DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pečeť Mých Poselství

7. prosince 1993

Vassulo Mého Nejsvětějšího Srdce,
pokoj s tebou;

Vassulo Mého Nejsvětějšího Srdce, pokoj s tebou;

i když jsi Mě nehledala, oblíbil jsem si tě a ve tvé ubohosti jsem k tobě přišel; i když jsi nebyla schopná pro toto poslání, rozhodl jsem se pozvednout tě Svou Silou, abys vyšla a dobývala bezbožný a zkažený svět Mým Poselstvím; nikdy se neboj, protože jsem vždy s tebou; zůstaň Mi věrná, a ať se tvé srdce netrápí, když někdo nepřijme Mé Poselství; je to Mé Poselství, a ne tvé, nebo ne? ty je máš jen předávat a nestarat se o nic jiného; dcero, od začátku jsme tě Můj Otec a Já varovali, že budeš mít mnoho protivníků, protože to, co zachraňuje, je v opovržení světa;

říkám ti znovu: jsi Má služebnice a nikdy nebudeš větší než Já, tvůj Mistr; žádný posel není větší než Ten, který ho poslal; viděla jsi Mé Rány, i ty je poneseš, protože jsi se Mnou, ale nedělej si starosti, Láska je vedle tebe, aby tě povzbudila, a tak jako Otec poslal Mě, abych svědčil o velikosti Jeho Lásky a oslavil Jeho Jméno, tak také Já posílám tebe;

Já jsem byl poslán, abych uvedl ve známost Jeho Jméno, a řekl jsem, že v tom budu pokračovat a to dělám; Mé Slovo je Pravda; nebuďte překvapeni, když dnes tu a tam sestupuji připomenout vám Otce, tak teď i ty, dcero, buď Mým svědkem; vyvolil jsem několik lidí, abych v nich projevil Svou Moc a odhalil světu Svá nezměrná Bohatství ke slávě Svého Jména; ve vaší době se Já a Má Matka zjevujeme mnoha lidem; vyznačil jsem na nich olejem Své Jméno, abych i jim umožnil konat práci, kterou jsem jim dal; modli se za tyto duše, aby s horlivostí dovršily své poslání k Mé oslavě;

Vassulo, Mé Vlastnictví, Já, tvůj Pán, jsem tvá Síla; pojď tedy bez váhání a čerpej ze Mě, naplň své zdroje! ozdobil jsem tvou hlavu Svou Trnovou Korunou a oděl jsem tvé tělo Svým Podpisem; vepsal jsem do tebe Svým Prstem Svá Slova, a tak ses stala Mou živou Tabulí; dal jsem ti Svůj Příkaz: sloužit Mi a milovat Mě, svého Pána, s horlivostí, milovat Mě tak, jako Já miluji tebe a být dokonalá ve své lásce! poručil jsem ti pěstovat Mé Vinice; vyvolil jsem tě mezi nuznými, abych tě adoptoval, pak jsem tě zaplavil Pravým Poznáním a pomazal tě, čímž ses stala Mou;

i když Nepřítel ze žárlivosti spojil své síly, aby zničil Mou milovanou, projdeš nedotčena; a jako slunce a měsíc svítí na všechny věci, Má Svatá Tvář bude zářit na tebe1 jako požehnání a potvrdí, že Já Jsem je skutečným a jediným Autorem

„Opravdového Života v Bohu“,

a že jsi Mým darem lidstvu, tímto způsobem zpečetím Své Poselství... nesmírné je Moje Milosrdenství a Má Sláva... budu tě dál používat jako Svého oltáře, položím na něj každou oběť, kterou Mi nabídneš; všechno, co Mi nabídneš s láskou, bude tišit a oddalovat hněv Mého Otce; pak, až tvá služba bude vykonána: 

                                          Slavnost skončí;

nic už nemůže být přidáno... vpravdě budu brzy s tebou, milovaná;


1 Když mě Kristus zastíní a objeví se místo mě, jak to dosvědčují mnozí v mnoha národech.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message