DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Misie »


 

Vítejte v sekci, která se zabývá misijním dílem.


Ježíš přišel, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: 

'Jako mne poslal Otec,
tak já posílám vás.'

(Jan 20, 19-21)

Jako Otec poslal Mne, abych svědčil o velikosti Jeho Lásky a oslavil Jeho Jméno, tak také Já posílám tebe.

Byl jsem poslán, abych uvedl ve známost Jeho Jméno, a řekl jsem, že v tom budu pokračovat, a proto Já Jsem. Mé Slovo je Pravda. Nebuďte překvapeni, když teď občas sestupuji připomenout vám Otce. Tak teď i ty, dcero, buď Mým svědkem. Vyvolil jsem několik lidí, abych v nich projevil Svou Moc a odhalil světu Svá nezměrná Bohatství ke slávě Svého Jména. Ve vaší době se Já a Má Matka zjevujeme mnoha lidem. Vyznačil jsem jim všude olejem Své Jméno, abych i jim umožnil konat práci, kterou jsem jim dal. Modli se za tyto duše, aby s horlivostí dovršily své poslání k Mé oslavě.

7. prosince 1993

Promluvy Vassuly Rydén po celém světě
Seznam posledních setkání
 

Reportáže ze setkání s Vassulou
Podrobné reportáže z Vassuliných cest a setkání
 

Evangelizace
Být ozvěnou Ozvěny (The echos of the Echo) ... Svědecká setkání a Ježíšovo pozvání k evangelizaci
 

 

DENNÍ MODLITBA ZA TUTO MISI

Nebeský Otče,
Ve Jménu
Ježíše Krista
se stavíme proti všem zlým duchům, kteří útočí na Vassulu a čtenáře Opravdového Života v Bohu.
Ve Tvém Jméno se modlíme proti všem prokletím, všem nenávistným a zlým záměrům.
Ve Tvém Jménu odmítáme všechny zlé duchy a prosíme, aby drahocenná Krev Ježíše Krista přikryla a chránila Vassulu a všechny, kdo s ní spolupracují.
Ať Maria, Matka Církve a Královna apoštolů a andělů střeží a chrání Vassulu v jejím poslání a během cest.
Zde je také Modlitba za obrácení světa
 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

11. ledna 2013
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Mé dítě, buď vítána v Domě svého Otce
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Pozvánka na pohodové odpoledne
v sobotu 17.11.2018 ve 14 hodin v Č. Budějovicích
 
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
24. - 25. listodadu 2018 v Sobotíně
 
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Život máme žít podle Boží vůle

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message