dokonalosti. Pak Absolutní Bůh Sám tebou prolne ve vzácných vůních Svatební Komnaty a bude s tebou jedno, zcela tě zastíní Svým Světlem, až se sama staneš světlem.

Zahalená Mým Duchem Svatým, tvá ústa budou Má Ústa, tvé údy budou Mé Údy, tvé oči Mé Oči, tvé výroky budou Mými Výroky, tvé skutky a myšlenky budou boží. Od té chvíle celé tvé zářivé bytí a duše bude oživována Mnou. To bude začátek tvého nového života ve Mně ... Já tě budu vlastnit a ty budeš na oplátku vlastnit Mne. Nikdy neuhasne touha po tvém Ženichovi. Ačkoliv budeš živena Božskou Láskou, tvá žízeň bude stále narůstat ... Já budu, Má milovaná, tvůj mystický Pohár, tvá božská Liturgie, plamen ve tvém srdci, tvé zářivé věno, tvé oslňující Slunce, tvé Svaté Přijímání, tvůj pokrm nesmrtelnosti. Budu poezií tvých Žalmů, zlatý sluneční svit ve tvých očích, tvůj hmatatelný svatební šat, tvůj odpočinek a úleva. Budu tvé důvěrné sladké objetí a líbezná vůně tvojí duše.

Teď, když tě mám u Sebe blízko, můžeš odhrnout závoj z Mojí Tváře a kontemplovat Mé Božství. Čím více na Mne budeš hledět, tím víc poroste tvá láska. Tvé srdce bude téměř pukat a ty Mě budeš toužit milovat ještě více. Tvá láska ke Mně se stane vášní. Tu vášeň jsem ti nabízel za tvých školních dnů a v době našich zásnub.15 Ctnosti vlité Duchem Svatým budou vládnout ve tvém srdci, aby žilo jedině pro Mne a díky nim stále poroste tvá láska, až ti způsobí nezhojitelnou ránu .... symbol našeho dokonalého a nerozdělitelného manželství, symbol naší shody, symbol naší blaženosti, symbol naší dokonalé Božské jednoty, znázornění toho, že jsi okusila Život.

Ó, hrozné tajemství!
Tajemství Spasení!
Planoucí Šípe mého srdce!

Rozjímat Božství
je toužit a stále více žíznit po Bohu.
Jako když jiskřící nebeská rosa
srší drobné kapičky jako rozsypané diamanty,
naše duše se třpytí ve Tvém Zářivém Světle.

Oslnivé Světlo, které lidské oko nespatřilo,
nedotknutelné a nedosažitelné,
přesto tak pravdivé ve Své podstatě,
jenž sjednocuješ tvory se Sebou, aby sdíleli Tvé vlastní Božství
a působíš, že mají účast na božství.
Vzdávám Ti chválu a slávu.

Od té doby, co jsi přijal tělo,
brány zbožštění jsou pro nás dokořán.

Žiji v radosti navzdory své ráně.
Ano, když poodhrnu závoj z Tvé Svaté Tváře a hledím na Tebe,
Tvá Krása se stane mým zraněním a je mé dilema.

Moc Tvých Tajemství je neporovnatelná,
slova jsou mrtvá a nestačí na Jejich popis.
Slova a pocity jsou jako popel,
který rozfoukává nejjemnější vánek ...

Jaké je to okusit Život?
Život v Bohu a strávený s Bohem
znamená okusit Život.

Jaké božské šperky, můj Pane,
to sypeš na Svou nevěstu,
a když je dáváš, raduješ se.
Jak toužíš, aby každý poznal
toto Tvé nové vítězství!

Jednou jsi řekl, můj Pane:
"Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.
Bojte se raději toho, kdo zabíjí tělo i duši v pekle."
Ano, proč bychom se měli bát,
když jsme se stali Tvým majetkem a Tvým vlastnictvím?
Jestliže v tomto božském duchovním manželství
vlastníš duši a duše vlastní Tebe, můj Pane,
kdo by se ještě opovážil zlomit tuto jednotu?
Ani celé peklo dohromady!

Nyní je má radost v tom, být Bohu nablízku,
na nikoho jiného v nebi nehledím,
ale jen na Toho, ve kterém žiji,
a který ve mně přebývá ...

Kdokoliv sjednocený se Mnou bude obklopen rozličnými ctnostmi. Ohradím jimi zahradu, ve které mám potěšení a zapečetím ji touto andělskou ctností: nedotknutelností, aby dosáhla dokonalosti. Svatý, který přesahuje nebe i zemi ti může pomoci dosáhnout takovou svobodu skrze Svou Milost. Osvobodí tě od smyslných pocitů a pokušení. Způsobí jim smrt. Vyhladí tento satanský zápach a nahradí ho vonným světlem. Když se se Mnou sjednotíš, nabídnu ti opravdovou svobodu těla a zušlechtím tvého ducha tak nepopsatelným způsobem, že budeš jako diamant. Já, který jsem Absolutní, ti vleji touhu Mě oslavovat, touhu být neustále uvnitř Života, touhu přiodít se vonným světlem, touhu, kterou stále na tebe vydechuji Svou vůni, aby v tobě udržela Můj Plamen živý. Nyní, Má milovaná, když tě mám při Sobě, obklopena Mou září a oděna do Mé Slávy, narouboval jsem tě na Sebe.

Pane, Ty, jenž jsi Láska,
nikdy jsi mě nepřestal udivovat
Svou volbou,
svěřit tak ohromné a vznešené Ódy
někomu, kdo tak často zaměňuje levou ruku za pravou!

Jak jen můžeš takto promlouvat ke mně?
Ale nemohu popřít, že je to skrze Tvou nezměrnou Lásku.
Učíš a dáváš znalosti
o všech těchto nepoznatelných věcech mně!

Narouboval jsi mě na Sebe,
abych se stala neporovnatelným bytím,16
s ujištěním, že takové bytí zdokonalíš.
Mrtvola ožije.
Pak toto bytí nebude sloužit, ale naopak pohrdne vším bohatstvím světa,
protože objevila17 nepopsatelné Království
a Toho, který je oděný do Slávy.

Objevila Zázrak zázraků.
Ať tedy na mne skane Tvé Slovo jako rosa.
Propletena s Tebou jsem rozkvetla jako květina
a vše, co ve mně bylo vyprahlé
se proměnilo v zahradu.

Nyní provoň svého Ženicha a Já obdaruji tvou duši půvabem a milostí. Nech svou lásku denně vzrůstat. Ať se každý dozví tuto základní pravdu:

"Pán Bůh zná ty, kdo jsou Jeho
a dovoluje jim k Němu přistoupit."

Toto jsou ti, kteří mají výsadu dosáhnout splynutí s Bohem sdílením Mého manželského lože v božské jednotě se Mnou. To jsou ti vyvolení k tomu, aby se stali světlem tím, že Mi darují život a dovolí Mi zcela je proměnit v Sebe. Tento úžasný Ženich, jehož Láska je příčinou tvé rány a vábení tvého srdce, tě žádá, abys trpělivě a se sladkostí nesla tuto ránu Lásky, protože takto nyní vzroste tvá horlivost ještě více chránit své srdce, aby neupadlo do pokušení.

Oltáři! Tvé výroky Mne rozhorlují. Je to tvá neodbytná troufalost uchvátit Mne a pevně Mne svírat, aniž bych se mohl uvolnit, že dýchám Svůj dech na Svou zahradu a šířím kolem Svou sladkou vůni a takto ještě zvětšuji tvou ránu. Je to proto, že jsi objevila med a mléko pod Mým Jazykem? Nebo je to vůně Mých rouch? Či snad je to Má Božská nadvláda a moc, která sjednocuje tvora s jeho Tvůrcem? Snad je to Mé zářivé ryzí Světlo, které tě ke Mně přitáhlo a dychtíš chopit se Mě a vlastnit Mě?

Tvoje Všechno dává sílu mé vášni.
Jinak to nelze vysvětlit.

Jsi neviditelný Bůh
a přesto se Tě mohu zmocnit a vlastnit Tě,
aniž bych riskovala, že uhořím,
i když Ty jsi Božský Oheň.

Teď, když jsem se Tě zmocnila a držím Tě pevně,
zcela jistě už Tě nepustím!
Nedovolím Ti oddělit se ode mne,
ani nedovolím, abys mě opustil a ponechal samotnou v tomto světě.
Ach, ne! Nikdy ....

Ačkoliv vím, že se můžeš oddálit a zeslabit Své Světlo,
stále s Tebou budu rozmlouvat.

Budu s Tebou rozmlouvat
i ve slabém světle hvězd a měsíce.
Ale vždyť noc je jen krátká
a jistě přijde svítání.
Znovu s Tebou budu rozmlouvat
v paprscích a záři Slunce!

V Tobě jsem shromáždila svou myrhu.
Ty mě sytíš medem
a napájíš mlékem.

Má milovaná, buď dychtivá vlastnit Mě. Slavně odměním každého, s kým jsem vešel ve sňatek. Mé Srdce se raduje ze všech, kdo po tom opravdově touží a vznešeně je zvu do Božské jednoty se Mnou. Má Přítomnost přesahuje všechno chápání, dokonce i když říkáš, Má Vassulo, že jsem neviditelný, Já přebývám v tobě. Znovu a znovu budu uchvacovat tvoje srdce, abych mohl být od Své milované stále zahrnován nejvybranějšími vůněmi. A jak ti jednou řekl Otec, říkám i Já: "jako ten, kdo napřahuje ruku, ve které drží kadidelnici naplněnou vůní, tak i Já pozvednu tvé srdce, aby všechny vzácné vůně mohly stoupat a zahalit Mne i provonět zemi. Tvá líbezná vůně bude všude kolem Mě, bude Mě těšit spolu s celým nebem. Tak veliká bude Má radost, že se dám do svatebního tance ..."

A ty, který až posud čteš tuto Ódu, buď plný touhy hledat Mne i odhrnout závoj z Mé Svaté Tváře ve Svatební Komnatě. Odkryj Mou Svatou Tvář a uč se kontemplovat Mou Krásu a Mou přitažlivost. A pak jakoby kouzlem také ty Mě budeš objímat, zatímco se budeš ztrácet v Mém Světle. Ozářím všechny tvoje údy a kdokoliv tě uvidí, nebude schopen rozlišit tvé světlo od Mého ... hledej Mě zcela vědomě, žízni po Lásce, pronásleduj Mě, vrhej se na Mě ... to kvůli tobě Já zpomalím Svůj krok a dovolím ti Mě najít. Cožpak netoužíš po Životě? Život je Má Přítomnost v tobě, a tak vstup do Života. Já jsem Brána, která vede k Věčnému Životu.

Jsem tvůj Mystický Pohár, ze kterého jsi pil. Vytryskne v tobě pramen, který dává život. Život strávený se Mnou je zcela jistě život strávený v nazírání Božství, přijímání nevypověditelných požehnání, které přesahují rozum a chápání. Pak potěšení světa jednoduše ztratí svou přitažlivost, protože Ženich tě bude napájet vodou Života. Pozvedne tě do třetího nebe. Ráj znamená být prolnut se Mnou, tvým Bohem v našem duchovním sňatku, splynutý s Božstvím. Ponořen ve Mně budeš mít jen jedinou touhu a to stále se bez přestání odevzdávat Mé Vůli, zatímco Já se budu bez konce odevzdávat Svému milovanému. Toto jsou Mé sladké Ódy, které nyní zpívám vám všem, Můj sladký Zákon, Má Rozmluva, kterou by měla slyšet každá duše.


1 Nejsvětější Trojice
2 Ježíš cituje Bibli: Mat 19,26
4 současně jsem také slyšela: 'pojmy'
5 mělo by se chápat jako 'Srdce'
6 tady se Pán odmlčel a pak mě zavolal
8 ne ti první pozvaní hosté
9 náš Pán mi dal pochopit, že ten, který vstoupil špatně oblečený, se na Hostitele ušklíbl a pokoušel se přimět ostatní, aby se k němu připojili
10 v této chvíli Ježíš hovořil jakoby sám, takže jsem to pochopila jako věštbu
11 představuje: ctnosti
12 představuje: vinu a hřích
13 obrazně očištění
14 Pomazání
15 poselství z 23.5.1987, když mi Ježíš v začátcích dával pokyny
16
17 duše


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message