DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Eseje » Nejsvětější Eucharistie »

Nejsvětejší Eucharistie

Úvaha Vassuly Ryden

"Mé Eucharistii se přikládá stále menší a menší význam." (16.října 2000)

Podílet se na Eucharistickém daru znamená být připojený ke Kristovu Tělu, které se zrodilo z Panny, stejně jako k Církvi, která je také Kristovým tělem. Je známo, že když přijímáme Eucharistii hodně a s vírou, propůjčuje nám božství. Věříme, že máme účast na věčném životě, pokud nepřijímáme nehodně a ke svému zatracení.

Kristus se nám dává ve svatém přijímání, daruje nám své vlastní tělo a kosti. To nám zcela jistě podává za pokrm. A tak nás skrze přijímání sjednocuje se sebou samým. Náš Pán nás zbožšťuje, neboť jsme k němu přivtěleni: tělo z Jeho těla, kost z Jeho kostí.

Přijímání je vzkříšení k věčnému životu. A těm, kteří mají věčný život, Pán říká, že je vzkřísí v poslední den. Ježíš, syn Boží, zcela jasně prohlašuje, že jednota, kterou s ním máme ve svatém přijímání je jako jednota a život, který On sdílí se svým Otcem. Jako je On svou přirozeností sjednocen se svým Otcem, tak i my, když jíme Jeho tělo a pijeme Jeho krev, jsme skrze milost sjednoceni s Ním a žijeme v Něm.

Pán řekl: "Já jsem chléb, který sestupuje z nebe." Neříká "který sestoupil z nebe", protože to by znamenalo, že sestoupil jen jednou. Co tedy říká? Říká "který sestupuje z nebe", což znamená, že stále a bez přestání sestupuje k těm, kteří jsou toho hodni, že se stále nabízí každou hodinu, dokonce i teď.

Měli byste vidět, pohledem svého ducha, že tato maličká hostie, tak pokorná, je zbožštěna nebem a že je skutečným Bohem, chléb a nápoj nesmrtelného života. To Duch Svatý proměňuje chléb v Tělo Páně a víno v Krev našeho Pána a tak je celé zbožšťuje.

Takto štědře se nám Pán dává, aby nás posvětil a připravil na věčný život, zahaluje nás září nesmrtelnosti a vzbuzuje v nás vroucí touhu Ho adorovat. Kristus je přítomen v darech Eucharistie i v jejich přijímání, v obou těchto podstatách, božské a lidské. Proto ti, kteří často přijímají, jsou požehnaní, protože jsou každodenně syceni Kristem. Neviditelný Bůh se stává viditelný, nedosažitelný Bůh se stává dosažitelný.

V poselství TLIG náš Pán říká o Eucharistii toto:

"abych zachránil všechny pokorné země, kteří Mne přijímají, a abych jim dal nepomíjející život, stal jsem se chlebem a Sám jsem se vám daroval. Skrze toto přijímání posvěcuji všechny, kteří Mne přijmou, zbožšťuji je, aby se stali tělem Mého těla a kostí z Mých kostí. Přijímáním Mne, který jsem božský, se vy a Já stáváme jedním tělem, duchovně sjednocenými. Stáváme se stejnorodými, protože Já vás mohu proměnit v bohy účastí na Božství…Skrze Mé Božství zbožšťuji člověka." (16. října 2000)

Náš Pán Ježíš nás všechny žádá, abychom přistoupili a adorovali Ho v Nejsvětější Svátosti. Když řeknete: "Nemám čas" nebo "Je to opravdu potřeba?", je to jako byste řekli svému nejlepšímu příteli "Nemám vůbec čas tě navštívit". Vašeho přítele se to dotkne a ještě více ho urazí, když řeknete: "Opravdu tě musím navštěvovat?" Vašemu příteli to nejen ublíží, ale začne si myslet, že už vůbec nestojíte o to, abyste se setkali. Tak je to i s Pánem.

Ti první, kdo v Písmu na kolenou adorovali Ježíše, byli pastýři a tři mudrci. Připutovali ze své vzdálené domoviny, aby se Kristu poklonili.

Když se v Getsemanech v agónii modlil k Otci, potřeboval společnost svých učedníků a požádal je, aby s ním bděli a modlili se. Ale jak víte, spánek je přemohl a Ježíš si postěžoval Petrovi slovy: "To jste se mnou nemohli bdít ani jedinou hodinu?"

Náš Pán říká, že dnešní svět žije jako by nebylo Boha a odpad se rozšířil více než kdykoliv předtím, protože se nevěnuje žádná pozornost Božímu zákonu a přikázáním. Svět odmítá vzdát Bohu slávu a místo toho oslavuje sám sebe a hraje si na Boha. Lidé věnují všechen svůj čas pozemským požitkům namísto toho, aby byli s Bohem a přijímali Jeho lásku. Žijeme v době, kdy se dobro proměnilo ve zlo. Žijeme v časech, kdy svět dosáhl ledového chladu v lásce k Bohu, zcela se oddává bezbožectví a materialismus obrací vše materiální v bohy.

Ježíš skutečně trvale přebývá ve svatostánku. Říkáš, že miluješ Ježíše? Pak tedy dokaž svoji lásku tím, že v době adorace navštívíš Nejsvětější Svátost. Prokaž Mu svoji lásku svou přítomností, i když neříkáš nic a zůstaneš v tichosti. Ježíš uvítá vše, ocení tvoji přítomnost a na oplátku si tě přitáhne na Své Svaté Srdce, do Svého sladkého objetí a naučí tě důvěrně Ho milovat.

"Potěšte Mne a změňte svoje životy. Šťastný je člověk, který rozjímá o tom, co mu dnes nabízím a zkoumá svoje srdce a prověřuje svou duši, protože Já ho povýším. Šťastní jsou ti, kteří ke Mně přistupují jako celník a vyznávají svoji vinu, protože v takových srdcích Mé Slovo zakoření a vykvete. Já potom odhrnu závoj z jejich očí, aby uviděli a srdcem pochopili, že všechno, co potřebuji je Láska. Láska a Adorace…vše, oč žádám, milovaní, je láska ve svatosti. Stále hledám vaše srdce…Láska čeká, pojďte a adorujte Mě… " (1. června 1989 )

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
    Nejsvětější Eucharistie
    Jsme souzeni podle lásky
    TLIG - Evidentně židovský
    Jedinečnost spirituality Opravdového života v Bohu
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Udržuj svou mysl uzavřenu v Mé mysli a vzkvétej zevnitř
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Bůh-je-s-tebou
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message