DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Běžte k vaší Blahoslavené Matce

3. dubna 1996

Moje Vassulo, Moje malá učednice z konce věků, nyní ti budu diktovat nebeskou rozpravu o Srdci Mé Matky ....

Jak jsem ti již prve řekl: Srdce Mé Matky a Moje Srdce jsou tak jednotná, že se stávají Jediným. Panna panen, Nejsvětější, nyní navždy v Nebi, Moje Matka, je v Nebi stále oslavovaná jako Moje Matka.

Když jsem Já, Bůh, sestoupil, abych byl počat z Ducha Svatého a narodil se z Panny Marie, přišel jsem do Svého Nebe! Sestoupil jsem z jednoho Nebe do druhého. Sestoupil jsem z trůnu, abych zasedl na jiném trůně. Jako lampu svítící u svatostánku, tak jsem nalezl Její zářící Srdce.

Byl jsem přijat do tohoto Ráje, abych byl oslaven. To, co Eva ztratila1 a znesvětila, muselo být znovu získáno2 a posvěceno Pannou Marií pro Její dokonalou poslušnost a pokoru. Skrze tuto Ženu přijde znovu na zem Moje Království. Moje Království na zemi bude založeno v každém srdci. Ještě jednou vyleji Svého Ducha na vás tak bohatě, že se nynější suchopár změní v úrodnou půdu.

Bylo předpovězeno, že na konci časů Naše Dvě Srdce vyvolají apoštoly, kteří budou nazváni: apoštolové konce časů. Královna Nebe i Já je poučíme, aby šli ke každému národu a bez bázně hlásali Slovo Boží. I kdyby dokonce museli prolít krev, když budou úskočně napadáni Nepřítelem, nebudou zlomeni. Jejich jazyk jako dvojsečný meč probodne nepřátele Mé Církve a odhalí jejich hereze.

Nezachvějí se nikdy a nepoznají strach, neboť je vybavím duchem odvahy. Bič ničitele je nedosáhne. Neponechají žádný kámen neobrácený. Budou spěchat za hříšníky, povýšenými řečníky, za velkými a pyšnými, licoměrníky, zrádci Mé Církve. Budou za nimi spěchat s Mým Křížem v jedné ruce a růžencem ve druhé. A My budeme stát po jejich boku. Rozdrtí hereze a na jejich místo postaví věrnost a pravdu. Stanou se protilékem na otravu, poněvadž budou růst jako poupata z Královského Srdce Mariina.3

Tito apoštolové konce časů budou vzývat Boha, svého Otce, a Bůh, jejich Otec navštíví jejich ducha. Budou vzývat Marii, svou Blahoslavenou Matku a jejich Blahoslavená Matka je navštíví, aby se stali svědky Nejvyššího. A Duch Svatý jim dá ducha horlivosti, aby byli připraveni pro Boha, aby byli přichystaní do Boje. V ten den srazí Žena oděná sluncem a všecky Její děti pyšnou korunu moci zla k zemi.

Druhá Eva, které jsem dal dostatek moci k tomu, aby přemohla Satana a jeho království, mu rozdrtí hlavu Svou patou. Toto nepřátelství není pouze nepřátelstvím mezi Královnou Nebe a Satanem, ale také mezi Jejími dětmi, které mají království v Jejím Srdci, a Ďáblovými dětmi, které si v něm a díky němu vybudovaly svoje království ... to jsou ti, kteří jsou vašimi největšími pronásledovateli. Mnozí z nich, vzdělanci a filozofové vaší doby, jsou uctívači Bestie ....

Já ve Své Trinitární svatosti jsem vyvolil tuto pokornou mladou Dívku, aby se pro Svoje ctnosti a dokonalé milosti stala Ženou, která se Svými ctnostmi a milostmi postaví celému Luciferovu království, které již při zvuku Jejího Jména ztrácí nad sebou vládu a třese se hrůzou.

Pravím vám, že velikost i krása Jejího Jména není menší než vzdálenost nebe od země. Ať vše, co žije na zemi, uctívá Srdce Královny. Ona nikdy nepřestala chránit Své děti před úskoky Zlého, který ve vaší době vystoupil4 a otevřeně vede válku s Mým Nejsvětějším Srdcem a se všemi Mými svatými. Brzy se však království Zlého rozpadne a mocná Ruka Mariina vykoření jeho vládu.5

Vpravdě vám říkám: Nikdo na zemi ani na nebi, ani mocnosti andělské, neobdržel nade vším takovou vládu nebo moc, jaká by se rovnala té, kterou dostala vaše Blahoslavená Matka. Předčí ji pouze Moje Moc a Moje Vláda, protože Já jsem Alfa a Omega, První a Poslední, Ten, který je, který byl a který má přijít.

Vystačím si Sám, jak víte, ale realizace Mého Vykupitelského plánu začala skrze Panenské Srdce Mariino a opět skrze toto Svaté Srdce dokončím Svůj Plán Spasení. Tak vzdej čest Jejímu Srdci, ty, který jsi doháněn k zuřivosti při vyslovení Jejího Jména a pochop, že Ona je Radostí Mého Nejsvětějšího Srdce, Radostí Mého nebeského dvora.

Ode dne Jejího Početí byly Její myšlenky vždy zajedno s Mými. Její Srdce naprosto odevzdané Vůli Mého Otce bylo vždy neustálou modlitbou, neustálým hymnem lásky, adorací Mne, vašeho Boha ve třech osobách, ale Jediného v jednotě Bytí.

- Dnes, na konci časů, kdy se rozběsnila válka proti Našim Dvěma Srdcím6 a proti Našim dětem vydávajícím svědectví Pravdě, říkám vám: utíkejte se ke své Blahoslavené Matce, Ona vás ukryje pod Svým Pláštěm jako pták, který shromažďuje pod svými křídly svá ptáčata.

Ach .... kolik z vás zemřelo dříve, než jste se mohli narodit. A to pro všechny ty zákazy pobožností, jakými jste kdysi zahrnovali Její Panenské Srdce. To všechno pro vaše lidské doktríny a racionalistické příkazy. Upravili jste svá srdce a život podle života tohoto světa. Ó, otroci Hříchu! Otroci peněz! Otroci Ďábla! Uznejte, že jste mrtví a zahníváte.

Nyní se však čas vaší nemravnosti skončil. Neslyšeli jste, že Krása Úsvitu7 bude kralovat a blyštit se v každém srdci, které bylo zasvěceno Našim Dvěma Božským Srdcím, která na něho přenesou ono zbožštění? To, které lidstvo ztratilo při svém pádu .... neboť hřích přišel na svět skrze jednoho člověka a skrze hřích, smrt. Můj Vykupitelský plán byl přijat Srdcem Marie, Spoluvykupitelky, druhé Evy, dokonalé podle Obrazu Božího, abych Já, Nový Adam, nalezl v Jejím Neposkvrněném Srdci Svůj Ráj.

Generace, uslyším od tebe někdy slova:

"Mé srdce, Pane, je připravené, aby se učilo milovat a vzdávat čest Svatostánku, který nosil Tvé Nejsvětější Srdce. Je pravda, že jsem byl již v lůně své matky ztracený, od narození jsem žil v omylu. Jako Ezau jsem se vzdálil od své Matky za svými zájmy a dosahoval jich trápením druhých. Spoléhal jsem se na svou vlastní sílu. Nenáviděl jsem svého bratra, který zneklidňoval moje srdce, poněvadž přemýšlel, jak se líbit Srdci naší Matky a jak Jí zůstat nablízku, a dostával pak bohatě milostí. Nebyl jsem jako Jakub ani jako jeho potomstvo.

Pane, moje srdce je připravené učit se a milovat s úctou Svatyni Svatyně Nejsvětějšího, aby už žádný klam neovládal mého vždy tak nevraživého ducha, který podobně jako Kain trápil svého bratra, aby ho nakonec zabil. Nechci už pronásledovat ty, kteří náleží Jejímu Neposkvrněnému Srdci. Chci se raději obrátit k Panně panen, abych se stal novým malým Jakubem a Ona na mne ve Své laskavosti vylila bohaté Milosti ze Svého Panenského a Neposkvrněného Srdce, takže se bude moje duše, která už bude patřit Jí, radovat z bohatství, které z mého srdce učiní ozdobu Krásné Ozdoby.

Pane, kéž moje srdce vždy touží a tíhne k tomu, aby hledělo na Tvůj Svatostánek8 a vidělo Tvoji Moc a Vládu, kéž se dívá na Poklad Svatostánku a kéž z něho čerpá co nejvíce. Nedovol, Pane, aby moje duše sestupovala dolů na zem jako Kain nebo Ezau, ale pozvedni mou duši k Jejímu Nejsvětějšímu Srdci, aby se, jako Jakub, stala dědičkou nebeských blahoslavenství."9

- Pojďte, ať vaše mysl směřuje nyní k věcem nebeským, abyste byli schopni pochopit to, co před vámi Moudrost ukrývá. Kvůli tomu potřebujete sebezapření a pokání. Tajemství, které bylo skryto pokolením před vámi, má být odhaleno právě vám. Vaše naděje je na dosah ruky.

Nevšimli jste si, jak na tomto konci časů Královna Míru obklopena Mými Anděly prochází zemí? Nevšimli jste si, jak Její Neposkvrněné Srdce vám všem ohlašuje Mé Slovo a připravuje Moje Království? Copak jste si nevšimli, jak Srdce Vaší Blahoslavené Matky vychovává Svoje děti a formuje je v blízkosti Svého Srdce, aby bylo každé připraveno k přijetí Mého Království? Nevšimli jste si, jak vás ze Svého Pokladu ve Svém Srdci zdokonaluje pro Mne?

Dal jsem Královně Nebe i země všechny poklady Moudrosti do Jejího Srdce, a z té klenotnice rozdává bohatě Své milosti, aby vás vytrhla z moci temnot a učinila z vás velké svaté apoštoly a velké bojovníky, kteří se k Ní připojí v oné veliké bitvě našich časů.

Královna Nebes ve Své Mateřské lásce hledá všechny způsoby, jak vás osvobodit, abyste získali nebe. Ona vás učí a připomíná, že také vy jste Její dítě, které patří milostí do královského domova Svatých v nebi, a že také pro vás připravila trůn mezi Svatými.

- Není nic, co bych neudělal pro Tu, která je Potěšením-Mého-Srdce,10 poněvadž od počátku viděla věci tak, jak je vidí Můj Otec, Já sám a Duch Svatý. Její vůle byla v dokonalé shodě s Naší11 Vůlí. Naše touhy byly Jejími touhami. Vždyť Já jsem Srdcem Jejího Srdce, Duší Její Duše, Duchem Jejího Ducha. Neslyšeli jste ještě o Naší Jednotě Srdce, Duše a Ducha?

- Moje postavení Bohočlověka na zemi bylo božské, přesto však jsem byl poslušný, když jsem žil podřízen Mé Matce a Mému Adoptivnímu Otci. Oloupil jsem sám Sebe, abych přijal postavení otroka a souhlasil se smrtí. A ty, generace, ještě nechápeš, že Pravý Vinný keř zapustil Své kořeny ve Vinici12 Mého Otce? Nechápeš, že Nevěsta Ducha Svatého, Město Boží,13 Země Zaslíbená, že to je rovněž tvoje Matka, kterou musíš ctít? Ach, generace, jak mohlo tvoje srdce sejít na tak klamnou cestu odmítání Její přímluvy?

Nečetli jste: "Pán Bůh mu dá trůn Jeho otce Davida?"14 Královna nebe a země je Mým Trůnem. Ona je Trůnem vašeho Krále, který se stal tělem z rodu Davidova .... Pán, váš Bůh, "bude kralovat nad potomstvem Jakubovým na věky, a Jeho Kralování bude bez konce."15 Dnešními Jakuby jsou Její děti, apoštolové konce časů a velcí svatí, kteří jsou skrze Srdce Mé Matky pozvedáni a formováni, aby byli jedno srdce s Námi nyní i na věky, a Moje Království v jejich srdcích nebude mít konce.

Buďte jedno.


1 Eva ztratila přístup do Ráje pro sebe i všechny své děti
2 Maria získala přístup do Ráje pro všechny Své děti Ježíšovým vykoupením a Obětí
3 Ježíš tím myslí, že budou formováni Marií
4 Ďábel
5 Fatimské proroctví: "nakonec bude Moje Srdce triumfovat"
6 narážka na Zj 11 - 'dva svědkové'
7 Ježíš má na mysli příchod Svého Království
8 Mariino Srdce
9 toto všechno nám bylo dáno Ježíšem jako vyznání, které máme říkat
10 Maria, naše Matka
11 Svatá Trojice
12 naše Blahoslavená Matka
13 naše Blahoslavená Matka


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message