DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Jednota církve » Papež a patriarcha Theoctist »

Vassula svědčí o schůzce papeže Jana Pavla II. a patriarchy Teoktista v Rumunsku,
v květnu 1999

Napsala Isabella Gay

"Moje vroucí přání je, aby se Východ a Západ setkal. Potřebuji tyto dva pilíře Církve, aby se společně sešli a upevnili Mou Církev."
(Ježíš Vassule 5. října 1994)

Christus Inviat! Christos Anesti!

Tato cesta do Rumunska, která byla organizovaná tak neočekávaně a příhodně, byla znamením toho, že Pán chtěl, aby byla Vassula přítomna při této historické návštěvě Jana Pavla II. u svého bratra z Východu, Jeho Svatosti patriarchovi Teoktistovi, který je patriarchou Rumunské ortodoxní církve.

Já jsem doprovázela Vassulu a obě jsme patřily k oficiálním hostům patriarchy Teoktista, takže jsme se mohly velice snadno jistým událostí osobně účastnit.

Ve středu 5. května 1999 jsme letěly ze Ženevy do Bukurešti. Již po mnoho dní tamní teplota dosahovala 27 oC. Proto jsme byly velice překvapeny, když při přistání pilot hlásil teplotu na zemi 7 oC! Byly jsme přivítány deštěm hnaným bouřlivým ledovým větrem. Bylo to, jako by se před radostnou událostí rozpoutaly všechny živly.

Avšak v den příjezdu Svatého otce, v pátek 7. května, byla obloha jasná a tak bylo až do jeho odjezdu.

V ten samý den, kolem 13.30, byli Svatý otec a patriarcha Teoktist očekáváni v patriarchátu v centru Bukureště, který stojí na kopci s výhledem na půvabné a útulné malé náměstí, obklopené katedrálou a patriarchálním palácem.

Protože jsme měly povolení, mohly jsme jít po důkladné policejní kontrole dovnitř.

Svatý otec a patriarcha, oba oděni v bílém, přijeli v "papamobilu". Oba byli nadšeně vítáni zvoněním zvonů a nádhernými byzantskými chvalozpěvy.

Setkání zahájili modlitbou v katedrále, pak přešli náměstí a vystoupali po několika schodech, které vedou k portálu patriarchátu, odkud k nám pronesli každý svou řeč.

My jsme stály na úpatí těchto schodů, jen tři metry od papeže a patriarchy, čelem k biskupům, kardinálům a metropolitům, kteří je doprovázeli.

Stály jsme tak blízko Svatého otce, že najednou, jak hleděl do zástupu, jeho oči padly na nás a on se s kývnutím hlavy usmál na Vassulu, jako kdyby ji vítal. Vassula měla vnitřní pocit, že ji poznal. Po proslovech papež a patriarcha vešli dovnitř a za pár okamžiků opět vyšli ven. Za nimi šel metropolita Daniel, patriarchova pravá ruka. Ten srdečně shora Vassulu vítal. Byl provázen otcem Briou, bývalým ředitelem oddělení "Jednoty a Obnovy" ve Světové radě církví v Ženevě, který naši cestu pořádal.

Vassula se setkala metropolitou Danielem a patriarchou Teoktistem v Iasi v Rumunsku v květnu r. 1994 na poradě organizované Světovou radou církví na téma "Křesťanská spiritualita naší doby". Vassula byl pozvána, aby se zúčastnila a byla doprovázena otcem O' Carrollem.

Vassula byla pozvaná, aby představila poselství Pánovu žádost o jednotu a sjednocení dat Velikonoc. Žádost byla vzata v úvahu a jedno z pěti konečných doporučení porady bylo, aby "nová iniciativa směřovala ke společné oslavě Velikonoc". Po tomto setkání následovala konference v Aleppo v Sýrii v březnu 1997, vybízející církve k tomu, aby se shodly na společném datu oslav Velikonoc.

Tato myšlenka byla přijata ve Washingtonu v říjnu 1998 severoamerickou pravoslavně – katolickou teologickou konferencí. Jejich doporučení bylo, že by princip daný na Koncilu v Niceji, měl být následován.

Je zajímavé povšimnout si toho, že také luteránská církev se zabývá stejným úkolem. Generální sekretář světové luteránské federace Ishmael Noko požádal 124 členských církví této federace o to, aby prostudovaly návrh z konference v Aleppo v r. 1997 o jednotném datumu Velikonoc.

V rozhovoru v Ženevě reverend Noko zdůraznil význam této dohody:

 "V sázce je víc, než otázka společného data Velikonoc a to je otázka jednoty církve vztahující se ke skutečnosti, která definuje církev jako Tělo Kristovo.Tělo Kristovo je rozděleno kvůli matematickým výpočtům, ale Vzkříšení nám přináší větší moc povznést se nad lidská omezení. Společné datum pro oslavu Velikonoc by bylo viditelné znamení jednoty."

Jsem puzena k tomu, abych Vassulu nazvala Janem Křtitelem našich časů, neboť skrze dary, které dostala, ukazuje světu cestu k jednotě.

Připravily jsme dva dokumenty, jeden pro papeže a druhý pro patriarchu. Obsahovaly několik důležitých poselství vybraných z Opravdového života v Bohu o jednotném datu Velikonoc a usmíření mezi východní a západní církví. Důraz byl kladen na určité pasáže tak, aby byla vyzdvižena naléhavost a nutnost volání našeho Pána po sjednocení data Velikonoc.

(čtěte dole příslušné poselství od našeho Pána)

K dokumentům byl též přiložen seznam Vassuliných setkání po celém světě od roku 1988 do roku 1999 (asi 580 setkání) a bibliografie Opravdového života v Bohu ve všech dostupných jazycích.

Říkaly jsme si, zda se Vassule podaří předat jim dokumenty říci jim pár slov o jejich obsahu. Zatím se to zdálo být nemožné.

Až když jsme byly pozvány na příští den v sobotu 9.května na oficiální recepci v paláci patriarchy, cítily jsme, že ještě máme šanci. Přijely jsme okolo 18. hodiny odpoledne. Prošly jsem přes bezpečnostní kontrolu a byly jsme vyzvány, abychom se posadily na naše místa v amfiteátru paláce. Ten vypadal jako nádherné malé divadlo, tak nádherně a přitom prostě byl vyzdoben.

O několik minut později se asi dva metry od nás po straně posadili na svá místa biskupové a kardinálové, kteří Svatého otce doprovázeli na jeho cestě. Byli to např. kardinál Sodano, Cassidy, Silvestrini. Byly jsme v pokušení Vassulu představit, ale zdálo se nám vhodnější, aby to udělal otec Bria nebo metropolita Daniel. Ale ani jeden z nich tam v tu dobu nebyl.

Než Svatý otec a patriarcha vstoupili do amfiteátru, byli přivítáni dětským sborem. Když vstupovali do místnosti, ozval se bouřlivý aplaus následovaný nádherným chvalozpěvem Zmrtvýchvstání. Tento chvalozpěv byl během těch tří dní zpíván několikrát.

Když Svatý otec ukončil svou řeč, kterou zakončil tím, klepal do stolu, se slovy: "..tato návštěva je nezapomenutelná ", byli jsme pozváni na recepci a ocitli jsme se metr od Svatého otce.

Recepce

Ve velké místnosti s mnoha malými stoly s občerstvením byla připravena dvě křesla a malý stůl prostřený pro Svatého otce a patriarchu. Tento vřelý a příjemný ráz setkání byl pro Svatého otce a jeho doprovod jistě neočekávaný.

 Měly jsme v plánu Svatému otci předat sbírku dokumentů hned jak vstoupí do místnosti, ale po zpěvu Otče náš v rumunštině a požehnání se několik lidí nahrnulo kolem Svatého otce a vytvořili mezi ním a Vassulou překážku. Toto chování přinutilo Svatého otce a patriarchu odejít z místnosti. Vždy, když už jsme cítily, že cíl je blízko, opět jsme se ocitly před překážkou….

 Vassula, pravoslavná mezi pravoslavnými, podporovaná svou církví, byla svědkem tohoto setkání a viděla na vlastní oči naplnění některých proroctví, které jí Pán dal, skrze poselství Opravdový život v Bohu:

 Sláva zazáří z Východního břehu - proto říkám Domu Západu: obrať své oči k Východu. Neplač hořce nad odpadlictvím a zkázou svého Domu; nepodléhej panice, protože zítra budete jíst a pít společně s Mou ratolestí z Východního břehu - Můj Duch vás svede dohromady.

...... Svým Milosrdmenstvím a pro Svou Lásku vzbudím z Východu aspoň jednoho, který řekne svému bratru: "pojď a vstup na mou půdu; pojď a jez z mého stolu, pojď a napij se se mnou - mé sudy přetékají novým vínem. Pojďme společně pást své beránky a udělejme ze svých pastvin Ráj. 
(24. října 1994)

Má koruna slávy Mi bude nabídnuta z Východu.

...Dám vyrašit Své ratolesti z Východního Domu, aby předložila jednotu, a nakonec se všechny národy shromáždí v Jednom Jménu... (7. prosince 1994)

Od Východu přispěchá šlechetné srdce, které ve své věrnosti zpečetí smlouvu pokoje se Západem.

... Dnes Mě hluboce dojímá každá snaha Mých tvorů upevnit Můj kolísající Dům; každý krok směrem k jednotě rozradostní celé nebe, každá modlitba obětovaná za obnovu Mého Těla mírní hněv Mého Otce, při každém shromáždění v Mém Jménu kvůli jednotě prší Má Požehnání na ty, kdo se jich účastní. Mé Oči bdí nad těmi, kdo Mě milují a kdo, i při své nedokonalosti, plní Má horoucí přání. (5. října 1994)

V neděli ráno 9. května 1999, jsme šly na obrovské náměstí obklopené zelení, kde jsme se zúčastnily společně s obrovským množstvím lidí pravoslavné svaté liturgie, kterou celebroval patriarcha Teoktist za přítomnosti Svatého otce.

Přijely jsme hodinu před začátkem, abychom dostaly dobrá místa. Při této příležitosti jsme se setkaly s jedním z patriarchových poradců, otcem Basilem. Ten byl doprovázen otcem Briou a jeho ženou a všichni tři si sedli vedle nás. Otec Basil žil v Lausanne a zdálo se, že je potěšený, že s námi může mluvit. Když jsem mu řekla o Vassulině charismatu, zdál se být otevřený a zaujalo ho to. Dala jsem mu brožuru o darech Ducha Svatého, kterou jsem měla u sebe a nabídly jsme mu, že další knihy mu dáme po bohoslužbě. Protože jsme byli od sebe kousek, bylo to snadné. Mohly jsme s ním dlouho mluvit. Protože jsme nerozuměly rumunštině, byl při liturgii velice pozorný a komentoval, co se dělo, abychom lépe rozuměly.

Viděly jsme, jak malé množství lidí šlo ke svatému přijímání, většinou to byly děti. Přijímání podával pouze patriarcha.

Potom odpoledne, na rozlehlém náměstí před bývalým Ceauceskovým palácem, celebroval Svatý otec mši svatou pro velmi srdečný a nadšený zástup lidí, odhadovaný na jeden milion, kteří sem doputovali z celého Rumunska. Patriarcha se zúčastnil společně s pravoslavnými a řeckokatolickými kněžmi. Písně a modlitby stoupaly do nebe s úchvatnou vnitřní silou. Dokonale zorganizovaným způsobem asi sto kněží rozdávalo svaté přijímání a toto vše probíhalo v atmosféře vroucí modlitby a rozjímání.

Když mše skončila, zástup začal nadšeně zpívat: UNITATE! UNITATE!

A tak Svatý otec vesele zakončil: "Tak si tedy pospěšme!"

Třídenní návštěva papeže probíhala v uvolněné, přátelské a družné atmosféře bez přemíry protokolu. Patriarcha věnoval nesmírnou pozornost i těm nejmenším detailům. Všude byla cítit veliká radost a vzájemná něha.

Pokud jde o naše dva dokumenty, nakonec se podařilo doručit je do dobrých rukou.

Z poselství ze 24. prosince 1989 - Štědrý den (pád komunistické diktatury v Rumunsku):

Má květino, jsem Světlo světa. Zpívej a buď šťastná, zpívej radostí, protože jsem to Já, Ježíš, kdo koná zázraky. Můj Kříž bude zase vztyčen na každém kostele, vidíš?

Brzy přijde všeobecný mír. Zrodí se mír, modli se o toto narození Pokoje a Lásky. Země dnes cítí začátek porodních bolestí; to jsou, Moji milovaní, Má časná Znamení Lásky.

Jsem Mistr nebe i země, ukáži Svou Silou každému národu, že jsem všemohoucí. Řekl jsem, že Svým Dechem smetu všechny, kdo vás zotročili - ať si vaše národy uvědomí, že všechno podléhá i Mé Moci, a co jsem udělal jedním dechem, je pro Mou Slávu. Nikdo nemůže zrušit Můj Zákon. Ať si národy uvědomí, že jsem to Já, Pán, kdo přišel vysvobodit tyto zajatce z vězení a pozvednout je k Sobě. Jsem to Já, kdo uvrhl vaše nepřátele do věčné hanby, a to není všechno; s vaší sestrou, Ruskem, podepíši smlouvu Míru a Lásky a zapomenu na všechny její zločiny a učiním ji opět Svou Nevěstou, a z jejího srdce vytryskne tato píseň:

„Zachovám vždycky svou lásku k Němu a smlouva s mým Bohem bude trvalá.“

 Má Duše žízní po tomto slavném okamžiku. Chci ukázat Svou nádheru a Svou slávu všem národům pod nebem, prostřednictvím tvé sestry Ruska.

 Obleču ji Svou krásou a Svou neporušeností a předvedu ji tvým bratrům, aby skrze ni a v ní viděli Mou krásu a neporušenost. Dcero, svatba obrácení tvé sestry brzy nastane. Řekl jsem, že sestupuji do bídy vašich časů, abych potěšil utlačované a vysvobodil zajatce z vězení a ty, kdo žijí v temnotě, ze žaláře.

Jsem to Já, váš Spasitel, kdo vás přichází zbavit jha rudého draka.

 Jsem to já, váš Ježíš, Mé holubice, kdo přichází zlámat klece a vysvobodit vás; Jsem to Já, váš Svatý, který vás nikdy neopustil a říkám vám doopravdy, že vaše brány přede Mnou nebudou zavřeny

 Vassulo, zničím s hanbou a pokořením všechny ty zlé síly, ty síly, které zbořily Můj Dům a udělaly z něj zející hroby. Mé Světlo vzkřísí tvou sestru Rusko a všechny sousední země. Prolomím všechny vaše klece a osvobodím vás. Vězte, že spása a vysvobození přicházejí jedině ode Mne. Modli se za svou sestru, modli se za její sousedy.

Můj Pane, říkal jsi, že přijde trápení na člověka, který hromadí to, co mu nepatří, a zatěžuje se zárukami. Nepovstanou náhle jeho věřitelé, neprobudí se? Pak bude jejich obětí [Abakuk 2, 7]. Právě to se stalo v Rumunsku, ale nevinní lidé za to zaplatili krví.

Buď si jistá, že mám u Sebe všechny svaté mučedníky vaší doby, oběti Satanovy zběsilosti. Jsou u Mne všichni, kdo zahynuli jako oběti. Říkám ti, že jeho zuřivost byla tak veliká, když viděl, že musí pustit svou kořist, chtěl zničit každou Mou květinku.

(Ježíš se pak podíval shůry na Rumunsko.)

Neplač, maličká, vždyť Já, Pán, znovu postavím, co je v troskách a pozvednu tě, pro svědectví Svému Jménu. V Mém Jménu uvidíš velké věci. Konečně svobodná! Svobodní přijít ke Mně, svému Spasiteli a žít v Mém Svatém Srdci. Svým Světlem budu pronásledovat vaše nepřátele, kteří jsou i Mými nepřáteli. Neplačte pro děti, které už nejsou, protože vám dnes říkám, že každému z nich se dostalo místa v hlubinách Mého Srdce.

Veleben buď náš Pán, Bůh Slitování, protože navštívil Svůj lid. Přišel jej zachránit, přišel dát Světlo těm, kdo žijí v temnotě a ve stínu smrti. Chvála bud' Jemu, který přichází, aby vedl naše nohy na cestu Pokoje a Lásky. Amen.

 ...doposud jsem na vás nijak nenaléhal, prosil jsem vás, abyste sjednotili datum Velikonoc, ale vy neposloucháte Mého Ducha.

 Využívali jste trpělivost Mého Otce, nyní vás znovu žádám, sjednoťte data Velikonoc tak, aby Můj Duch na vás zářil ve své milosti a přived můj dům k jednotě.

Dnes jsem k vám opět mluvil, ale vy nedoceňujete význam Mých slov v těchto poselstvích a až jednoho dne budete chtít, bude příliš pozdě....

Ach, kdyby alespoň jeden z těchto lidí pracoval pro jednotu, jen kdyby alespoň jeden z nich se nepřidával k jeho vášním, k jeho obavám, a šel kupředu sjednocujíc datum Velikonoc, Já Bůh ho povýším.

... a tak vás vyzývám, Dome západu,

Jdi kupředu a sejmi masku ďáblovi sjednocením data Velikonoc jako v prvotní církvi. (27. listopadu 1996)

... modli se za dům Východu a Západu, aby se spojily jako dvě ruce sepjaté k modlitbě. Pár rukou - jak je to krásné, když spojeny společně míří k nebi v modlitbě. Ať tyto dvě Ruce, patřící témuž tělu, pracují společně a sdílejí své možnosti a zdroje ... Ať Mě tyto dvě Ruce společně pozvednou, ach ... kdy Mě tyto Ruce Mého Těla zvednou nad Oltář, držíce Mě společně? (15.června 1995)

 

... jdi teď a setkej se se svým Bratrem a sjednoťte datum Velikonoc, pak vám dám dar lásky a obnovím váš zrak. Nechci, abyste zahynuli ve své vlastní pošetilosti; skutečně dvojí je Můj žal; dvojí je Mé sténání. Jdi teď a zmírni Mou bolest, bratře, jdi a oslavuj Mě sjednocením data Velikonoc." (7. prosince 1994)

 

Neslyšeli jste, že se spokojím s jedním datem? (24. října 1994)

 

Jak blažení jste byli ve svých časných dobách! Pojďte a znovu postavte Můj Dům jako Jeden sjednocením data Velikonoc...  (5. října 1994)

 
Jednota církve
Nářek Nejsvětějšího Srdce: Kristova touha po jednotě
Jednota ze srdce
Jednotné datum slavení Velikonoc
Příklad jednoty na Východě
Ekumenismus a spiritualita
Papež a patriarcha Theoctist
Duchovní ozvěna jednoty

Nářek Nejsvětějšího Srdce: Kristova touha po jednotě
Vassulina promluva k 500 poutníkům (kardinál, arcibiskupové, biskupové, duchovní a laici všech denominací) v níž Vassula představila téma Jednoty obsažené v poselství Opravdový život v Bohu (25. května 2007, Ekumenická pouť TLIG v Turecku)
 

Jednota ze srdce
Vassula pronesla svou promluvu na pouti TLIG ve Svaté zemi v roce 1998
 

Jednotné datum slavení Velikonoc
Ježíš nás volá ke sjednocení data slavení Velikonoc
 

Příklad jednoty na Východě
Msgre Isidore Battika sdílí s TLIG poutníky povzbudivou a následováníhodnout praxi jednoty v Sýrii
 

Ekumenismus a spiritualita
Ekumenická promluva Vassuly v Mezinárodním Brigitýnském Centru ve Farfě
 

Papež a patriarcha Theoctist
Vassula podává svědectví o setkání papeže Jana Pavla II. a patriarchy Theoctista
 

Duchovní ozvěna jednoty
Promluva Vassuly Rydén na zasedání Ekumenické Rady Církví
 

 

"Unity, Virtue of Love"
JEDNOTA, CTNOST LÁSKY. V této knize najdete poselství zvláště věnovaná tomu, co nám Bůh dnes říká, že jednota křesťanů je nutná pro pokoj, lásku a smíření na celém světě. Kniha je k dispozici i v českém překladu - viz bibliografie.

Podpořte sjednocení data slavení Velikonoc
OneDate.org - Připojte svůj hlas ke sjednocení data slavení Velikonočních svátků

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Povolal jsem tě k životu pokoje
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Vždy pamatuj na Mé něžné vedení
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message