DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Mezináboženský dialog » Vassula v Bangladéši (21. - 25. května 2002) »

Vassula v Bangladéši 21. - 25. května 2002

V úterý 21. května jsme pozdě v noci přiletěli do Dhaky. Gerhard Doege se svou ženou Joy a otcem "X" nás na letišti přivítali s nádhernou kyticí exotických květin. Po cestě do hotelu nám ukázali nápisy a plakáty, oznamující čas a datum Vassulina projevu v pátek 24. května. Díky Boží milosti jsem měl možnost prohlédnout si dům, kde Vassula žila v době, kdy se poprvé setkala se svým andělem Danielem a seminární kostel Svatého Ducha, který navštěvovala. Nedokážu popsat svoji radost z toho, že mohu být v této úžasné zemi. I přesto, že situace zdejších lidí je díky chudobě velice složitá, musím říci, že jsem cítil v jejich srdcích bezelstnost a laskavost. Byl jsem tak šťasten, že jsem konečně viděl rikše, o kterých mi Kateřina vyprávěla, když byla v Řecku, a že jsem poznal pohostinnost zdejších lidí.

Třebaže bylo již velmi pozdě, když jsme se v hotelu ubytovali, Vassula probírala body programu setkání s lidmi, kteří tam byli z Opravdového života v Bohu. Vassula nám všem vysvětlovala, že Bůh ji k nám posílá, aby promlouvala ke katolické a pravoslavné církvi, ale také k ostatním náboženstvím. Bůh ji poslal zpět do Bangladéše oslovit zvláště Muslimy. Toto poselství není voláním jen pro křesťany, ale pro všechny lidi a Bůh si přeje, aby je oslovila, i kdyby na setkání přišlo třeba jen pět lidí. Vassula také naznačila, že je nezbytné, aby byl setkání přítomen muslimský imám a aby jej zahájil modlitbou. (Na začátku tohoto roku v březnu, během příprav na jednom setkání asociace TLIG v Dhace, měl Gerhard vnuknutí, aby úvodní modlitbu přednesl imám). Je pravdou, že organizátoři museli překonat všechny překážky, které jim ďábel kladl do cesty až do poslední minuty, aby Vassula naplnila vnuknutí, ve kterém poznala Boží vůli.

Druhý den ráno měla Vassula další schůzku s organizátory. Pokoj, ve kterém byla ubytována, mi připomínal spíše rušnou kancelář než hotelový pokoj. Neustále přicházeli a odcházeli lidé. Bylo tam velice rušno, probíhaly diskuze, svědectví přítomných atd., zatímco Vassula diskutovala o tom, co vše je potřeba zařídit, aby setkání bylo úspěšné. Tu jeden z organizátorů spontánně navrhl, zda by mohli také pozvat zástupce Hindů a Buddhistů! Vassula byla touto myšlenkou nadšena, a tak byla skupina úplná. Toto bylo úžasné překvapení od našeho Pána. Bylo zřejmé, že to byl Boží záměr, aby první Vassulino mezi-náboženské setkání bylo v Bangladéši! Chválu vzdejme našemu Pánu, který zjevuje své plány a uskutečňuje je ve Svém čase.

Bylo třeba udělat spoustu práce. Nikdo nám nesliboval, že vše půjde hladce a tak bylo zapotřebí velké víry a mnoha modliteb!

Po obědě se nás Duleep a Catarina ptali, zda bychom chtěli navštívit Beth Miriam v době vyučování. Vassula dala přednost přípravě setkání. Pozornost byla soustředěna na její proslov a tak věnovala každou volnou chvíli přípravě.

Odpoledne jsem tedy měl tu čest navštívit Beth Miriam. Bylo to přesně tak, jak mi to popsali. Byl jsem tak zasažen přítomností Panny Marie, že jsem před vstupem do domu udělal znamení kříže! Cítil jsem stejnou zbožnost, jako když vstupuji do kostela. Děti mě přivítaly s kyticemi. Duleep a Catarina byli tak šťastni, že jsou zpět a že vidí děti. Oba mi řekli, že jim děti velice chyběly. Bylo to tak motivující vidět je, jak se učí číst a psát. Děti byly naší přítomností také velice nadšené a Catarině projevovaly zvláštní náklonnost. Velice se jim líbilo, když jsem je fotil. Byly plné radosti. Nikdo si nedokáže představit, kde a v jakých podmínkách žijí. Jejich krásné, obrovské, nevinné oči a úsměv na jejich tvářích neprozrazovaly jejich chudobu. Přesto však jsou to chudé děti ze slumů bez jakýchkoliv prostředků na vzdělání! Bůh jim žehnej!

Když jsme se vrátili do hotelu, Vassula ještě pracovala na svém projevu a v jejím pokoji byli různí lidé. Bylo to milé setkání, vždyť jejich přítomnost byla nezbytná pro úspěšnost jednání. Sonia, muslimka a dobrá přítelkyně skupiny, poskytla Vassule Korán, o který ji požádala, a ochotně a rychle jí pomohla v Koránu najít verše, které mluví o Duchu Svatém. Vassula se z něj již modlila a uměla se verše modlit arabsky. V jednom místě řekla Vassula s velkým úsměvem na tváři: "Bůh použije každý dar, který mi dal! Vidíš, nyní mi říká modlitbu v arabštině! To není náhoda. Narodila jsem se v Egyptě a arabštinu jsem se také učila!"

Je důležité zmínit se o tom, co nám Vassula řekla: V roce 1985, když začala přijímat poselství, si koupila Korán, aby viděla, jaké podobnosti existují mezi křesťanstvím a islámem. Tenkrát, když Korán četla, si vypsala nějaké poznámky o verších, které jsou podobné jako v Bibli. V té době ji ani nenapadlo, že za šestnáct let bude potřebovat tyto poznámky k veršům, které jí Duch Svatý pomohl vybrat z Koránu, aby je použila v dnešním projevu!

Ve čtvrtek 23. května měla Vassula na programu tiskovou konferenci. Účast byla výborná. Bylo přítomno alespoň deset reportérů z anglických a bangladéšských novin a byli přítomni pracovníci jedné televize. Byli jsme tomu velice rádi. Ale co nás překvapilo více a učinilo nás to ještě šťastnějšími, byl fakt, že muslimský imám, který byl přizván k účasti na Vassulině setkání, skutečně přišel, aby si poslechl, o čem bude Vassula mluvit. Bůh budiž veleben!

Vassula zahájila zmínkou o tom, že pro bangladéšský lid je to čest, že si Bůh vybral jejich zemi k tomu, aby v ní byla odhalena Jeho poselství „míru, smíření, jednoty a lásky“. V krátkosti Vassula shrnula, jak k ní její anděl přistoupil a obrátil její pozornost k Bohu. Zmínila se o své očistě, skrze kterou jí Bůh umožnil vidět své hříchy Jeho očima a ukázat jí, jak Ho urazila. Vassula řekla, že jí Bůh od začátku zjevil, že tato poselství Opravdového života v Bohu se rozšíří do celého světa. A toto proroctví se naplnilo!

Po úvodu jí zpravodajové kladli otázky. Nejdříve se ptali na její názor na události v Izraeli a Palestině. Vassula řekla, že tuto nenávist může zastavit jen modlitba. Čím více se lidé modlí, tím více možností má mír v těchto oblastech a v celém světě. Další se ptal, zda má spojení s politiky od doby, kdy poselství mluví o míru a zda je informovala o jeho obsahu. Vassula mu odpověděla, že vyvinula úsilí, aby se s politiky spojila a v některých zemích se s nimi setkala. Také se zmínila o tom, že požádala o setkání s prezidentem Bangladéše, aby ho informovala o tom, že účelem návštěvy jeho země není obracet na víru, ale předat poselství míru, vedoucí lidi k tomu, aby žili život modlitby a svatosti.

Další zpravodaj se ptal, zda by mohla prokázat, že to je Bůh, který k ní promlouvá. Vassula se jej na oplátku zeptala: "Můžete mi dokázat, že Bůh existuje?" Není to jednoduché. Jediným důkazem je ovoce těchto poselství. Plody. Vassula je jen pomocnice. Ona nemá žádnou svou sílu ani autoritu. Jak by mohla pouhá pomocnice předávat tak významné poselství, pokud by to nedělala s milostí Boží a skrze Jeho sílu? Křesťanský zpravodaj (byli zde přítomni jen dva křesťanští zpravodajové) se ptal na důležitost jednoty křesťanských církví. Vassula mu řekla, že křesťané jsou v hříchu kvůli svému rozdělení. Rozdělení je v očích Božích velký hřích a od Boha nepochází. Uvnitř církve je rozdělení a soutěživost. Laici a církevní autority se musí pokořit a spojit se. Mohou začít sjednocením data Velikonoc. Vassula řekla, že Bůh také mluví o celkové jednotě, neboť existuje i rozdělení uvnitř rodin a národů ve světě.

Po tiskové konferenci poskytla Vassula krátký rozhovor TV stanici, ve kterém znovu poukazovala na to, že ji Bůh posílá do světa jako posla, který přináší Jeho poselství míru, lásky a jednoty.

Po tiskové konferenci následoval společný oběd. Byli pozváni všichni zpravodajové a samozřejmě i imám, který byl naším čestným hostem. Aby Vassula prokázala úctu jeho pozici a autoritě, požádala ho o modlitbu a požehnání pokrmu. Během oběda spolu mluvili a on vyjádřil své nadšení a potěšení z účasti na tomto setkání. Bůh zopakoval svůj zázrak! Dotkl se srdce tohoto muže. Na nadcházející setkání jsme se všichni těšili.

Když jsme se vrátili do hotelu, Vassula vytáhla svůj notebook a pokračovala v práci na svém proslovu. Jak jsem již uvedl, každá uspořená chvíle byla pro ni vzácná, a dokonce raději vynechala večeři, než by ztratila čas, který měla na práci. Chtěla ze sebe vydat to nejlepší, aby oslavila Boha.

Duleep a Catarina mě pozvali znovu do Beth Miriam. Bylo to v době oběda. Děkuji Pánu za to, že mi dal možnost navštívit znovu toto požehnané místo. Byl jsem hluboce pohnut, když jsem viděl, s jakou radostí Duleep slouží chudým. Co mě překvapilo, byl muslim, který se po obědě s úctou modlil před obrazem Ježíšova Nejsvětějšího Srdce a děkoval Mu za pokrm. Třebaže je Muslim, projevil úctu a vděčnost našemu Pánu.

Když jsme se vrátili do hotelu, našli jsme Vassulu znovu obklopenou lidmi, kteří pomáhali připravovat setkání a dokončovali poslední detaily. Já sám jsem mnoho pomoci nemohl a tako jsem jen pozoroval, s jakým klidem a moudrostí zvládá situaci. Co na mě nejvíce zapůsobilo, byla její horlivost pro toto poslání. Ať jí Bůh žehná a neustále pomáhá!

Později odpoledne jsme měli mši sv. a potom jsme sledovali místní zprávy, kde byly některé záběry z tiskové konference a informace o Vassulině návštěvě a jejím účelu v Dhace. Všichni jsme za to chválili Pána!

Druhý den ráno jsme navštívili slumy Korail v Gulshan. Gerhard a jeho manželka Joy tyto slumy navštěvovali a pomáhali tam již několik let, vždy v pátek. Gerhard je členem klubu, který založil kliniku, která poskytuje lékařskou péči nemocným. Nicméně, za svůj život jsem ještě nikdy neviděl tolik chudoby! Lidé ve skutečnosti žijí v "domech" (jestli se to tak dá nazvat) vyrobených z bambusových listů svázaných tak, že tvoří jakousi zeď, která je zakrytá plastem, aby se déšť nedostal dovnitř. V těchto obydlích nenajdete ani elektřinu, ani vodu! Jedna vodovodní trubka slouží jako hlavní zdroj vody k tomu, aby zásobovala asi padesát těchto "domů"!

Malé děti chodily všude za námi. Ale nežebraly o peníze nebo jídlo. Vypadalo to, že mají radost z naší přítomnosti a že je baví nechat se fotit. Je neuvěřitelné, v jakých podmínkách lidé žijí. A navíc, oni přežívají a ještě mají úsměv na tváři! Kdo je zodpovědný za jejich chudobu? Není to náš společný hřích nedostatku zájmu? Tito lidé žijí díky Boží milosti. Z toho, co jsem viděl, jsem byl velice skleslý, ale vím, že Bůh je neopustil.

Odpoledne jsme přijeli do "Sportovního zařízení pro ženy" kde se konalo setkání. Vassula měla na sobě krásný salwar-kamiz, jihoasijské oblečení, aby místním lidem prokázala úctu.

Jakmile jsme tam dorazili, ihned jsme pocítili, že je něco špatně. Brzo jsme zjistili, že imám váhal setkání navštívit. Měli jsme podezření, že mu někdo řekl, že jestliže setkání navštíví, obrátí se to proti němu, protože Vassula prý přijela ve skutečnosti do země obracet lidi na víru. Duleep a Sonia s ním šli promluvit. Díky Bohu ho přesvědčili, aby se zúčastnil. Oddychli jsme si a byli jsme šťastní, neboť jsme viděli, že představitelé Hinduistů a Buddhistů byli přítomní. Později jsme zjistili, že na setkání byl ještě jeden mladý imám. A tak úspěch setkání nyní závisel na Duchu Svatém.

. Mnoho lidí pracovalo opravdu pilně po celé měsíce, aby připravili vše potřebné pro toto setkání: od transparentů, plakátů, reklam až po obrovský stan, ve kterém byly symboly „Opravdového života v Bohu“, ale také knihy a místní hudba. Přípravy se účastnili nejen křesťanští členové Opravdového života v Bohu z Dhaky a blízkého okolí, ale také velké množství muslimů a hinduistů pracujících pro Novartis Bangladesh, pod vedením Gerharda Doega. Zapáleně pracovali pro slávu Boží. Každý pomohl podle svých schopností. Paní Patricia Quiah, jedna z přátel Opravdového života v Bohu připravila zpávu v angličtině a jazyce Bangla a bratr Bernard Palma přeložil do jazyku Bangla Vassulinu práci.

Setkání bylo zahájeno v 15.55 přednesem z Koránu, kterého se ujal imám. Gerhard promluvil na úvod o Vassule a jejím poslání. Potom Vassula zahájila svou řeč modlitbou z Koránu v arabštině, během které měla z úcty pokrytou hlavu tak, jak je to zde zvykem. Toto gesto se dotklo celého publika, které se skládalo z muslimů, budhistů, hinduistů a křesťanů. Vassula pokračovala ve výčtu blahoslavenství pomalým a velice působivým způsobem, který pronikl do našich srdcí.

Pokračovala tím, že nám krátce popsala, jak začalo její zjevení prostřednictvím jejího anděla v Dhace. Řekla, že pro obyvatele Bangladéše je to čest, že si Bůh vybral jejich zemi ke zjevení Svého poselství, které má být šířeno po celém světě. Boží výzva je výzvou pro všechny lidi. Je to výzva k míru, usmíření, lásce a jednotě. Bůh je Bůh milosrdenství. Zjevuje sám sebe a dává nám poselství, aby varoval Svůj lid. V Koránu je psáno, že Bůh má právo poslat výstrahu, aby napravil lidi a naučil je žít svatě. Vassula pak řekla, že proměna srdce je potřebná k tomu, abychom se stali lepšími lidmi a ctili vznešenost Božího obrazu. Bůh chce, abychom se stali lepšími lidmi. Abychom prokazovali dobro druhým. Jestliže chtějí lidé dokázat, že jsou Bohu věrní, pak to musí dokázat svým milosrdenstvím a láskou. Jestliže mají lidé pokoj, pak ho budou šířit. Rozdělení nepřichází od Boha. Cokoli, co je zlo, nepřichází od Boha. Jestliže lidé milují svou zemi, musí jí pomoci modlitbou. Modlitby mají nesmírnou moc. Bůh nechce válku, ale mír, a tak se musíme učit žít mezi sebou s mírem a láskou. Musíme oplácet zlo láskou. Vassula se také zmínila o tom, že se lidé mají modlit svými srdci a ne svými rty. Mluvila o odpadu a vzpouře, které vládnou našim dnům. Vassula ukončila setkání modlitbou za proměnu srdcí a modlitbou za uzdravení ministerského předsedy Bangladéše, který ve Spojených Státech podstoupil operaci. Shromáždění lidé naslouchali se zvýšenou pozorností. Obloha byla plná mračen, vál silný vítr a vypadalo to, že bude pršet, najednou v jednu chvíli se vše uklidnilo a ovzduší setkání bylo naplněno pokojem a tichem. Duch Svatý se dotkl mnoha duší.

Po Vassule promluvil zástupce hinduistů, který v krátkém proslovu zopakoval, že jednota a láska jsou důležité, tak jak to již řekla Vassula. Buddhistický mnich se pozitivně vyjádřil k Vassulině poslání a uvedl, že lidé musí žít v míru a měli by se pokusit stát se lepšími. Na závěr mladý muslimský imám řekl, že všechna náboženství mají některé věci společné. Jedna z nich je žít svatě, žít v míru a milovat se navzájem. Můžeme být odlišní, ale můžeme žít společně v míru a lásce. Atmosféra byla velice pozitivní a každý mohl cítit přítomnost Svatého Ducha.

Setkání končilo místními písněmi a hlasy díků. Hlasy díků, které zcela náleží našemu Pánu, díky Jehož milosti proběhlo toto první setkání různých náboženství s Opravdovým životem v Bohu. Chvála Pánu! Vassula nám řekla, že Bůh je Bohem řádu. Není to náhoda, že Bůh vybral tuto zemi k tomu, aby se první setkání mezi náboženstvími konalo zde. Nezapomínejme, že poselství byla poprvé zjevena v Bangladéši. První dům Beth Miriam byl také založen v Bangladéši v roce 1999 a nyní první setkání odlišných náboženství se konalo v Dhace.

Nevíme, proč si Bůh vybral tuto zemi k tomu, aby zde započal mnohé z aktivit Opravdového života v Bohu, ale když budeme Pána více následovat a budeme mu stále blíže, jsem si jist, že nám to odhalí.

Po setkání s budhistickým mnichem Nanda Bangsha Bikkhu, žádala Vassula, zda by mohla navštívit následujícího dne jeho chrám a setkat se s dalšími mnichy. Byla zdvořile přijata.

Druhý den ráno jsme šli do budhistického chrámu, kde probíhala oslava Budhových narozenin. Po jejich bohoslužbě se Vassula setkala s prezidentem budhistického kláštera Dhammaarjika , ctihodným Suddhananda Mahathero, s generálním tajemníkem, úřadujícím ministrem a ctihodným Dharmapal Mahathero, hlavním poradcem kláštera. Vassula měla příležitost je seznámit s Božím poselstvím a se svým posláním. Všichni její poselství přijali velice pozitivně. Ke konci rozhovoru je Vassula informovala o ekumenické pouti, která se letos v říjnu bude konat v Egyptě a nabídla jim, aby se jí zúčastnili. Tato nabídka byla přijata s tím, že jim bude ctí, a že udělají všechny potřebné kroky, aby se mohli pouti zúčastnit.

Bylo velice dojemné vidět, jak Bůh otvírá dveře, jak se dotýká lidských srdcí a sjednocuje lidi pro společný cíl. U Boha není nic nemožné. Tato cesta byla pro nás důkazem, že Jeho milosrdné poselství není jen pro křesťany, ale pro všechny lidi! Je velmi smutné vidět křesťany, jak odmítají toto boží volání a navíc nechtějí vědět, jaký poklad mají ve svých rukou!

Kolem jedné hodiny odpoledne otec "X" zařídil, že Vassula mohla promluvit několik slov k seminaristům hlavního semináře Svatého ducha v Banani. Bylo přítomno přibližně 33 seminaristů, kteří ji téměř hodinu pozorně naslouchali. Vassula jim řekla, že zásadní a velmi důležité je mít dobrý vztah k Bohu, aby Mu rozuměli. Je velice důležité nestat se byrokratickými, intelektuálními nebo technickými teology. Důležité je ponechat prostor Svatému Duchu, aby se mohl projevit a mít důvěrný vztah s Bohem. Jedině tak je možno sloužit Bohu a Jeho lidu tak, jak to On požaduje.

Večer jsme já, Vassula a Catarina opustili Dhaku a pokračovali v naší cestě do Indie. Odjížděli jsme s tím, že v našich srdcích zůstaly všechny požehnané chvíle, které jsme tam prožili. Naše tváře zářily radostí.

Theodora Konidari
TLIG Atény, Řecko

 
Mezináboženský dialog
Jedinečný příspěvek k mezináboženskému dialogu. Vassulina návštěva v Dhace
Udělení Světové ceny za mír (r. 2003)
Vassulina mezináboženská promluva
Vassula v Bangladéši (21. - 25. května 2002)
Benin, Afrika - setkání s kmenovými náčelníky (převážně voodoo)
Setkání v budhistickém chrámu v Hirošimě
Evidentně židovský

Jedinečný příspěvek k mezináboženskému dialogu. Vassulina návštěva v Dhace
Po její promluvě o poselství Opravdového života v Bohu na mezináboženském setkání v Dhace v Bangladéši byla Vassule udělena představeným buddhistického kláštera Gold Award (Zlatá cena) za úsilí v propagaci míru a mezináboženské harmonie ve světě
 

Udělení Světové ceny za mír (r. 2003)
Vassula přijímá "Atisha Dipankar & Visuddhananda zlatou cenu míru" (23.2. 2003 v Bangladéši)
 

Vassulina mezináboženská promluva
Vassulina promluva v budhistickém klášteře Bouddha Kristi Prachar Sangha v Dharmarjika 23. února 2003
 

Vassula v Bangladéši (21. - 25. května 2002)
Krátký článek o čtyřdenní cestě po Bangladéši, kde Vassula promluvila k muslimům, hinduistům, budhistům a křesťanům.
 

Benin, Afrika - setkání s kmenovými náčelníky (převážně voodoo)
Představitelé různých tradičních směrů, převážně voodoo, přijali pozvání na Vassulinu promluvu
 

Setkání v budhistickém chrámu v Hirošimě
Zpráva ze setkání, které se konalo 4. srpna 1999.
 

Evidentně židovský
Written by a hermit nun living in Holywell, Wales, UK, who looks at 'True Life in God' on the basis of her rabbinical studies to which she has been drawn for many years
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Láska touží po lásce
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Má Spravedlnost je provokována a vyzývána
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message